Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 20 december 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 29/02/2016 pub. 20/12/2017 numac 2016015038 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Protocol van Nagoya inzake toegang tot genetische rijkdommen en de eerlijke en billijke verdeling van voordelen voortvloeiende uit hun gebruik bij het Verdrag inzake biologische diversiteit, en met de bijlage, gedaan te Nagoya op 29 oktober 2010 (2)(3) type wet prom. 26/04/2017 pub. 20/12/2017 numac 2017014314 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de regeling van de oprichting van een **** voor de juridische **** voor wat de Raad van State en de Raad voor **** betreft. - **** vertaling van uittreksels type wet prom. 24/02/2016 pub. 20/12/2017 numac 2017031720 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds, betreffende een gemeenschappelijke luchtvaartruimte, gedaan te Brussel op 2 december 2010 (2) type wet prom. 23/11/2017 pub. 20/12/2017 numac 2017031785 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 23/11/2017 pub. 20/12/2017 numac 2017031786 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 23/11/2017 pub. 20/12/2017 numac 2017031787 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 23/11/2017 pub. 20/12/2017 numac 2017031788 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 09/03/2017 pub. 20/12/2017 numac 2017031888 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Colombia inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, gedaan te Bogota op 25 augustus 2015 (2)(3) type wet prom. -- pub. 20/12/2017 numac 2017032054 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Interpretatieregel Op voorstel van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen van 21 november 2017 en in uitvoering van artikel 22, 4° bis, van de wet betreffende de verplichte verzekering Interpretatieve regel voor de terugbetaling van de farmaceutische specialiteit KeytrudaR (pembroliz(...) type wet prom. -- pub. 20/12/2017 numac 2017032053 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Interpretatieregel Op voorstel van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen van 7 mars 2017 en in uitvoering van artikel 22, 4° bis, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor Interpretatieve regel voor de terugbetaling van de farmaceutische specialiteit op basis van etanerc(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/12/2017 numac 2017014214 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie Ontslag uit het ambt. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit ****. 94884 van 5 september 2017 : Wordt generaal-majoor van het vliegwezen ****. **** de **** op 6 november 2017 ontslagen uit het ambt van **** **** ****. **** op 6 november 2017 benoemd als permanent inspecteur van de taalexamens ****(...) type koninklijk besluit prom. 29/11/2017 pub. 20/12/2017 numac 2017031832 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 december 2010 houdende toekenning van een vergoeding voor het gebruik van de fiets aan de militairen type koninklijk besluit prom. 09/11/2016 pub. 20/12/2017 numac 2017031898 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit met betrekking tot gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/12/2017 numac 2017031941 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 12 november 2017 wordt het volgende bepaald: Artikel 1. § 1 De Gouden Medaille in de Orde van Leopold II wordt toegekend aan: - de heer LEMMENS Ludovicus , Spelend (...) - de heer VAN CLEEMPUTTE Jean, Huberta (° Sint-Niklaas 08/09/1941), Spelend lid van de Koninklijke(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/12/2017 numac 2017031942 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale orden Bij koninklijk besluit van 24 oktober 2017 wordt het volgende bepaald: Artikel 1. Het hierna vermeld burgerlijk ereteken wordt verleend aan de hierna vermelde personeelsleden van het Agentschap Facilitair Bedrijf van de Vlaams VOOR MEER DAN 35 JAAR DIENST Burgerlijk Kruis 1ste Klasse - ANTHEUNIS Marina, medewerker (° G(...) type koninklijk besluit prom. 17/12/2017 pub. 20/12/2017 numac 2017032084 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit dat het pensioenstelsel ingesteld door de wet van 28 april 1958 toepasselijk maakt op de ambtenaren van Brussel-Preventie & Veiligheid type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/12/2017 numac 2017040903 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 1964 van 13 oktober 2017, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren va Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar de categorie van de reserveo(...) type koninklijk besluit prom. 10/12/2017 pub. 20/12/2017 numac 2017040919 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot opstelling van een waarborgprogramma voor de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie type koninklijk besluit prom. 13/12/2017 pub. 20/12/2017 numac 2017040933 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot erkenning van elektronische platformen van deeleconomie type koninklijk besluit prom. 13/12/2017 pub. 20/12/2017 numac 2017040935 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot erkenning en intrekking van erkenning van elektronische platformen van deeleconomie type koninklijk besluit prom. 13/12/2017 pub. 20/12/2017 numac 2017040934 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot erkenning van een elektronisch platform van deeleconomie type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/12/2017 numac 2017040960 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale orden Bij Koninklijk besluit van 12 november 2017 wordt het volgende bepaald: Artikel 1. § 1 De Gouden Palmen der Kroonorde worden toegekend aan: - de heer DE MUNCK Jaak, Georges, Marguerite , Secreta(...) - de heer DEPAPE Daniël, Willy, Michaël (° Hulste 24/01/1945), Secretaris van het Koninklijk Blaas(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/12/2017 numac 2017040969 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 3 december 2017, zijn benoemd : - stagiair in de graad van griffier bij het arbeidshof Gent, Mevr. Anthuenis, L. Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - stagiair i Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging. Het verzoekschrift tot nietigverk(...) type koninklijk besluit prom. 29/11/2017 pub. 20/12/2017 numac 2017205974 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 03/12/2017 pub. 20/12/2017 numac 2017206065 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de betonindustrie ressorteren (1)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/11/2017 pub. 20/12/2017 numac 2017014308 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende wijziging en uitvoering van bijlagen XII en XIII van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 december 2007 tot vaststelling van de eisen op het vlak van de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen type ministerieel besluit prom. 15/12/2017 pub. 20/12/2017 numac 2017032088 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot aanpassing van de jaarbedragen bedoeld in artikel 64, §§ 2 en 3 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers type ministerieel besluit prom. 24/11/2017 pub. 20/12/2017 numac 2017040959 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 23 april 2014 tot uitvoering van het Subsidiebesluit van 22 november 2013 type ministerieel besluit prom. 06/12/2017 pub. 20/12/2017 numac 2017041011 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het door de Psychologencommissie vastgestelde bedrag van de administratiekosten en van de bijdrage in de kosten voor het bijhouden van de lijst van de psychologen type ministerieel besluit prom. 12/12/2017 pub. 20/12/2017 numac 2017206816 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 juli 2017 houdende benoeming van de leden en de voorzitter van het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut der zelfstandigen

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 20/12/2017 numac 2017031900 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federale politie. - Raad van State. - Vernietiging Bij arrest nr. 239.475 van 20 oktober 2017 heeft de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, VIIIe Kamer, het ministe(...) Bij arrest nr. 239.978 van 28 november 2017 heeft de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, (...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 20/12/2017 numac 2017206649 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 18 oktober 2017 in zake het openbaar ministerie tegen M.E., waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 23 oktober 2017, heeft het Hof « Schendt artikel 9 van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van giftstoffen, sl(...) type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 20/12/2017 numac 2017206655 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 239.646 van 26 oktober 2017 in zake Guillaume Blomme tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 14 november « Schendt artikel 11bis van de gecoördineerde wetten op de Raad van State de artikelen 10 en 11 van(...)

decreet

type decreet prom. 08/12/2017 pub. 20/12/2017 numac 2017040986 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving type decreet prom. 26/06/2017 pub. 20/12/2017 numac 2017206200 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de deelneming van nieuwkomers aan het onderwijs type decreet prom. 11/12/2017 pub. 20/12/2017 numac 2017206644 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende integratie en samenleven in diversiteit

beschikking

type beschikking prom. 07/12/2017 pub. 20/12/2017 numac 2017014280 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Protocol betreffende strategische milieueffectrapportage bij het Verdrag van Espoo van 25 februari 1991 inzake milieueffectrapportage in grensoverschrijdend verband, aangenomen in Kiev , op 21 mei 2003 type beschikking prom. 07/12/2017 pub. 20/12/2017 numac 2017014283 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 22 april 2010 houdende het statuut van de reisagentschappen type beschikking prom. 07/12/2017 pub. 20/12/2017 numac 2017014282 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de wijzigingen van het Verdrag van Espoo van 25 februari 1991 inzake milieueffectrapportage in grensoverschrijdend verband, aangenomen in Sofia op 27 februari 2001 en in Cavtat (Kroatië) op 4 juni 2004 type beschikking prom. 07/12/2017 pub. 20/12/2017 numac 2017014317 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende instemming met : het Protocol bij de Conventie betreffende de dwangarbeid van 1930, aangenomen te Genève op 11 juni 2014 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar honderd en derde zitting type beschikking prom. 07/12/2017 pub. 20/12/2017 numac 2017014320 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende instemming met : de Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Cuba, anderzijds, gedaan te Brussel op 12 december 2016 type beschikking prom. 07/12/2017 pub. 20/12/2017 numac 2017014321 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende instemming met : de Partnerschapsovereenkomst op het gebied van betrekkingen en samenwerking tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en Nieuw-Zeeland, anderzijds, gedaan te Brussel op 5 oktober 2016 type beschikking prom. 07/12/2017 pub. 20/12/2017 numac 2017014319 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende instemming met het Verdrag van Minamata inzake kwik, aangenomen in Kumamoto , op 10 oktober 2013 type beschikking prom. 07/12/2017 pub. 20/12/2017 numac 2017014318 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende het vaststellen van de aanknopingsfactoren tot vaststelling van het personele toepassingsgebied van de wettelijke en reglementaire bepalingen van de deelentiteiten, de budgettering en verrekening van de voor de deelentiteiten betaalde gezinsbijslagen en de effectieve invoering van gemeenschappelijke wijzigende bepalingen voorgesteld door het beheerscomité van FAMIFED

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/11/2017 pub. 20/12/2017 numac 2017031866 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende het telewerk

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/12/2017 pub. 20/12/2017 numac 2017031922 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot diverse wijzigingen inzake dierenwelzijn

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/11/2017 pub. 20/12/2017 numac 2017040958 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende een aantal personeelsaspecten ter uitvoering van het decreet van 7 juli 2017 betreffende de rechtspositie van de personeelsleden in de basiseducatie

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 07/12/2017 pub. 20/12/2017 numac 2017070173 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de SPAQuE ermee belast wordt saneringsmaatregelen te nemen op de site "Laminoirs de Longtain" in La Louvière type besluit van de waalse regering prom. 07/12/2017 pub. 20/12/2017 numac 2017206578 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van een Basisoverlegcomité voor het « Office francophone de la formation en alternance »

bericht

type bericht prom. -- pub. 20/12/2017 numac 2017032089 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid 15 DECEMBER 2017. - Bericht betreffende de indexering, vanaf 1 januari 2018, van de jaarbedragen bedoeld in de artikelen 78, 80, 82, 85 en 86 van de programmawet van 28 juni 2013 De programmawet van 28 juni 2013 bevat in hoofdstuk 1 van titel 8 Overeenkomstig artikel 89, eerste lid, van deze programmawet van 28 juni 2013 zullen de in de artik(...) type bericht prom. -- pub. 20/12/2017 numac 2017092012 bron federale overheidsdienst financien OFFICIELE BERICHTEN PRIJSCOURANT OPGEMAAKT DOOR DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE, OVEREENKOMSTIG DE KONINKLIJKE BESLUITEN VAN 16 DECEMBER 1926 EN 31 MAART 1936, OM DE WAARDE VAST TE STELLEN DER OPENBARE EFFECTEN, AANDE DE PRIJSCOURANT WORDT MAANDELIJKS GEPUBLICEERD; HIJ WORDT OPGEMAAKT VOLGENS DE KOERSEN DIE WERDEN T(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 20/12/2017 numac 2017014292 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken 23 NOVEMBER 2017. - Ministeriële richtlijn MFO-2 betreffende het solidariteitsmechanisme tussen de politiezones inzake versterkingen voor opdrachten van bestuurlijke politie. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 6 december 2017, eerste editi

document

type document prom. -- pub. 20/12/2017 numac 2017206731 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige ETL Developers (niveau B) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: AFG17228 Deze selectie werd afgesloten op 23/11/2017. Er zijn 2 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig.(...) type document prom. -- pub. 20/12/2017 numac 2017206758 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige financieel deskundigen (niveau B) voor de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid. - Selectienummer: AFG17236 Deze selectie werd afgesloten op 07/12/2017. Er zijn 46 laureate(...) De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 20/12/2017 numac 2017206761 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Duitstalige Bachelors voor de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (niveau B) voor de FOD Financiën. - Selectienummer : AFG17127 Deze selectie werd afgesloten op 28/09/2017. Er (...) De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 20/12/2017 numac 2017206762 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Duitstalige economisten voor de Algemene Administratie van de Fiscaliteit in Eupen (niveau A1) voor de FOD Financiën. - Selectienummer : AFG17190 Deze selectie werd afgesloten op 13/12/2017. type document prom. -- pub. 20/12/2017 numac 2017206760 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige multimedia communicatie deskundigen (niveau B) voor De Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van Defensie (CDSCA). - Selectienummer: AFG17212 Deze selectie werd afgesloten(...) Er zijn 2 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig.

erratum

type erratum prom. -- pub. 20/12/2017 numac 2017206841 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige penitentiair bewakingsassistenten regio Centrum: Vorst en Sint-Gillis (niveau C) voor de FOD Justitie. - Selectienummer : ANG17135. - Erratum Deze selectie werd afgesloten op 1(...) Er zijn 5 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/12/2017 numac 2017014316 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 november 2017 wordt mevrouw Annick PEETERS, stagedoend attaché in de klasse A1, met ingang van 15 september 2017 met ranginneming op 15 september 2016, in het Franse taal Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/12/2017 numac 2017014315 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 november 2017 wordt de heer Pol-Henry MARTIN, stagedoend attaché in de klasse A1, met ingang van 1 oktober 2017 met ranginneming op 1 oktober 2016, in het Franse taalkade Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/12/2017 numac 2017031688 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Benoeming Bij koninklijk besluit van 22 oktober 2017 wordt Mevr. Ellen QUINTELIER, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 mei 2017, in de titel van attaché in de klasse A2 op het Nederlandstalig taalkader, bij de Federale Overheidsdiens

document

type document prom. -- pub. 20/12/2017 numac 2017031862 bron federale overheidsdienst justitie Tarief der akten verricht door de gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken. - Indexatie. - Tarief 2018 Art. 6. Droit - Recht - 3/4 - 1/4 - Copie - Kopie - 3/4 - 1/4
^