Etaamb.openjustice.be
Beschikking van 14 december 2017
gepubliceerd op 05 januari 2018

Ordonnantie tot wijziging van artikel 46bis van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, met het oog op de invoering van een abattement op de registratierechten bij de verkoop van bouwgronden

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2017032093
pub.
05/01/2018
prom.
14/12/2017
ELI
eli/ordonnantie/2017/12/14/2017032093/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

14 DECEMBER 2017. - Ordonnantie tot wijziging van artikel 46bis van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, met het oog op de invoering van een abattement op de registratierechten bij de verkoop van bouwgronden


Het Brusselse Hoofdstedelijke Parlement heeft aangenomen en Wij, Executieve, bekrachtigen, hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.

Art. 2.§ 1. - In artikel 46bis van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, wordt het vierde lid vervangen door het volgende lid : « In afwijking van het eerste en het tweede lid, is de vermindering van de belastbare grondslag bij de aankoop van een bouwgrond beperkt tot een bedrag van 87.500 euro wanneer het bedrag waarop het recht vereffend zou moeten worden overeenkomstig de artikelen 45 en 46 niet hoger is dan 250.000 euro. Voor de toepassing van dit lid, wordt de aankoop van een huis of een appartement in aanbouw of op plan niet beschouwd als de aankoop van een bouwgrond. ». § 2. - In het vijfde lid, 2°, b) van hetzelfde artikel, worden de woorden « - indien het een appartement in aanbouw of een appartement op plan betreft, binnen drie jaar na dezelfde datum » vervangen door de woorden « - indien het een bouwgrond, een huis of een appartement in aanbouw of op plan betreft, binnen drie jaar na dezelfde datum ».

Art. 3.Deze ordonnantie treedt in werking op 1 januari 2018.

Ze is van toepassing op de authentieke aktes voor de aankoop van een bouwgrond die vanaf 1 januari 2018 worden verleden.

Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 14 december 2017.

De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid, R. VERVOORT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Externe Betrekkingen en Ontwikkelingssamenwerking G. VANHENGEL De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp D. GOSUIN De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit en Openbare Werken, P. SMET De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie, C. FREMAULT _______ Nota Documenten van het Parlement : Gewone zitting 2017-2018 A-581/1 Voorstel van ordonnantie A-581/2 Verslag A-581/3 Amendementen na verslag Integraal verslag : 1 december 2017 Bespreking en aanneming : vergadering van vrijdag 1 december 2017

^