Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 7 mei 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 30/03/2018 pub. 07/05/2018 numac 2018011632 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding type wet prom. -- pub. 07/05/2018 numac 2018011774 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 15 april 2018 is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijdig ver Bij koninklijk besluit van 15 april 2018 is machtiging verleend aan de genaamde ****, **** ****(...) type wet prom. 26/03/2018 pub. 07/05/2018 numac 2018011940 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Beslissing van het Comité, bedoeld in artikel 5 van de wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme, betreffende de erkenning van de aanslag in New York op 31 oktober 2017 als terrorisme

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 07/05/2018 numac 2017206055 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juli 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige oudere werknemers die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 58 jaar of 59 jaar of ouder zijn en een beroepsverleden van tenminste 40 jaar als loontrekkende kunnen laten gelden type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 07/05/2018 numac 2017206506 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende het sectorakkoord 2017-2018 type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 07/05/2018 numac 2017206589 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2016 betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden voor het Nederlands taalgebied type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 07/05/2018 numac 2017206595 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de duur van de contracten type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 07/05/2018 numac 2017206916 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende het individueel recht op vorming type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 07/05/2018 numac 2017206925 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 07/05/2018 numac 2017206983 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende de wekelijkse arbeidsduur type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 07/05/2018 numac 2017206988 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende de toekenning van een jaarlijkse premie in uitvoering van het sectorakkoord 2005-2006 type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 07/05/2018 numac 2017206990 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende de toekenning van een éénmalige premie in uitvoering van het sectorakkoord 2017-2018 type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 07/05/2018 numac 2017207005 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende de tewerkstelling en de vorming van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 07/05/2018 numac 2017207017 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de landingsbanen type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 07/05/2018 numac 2017207020 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende de jaarlijkse premie type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 07/05/2018 numac 2018010841 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in ondernemingen van gesmolten kaas type koninklijk besluit prom. 27/04/2018 pub. 07/05/2018 numac 2018011209 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 2016 betreffende de bestrijding van infectieuze boviene rhinotracheïtis type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/05/2018 numac 2018011704 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Pension Bij Koninklijk besluit van 29 maart 2018 wordt er met ingang van 1 februari 2018 een einde gesteld aan de functie van mevrouw Hilde DE MEYER, attaché bij het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid van de Federale Overheidsdienst Volk Mevrouw Hilde DE MEYER, is ertoe gerechtigd om, met ingang van 1 februari 2018, haar aanspraken op (...) type koninklijk besluit prom. 18/04/2017 pub. 07/05/2018 numac 2018011794 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren type koninklijk besluit prom. 19/04/2018 pub. 07/05/2018 numac 2018030903 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de Algemene unie der verpleegkundigen van België type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/05/2018 numac 2018030914 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van eerste aanleg die kennis neemt van alle zaken die in het Nederlands moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Ontslag en benoemi Bij koninklijk besluit van 23 april 2018, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/05/2018 numac 2018030919 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 11 maart 2018, zijn de aanwijzingen tot de functie van familie- en jeugdrechter in hoger beroep in het hof van beroep te Bergen, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 juni 2018 van - mevr. Hanssens M., - mevr. Putzeys F., - de heer Wustefeld P.-A., kamervoorzitters in di(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/05/2018 numac 2018030917 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van eerste aanleg die kennis neemt van alle zaken die in het Frans en in het Duits moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 23 april 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 april 2018, wordt e(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/05/2018 numac 2018030934 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 15 april 2018, zijn benoemd : stagiair in de klasse ****1 met de titel van attaché selectie in het rechtsgebied van het hof van beroep te ****, mevr. **** **** ****., attaché selectie op arbeid Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; stagiair in de klasse ****1 met de ****(...) type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 07/05/2018 numac 2018200483 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor toeristische attracties, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 januari 2016 betreffende het statuut van de syndicale afvaardiging type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 07/05/2018 numac 2018200485 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de opleidingsinitiatieven voor de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 07/05/2018 numac 2018200859 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 augustus 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende het tijdskrediet, de loopbaanvermindering en de landingsbanen type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 07/05/2018 numac 2018200161 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 februari 2001 betreffende de loonvoorwaarden in uitvoering van het Vlaams intersectoraal akkoord type koninklijk besluit prom. 07/02/2018 pub. 07/05/2018 numac 2018200874 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor een pilootproject inzake preventie van burn-out gerelateerd aan het werk type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 07/05/2018 numac 2018200912 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding bij het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar voor de mindervalide werknemers met een loopbaan van 35 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 07/05/2018 numac 2018200910 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding bij het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 of 59 jaar met een loopbaan van 40 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 07/05/2018 numac 2018200918 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die 62 jaar of ouder zijn op het einde van de overeenkomst type koninklijk besluit prom. 23/04/2018 pub. 07/05/2018 numac 2018202326 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 40 van de programmawet van 27 april 2007, tot bevordering van de tewerkstelling in de sector van de champignonteelt type koninklijk besluit prom. 27/04/2018 pub. 07/05/2018 numac 2018202411 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1993 tot uitvoering van hoofdstuk II van titel III van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, met betrekking tot de invoering van een jaarlijkse bijdrage ten laste van de vennootschappen bestemd voor het sociaal statuut der zelfstandigen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/05/2018 numac 2018011874 bron brussels hoofdstedelijk gewest Inzamelaar, handelaar en makelaar van gevaarlijke afvalstoffen Bij ministerieel besluit van 04/12/2017 werd de erkenning van de N.V. FONDERIE ET MANUFACTURE DE METAUX als inzamelaar, handelaar en makelaar van geva(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/05/2018 numac 2018011873 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bodemverontreinigingsdeskundige Bij ministerieel besluit van 05/12/2017, werd de N.V. ABO erkend als bodemverontreinigingsdeskundige voor een periode van 5 jaar die loopt vanaf de vervaldatum van de erkenning die (...) De erkenning draagt het nummer : AGR/EPS/001563559 Bij ministerieel besluit van 18/01/2018,(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/05/2018 numac 2018011876 bron brussels hoofdstedelijk gewest Inzamelaar, handelaar en makelaar van gevaarlijke afvalstoffen Bij ministerieel besluit van 30/03/2018 werd SCHUTZ BENELUX BV erkend als inzamelaar, handelaar en makelaar van gevaarlijke afvalstoffen voor een peri(...) De erkenning draagt het nummer : AGR/CNC-DD/001523912 Bij ministerieel besluit van 20/11/201(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/05/2018 numac 2018011875 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bodemverontreinigingsdeskundige Bij ministerieel besluit van 07/09/2017, werd de erkenning van de N.V. RIMECO MILIEU als bodemverontreinigingsdeskundige ingetrokken. (...) type ministerieel besluit prom. 28/03/2018 pub. 07/05/2018 numac 2018011899 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de subcommissie voor overleg over jongereninformatie bepaald bij het ministerieel besluit van 24 oktober 2017 tot benoeming van de leden van de subcommissie voor overleg over jongereninformatie type ministerieel besluit prom. 15/03/2018 pub. 07/05/2018 numac 2018011900 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2015 tot vaststelling van de samenstelling van het begeleidingscomité betreffende de telefonische onthaaldiensten voor kinderen type ministerieel besluit prom. 10/04/2018 pub. 07/05/2018 numac 2018011901 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 januari 2015 tot vaststelling van de samenstelling van de Commissie voor de erkenning van de nuttige ervaring en de bekendheid voor de leden van het onderwijzend personeel van de Hogere Kunstscholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 26/04/2018 pub. 07/05/2018 numac 2018011920 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 december 2015 houdende verlening aan Northwester 2 NV van een machtiging voor de bouw en een vergunning voor de exploitatie van een offshore windmolenpark gelegen ten noordwesten van de Bligh bank type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/05/2018 numac 2018202217 bron waalse overheidsdienst Sociale actie Bij ministerieel besluit van 6 maart 2018 wordt het Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Chastre, gelegen route de Gembloux 2, te 1450 Chastre, vanaf 1 januari 2018 voor een onbepaalde duur erkend als sociale kruidenie Deze erkenning heeft het nummer RW/6510-14. Bij ministerieel besluit van 8 maart 2018 wordt (...)

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 07/05/2018 numac 2018011682 bron brussels instituut voor milieubeheer Afwijking op de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud Betreft : Afwijking op artikelen 27, § 1, 10° en 68, § 1, 1° van de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud AANHEF : Overwegende de aanvraag van 24 januari 2018 waarbij de vzw Coördinatie Zenne met als ho(...)

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 07/05/2018 numac 2018030921 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Antwerpen Bij beschikking van 7 december 2017, werd mevr. Van Der Schueren Ch., door de eerste voorzitter van het hof van beroep te Antwerpen, aangewezen om, vanaf 1 juni 2018, het ambt van plaatsvervangen Rechtbank van koophandel te Gent Bij beschikking van 14 december 2017, werden, door de voorz(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/04/2018 pub. 07/05/2018 numac 2018011838 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van « Ibuka - Mémoire et Justice » als gelabeld centrum krachtens het decreet van 13 maart 2009 betreffende de overdracht van de herinnering aan misdaden van genocide, misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en verzetsdaden of bewegingen die verzet boden tegen de regimes die deze misdaden hebben veroorzaakt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/04/2018 pub. 07/05/2018 numac 2018011840 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van het « Institut de la Mémoire Audiovisuelle Juive - IMAJ » als gelabeld centrum krachtens het decreet van 13 maart 2009 betreffende de overdracht van de herinnering aan misdaden van genocide, misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en verzetsdaden of bewegingen die verzet boden tegen de regimes die deze misdaden hebben veroorzaakt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/04/2018 pub. 07/05/2018 numac 2018011837 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de « Fondation de la Mémoire contemporaine » als gelabeld centrum krachtens het decreet van 13 maart 2009 betreffende de overdracht van de herinnering aan misdaden van genocide, misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en verzetsdaden of bewegingen die verzet boden tegen de regimes die deze misdaden hebben veroorzaakt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/04/2018 pub. 07/05/2018 numac 2018011839 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van « RCN -Justice et Démocratie » als gelabeld centrum krachtens het decreet van 13 maart 2009 betreffende de overdracht van de herinnering aan misdaden van genocide, misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en verzetsdaden of bewegingen die verzet boden tegen de regimes die deze misdaden hebben veroorzaakt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/04/2018 pub. 07/05/2018 numac 2018011842 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de vzw "Croix-Rouge de Belgique" als gelabeld centrum krachtens het decreet van 13 maart 2009 betreffende de overdracht van de herinnering aan misdaden van genocide, misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en verzetsdaden of bewegingen die verzet boden tegen de regimes die deze misdaden hebben veroorzaakt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/04/2018 pub. 07/05/2018 numac 2018011841 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de « Fondation MERCi » als gelabeld centrum krachtens het decreet van 13 maart 2009 betreffende de overdracht van de herinnering aan misdaden van genocide, misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en verzetsdaden of bewegingen die verzet boden tegen de regimes die deze misdaden hebben veroorzaakt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/04/2018 pub. 07/05/2018 numac 2018011843 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de "Société royale archéo-historique de Visé et de sa région" als gelabeld centrum krachtens het decreet van 13 maart 2009 betreffende de overdracht van de herinnering aan misdaden van genocide, misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en verzetsdaden of bewegingen die verzet boden tegen de regimes die deze misdaden hebben veroorzaakt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/04/2018 pub. 07/05/2018 numac 2018011897 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van de artikelen 12 en 15, § 1, 1° van het decreet van 11 mei 2017 betreffende de vierde graad van het aanvullend beroepssecundair onderwijs, afdeling verpleegkunde type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/04/2018 pub. 07/05/2018 numac 2018011844 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van " Ami, entends-tu? " als gelabeld centrum krachtens het decreet van 13 maart 2009 betreffende de overdracht van de herinnering aan misdaden van genocide, misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en verzetsdaden of bewegingen die verzet boden tegen de regimes die deze misdaden hebben veroorzaakt

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/04/2018 pub. 07/05/2018 numac 2018030908 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de fusie door overname van de vergunningen voor het exploiteren van een taxidienst van de BVBA TRANSLUX en de BVBA KIWI door de BVBA LYESS

besluiten betreffende de leden van de paritaire comites

type besluiten betreffende de leden van de paritaire comites prom. -- pub. 07/05/2018 numac 2018202407 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor de beursvennootschappen Bij besluit van de Directeur-generaal a.i. van 25 april 2018, dat uitwerking heeft met i wordt mevrouw Nele HABRAKEN, te Aartselaar, als vertegenwoordigster van de werkgeversorganisatie, t(...)

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 07/05/2018 numac 2018011939 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig artikel 26 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 betreffende de bekrachtiging en de registratie van de door het Bureau voor normalisatie openbaar gemaa(...) NBN EN 12480:2018 Gas meters - Rotary displacement gas meters vervangt NBN EN 12480:2015 (2e (...)

document

type document prom. -- pub. 07/05/2018 numac 2018202336 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B (specifiek gedeelte), voor de HVW Adjuncten voor het uitbetalingsbureau Leuven (m/v/x) (BNG18090) De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om te sollici(...) Solliciteren kan tot 21/05/2018. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich ri(...) type document prom. -- pub. 07/05/2018 numac 2018202335 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B (specifiek gedeelte), voor de HVW Adjuncten voor het uitbetalingsbureau (m/v/x) (BNG18091) De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om te solliciteren w(...) Solliciteren kan tot 21/05/2018. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich ri(...) type document prom. -- pub. 07/05/2018 numac 2018202376 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige experts in sociale ondersteuning (niveau B), voor de FOD Sociale Zekerheid. - Selectienummer : AFG18086 Solliciteren kan tot 21/05/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (job(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 07/05/2018 numac 2018202405 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Directeurs Expertise en Preventie (niveau A4), voor FEDRIS. - Selectienummer : ANG18096 Solliciteren kan tot 21 mei 2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, de(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 07/05/2018 numac 2018202414 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Ingenieurs (niveau A2) voor FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectie-nummer : ANG18081 Solliciteren kan tot 21/05/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnem(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/05/2018 numac 2018011952 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Paritair comité voor geriatrie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 23 april 2018, dat in werking treedt de dag van type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/05/2018 numac 2018030915 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van beroep die kennis neemt van alle zaken die in het Nederlands moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Ontslag en benoeming van Bij koninklijk besluit van 23 april 2018, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/05/2018 numac 2018030916 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 23 april 2018, dat in werking Bij hetzelfde besluit, worden benoemd tot leden bij genoemde Commissie, als vertegenwoordigers (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/05/2018 numac 2018202416 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Federaal agentschap voor beroepsrisico's. - Beheerscomité voor de beroepsziekten. - Hernieuwing van madaten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 27 april 2018 wordt hernieuwd voor een termijn van 6 jaar, ingaande op 28 april 2018, als lid van - Mevrouwen DUPUIS, Dorothée en VERMEERSCH, Catherine en de heren DE PREZ, Geert, DEMARREE, Serge, (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 07/05/2018 numac 2018030920 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Errata Lijst van de rechters in de tuchtrechtbank, van de raadsheren in hoger beroep aangewezen om zitting te houden in de tuchtrechtbank en de tuchtrechtbank in hoger beroep naar aanleiding van de oproep tot kandidaten beke - In het Belgisch Staatsblad nr. 81 van 5 april 2018, dient op bladzijde 32290 het volgende gelezen(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 07/05/2018 numac 2018011953 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Hoven en Rechtbanken. - Inrichting van een vergelijkende selectie voor werving van griffiers en secretarissen voor de hoven en rechtbanken 1. In de loop van het tweede semester van 2018, zal **** te **** een ****(...) 2. Vereist diploma op de uiterste ****: **** diploma van het hoger onderwijs van het (...)

document

type document prom. -- pub. 07/05/2018 numac 2018011919 bron federale overheidsdienst justitie Toekenning van postboxen Verschillende jurisdicties van het administratief centrum van Aalst gelegen Dokter André Sierensstraat 16 zullen onder de volgende nummers worden vermeld : Vredegerecht Aalst - Dokter André Sierensstraat 16, bus 3C 9300 AALST
^