Etaamb.openjustice.be
Beschikking van 27 oktober 2016
gepubliceerd op 10 november 2016

Ordonnantie ertoe strekkende een opendatabeleid uit te stippelen en houdende omzetting van de Richtlijn 2013/37/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot wijziging van Richtlijn 2003/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2016031739
pub.
10/11/2016
prom.
27/10/2016
ELI
eli/ordonnantie/2016/10/27/2016031739/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

27 OKTOBER 2016. - Ordonnantie ertoe strekkende een opendatabeleid uit te stippelen en houdende omzetting van de Richtlijn 2013/37/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot wijziging van Richtlijn 2003/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie


Het Brusselse Hoofdstedelijke Parlement heeft aangenomen en Wij, Executieve, bekrachtigen, het geen volgt : HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.

Bij deze ordonnantie wordt Richtlijn 2003/98/EG van het Europese Parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie, zoals gewijzigd door Richtlijn 2013/37/EU van 26 juni 2013, omgezet.

Art. 2.Deze ordonnantie is van toepassing op alle bestaande documenten waarover de openbare overheden beschikken en waarvan overheden het hergebruik rechtmatig kunnen toestaan behoudens bij toepassing van de beperkingen en uitzonderingen bepaald bij de onderhavige ordonnantie.

Deze ordonnantie is niet van toepassing op : 1° de documenten waarvan de verstrekking een activiteit is die niet tot de openbare taak van de betrokken overheid behoort, mits de omvang van de overheidstaken transparant is en aan toetsing is onderworpen;2° de documenten waarvan de intellectuele eigendomsrechten bij derden berusten;behalve in het geval dat deze derden toelating geven tot hergebruik; de huidige ordonnantie heeft geen invloed op het bestaan of het bezit van intellectuele eigendomsrechten; 3° gedeelten van documenten waartoe de toegang is uitgesloten of beperkt op basis van de geldende wetgevende en reglementaire regels inzake toegang, onder meer wegens : - de bescherming van de nationale veiligheid (d.w.z. staatsveiligheid), defensie of openbare veiligheid; - statistisch geheim; - handelsgeheim; - het gebrek aan persoonlijk belang wanneer voor de toegang tot een document door de wet een persoonlijk belang moet worden aangetoond; 4° de documenten in het bezit van culturele instellingen andere dan bibliotheken, musea en archieven;5° gedeelten van documenten die alleen logo's, wapens en insignes bevatten.

Art. 3.Voor de toepassing van deze ordonnantie wordt verstaan onder : 1° overheid : a) het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;b) de publiekrechtelijke rechtspersonen die rechtstreeks of indirect afhangen van het Brussels Hoofd- stedelijk Gewest;c) de gemeenten;d) de personen die, ongeacht hun vorm of aard : - zijn opgericht met het specifieke doel te voorzien in behoeften van algemeen belang die niet van industriële of commerciële aard zijn; - rechtspersoonlijkheid bezitten; - en waarvan hetzij de activiteit in hoofdzaak wordt gefinancierd door de overheden of instellingen vermeld in a), b) of c), hetzij het beheer is onderworpen aan toezicht door deze overheden of instellingen, hetzij de leden van het bestuursorgaan, het leidinggevend orgaan of het toezichthoudend orgaan voor meer dan de helft door die overheden of instellingen zijn aangewezen; e) de verenigingen opgericht door één of verschillende overheden bedoeld in a), b), c) of d);2° document : a) eender welke inhoud, ongeacht het medium (op papier of opgeslagen in elektronische vorm of als geluids-, beeld- of audiovisuele opname);b) eender welk deel van een dergelijke inhoud;3° persoonsgegevens : alle informatie betreffende een na- tuurlijke persoon die geïdentificeerd wordt of identificeerbaar is in de zin van de omschrijving opgenomen in artikel 1, § 1, van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens;4° hergebruik : het gebruik door natuurlijke personen of rechtspersonen van documenten die in het bezit zijn van overheden voor andere commerciële of niet- commerciële doeleinden dan het oorspronkelijke doel binnen de publieke taak waarvoor de documenten zijn aangemaakt. De uitwisseling van documenten tussen overheden uitsluitend met het oog op de vervulling van hun open- bare taken is geen hergebruik; 5° licentie : document dat uitgaat van een overheid en waarin hergebruiksvoorwaarden vastliggen voor beide partijen, met name de overheid die de documenten verstrekt en de begunstigde ervan;6° beschikken over : in het bezit zijn van of een zekere controle hebben over of beheerd worden voor een overheid;7° schriftelijk : per post, telefax, e-mail of webformulier;8° machinaal leesbaar formaat : een bestandsformaat dat zodanig is gestructureerd dat softwaretoepassingen specifieke gegevens, met inbegrip van individuele feitenbeschrijvingen, en hun interne structuur gemakkelijk kunnen identificeren, herkennen en extraheren;9° open formaat : een bestandsformaat dat platformonafhankelijk is en voor het publiek beschikbaar is zonder enige beperking die het hergebruik van informatie verhindert;10° formele open norm : een standaard die schriftelijk is vastgesteld, met vermelding van specificaties voor de vereisten betreffende de wijze waarop de interoperabiliteit van de software moet worden gegarandeerd;11° metagegevens : informatie die een document of datagegeven beschrijft en die opzoeking, inventaris en gebruik ervan mogelijk maakt;12° interoperabiliteit : de mogelijkheid van combinatie van document, inhoud en datagegevens;mogelijkheid van een interactie met de diensten zonder manuele repetitieve handelingen; dit op een manier waarbij het resultaat coherent is en de meerwaarde van de documenten, inhoud, data en datadienst verstevigd wordt. HOOFDSTUK II. - Algemeen beginsel

Art. 4.Documenten die in het bezit van de overheden worden gehouden, kunnen voor al dan niet commerciële doeleinden hergebruikt worden, overeenkomstig de voorwaarden omschreven in deze ordonnantie.

De overheden kunnen het hergebruik van de documenten aan bijkomende voorwaarden onderwerpen, zoals bepaald in artikelen 14 en 15 van deze ordonnantie.

Documenten waarvoor intellectuele eigendomsrechten berusten bij bibliotheken, met inbegrip van universiteitsbibliotheken, musea en archieven en waarvoor zij het hergebruik toestaan, mogen worden hergebruikt voor commerciële of niet-commerciële doeleinden overeenkomstig de in deze ordonnantie omschreven voorwaarden.

Art. 5.Een document dat persoonsgegevens bevat, mag slechts hergebruikt worden op de voorafgaande voorwaarde dat de overheid de nodige voorzorgsmaatregelen genomen heeft om de identiteit van de persoon op wie de persoonsgegevens betrekking hebben te verhullen, meer bepaald door de informatie anoniem te maken, overeenkomstig de definitie opgenomen in artikel 1, 5°, van het koninklijk besluit van 13 februari 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/02/2001 pub. 13/03/2001 numac 2001009176 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit ter uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens sluiten tot uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. HOOFDSTUK III. - Verzoeken om hergebruik

Art. 6.De overheid behandelt de verzoeken om hergebruik en stelt de verzoeker de documenten ter beschikking voor hergebruik, waar mogelijk en passend langs elektronische weg.

Indien het verkrijgen van het document het gebruik van een licentie vereist, stuurt de overheid waaraan het verzoek om hergebruik gericht wordt, een standaardexemplaar naar de aanvrager. De voorwaarden vervat in de licentie mogen de mogelijkheden tot hergebruik niet nodeloos beperken noch gebruikt worden om de mededinging aan banden te leggen.

De overheid kan de licentie steeds en eenzijdig opzeggen, zonder recht te geven op een schadevergoeding, als de aanvrager niet voldoet aan één of verschillende voorwaarden van de licentie.

De overheid behandelt het verzoek en verstrekt de verzoeker de documenten voor hergebruik of stelt, indien een licentie is vereist, het licentieaanbod aan de aanvrager op binnen een termijn van ten hoogste 20 werkdagen na de ontvangst van het verzoek. Voor uitgebreide of ingewikkelde verzoeken kan deze termijn met 20 werkdagen worden verlengd. In dat geval wordt de aanvrager er binnen drie weken na zijn oorspronkelijk verzoek van in kennis gesteld dat de behandeling van zijn verzoek meer tijd zal vergen.

Elke beslissing met betrekking tot het hergebruik van documenten die ter kennis wordt gebracht van de aanvrager vermeldt de eventuele beroepsmogelijkheden, de instanties bij wie het beroep moet worden ingesteld en de geldende termijnen.

Bij ontstentenis van deze vermelding neemt de verjaringstermijn voor het indienen van het beroep geen aanvang.

Art. 7.§ 1. In het kader van het hergebruik van documenten is de Commissie voor de toegang tot documenten, bedoeld in artikel 19 van de ordonnantie van 30 maart 1995 betreffende de openbaarheid van bestuur, bevoegd voor beroepen ingesteld tegen een beslissing tot terbeschikkingstelling van documenten, in geval van weigering tot uitvoering van een beslissing of wegens elke andere moeilijkheid die zich voordoet bij de uitoefening van de rechten waarin deze or- donnantie voorziet. § 2. De Commissie oefent deze bevoegdheid onpartijdig en ongebonden uit. Tijdens de behandeling van de beroepen mag ze geen enkele richtlijn krijgen.

Art. 8.Op straffe van niet-ontvankelijkheid, moet het beroep schriftelijk worden ingediend binnen een termijn van dertig kalenderdagen, te rekenen vanaf het feit dat aanleiding geeft tot het beroep.

Art. 9.De Commissie stelt de betrokken overheid onmiddellijk op de hoogte van het beroep en stuurt tegelijk een bericht van ontvangst naar de persoon die het beroep heeft ingesteld.

Art. 10.De Commissie spreekt zich zo spoedig mogelijk uit over het beroep en deelt haar beslissing uiterlijk binnen dertig dagen, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van het beroep, schriftelijk mee aan de persoon die het beroep heeft ingesteld en aan de betrokken overheid.

Art. 11.De beslissing waarbij het beroep is aangenomen wordt zo spoedig mogelijk uitgevoerd door de betrokken overheid, uiterlijk binnen vijftien dagen.

Art. 12.Als een beroep bij de Commissie ingesteld wordt, kan zij ter plaatse inzage nemen van alle nuttige gegevens of ze zich door de betrokken overheid laten meedelen.

Ze kan alle betrokken partijen en deskundigen horen en de personeelsleden van de overheid verzoeken om aanvullende gegevens. HOOFDSTUK IV. - Hergebruiksvoorwaarden

Art. 13.§ 1. De overheid stelt documenten ter beschikking in een bestaande vorm en taal zonder dat dit de verplichting met zich meebrengt om uittreksels uit documenten te moeten aanmaken, aanpassen of aanleveren die een onevenredig grote inspanning zou vereisen die verder gaat dan een eenvoudige handeling. § 2. In de mate van het mogelijke stelt de overheid documenten ter beschikking in open formaten en machinaal leesbaar met de bijhorende metadata. Deze formaten en metadata dienen te beantwoorden aan de formele open standaarden in de zin van deze ordonnantie. § 3. De overheden zijn niet verplicht de aanmaak van documenten voort te zetten met het oog op het hergebruik ervan. Ze zijn echter verplicht zo spoedig mogelijk hun beslissingen bekend te maken. § 4. De wijze waarop documenten voor hergebruik ter beschikking worden gesteld worden voorafgaandelijk bekendgemaakt, bij voorkeur op elektronische wijze.

Art. 14.§ 1. Een vergoeding kan gevraagd worden voor het ter beschikking stellen van een document. § 2. Wanneer een vergoeding wordt gevraagd, blijft deze vergoeding beperkt tot de marginale vermenigvuldigings-, verstrekkings- en verspreidingskosten. § 3. Wanneer een overheid een systeem van standaard- vergoedingen toepast voor het hergebruik van documenten, worden het effectieve bedrag en de berekeningsgrondslag voorafgaandelijk bij voorkeur op elektronische wijze ter beschikking gesteld. § 4. Wanneer een overheid een specifieke standaard- vergoeding vraagt, dan geeft ze aan met welke factoren rekening wordt gehouden bij de berekening van die vergoedingen.

Indien een document online beschikbaar is moet het systeem van standaardvergoeding tevens elektronisch beschikbaar zijn.

De beperking van § 2 geldt niet voor : a) overheden die wettelijk verplicht zijn inkomsten te genereren om een aanzienlijk deel van de kosten van de uitoefening van hun openbare taken te dekken;b) bibliotheken, met inbegrip van universiteitsbibliotheken, musea en archieven. Onder de in a) bedoelde gevallen, berekenen de betrokken overheden de totale vergoeding aan de hand van vooraf vastgestelde objectieve, transparante en controleerbare criteria. De totale inkomsten van die overheden uit het verstrekken en het verlenen van toestemming voor hergebruik van documenten mogen over de desbetreffende berekeningsperiode genomen niet hoger zijn dan de kosten van de verzameling, productie, vermenigvuldiging en verspreiding, vermeerderd met een redelijk rendement op investeringen.

Onder de in b) bedoelde gevallen, mogen de bibliotheken, inbegrepen de universitaire bibliotheken, musea en archieven inkomsten halen waarvan de kost niet hoger mag zijn dan de kosten voor de verzameling, productie, vermenigvuldiging, verspreiding, conservering en vereffening van rechten, vermeerderd met een redelijk rendement op investeringen, en dit volgens de desbetreffende boekhoud- periode. § 5. De vergoeding wordt berekend overeenkomstig de boekhoudkundige beginselen die op de betrokken openbare overheden van toepassing zijn.

Art. 15.De overheid kan toestemming geven voor onvoorwaardelijk hergebruik of kan voorwaarden opleggen, indien nodig door middel van een licentie.

Deze voorwaarden mogen de mogelijkheden tot hergebruik niet nodeloos beperken, noch gebruikt worden om de mededinging te beperken.

De verschillende standaardlicenties zullen door de regering in een besluit vastgelegd worden. HOOFDSTUK V. - Discriminatieverbod, vrije concurrentie en transparantie

Art. 16.§ 1. Elke voorwaarde voor het hergebruik van documenten mag niet discriminerend zijn voor vergelijkbare categorieën van hergebruik of aanvragers. § 2. Als de overheid documenten hergebruikt in het ka- der van handelsactiviteiten die buiten haar openbaredienst- opdrachten vallen, zijn de tariefvoorwaarden en overige voorwaarden die van toepassing zijn op de verstrekking van de documenten die voor deze activiteiten bestemd zijn dezelfde als voor de overige gebruikers.

Art. 17.§ 1. Exclusiviteitsregelingen inzake hergebruik zijn verboden tenzij blijkt dat ze noodzakelijk zijn voor het verlenen van een dienst van algemeen belang.

Met uitzondering van het geval van digitalisering van culturele hulpbronnen dient, als een exclusiviteitsrecht verleend wordt in het algemeen belang de overheid die het exclusiviteitsrecht heeft verleend of die er houder van is minstens om de drie jaar na te gaan of de redenen daarvoor nog steeds geldig zijn.

Elk exclusief recht op hergebruik dat verleend is na de inwerkingtreding van deze ordonnantie moet transparant zijn en bekendgemaakt worden op initiatief van de overheid die het verleent. § 2. Wanneer een exclusief recht betrekking heeft op de digitalisering van culturele hulpbronnen, is de periode van exclusiviteit in het algemeen niet langer dan tien jaar. Als die periode meer dan tien jaar bedraagt, wordt de duur ervan tijdens het elfde jaar en, indien van toepassing, daarna om de zeven jaar, getoetst.

In geval van een in het eerste lid bedoeld exclusief recht, wordt in de desbetreffende overeenkomst vastgesteld dat de desbetreffende overheid gratis een kopie van de gedigitaliseerde culturele hulpbronnen krijgt. Die kopie is na afloop van de exclusiviteitsperiode beschikbaar voor hergebruik. § 3. De exclusiviteitsregelingen die al bestaan op 1 juli 2005, vervallen na afloop van de geldigheidsduur ervan of, in ieder geval, uiterlijk 31 december 2008, behalve als zij in aanmerking komen voor de uitzondering bedoeld in § 1 van dit artikel. § 4. Onverminderd § 3 worden exclusiviteitsregelingen die al bestaan op 17 juli 2013 en die niet voor een uitzondering uit hoofde van § 1 in aanmerking komen, aan het eind van het contract of in elk geval uiterlijk 18 juli 2043 beëindigd. HOOFDSTUK VI. - Praktische regelingen

Art. 18.De Brusselse Hoofdstedelijke Regering stelt praktische regelingen vast die het zoeken naar voor hergebruik beschikbare documenten vereenvoudigen.

Dit kan de vorm nemen van overzichtslijsten van bronnen gelinkt met pertinente metagegevens, het toegangspad naar de gegevens zelf, de eventuele specifieke voorwaarden, en dit via internet toegankelijk in een voor machines leesbaar open formaat.

De overheden vergemakkelijken het taaloverschrijdend zoeken naar documenten.

Art. 19.De Regering beslist om een gewestelijke portaalsite te creëren die toegang biedt tot de bestuursdocumenten die door overheden voor hergebruik ter beschikking worden gesteld en een missie toe te vertrouwen aan een administratie of publieke structuur voor uitvoering van deze ordonnantie en het gewestelijk portaal. De Regering kan de instellingen aanduiden die deel zullen uitmaken van dit platform. HOOFDSTUK VII. - Overgangs- en opheffende bepalingen

Art. 20.De beroepen die vóór de datum van inwerkingtreding van deze ordonnantie werden ingediend, zullen verder afgehandeld worden overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van de ordonnantie van 6 maart 2008 tot omzetting van Richtlijn 2003/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie en overeenkomstig de bepalingen van Richtlijn 2013/37/EU van het Europese Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot wijziging van Richtlijn 2003/98/ EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie.

Tot de inwerkingtreding van het in artikel 15 bedoelde besluit gebruiken de administraties de bestaande Brusselse « Licence ouverte/Open Licence van 3/2/14 ».

Art. 21.De ordonnantie van 6 maart 2008 houdende omzetting van Richtlijn 2003/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie wordt opgeheven.

Art. 22.Deze ordonnantie treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 27 oktober 2016.

R. VERVOORT Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid G. VANHENGEL De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Externe Betrekkingen en Ontwikkelingssamenwerking D. GOSUIN Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie enBrandbestrijding en Dringende Medische Hulp P. SMET Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit en Openbare Werken C. FREMAULT Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie _______ Nota Documenten van het Parlement : Gewone zitting 2015-2016 A-360/1 Ontwerp van ordonnantie Gewone zitting 2016-2017 A-360/2 Verslag Integraal verslag : Bespreking en aanneming : vergadering van vrijdag 7 oktober 2016.

^