Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 10 november 2016

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/10/2016 pub. 10/11/2016 numac 2016003362 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 november 2015 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Christmas Fun", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 20/10/2016 pub. 10/11/2016 numac 2016003363 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Million Calendar", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 20/10/2016 pub. 10/11/2016 numac 2016003364 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 2014 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Winter Millions", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/11/2016 numac 2016003370 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Nationale Loterij Loterij met biljetten, « Summer Millions » genaamd Overeenkomstig artikel 10 van het koninklijk besluit van 21 mei 2015 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Summer Millions&qu - van de verkoop van de biljetten die behoren tot uitgifte nr. 1 (spelnummer 651) op 13 november 20(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/11/2016 numac 2016021083 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale Wetenschappelijke Instellingen Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2016 dat uitwerking heeft op 1 mei 2014 wordt Mevr. Cornet, Anne , geboren op 2 oktober 1964, werkleider bij het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, bij de activ(...) Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2016 dat uitwerking heeft op 1 mei 2014 wordt de heer De(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/11/2016 numac 2016205654 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 8 oktober 2016, dat uitwerking heeft op 1 augustus 2016 voor een periode van één jaar, is een verlof wegens opdracht van algemeen belang verleend aan Mevr. Van den Broeck, E., eerste substituut-procur Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/10/2016 pub. 10/11/2016 numac 2016015139 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 april 2016 tot aanduiding van de ereconsulaire posten bevoegd om noodreisdocumenten af te geven type ministerieel besluit prom. 26/09/2016 pub. 10/11/2016 numac 2016027303 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 23 april 2009 betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsmede van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt type ministerieel besluit prom. 14/10/2016 pub. 10/11/2016 numac 2016036536 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vervanging van de refertelijst inzake individuele materiële bijstand type ministerieel besluit prom. 27/10/2016 pub. 10/11/2016 numac 2016205605 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling van de modaliteiten voor de indiening van de aanvragen alsook hun behandelingswijze overeenkomstig het besluit van de Waalse Regering van 27 oktober 2016 waarbij de droogte van de lente en van het begin van de zomer 2015 als landbouwramp wordt beschouwd, waarbij de geografische uitgestrektheid van die ramp afgebakend wordt en waarbij de vergoeding van de schade wordt bepaald type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/11/2016 numac 2016205608 bron waalse overheidsdienst Landbouw Bij ministerieel besluit van 12 oktober 2016 wordt het productdossier « Porc fermier de Wallonie » erkend als productdossier dat een productie van gedifferentieerde kwaliteit beoogt. Dat productdossier kan in de Franse taal ingezien In hetzelfde besluit wordt de certificerende instelling Promag SPRL erkend om de goede toepassing v(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 10/11/2016 numac 2016205483 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 121/2016 van 22 september 2016 Rolnummer : 6263 In zake : de prejudiciële vraag over de artikelen 40, 42bis en 56nonies van de Algemene kinderbijslagwet en artikel 2, eerste lid, 2°, van de wet van 20 juli 197(...) Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters E. De Groot en J. Spreutels, en de recht(...) type arrest prom. -- pub. 10/11/2016 numac 2016205540 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 126/2016 van 6 oktober 2016 Rolnummer : 6270 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 29 en 59 van de wet van 21 december 2013 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters E. De Groot en J. Spreutels, en de recht(...)

decreet

type decreet prom. 20/10/2016 pub. 10/11/2016 numac 2016027304 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van het « Code wallon de l'Action sociale et de la Santé » (1) type decreet prom. 20/10/2016 pub. 10/11/2016 numac 2016027305 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van het decreet van 10 juli 2013 tot invoering van een kader om te komen tot een pesticidengebruik dat verenigbaar is met duurzame ontwikkeling en tot wijziging van Boek I van het Milieuwetboek, Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen en het decreet van 12 juli 2001 betreffende de beroepsopleiding in de landbouw type decreet prom. 08/07/2016 pub. 10/11/2016 numac 2016036458 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016

beschikking

type beschikking prom. 27/10/2016 pub. 10/11/2016 numac 2016031738 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van het Brussels gemeentelijk kieswetboek om de pariteit tussen mannen en vrouwen op de kandidatenlijsten voor de in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest georganiseerde gemeenteraadsverkiezingen te bevorderen type beschikking prom. 27/10/2016 pub. 10/11/2016 numac 2016031739 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie ertoe strekkende een opendatabeleid uit te stippelen en houdende omzetting van de Richtlijn 2013/37/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot wijziging van Richtlijn 2003/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/05/2016 pub. 10/11/2016 numac 2016029293 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring, voor het gespecialiseerd onderwijs, het gewoon secundair onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra, van de programma's voor de opleiding tijdens de loopbaan op het niveau van een net voor het schooljaar 2016-2017 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/08/2016 pub. 10/11/2016 numac 2016029500 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 november 2014 tot vaststelling van de verdeling van de kredieten bestemd voor de bijzondere begrotingsprogramma's voor de aankoop van erkende schoolboeken en -software voor de jaren 2015, 2016, 2017 en 2018

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 27/10/2016 pub. 10/11/2016 numac 2016205604 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de droogte van de lente en van het begin van de zomer 2015 als landbouwramp wordt beschouwd, waarbij de geografische uitgestrektheid van die ramp afgebakend wordt en waarbij de vergoeding van de schade wordt bepaald

overeenkomst

type overeenkomst prom. 11/12/2015 pub. 10/11/2016 numac 2016031674 bron brussels franstalig parlement Verordening houdende aanpassing van de Middelenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2015 type overeenkomst prom. 11/12/2015 pub. 10/11/2016 numac 2016031673 bron brussels franstalig parlement Verordening houdende aanpassing van de Middelenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2016 type overeenkomst prom. 11/12/2015 pub. 10/11/2016 numac 2016031672 bron brussels franstalig parlement Verordening houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2016 type overeenkomst prom. 11/12/2015 pub. 10/11/2016 numac 2016031675 bron brussels franstalig parlement Verordening houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2015

bericht

type bericht prom. 27/10/2016 pub. 10/11/2016 numac 2016031736 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bericht over de aanpassing van de belasting op automatische ontspanningstoestellen ingevolge artikel 80, § 1, van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen. - Nieuwe tarieven vanaf 1 januari 2017

document

type document prom. -- pub. 10/11/2016 numac 2016205659 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 05/09/2016, neergelegd op 06/09/2016 en geregistreerd op 21/10/2016 De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griff De teksten van de ter Griffie neergelegde collectieve arbeidsovereenkomsten zijn beschikbaar op de (...) type document prom. -- pub. 10/11/2016 numac 2016205664 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van **** **** (niveau ****) voor **** (****16024) Na de selectie wordt een lijst met maximum 12 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. **** : 1. (...) ? diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, ****: graduaat, (...) type document prom. -- pub. 10/11/2016 numac 2016205669 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige vertalers De vergelijkende selectie van Franstalige vertalers (niveau A) voor de FOD Binnenlandse Zaken (AFG16131) werd afgesloten op 25 oktober 2016. Er zijn 7 geslaagden. (...) type document prom. -- pub. 10/11/2016 numac 2016205684 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Polyvalent Tewerkstellingsconsulenten (niveau B) voor Actiris (ANB16021) Na de selectie wordt een lijst met maximum 12 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Toelaatbaarheidsvere(...) 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ?diploma van het hoger onderwijs van h(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/11/2016 numac 2016021085 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Benoeming in de Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 26 september 2016 wordt de heer Beka, Eric , geboren op 9 februari 1955, Secretaris-generaal bij de POD Wetenschapsbeleid, benoemd tot Grootofficier in Orde van Leopold II, (ranginnem(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/11/2016 numac 2016022439 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 25 oktober 2016, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, Bij hetzelfde besluit, worden benoemd tot leden bij genoemd Comité, als vertegenwoordigers van een (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/11/2016 numac 2016022438 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Paritair comité voor pathologische anatomie. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 25 oktober 2016, worden benoemd tot leden bij het Paritair comité voor pathologische anatomi 1° als vertegenwoordigers van de universiteiten : de dames DRIESSEN Ann, FERDINANDE Liesbeth, (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 10/11/2016 numac 2016009547 bron federale overheidsdienst justitie Vacante betrekking van directeur van de analyse van de Veiligheid van de Staat. - Oproep tot kandidaten De gegadigden worden ter kennis gebracht dat de betrekking van directeur van de analyse van de Veiligheid van de Staat vacant is en bij manda I - De functie van de directeur van de analyse bij de Veiligheid van de Staat : De directeur van(...) type vacante bettreking prom. 28/10/2016 pub. 10/11/2016 numac 2016031733 bron brussels hoofdstedelijk gewest Vacature voor de betrekking van de directeur-diensthoofd 'Bestuur en Plaatselijke Ontwikkeling' binnen Brussel Plaatselijke besturen (Gewestelijke Overheidsdienst Brussel)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 10/11/2016 numac 2016205658 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** assistent bij bouwplaats controle De vergelijkende selectie van **** assistent bij bouwplaats controle (niveau ****) (****15006) voor de **** **** en enkele ****(...) Er zijn 47 geslaagden. (...)
^