Etaamb.openjustice.be
Wet van 06 januari 2014
gepubliceerd op 31 januari 2014

Bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof en de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister
numac
2014200340
pub.
31/01/2014
prom.
06/01/2014
ELI
eli/wet/2014/01/06/2014200340/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)Kamer (parl. doc.)Senaat (fiche)
Document Qrcode

6 JANUARI 2014. - Bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, de bijzondere wet van 6 januari 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet op het Arbitragehof sluiten op het Grondwettelijk Hof en de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet. HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen

Art. 2.Artikel 92bis, § 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, ingevoegd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988 en gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993, wordt aangevuld met een lid, luidende : « In het samenwerkingsakkoord, dat overeenkomstig het tweede lid instemming heeft gekregen bij de wet of het decreet, kan er echter in worden voorzien dat de uitvoering ervan zal worden verzekerd door uitvoerende samenwerkingsakkoorden die gelden zonder dat de instemming bij de wet of het decreet vereist is. ».

Art. 3.In dezelfde bijzondere wet wordt een artikel 92bis/1 ingevoegd, luidende : « Art. 92bis/1. § 1. Onverminderd artikel 92bis en met inachtneming van de bevoegdheden die zijn toegewezen aan respectievelijk hun Parlement en hun Regering, kunnen de gemeenschappen en de gewesten gezamenlijke decreten en besluiten ter uitvoering van gezamenlijke decreten aannemen die onder meer betrekking hebben op de gezamenlijke oprichting en het gezamenlijk beheer van gemeenschappelijke diensten en instellingen, op het gezamenlijk uitoefenen van eigen bevoegdheden, of op de gemeenschappelijke ontwikkeling van initiatieven.

De overeenkomstig het eerste lid aangenomen decreten hebben als opschrift "gezamenlijk decreet van" gevolgd door de benaming van alle entiteiten die deze decreten goedkeuren. § 2. Het recht van initiatief voor de gezamenlijke decreten behoort aan de regeringen en aan de leden van de betrokken Parlementen.

Voorafgaand aan de aanneming door de Parlementen van de gemeenschappen en de gewesten waarbij deze voorstellen of ontwerpen van gezamenlijk decreet worden ingediend, worden ze aangenomen door een interparlementaire commissie, samengesteld uit een gelijk aantal vertegenwoordigers van elk van de betrokken Parlementen, waarbij elke delegatie is samengesteld met inachtneming van de proportionele vertegenwoordiging van de fracties in het Parlement dat de delegatie vertegenwoordigt. Elke delegatie telt minimum negen leden. De zittingen van de interparlementaire commissie zijn openbaar.

Een voorstel of ontwerp van gezamenlijk decreet wordt door de interparlementaire commissie behandeld wanneer de betrokken Parlementen het voor zichzelf in overweging hebben genomen.

Het opschrift van het gezamenlijk decreet bevat in elk geval de woorden "gezamenlijk decreet".

Het ontwerp of het voorstel wordt door de commissie slechts aangenomen indien de meerderheid van de leden aanwezig is en het wordt aangenomen door een volstrekte meerderheid van de leden van elke delegatie.

Indien één van de betrokken Parlementen het ontwerp of het voorstel wijzigt, wordt het teruggezonden naar de interparlementaire commissie.

De gezamenlijke decreten worden bekrachtigd en afgekondigd door de betrokken Regeringen na te hebben vastgesteld dat een identieke tekst is aangenomen door alle respectievelijke Parlementen. § 3. Onverminderd de mogelijkheid waarover de regeringen beschikken om de gezamenlijke decreten afzonderlijk elk voor zich uit te voeren, kan een gezamenlijk decreet erin voorzien dat de uitvoering ervan geheel of gedeeltelijk wordt verzekerd door gezamenlijke uitvoeringsbesluiten.

Deze gezamenlijke uitvoeringsbesluiten worden aangenomen door elk van de betrokken Regeringen, nadat ze overeenstemming hebben bereikt over hun inhoud. Ze hebben als opschrift "gezamenlijk uitvoeringsbesluit" gevolgd door de naam van de betrokken Regeringen en het opschrift van de decreten die ze uitvoeren. § 4. Een gezamenlijk decreet kan de geldende wettelijke of decretale bepalingen opheffen, aanvullen, wijzigen of vervangen. Het kan slechts worden gewijzigd, aangevuld of vervangen bij een gezamenlijk decreet dat door dezelfde Parlementen wordt aangenomen.

Het kan enkel worden opgeheven door een gezamenlijk decreet dat door dezelfde Parlementen wordt aangenomen of door een decreet dat wordt aangenomen door één van de betrokken Parlementen na overleg. Dat overleg vindt plaats binnen de in paragraaf 2, tweede lid, bedoelde interparlementaire commissie.

Een gezamenlijk decreet kan de bepalingen van een samenwerkingsakkoord dat afgesloten werd tussen gemeenschappen en gewesten opheffen, aanvullen, wijzigen of vervangen voor zover het gezamenlijk decreet wordt aangenomen door alle gemeenschappen en gewesten die partij zijn bij het samenwerkingsakkoord. Een samenwerkingsakkoord dat gesloten wordt door gemeenschappen en gewesten, kan de bepalingen van een gezamenlijk decreet opheffen, aanvullen, wijzigen of vervangen wanneer dit gezamenlijk decreet werd aangenomen door dezelfde gemeenschappen en gewesten.

In de gevallen waarin volgens deze wet een samenwerkingsakkoord gesloten dient te worden tussen gemeenschappen en gewesten, kan deze samenwerking ook gebeuren door middel van een gezamenlijk decreet. § 5. De gezamenlijke uitvoeringsbesluiten bedoeld in paragraaf 3 kunnen de geldende regelgevende bepalingen opheffen, aanvullen, wijzigen of vervangen. Ze kunnen enkel door gezamenlijke uitvoeringsbesluiten worden opgeheven, aangevuld, gewijzigd of vervangen. ». HOOFDSTUK 3. - Wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet op het Arbitragehof sluiten op het Grondwettelijk Hof

Art. 4.In artikel 8 van de bijzondere wet van 6 januari 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet op het Arbitragehof sluiten op het Grondwettelijk Hof, gewijzigd bij de bijzondere wetten van 9 februari 2003 en 21 februari 2010, wordt tussen het eerste en het tweede lid een lid ingevoegd, luidende : « Indien het Hof een decreet of een in artikel 134 van de Grondwet bedoelde regel, die overeenkomstig artikel 92bis/1 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen werd aangenomen, geheel of gedeeltelijk vernietigt, vernietigt het ook de overeenstemmende bepalingen die in het decreet of de decreten, of de regel of regels als bedoeld in artikel 134 van de Grondwet, voorkomen die gelijktijdig werd(en) aangenomen. ». HOOFDSTUK 4. - Wijzigingen van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen

Art. 5.Artikel 28 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wetten van 16 juli 1993, 13 juli 2001, 10 juli 2003, 27 maart 2006 en 6 januari 2014, wordt aangevuld met een lid, luidende : « In afwijking van artikel 35, § 2, van de bijzondere wet worden de ordonnanties die genomen zijn met toepassing van artikel 92bis/1 van de bijzondere wet, aangenomen bij volstrekte meerderheid van stemmen in elke taalgroep. ».

Art. 6.Artikel 42 van dezelfde bijzondere wet wordt aangevuld met vier leden, luidende : « Indien het ontwerp of het voorstel van gezamenlijk decreet bedoeld in artikel 92bis/1 van de bijzondere wet, bij het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt ingediend, behoort ten minste een derde van de delegatie van het Parlement in de interparlementaire commissie bedoeld in artikel 92bis/1, § 2, tweede lid, van de bijzondere wet tot de minst talrijke taalgroep met een minimum van drie leden.

De proportionele vertegenwoordiging bedoeld in artikel 92bis/1, § 2, tweede lid, van de bijzondere wet wordt, wat de delegatie van het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreft, per taalgroep georganiseerd.

Onverminderd artikel 92bis/1, § 2, vijfde lid, van de bijzondere wet, wordt een ontwerp of voorstel van gezamenlijk decreet bedoeld in artikel 92bis/1 van de bijzondere wet, door de interparlementaire commissie aangenomen bij volstrekte meerderheid van de stemmen in elke taalgroep binnen de delegatie van het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De overeenkomstig het vierde lid aangenomen ordonnanties hebben naar gelang van de betrokken entiteiten als opschrift "gezamenlijk decreet en ordonnantie van" of "gezamenlijke ordonnantie van" gevolgd door de benaming van alle entiteiten die deze decreten of ordonnanties aannemen. ».

Art. 7.In artikel 63 van dezelfde bijzondere wet, gewijzigd bij de bijzondere wet van 5 mei 1993, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden ", 92bis/1" ingevoegd tussen de woorden "92bis" en de woorden "92ter";2° het artikel wordt aangevuld met vier leden, luidende : « Indien het ontwerp of het voorstel van gezamenlijk decreet bedoeld in artikel 92bis/1 van de bijzondere wet, bij de verenigde vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie wordt ingediend, behoort ten minste één derde van de delegatie van die vergadering in de interparlementaire commissie bedoeld in artikel 92bis/1, § 2, tweede lid, van de bijzondere wet, tot de minst talrijke taalgroep met een minimum van drie leden. De proportionele vertegenwoordiging bedoeld in artikel 92bis/1, § 2, tweede lid, van de bijzondere wet wordt, wat de delegatie van de verenigde vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreft, per taalgroep georganiseerd.

Onverminderd artikel 92bis/1, § 2, vijfde lid, van de bijzondere wet, wordt een ontwerp of voorstel van gezamenlijk decreet bedoeld in artikel 92bis/1 van de bijzondere wet, door de interparlementaire commissie aangenomen bij volstrekte meerderheid van de stemmen in elke taalgroep binnen de delegatie van de verenigde vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

De overeenkomstig de voorgaande leden aangenomen ordonnanties hebben naar gelang van de betrokken entiteiten als opschrift "gezamenlijk decreet en ordonnantie van" of "gezamenlijke ordonnantie van" gevolgd door de benaming van alle entiteiten die deze decreten of ordonnanties aannemen. ».

Art. 8.In artikel 72, vierde lid, van dezelfde bijzondere wet, gewijzigd bij de bijzondere wetten van 16 juli 1993 en 13 juli 2001, wordt de zin "Als deze meerderheid niet gehaald wordt in een taalgroep, wordt een tweede stemming gehouden." vervangen door de zin "Behoudens in geval van stemming over een ontwerp of voorstel van ordonnantie overeenkomstig artikel 92bis/1 van de bijzondere wet, wordt een tweede stemming gehouden als deze meerderheid niet gehaald wordt.".

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 6 januari 2014.

FILIP Van Koningswege : De Eerste Minister, E. DI RUPO De Staatssecretaris voor Staatshervorming, M. WATHELET De Staatssecretaris voor Staatshervorming, S. VERHERSTRAETEN Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM _______ Nota (1) Senaat (www.senate.be) : Stukken : 5-1815 Handelingen van de Senaat : 26 en 28 november 2013.

Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) : Stukken : 53 3200 Integraal verslag : 18 en 19 december 2013.

^