Etaamb.openjustice.be
Wet van 06 januari 2014
gepubliceerd op 31 januari 2014

Bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, ter uitvoering van de artikelen 118 en 123 van de Grondwet

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister
numac
2014200323
pub.
31/01/2014
prom.
06/01/2014
ELI
eli/wet/2014/01/06/2014200323/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)Kamer (parl. doc.)Senaat (fiche)
Document Qrcode

6 JANUARI 2014. - Bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, ter uitvoering van de artikelen 118 en 123 van de Grondwet (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

Art. 2.In artikel 4 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wetten van 5 mei 1993, 16 juli 1993 en 27 maart 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden "Met als enige uitzondering de bevoegdheden die overeenkomstig artikel 59quater, § 4, tweede lid, van de Grondwet aan het Vlaams Parlement en aan het Waals Parlement worden toegekend, heeft" opgeheven en wordt het woord "heeft" ingevoegd tussen de woorden "Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest" en de woorden "dezelfde bevoegdheden"; 2° tussen het eerste en het tweede lid wordt een lid ingevoegd, luidende : "In afwijking van het eerste lid en onverminderd de toepassing van de artikelen 5bis en 5ter, worden de bevoegdheden die door het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest worden geregeld met toepassing van de artikelen 118, § 2, en 123, § 2, van de Grondwet aangewezen door deze bijzondere wet.".

Art. 3.Artikel 10bis van dezelfde bijzondere wet, ingevoegd bij de bijzondere wet van 9 mei 1989, vervangen bij de bijzondere wet van 13 juli 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/07/2001 pub. 03/08/2001 numac 2001021379 bron diensten van de eerste minister Bijzondere wet tot herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten type wet prom. 13/07/2001 pub. 03/08/2001 numac 2001021378 bron diensten van de eerste minister Bijzondere wet houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen sluiten en gewijzigd bij de bijzondere wet van 27 maart 2006, wordt aangevuld met een paragraaf 4, luidende : " § 4. Het Parlement kan bij ordonnantie de bepalingen van dit artikel wijzigen, aanvullen, vervangen of opheffen met dien verstande dat elk lid dat ophoudt zitting te hebben, vervangen wordt en dat degene die hem vervangt, het statuut van lid van het Parlement geniet.".

Art. 4.In artikel 12 van dezelfde bijzondere wet, gewijzigd bij de bijzondere wetten van 16 juli 1993, 4 december 1996, 4 mei 1999, 13 juli 2001, 2 maart 2004 en 27 maart 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° paragraaf 3 wordt aangevuld met een lid, luidende : "Het Parlement kan bij ordonnantie de nadere regelen van de vervanging bedoeld in het eerste lid, tweede zin, wijzigen, aanvullen of vervangen.Het kan bij ordonnantie het tweede lid wijzigen, aanvullen, vervangen of opheffen."; 2° het artikel wordt aangevuld met een paragraaf 5, luidende : " § 5.Het Parlement kan bij ordonnantie bijkomende onverenigbaarheden instellen.".

Art. 5.Boek I, titel III, hoofdstuk 2, afdeling 1, van dezelfde bijzondere wet wordt aangevuld met een artikel 12ter, luidende : "

Art. 12ter.Het Parlement kan bij ordonnantie aanvullende samenstellingsregels bepalen.".

Art. 6.Artikel 14 van dezelfde bijzondere wet, gewijzigd bij de bijzondere wetten van 13 juli 2001 en 27 maart 2006, wordt aangevuld met vijf leden, luidende : "Het Parlement kan bij ordonnantie de kieskringen instellen op het grondgebied bedoeld in artikel 2, § 1, overeenkomstig artikel 26 van de bijzondere wet.

In geval van toepassing van het derde lid worden op de 89 zetels die het Parlement telt, 72 zetels toegekend aan de lijstengroepen van kandidaten van de Franse taalgroep en 17 zetels aan de lijstengroepen van kandidaten van de Nederlandse taalgroep.

In geval van toepassing van het derde lid worden, indien geen kieskring wordt ingesteld voor het hele grondgebied van het gewest, de 72 zetels die toekomen aan de Franse taalgroep, verdeeld tussen de kieskringen overeenkomstig artikel 26, §§ 3 en 4, van de bijzondere wet en worden de 17 zetels die toekomen aan de Nederlandse taalgroep, verdeeld tussen de kieskringen overeenkomstig artikel 26, §§ 3 en 4.

In geval van toepassing van het derde lid wordt, wanneer een kieskring wordt ingesteld voor het hele grondgebied van het gewest, het aantal zetels dat toegekend wordt aan deze kieskring, verdeeld tussen de Franse taalgroep en de Nederlandse taalgroep met inachtneming van de verhoudingen respectievelijk van 72 op 89 en 17 op 89. Indien het bij die verdeling verkregen aantal geen geheel getal is, wordt de overblijvende fractie afgerond tot de eenheid of weggelaten naargelang zij de helft van de eenheid bereikt of niet. Het overschot van de zetels van elke taalgroep wordt vervolgens verdeeld tussen de overige kieskringen overeenkomstig artikel 26, §§ 3 en 4, van dezelfde bijzondere wet.

In geval van toepassing van het derde lid worden de aantallen 72 en 17 in artikel 20, § 2, vervangen door het aantal zetels dat overeenkomstig het vijfde en het zesde lid respectievelijk in elke kieskring wordt toegekend aan de Franse en de Nederlandse taalgroep.".

Art. 7.In artikel 16 van dezelfde bijzondere wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het eerste lid wordt vervangen door wat volgt : "Er wordt een gewestbureau samengesteld dat zitting houdt in de stad Brussel.Het Parlement kan bij ordonnantie de plaats waar het gewestbureau zitting houdt, wijzigen. Het gewestbureau wordt gezamenlijk voorgezeten door de voorzitter van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg en de voorzitter van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg."; 2° in het tweede lid wordt het woord "voorzitter" telkens vervangen door het woord "voorzitters";3° het artikel wordt aangevuld met drie leden, luidende : "Wanneer artikel 14, derde lid, wordt toegepast, wordt een hoofdbureau samengesteld in de hoofdplaats van elke kieskring.Het Parlement bepaalt bij ordonnantie de hoofdplaats van de kieskringen.

Het hoofdbureau van de kieskring wordt voorgezeten door de vrederechter bevoegd voor de hoofdplaats of, bij zijn ontstentenis, door één van zijn plaatsvervangers naar dienstouderdom.

Het hoofdbureau van de kieskring wordt samengesteld overeenkomstig het tweede lid.".

Art. 8.In artikel 16bis, § 1, van dezelfde bijzondere wet, gewijzigd bij de bijzondere wetten van 2 maart 2004 en 27 maart 2006, wordt tussen het zevende en het achtste lid een lid ingevoegd, luidende : "Het Parlement kan bij ordonnantie de bepalingen van de leden 1 tot 4 en 6 en 7 wijzigen, aanvullen, vervangen of opheffen.".

Art. 9.Artikel 20, § 3, van dezelfde bijzondere wet, ingevoegd door de bijzondere wet van 13 juli 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/07/2001 pub. 03/08/2001 numac 2001021379 bron diensten van de eerste minister Bijzondere wet tot herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten type wet prom. 13/07/2001 pub. 03/08/2001 numac 2001021378 bron diensten van de eerste minister Bijzondere wet houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen sluiten en gewijzigd bij de bijzondere wet van 2 maart 2004, wordt aangevuld met een lid, luidende : "Het Parlement kan bij ordonnantie het vorige lid wijzigen, aanvullen, vervangen of opheffen wat de regels van artikel 29octies, tweede lid, en 29nonies, eerste tot derde lid, van de bijzondere wet betreft.".

Art. 10.Artikel 28 van dezelfde bijzondere wet, gewijzigd bij de bijzondere wetten van 16 juli 1993, 13 juli 2001, 10 juli 2003 en 27 maart 2006, wordt aangevuld met een lid, luidende : "In afwijking van artikel 35, § 2, van de bijzondere wet worden de in de artikelen 10bis, § 4, 12, § 3, derde lid, en § 5, 12ter, 14, derde tot vijfde lid, 16, eerste, derde tot vijfde lid, 16bis, achtste lid, 20, § 3, tweede lid, 31bis, 34, § 1, derde lid, 35, § 5, en 41, § 8, bedoelde ordonnanties aangenomen met een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen en bij volstrekte meerderheid van de stemmen in elke taalgroep.".

Art. 11.Boek I, titel III, hoofdstuk 2, afdeling 3, van dezelfde bijzondere wet wordt aangevuld met een artikel 31bis, luidende : "

Art. 31bis.Het Parlement kan de bepalingen van de artikelen 26 en 27, vijfde lid, wat de regels betreft die zijn uiteengezet in artikel 33, § 2, van de bijzondere wet, artikel 28, eerste lid, wat de regels betreft die in de artikelen 34, eerste en derde lid, zijn uiteengezet, 37, 41, 46, eerste lid, en 48 van de bijzondere wet, 36, eerste lid, eerste zin, wat de regels betreft die zijn uiteengezet in de artikelen 68, eerste lid, 70 en 73 van de bijzondere wet en 36, § 1, tweede zin, bij ordonnantie wijzigen, aanvullen, vervangen of opheffen.".

Art. 12.Artikel 34, § 1, van dezelfde bijzondere wet, vervangen bij de bijzondere wet van 16 juli 1993Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gewone wet tot vervollediging van de federale staatsstructuur. - Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels sluiten en gewijzigd bij de bijzondere wet van 27 maart 2006, wordt aangevuld met een lid, luidende : "Het Parlement kan bij ordonnantie het maximum aantal leden van de regering wijzigen. Behalve de voorzitter telt de regering evenveel leden van de Nederlandse taalgroep als van de Franse taalgroep.".

Art. 13.Artikel 35 van dezelfde bijzondere wet, gewijzigd bij de bijzondere wetten van 16 juli 1993, 4 december 1996, 13 juli 2001, 5 mei 2003 en 27 maart 2006, wordt met een paragraaf 5 aangevuld, luidende : " § 5. Het Parlement kan bij ordonnantie bijkomende onverenigbaarheden instellen.".

Art. 14.Artikel 41 van dezelfde bijzondere wet, gewijzigd bij de bijzondere wetten van 16 juli 1993, 4 december 1996, 13 juli 2001, 5 mei 2003 en 27 maart 2006, wordt aangevuld met een paragraaf 8, luidende : " § 8. Het Parlement kan bij ordonnantie het aantal Gewestelijke staatssecretarissen wijzigen. Ten minste een derde van de Gewestelijke staatssecretarissen moet behoren tot de kleinste taalgroep.".

Art. 15.De punten 1° en 2° van artikel 7 treden op dezelfde dag in werking als artikel 638bis van het Gerechtelijk Wetboek, zoals ingevoegd bij artikel 41 van de wet van 19 juli 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012009297 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel sluiten betreffende de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 6 januari 2014.

FILIP Van Koningswege : De Eerste Minister, E. DI RUPO De Staatssecretaris voor Staatshervorming, M. WATHELET De Staatssecretaris voor Staatshervorming, S. VERHERSTRAETEN Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM _______ Nota (1) Senaat (www.senate.be) : Stukken : 5-1754 Handelingen van de Senaat : 26 en 28 november 2013.

Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) : Stukken : 53-3198 Integraal Verslag : 18 en 19 december 2013.

^