Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 2 augustus 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 04/02/2002 pub. 02/08/2002 numac 2002015015 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Besluit van 29 september 2000 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen type wet prom. 24/01/2002 pub. 02/08/2002 numac 2002015026 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en de Wereldgezondheidsorganisatie inzake de vestiging in België van een verbindingsbureau van deze organisatie, ondertekend te Brussel op 6 januari 1999 (2)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/07/2002 pub. 02/08/2002 numac 2002000578 bron ministerie van ambtenarenzaken, ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van bijzondere bepalingen bij de toekenning van een vergoeding voor het gebruik van de fiets, alsook bij de tegemoetkoming van de overheid in de vervoerskosten, en tot invoering van verscheidene bepalingen voor de personeelsleden van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus type koninklijk besluit prom. 12/07/2002 pub. 02/08/2002 numac 2002000597 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 september 1970 tot vaststelling van de procedureregelen voor de commissie die gelast is uitspraak te doen inzake bijzondere vergoeding wegens luchtvaartongeval type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/08/2002 numac 2002009645 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluit betreffende de internationale verenigingen en de instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 18 juni 2002 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de inter 2° worden de statuten van deze vereniging goedgekeurd. type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/08/2002 numac 2002009665 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluit betreffende de internationale verenigingen en de instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 28 mei 2002 wordt de wijziging goedgekeurd, aangebracht aan de statut type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/08/2002 numac 2002009664 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluit betreffende de internationale verenigingen en instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 28 mei 2002 worden de nieuwe statuten goedgekeurd van de instelling van type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/08/2002 numac 2002009750 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 21 juni 2001, dat in werking treedt op 31 augustus 2002, is de heer Goeminne, Ph., advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspraak op pensioen Bij koninklijk besluit van 16 juli 2002, dat in werking treedt op 12 augustus 2002, is het aan (...) type koninklijk besluit prom. 17/02/2002 pub. 02/08/2002 numac 2002012308 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende het voltijds brugpensioen in de subsector voor de afhandeling op luchthavens type koninklijk besluit prom. 24/04/2002 pub. 02/08/2002 numac 2002012546 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende risicogroepen in de subsector voor de goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 24/04/2002 pub. 02/08/2002 numac 2002012586 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de sociale programmatie 2001-2002 type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 02/08/2002 numac 2002012612 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de wijziging van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de ondernemingen van verhuizingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten" type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 02/08/2002 numac 2002012610 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende het recht op loopbaanonderbreking in de subsector voor het gemeenschappelijk vervoer ten lande type koninklijk besluit prom. 17/05/2002 pub. 02/08/2002 numac 2002012647 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de kosten van medische schifting in de subsector voor verhuisondernemingen, de meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten type koninklijk besluit prom. 17/05/2002 pub. 02/08/2002 numac 2002012650 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de maatregelen ter attentie van de risicogroepen in de subsector voor verhuisondernemingen, de meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten type koninklijk besluit prom. 17/05/2002 pub. 02/08/2002 numac 2002012656 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van het rijdend personeel van de "Vlaamse Vervoermaatschappij" type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/08/2002 numac 2002014175 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Examens met het Frans, Nederlands en Duits als voertaal voor de brevetten van beroepsbekwaamheid voor het leidend en onderwijzend personeel der erkende rijscholen Ter uitvoering van de voorschriften van het koninklijk besluit van 23 maart 1998, De examenzittijd begint op 1 september 2002. De inschrijvingsperiode voor deze zittijd wordt geslot(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/08/2002 numac 2002014196 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Kabinet van de Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 27 mei 2002, wordt Zijne Doorluchtige Hoogheid Charles-Louis Prins Van Arenberg bij het voleindigen Bij koninklijk besluit van 7 juni 2002, wordt aan de heer Hervé Schrans bij het voleindigen van(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/08/2002 numac 2002014198 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Algemene Diensten. - Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 26 juni 2002 wordt aan de heer De Boeck, Paul, met ingang van 1 september 2002, eervol ontslag verleend uit zijn functies van adviseur-generaal. Hij wordt gemachtigd de eret type koninklijk besluit prom. 18/07/2002 pub. 02/08/2002 numac 2002022442 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende regeling van de fondsen Sociale Maribel van de overheidssector type koninklijk besluit prom. 26/05/2002 pub. 02/08/2002 numac 2002022458 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juni 1998 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 18 april 1997 houdende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling in de koopvaardij in toepassing van artikel 7, § 2, van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 02/08/2002 numac 2002009701 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Strafinrichtingen. - Personeel Bij ministeriële besluiten van 25 juni 2002 zijn benoemd tot : - afzetbaar lid van de bestuurscommissie bij de gevangenis te Namen : Mevr. V. Godfroid. De heren : P. Leonard; J. M. Hernalsteen; M. Biernaux; H. Dewasme, ter vervanging van de heer M. Mahieu, ontslagnem(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 02/08/2002 numac 2002009702 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Strafinrichtingen. - Personeel Bij ministeriële besluiten van 8 juli 2002 zijn : - de heren Cl. Spinoit, B. Nerincx en G. Smets benoemd tot afzetbaar lid van de bestuurscommissie bij de gevangenis te Nijvel en de Strafinr - Mevr. S. Pourveur benoemd tot afzetbaar lid bij de bestuurscommissie bij de gevangenis te Vervier(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 02/08/2002 numac 2002016165 bron ministerie van middenstand en landbouw Nederlandstalige Uitvoerende Kamer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars. - Benoeming van een plaatsvervangend rechtskundig assessor Bij ministerieel besluit van 1 juli 2002, dat in werking treedt op 1 juni 2002, wordt de heer G. Baelde

decreet

type decreet prom. 17/07/2002 pub. 02/08/2002 numac 2002029383 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende hervorming van de « Office de la Naissance et de l'Enfance », afgekort « O.N.E. »

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/06/2002 pub. 02/08/2002 numac 2002029326 bron ministerie van de franse gemeenschap 25 JUNI 2002 - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van 18 maart 1998 tot vaststelling van de samenstelling van de raad van beroep van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 02/08/2002 numac 2002029360 bron ministerie van de franse gemeenschap Ontslag Bij besluit van 18 juni 2002 van de Regering van de Franse Gemeenschap wordt op 31 maart 2002 eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Thierry Mommer, directeur.

overeenkomst

type overeenkomst prom. 08/07/2002 pub. 02/08/2002 numac 2002022636 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Verordening tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 14/12/2001 pub. 02/08/2002 numac 2002000482 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief PLP 16bis betreffende de overgang naar het administratief en logistiek kader van de lokale politie krachtens artikel 235, tweede, derde en vierde lid, WPG. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 06/12/2001 pub. 02/08/2002 numac 2002000481 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief PLP 13bis betreffende aanvullende onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 2002 ten behoeve van de politiezone. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 22/01/2002 pub. 02/08/2002 numac 2002000485 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief PLP 22 Politiehervorming Gesubsidieerde contractuelen . - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 04/01/2002 pub. 02/08/2002 numac 2002000486 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief PLP 21. - Politiehervorming. - Tussenkomst van de federale overheid in de financiering van de lokale politiekorpsen. - Federale toelage. - Aanvaardbare meerkost. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 17/01/2002 pub. 02/08/2002 numac 2002000484 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 16 met betrekking tot de inplaatsstelling van het "Federaal Logistiek Invals- en Contactpunt" binnen de federale politie. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 28/12/2001 pub. 02/08/2002 numac 2002000488 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief PLP 20 betreffende de betalingsmodaliteiten in de politiezones vanaf 1 januari 2002. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 18/07/2002 pub. 02/08/2002 numac 2002000585 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 26 betreffende de externe opleidingen in de politiediensten

document

type document prom. -- pub. 02/08/2002 numac 2002013017 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Administratie van de collectieve arbeidsbetrekkingen van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid. Er kunnen evenwel voor eensluidend verklaarde afschriften van deze overeenkomsten worden verkregen (...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 02/08/2002 numac 2002014197 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Kabinet van de Minister van Mobiliteit en Vervoer Benoeming. - Erratum In de bekendmaking van de benoeming van de kabinetsleden van de Minister van Mobiliteit en Vervoer, in het Belgisch Staatsblad van 10 juli 2002, dient in de Franse tekst

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/08/2002 numac 2002014195 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Kabinet van de Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 7 juni 2002 wordt de heer Dirk Oosterlinck, in de hoedanigheid van adjunct-kabinetschef bij het

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 02/08/2002 numac 2002012912 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Vacante betrekking van opsteller bij de griffie van de arbeidsrechtbank te Brugge De kandidaten worden verzocht hun aanvraag te richten tot Mevr. de Minister van Werkgelegenheid, Administratie van de individue(...) Voorwaarden : 1° houder(ster) zijn van een diploma of een getuigschrift in aanmerking komend vo(...)
^