Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 17 mei 2002
gepubliceerd op 02 augustus 2002

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van het rijdend personeel van de "Vlaamse Vervoermaatschappij"

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
2002012656
pub.
02/08/2002
prom.
17/05/2002
ELI
eli/besluit/2002/05/17/2002012656/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 MEI 2002. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van het rijdend personeel van de "Vlaamse Vervoermaatschappij" (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het vervoer;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van het rijdend personeel van de "Vlaamse Vervoermaatschappij".

Art. 2.Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 17 mei 2002.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het vervoer Collectieve arbeidsvovereenkomt van 21 maart 2001 Loon- en arbeidsvoorwaarden van het rijdend personeel van de Vlaamse Vervoermaatschappij -exploitanten (Overeenkomst geregistreerd op 7 mei 2001 onder het nummer 57078/CO/140) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité voor het vervoer behorend tot de subsector van het gemeenschappelijk personenvervoer te land en waarvan de activiteit bestaat uit het verzekeren van geregeld vervoer in opdracht van de "Vlaamse Vervoermaatschappij" alsook op de leden van hun rijdend personeel die aan de uitvoering van dit vervoer zijn toegewezen. HOOFDSTUK II. - Koopkrachtverhoging

Art. 2.De uurlonen van het rijdend personeel worden als volgt verhoogd : Op 1 maart 2001 met 0,3718 EUR/uur Op 1 maart 2002 met 1 pct.

Op 1 juli 2002 met 2 pct. HOOFDSTUK III. - Loopbaan chauffeur

Art. 3.Er wordt een loopbaan voor de chauffeur ingevoerd als volgt : Vanaf 1 september 2001 : + 0,0744 EUR voor de chauffeurs met 10 jaar of meer anciënniteit;

Vanaf 1 september 2002 : + 0,0744 EUR voor de chauffeurs met 20 jaar of meer anciënniteit;

Vanaf 1 september 2003 : + 0,0744 EUR voor de chauffeurs met 25 jaar of meer anciënniteit;

Vanaf 1 september 2004 : + 0,0744 EUR voor de chauffeurs met 5 jaar of meer anciënniteit. HOOFDSTUK IV. - Onderbrekingsvergoeding

Art. 4.Vanaf 1 maart 2001 wordt de vergoeding voor de eerste onderbreking van de dag die langer duurt dan 1 uur ten belope van 1,34 EUR tot 1,49 EUR verhoogd en gekoppeld aan de evolutie van het gezondheidsindexcijfer. HOOFDSTUK V. - Spoorpassen

Art. 5.De bespreking rond de invoering van de spoorpassen ten gunste van het actief rijdend personeel van de Vlaamse Vervoermaatschappij-exploitanten zal gevoerd worden op het ogenblik van de bespreking inzake de aanpassing van de huidige collectieve arbeidsovereenkomsten Vlaamse Vervoermaatschappij -exploitanten aan de loon- en arbeidsvoorwaarden voorzien in het nieuw bestek rekening houdend met de toepassing van deze spoorpassen bij de Vlaamse Vervoermaatschappij. HOOFDSTUK VI. - Woon-werkverkeer

Art. 6.De werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité voor het vervoer behorend tot de subsector van het gemeenschappelijk personenvervoer te land en waarvan de activiteit bestaat uit het verzekeren van geregeld vervoer in opdracht van de Vlaamse Vervoermaatschappij, engageren zich om de toekenning van een kilometervergoeding woon-werkverkeer te bespreken in het kader van de bespreking van de intersectorale eisen op 17 april 2001. HOOFDSTUK VII. - Geldigheidsduur

Art. 7.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2001 en is gesloten voor onbepaalde duur.

Elk der ondertekenende partijen kan hieraan evenwel een einde stellen met betekening van een opzegging van drie maanden aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het vervoer. HOOFDSTUK VIII. - Overgangsbepaling

Art. 8.Voor de periode van 1 januari 2001 tot en met 31 december 2001 gelden in de plaats van het bedrag van 0,3718 EUR, vermeld in artikel 2, het bedrag van 15 BEF, in plaats van het bedrag van 0,0744 EUR, vermeld in artikel 3, het bedrag van 3 BEF, in plaats van het bedrag van 1,34 EUR, vermeld in artikel 4, het bedrag van 54 BEF en in plaats van het bedrag van 1,49 EUR, vermeld in artikel 4, het bedrag van 60 BEF. Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 17 mei 2002.

De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX

^