Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 12 juli 2002

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/01/2002 pub. 12/07/2002 numac 2002000045 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 17 juli 1998 ter erkenning van een interprofessioneel organisme in het kader van de productie van zaaizaden en ter goedkeuring van interprofessionele akkoorden type koninklijk besluit prom. 17/01/2002 pub. 12/07/2002 numac 2002000053 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van bepalingen van het koninklijk besluit van 20 juli 2000 houdende uitvoering van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet voor de aangelegenheden die ressorteren onder het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid type koninklijk besluit prom. 17/01/2002 pub. 12/07/2002 numac 2002000067 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en -banen type koninklijk besluit prom. 07/02/2002 pub. 12/07/2002 numac 2002000090 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 betreffende de veiligheid van pseudo-speelgoed type koninklijk besluit prom. 07/02/2002 pub. 12/07/2002 numac 2002000097 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 29 juli 1994 betreffende het beschermingscertificaat voor geneesmiddelen type koninklijk besluit prom. 07/02/2002 pub. 12/07/2002 numac 2002000110 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 20 november 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer type koninklijk besluit prom. 07/02/2002 pub. 12/07/2002 numac 2002000112 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 8 november 1998 betreffende het aanvragen en het verlenen van aanvullende beschermingscertificaten voor gewasbeschermingsmiddelen type koninklijk besluit prom. 07/02/2002 pub. 12/07/2002 numac 2002000115 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 24 oktober 2001 houdende de benaming van de politiezones type koninklijk besluit prom. 07/02/2002 pub. 12/07/2002 numac 2002000113 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 5 januari 1993 betreffende het aanvragen en het verlenen van aanvullende beschermingscertificaten voor geneesmiddelen type koninklijk besluit prom. 07/02/2002 pub. 12/07/2002 numac 2002000127 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 4 december 2001 tot wijziging van de bedragen bepaald in het koninklijk besluit van 18 juni 1996 betreffende de mededinging in het raam van de Europese Gemeenschap van sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en telecommunicatie type koninklijk besluit prom. 07/02/2002 pub. 12/07/2002 numac 2002000132 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 4 december 2001 tot wijziging van sommige bedragen in het koninklijk besluit van 10 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en telecommunicatie type koninklijk besluit prom. 07/02/2002 pub. 12/07/2002 numac 2002000134 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 26 november 2001 houdende uitvoering van artikel 12, tweede en vierde lid, van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging type koninklijk besluit prom. 07/02/2002 pub. 12/07/2002 numac 2002000133 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 4 december 2001 tot wijziging van sommige bedragen in het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken type koninklijk besluit prom. 07/02/2002 pub. 12/07/2002 numac 2002000131 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 29 november 2001 houdende uitvoering van artikel 3, § 1, tweede en derde lid, van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming voor de gelijktijdige verkiezingen van 13 juni 1999 met het oog op de vernieuwing van de federale wetgevende Kamers, het Europees Parlement en de Gewest- en Gemeenschapsraden, alsmede voor de provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2000 type koninklijk besluit prom. 21/02/2002 pub. 12/07/2002 numac 2002000171 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het minimaal effectief van het operationeel en van het administratief en logistiek personeel van de lokale politie type koninklijk besluit prom. 08/03/2002 pub. 12/07/2002 numac 2002000222 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 7 april 1976 tot aanwijzing van de zware overtredingen van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van reglementaire bepalingen tot wijziging van dit besluit type koninklijk besluit prom. 08/03/2002 pub. 12/07/2002 numac 2002000221 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie type koninklijk besluit prom. 08/03/2002 pub. 12/07/2002 numac 2002000220 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 27 december 2000 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de rechtspositie van het personeel van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 08/03/2002 pub. 12/07/2002 numac 2002000223 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 28 november 2001 tot vaststelling van de opdrachten en diensten waarvan de uitoefening onverenigbaar is met de hoedanigheid van personeelslid van het operationeel kader van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 08/03/2002 pub. 12/07/2002 numac 2002000225 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 21 december 1998 tot oprichting van de "Belgische Technische Coöperatie" in de vorm van een vennootschap van publiek recht type koninklijk besluit prom. 18/03/2002 pub. 12/07/2002 numac 2002000227 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële **** vertaling van reglementaire bepalingen tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers type koninklijk besluit prom. 18/03/2002 pub. 12/07/2002 numac 2002000238 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 14 januari 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken type koninklijk besluit prom. 18/03/2002 pub. 12/07/2002 numac 2002000237 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 11 december 2001 betreffende de invoering van de euro in de regelgeving die ressorteert onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken type koninklijk besluit prom. 18/03/2002 pub. 12/07/2002 numac 2002000236 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 11 december 2001 houdende uitvoering van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet die ressorteren onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken type koninklijk besluit prom. 18/03/2002 pub. 12/07/2002 numac 2002000240 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 30 november 2001 houdende de toekenning van een aanvullende federale toelage aan de gemeenten met het oog op de financiering van de statutaire meerkost gedurende het jaar 2001 type koninklijk besluit prom. 18/03/2002 pub. 12/07/2002 numac 2002000228 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 6 december 2001 tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 februari 1997 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van leveringen en diensten waarop artikel 3, § 3, van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten van toepassing is type koninklijk besluit prom. 18/03/2002 pub. 12/07/2002 numac 2002000239 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de hoofdstukken VI en VII van het koninklijk besluit van 16 november 2001 houdende wijziging van diverse reglementaire bepalingen inzake het statuut van het rijkspersoneel type koninklijk besluit prom. 26/04/2002 pub. 12/07/2002 numac 2002000290 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 5 oktober 2001 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 juni 1997 betreffende de verplichte bijdragen aan het Fonds voor de gezondheid en de productie van de dieren, vastgesteld voor de sector pluimvee type koninklijk besluit prom. 26/04/2002 pub. 12/07/2002 numac 2002000291 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 20 juli 2000 tot wijziging van diverse verordeningsbepalingen die ressorteren onder de bevoegdheid van het Ministerie van Ambtenarenzaken met het oog op de omschakeling naar de euro type koninklijk besluit prom. 26/04/2002 pub. 12/07/2002 numac 2002000314 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 24 januari 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 oktober 1997 tot invoering van een recht op ouderschapsverlof in het kader van de onderbreking van de beroepsloopbaan type koninklijk besluit prom. 26/04/2002 pub. 12/07/2002 numac 2002000313 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 19 december 2001 tot invoering van een zomertijd vanaf het jaar 2002 type koninklijk besluit prom. 26/04/2002 pub. 12/07/2002 numac 2002000319 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van twee besluiten tot uitvoering van artikel 235 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus type koninklijk besluit prom. 26/04/2002 pub. 12/07/2002 numac 2002000317 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van sommige bepalingen betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen van de programmawet van 30 december 2001 type koninklijk besluit prom. 26/05/2002 pub. 12/07/2002 numac 2002000373 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten en van wettelijke en reglementaire bepalingen tot wijziging van bovengenoemde wet van 24 januari 1977 type koninklijk besluit prom. 26/05/2002 pub. 12/07/2002 numac 2002000384 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 11 december 2001 tot invoering van de euro in de besluiten betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake het vervoer over de weg, het wegverkeer en de A.D.R. type koninklijk besluit prom. 07/07/2002 pub. 12/07/2002 numac 2002003341 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van de wet van 3 april 1997 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak type koninklijk besluit prom. 07/02/2002 pub. 12/07/2002 numac 2002009177 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 oktober 1997 betreffende de vergoeding verschuldigd aan auteurs en uitgevers voor het kopiëren voor privé-gebruik of didactisch gebruik van werken die op grafische of op soortgelijke wijze zijn vastgelegd type koninklijk besluit prom. 07/07/2002 pub. 12/07/2002 numac 2002009391 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van het Centraal Bestuur van het Ministerie van Justitie

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/07/2002 pub. 12/07/2002 numac 2002009392 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit genomen tot uitvoering van het koninklijk besluit van 7 juli 2002 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Centraal Bestuur van het Ministerie van Justitie type ministerieel besluit prom. 10/07/2002 pub. 12/07/2002 numac 2002009662 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende uitvoering van artikel 2, § 2, van het koninklijk besluit van 23 mei 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Justitie en tot bepaling, voor wat betreft deze Overheidsdienst, van de inwerkingtreding van hoofdstuk I van het koninklijk besluit van 19 juli 2001 houdende diverse bepalingen betreffende de inwerkingstelling van de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/07/2002 numac 2002022572 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Vergunning voor de exploitatie van een park van 50 windmolens Bij ministerieel besluit van 25 juni 2002, overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 20 december 2000 houdende de procedure tot vergunning en machtiging van bepaald type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/07/2002 numac 2002022573 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Machtiging voor de bouw van een park van 50 windmolens Bij ministerieel besluit van 25 juni 2002, overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 20 december 2000 houdende de procedure tot vergunning en machtiging van bepaalde activ type ministerieel besluit prom. 10/07/2002 pub. 12/07/2002 numac 2002022580 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 juni 2002 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van klassieke varkenspest

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 12/07/2002 numac 2002000524 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State. - Schorsing (...) Bij arrest van de Raad van State nr. 107 313 van 4 juni 2002, afdeling administratie, VI e

beschikking

type beschikking prom. 13/06/2002 pub. 12/07/2002 numac 2002031336 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Republiek Kroatië anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, opgemaakt te Brussel op 31 oktober 2001 type beschikking prom. 13/06/2002 pub. 12/07/2002 numac 2002031338 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds en het Koninkrijk Saudi-Arabië anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, opgemaakt te Jeddah op 22 april 2001 type beschikking prom. 13/06/2002 pub. 12/07/2002 numac 2002031341 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Regering van Burkina Faso anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, opgemaakt te Brussel op 18 mei 2001 type beschikking prom. 13/06/2002 pub. 12/07/2002 numac 2002031339 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 22 september 1998, tot aanvulling van de Benelux-Overeenkomst inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale samenwerkingsverbanden of autoriteiten met gemeenschappelijke memorie van toelichting, ondertekend te Brussel op 12 september 1986 type beschikking prom. 13/06/2002 pub. 12/07/2002 numac 2002031333 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de invoering van een vermindering van de belasting op de inverkeerstelling op grond van de emissienorm van de motor (zoals bepaald in de richtlijn 98/69/EG van 13 oktober 1998) of de aard van de inschrijvingsbrandstof, met inachtneming van de fiscale neutraliteit en ter voorkoming van de concurrentie tussen de gewesten op het vlak van de inschrijving van de voertuigen (1) type beschikking prom. 13/06/2002 pub. 12/07/2002 numac 2002031337 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Europees-Mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Arabische Republiek Egypte, anderzijds, met de Bijlagen I, II, III, IV, V en VI, met de Protocollen 1, 2, 3, 4 en 5 en met de Slotakte, opgemaakt te Luxemburg op 25 juni 2001 type beschikking prom. 13/06/2002 pub. 12/07/2002 numac 2002031340 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Republiek Armenië anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, opgemaakt te Brussel op 7 juni 2001

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 04/07/2002 pub. 12/07/2002 numac 2002027639 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende tijdelijk verbod op de jacht, de vernietiging en het vervoer van wild zwijn op een gedeelte van het grondgebied van de gemeente Burg-Reuland

omzendbrief

type omzendbrief prom. -- pub. 12/07/2002 numac 2002000442 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief GPI . - Oppensioenstelling wegens lichamelijke ongeschiktheid. - Ernstige en langdurige ziekten. - Commissie voor geschiktheid van het personeel van de politiediensten en Commissie van beroep voor geschiktheid van het personeel van de politiediensten

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 12/07/2002 numac 2002012861 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten Bericht aan de representatieve organisaties. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 83 van 12 maart 2002, derde uitgave, blz. 10094, bericht nr. 2002/12424, Nederlandse tekst, gelieve te lezen : « Openstaande plaats van een
^