Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 16 juli 2010

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/07/2010 pub. 17/08/2010 numac 2010009701 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende wijziging van artikel 3 van het koninklijk besluit van 9 mei 2008 houdende erkenning van de leden, titularis van een mandaat in het Executief van de Moslims van België, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 december 2009 type koninklijk besluit prom. 16/07/2010 pub. 28/07/2010 numac 2010015141 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende de gedeeltelijke verdeling van de interdepartementale provisie ingeschreven op het programma 14-21-0 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2010 en bestemd voor het dekken van allerlei uitgaven die verband houden met het Belgische Voorzitterschap van de Europese Unie type koninklijk besluit prom. 16/07/2010 pub. 10/08/2010 numac 2010202298 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 16/07/2010 pub. 02/08/2010 numac 2010202680 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 16/07/2010 pub. 03/08/2010 numac 2010202904 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 16/07/2010 pub. 30/12/2010 numac 2010022514 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit voor de toekenning van een toelage van 2.989 EUR aan de VZW « Inform'action », in het kader van het opzetten van een sensibiliseringscampagne met betrekking tot de problematiek rond intrafamiliale mishandeling van ouderen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/07/2010 pub. 11/08/2010 numac 2010002056 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 december 2009 tot oprichting van een speciaal overlegcomité voor de personeelsleden werkzaam in Tongeren in het gesloten federaal centrum voor minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd type ministerieel besluit prom. 16/07/2010 pub. 11/08/2010 numac 2010002055 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 juli 2009 tot oprichting van een speciaal overlegcomité voor het Centrum voor voorlopige plaatsing van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd in Kortenberg type ministerieel besluit prom. 16/07/2010 pub. 11/08/2010 numac 2010002057 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 mei 2010 tot oprichting van een speciaal overlegcomité voor de personeelsleden werkzaam in Saint-Hubert in het gesloten federaal centrum voor minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd type ministerieel besluit prom. 16/07/2010 pub. 22/07/2010 numac 2010003437 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 16/07/2010 pub. 20/07/2010 numac 2010022330 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 16/07/2010 pub. 12/08/2010 numac 2010204256 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot erkenning van een ketenraad voor de keten visteelt

decreet

type decreet prom. 16/07/2010 pub. 09/08/2010 numac 2010031362 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet 2010/238 van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het decreet van 22 maart 2007 betreffende het te voeren beleid inzake de huisvesting en het onthaal van bejaarden type decreet prom. 16/07/2010 pub. 06/09/2010 numac 2010035550 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen inzake het beleidsdomein Werk en Sociale Economie type decreet prom. 16/07/2010 pub. 06/08/2010 numac 2010035566 bron vlaamse overheid Decreet tot instemming met de Economische Partnerovereenkomst tussen de Cariforum-staten, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds, en de slotakte, ondertekend in Bridgetown op 15 oktober 2008 type decreet prom. 16/07/2010 pub. 06/08/2010 numac 2010035565 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het tweede Protocol bij het Verdrag van Den Haag van 1954 inzake de bescherming van culturele goederen in geval van een gewapend conflict, opgemaakt in Den Haag op 26 maart 1999 type decreet prom. 16/07/2010 pub. 09/08/2010 numac 2010035569 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het verdrag ter bescherming van het cultureel erfgoed onder water, aangenomen in Parijs op 2 november 2001 type decreet prom. 16/07/2010 pub. 06/08/2010 numac 2010035567 bron vlaamse overheid Decreet tot instemming met de overeenkomst houdende oprichting van het Europees laboratorium voor Moleculaire Biologie, opgemaakt in Genève op 10 mei 1973 type decreet prom. 16/07/2010 pub. 09/08/2010 numac 2010035568 bron vlaamse overheid Decreet tot instemming met de overeenkomst houdende stichting van de Europese Conferentie voor Moleculaire Biologie, opgemaakt in Genève op 13 februari 1969 type decreet prom. 16/07/2010 pub. 09/08/2010 numac 2010035575 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 en van het decreet van 10 maart 2006 houdende decretale aanpassingen inzake ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed als gevolg van het bestuurlijk beleid type decreet prom. 16/07/2010 pub. 19/08/2010 numac 2010204348 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid type decreet prom. 16/07/2010 pub. 04/03/2011 numac 2011035155 bron vlaamse overheid Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap en van instellingen van openbaar nut voor het begrotingsjaar 2007

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/07/2010 pub. 25/08/2010 numac 2010031393 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van het gewestelijk bestemmingsplan tot gedeeltelijke wijziging van het gewestelijk bestemmingsplan vastgelegd op 3 mei 2001 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/07/2010 pub. 24/09/2010 numac 2010031419 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/07/2010 pub. 24/09/2010 numac 2010031420 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/07/2010 pub. 24/09/2010 numac 2010031421 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/07/2010 pub. 24/09/2010 numac 2010031429 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de Selectiecommissie van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van directeur voor de Directie Werkzoekenden van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/07/2010 pub. 28/09/2010 numac 2010031430 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van directeur voor de Directie Werkgevers van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/07/2010 pub. 28/09/2010 numac 2010031433 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van directeur voor de Directie Partnership en Tewerkstellingsprogramma's van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/07/2010 pub. 28/09/2010 numac 2010031431 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van directeur voor de Directie Facilities van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/07/2010 pub. 29/09/2010 numac 2010031434 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de Selectiecommissie van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van directeur voor de Directie Onafhankelijke Diensten van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/07/2010 pub. 28/09/2010 numac 2010031432 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van directeur voor de Directie HRM en Financiën van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/07/2010 pub. 29/09/2010 numac 2010031436 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de Selectiecommissie van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van directeur-generaal van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/07/2010 pub. 29/09/2010 numac 2010031435 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de Selectiecommissie van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van adjunct-algemeen directeur van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 16/07/2010 pub. 04/08/2010 numac 2010035549 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de indeling bij de gemeentewegen van de gewestweg N74-0 tussen kmp. 0,000 en 0,682 op het grondgebied van de stad Hasselt type besluit van de vlaamse regering prom. 16/07/2010 pub. 16/08/2010 numac 2010035580 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 september 2007 tot regeling van een aantal aangelegenheden voor de Centra voor Volwassenenonderwijs in uitvoering van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 16/07/2010 pub. 10/09/2010 numac 2010035576 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de meldingsplichtige handelingen ter uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening type besluit van de vlaamse regering prom. 16/07/2010 pub. 31/08/2010 numac 2010035620 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 december 2002 betreffende de organisatie van het buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 3 type besluit van de vlaamse regering prom. 16/07/2010 pub. 10/09/2010 numac 2010035645 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is type besluit van de vlaamse regering prom. 16/07/2010 pub. 05/08/2010 numac 2010204100 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006 tot regeling van de alternatieve investeringssubsidies verstrekt door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden type besluit van de vlaamse regering prom. 16/07/2010 pub. 17/08/2010 numac 2010204279 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van een aanvullende financiering of subsidiëring voor het gecombineerd onderwijs aan centra voor volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 16/07/2010 pub. 18/08/2010 numac 2010204273 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de investeringssubsidie en de bouwtechnische en bouwfysische normen voor de verzorgingsvoorzieningen type besluit van de vlaamse regering prom. 16/07/2010 pub. 30/08/2010 numac 2010204412 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de gedeeltelijke herverdeling van het krediet ingeschreven onder basisallocatie CB0 CD003 8140 type besluit van de vlaamse regering prom. 16/07/2010 pub. 09/09/2010 numac 2010204632 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 tot vaststelling van de voorwaarden voor de experimentele subsidiëring van een aanvullend geïndividualiseerd hulpaanbod in de intersectorale aanpak van knelpuntdossiers, wat betreft de looptijd van het experiment type besluit van de vlaamse regering prom. 16/07/2010 pub. 09/09/2010 numac 2010204635 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2007 betreffende de procedure en de aanvullende kwalificatiecriteria en voorwaarden voor de erkenning van particuliere landelijke, regionale en lokale radio-omroepen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/07/2010 pub. 26/10/2010 numac 2010031488 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de erkenning en de betoelaging van verenigingen zonder winstoogmerk en van vennootschappen met sociaal oogmerk die bedrijvig zijn in de hergebruik- en recyclingsector type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/07/2010 pub. 29/10/2010 numac 2010031491 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van het minimumkapitaal van het Parkeeragentschap opgericht bij de ordonnantie van 22 januari 2009 houdende de organisatie van het parkeerbeleid en de oprichting van het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 16/07/2010 pub. 25/11/2010 numac 2010035879 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder basisallocatie CB0 CB011 0100
^