Etaamb.openjustice.be
Programmawet van 04 juli 2011
gepubliceerd op 19 juli 2011

Programmawet (1)

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister
numac
2011203555
pub.
19/07/2011
prom.
04/07/2011
ELI
eli/wet/2011/07/04/2011203555/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)Kamer (parl. doc.)Senaat (fiche)
Document Qrcode

4 JULI 2011. - Programmawet (II) (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : TITEL I. - Algemene bepaling

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

TITEL II. - Migratie en asiel ENIG HOOFSTUK. - Wijziging van de wet van 6 mei 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202053 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202079 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen betreffende asiel en immigratie sluiten houdende diverse bepalingen betreffende asiel en immigratie

Art. 2.Artikel 14, § 1, eerste lid, van de wet van 6 mei 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202053 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202079 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen betreffende asiel en immigratie sluiten houdende diverse bepalingen betreffende asiel en immigratie, vervangen bij de wet van 23 december 2009, wordt vervangen als volgt : "Teneinde de werkvoorraad met betrekking tot de betwistingen weg te werken, wordt het in artikel 39/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, bepaalde cijfer tijdelijk van zesentwintig tot tweeënveertig verhoogd, zijnde met zestien rechters in vreemdelingenzaken, van wie er acht behoren tot de Franse taalrol en acht tot de Nederlandse taalrol."

Art. 3.Dit hoofdstuk treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

TITEL III. - Werk ENIG HOOFDSTUK. - Dienstencheques

Art. 4.In de wet van 20 juli 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek sluiten tot bevordering van buurtdiensten en -banen wordt een hoofdstuk IV/2 ingevoegd, luidende "Rechtsmiddelen tegen de beslissingen van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening".

Art. 5.In hoofdstuk IV/2, ingevoegd bij artikel 4, wordt een artikel 10octies ingevoegd, luidende : "

Art. 10octies.Tegen de beslissingen die door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening zijn genomen tot uitvoering van deze wet en van haar uitvoeringsbesluiten kan een beroep worden aangetekend bij de arbeidsrechtbank bevoegd voor het rechtsgebied waar de onderneming haar maatschappelijke zetel heeft.

Dit beroep moet, op straffe van verval, binnen drie maanden te rekenen vanaf de kennisgeving van de beslissing, of bij gebrek aan kennisgeving, binnen drie maanden te rekenen vanaf de dag waarop de betrokkene er kennis van heeft gekregen, door middel van een verzoekschrift ingediend worden bij de bevoegde arbeidsrechtbank."

Art. 6.Artikel 582 van het Gerechtelijk Wetboek, gewijzigd bij de wetten van 27 juni 1969 en 30 juni 1971, het koninklijk besluit nr. 424 van 1 augustus 1986, de wetten van 23 april 1998, 22 december 2002, 17 september 2005 en 2 juni 2010, wordt aangevuld met de bepaling onder 14°, luidende : "14° van de geschillen betreffende de wet van 20 juli 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek sluiten tot bevordering van buurtdiensten en -banen, met uitzondering van de geschillen die betrekking hebben op de toekenning, de weigering of de intrekking van een erkenning;".

Art. 7.Dit hoofdstuk treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 4 juli 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Eerste Minister, Y. LETERME De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET De Minister van Begroting, G. VANHENGEL De Staatssecretaris voor Begroting en voor Migratie- en asielbeleid, M. WATHELET Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, S. DE CLERCK _______ Nota Stukken van de Kamer van volksvertegenwoordigers : 53-1482/ (2010/2011) : 001 : Ontwerp van programmawet II. 002 : Amendement. 003 en 004 : Verslagen. 005 : Tekst aangenomen door de commissies. 006 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat.

Integraal verslag : 16 juni 2011.

Stukken van de Senaat : 5-1099 - 2010/2011 : Nr. 1 : Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Nrs. 2 en 3 : Verslagen.

Nr. 4 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd.

Handelingen van de Senaat : 30 juni 2011.

^