Etaamb.openjustice.be
Overeenkomst van 17 december 2001
gepubliceerd op 23 februari 2002

Verordening tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2002022044
pub.
23/02/2002
prom.
17/12/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 DECEMBER 2001. - Verordening tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen


Het Verzekeringscomité voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 22, 11°;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, inzonderheid op artikel 9nonies gewijzigd bij de verordeningen van 11 december 1972, 22 april 1985, 9 december 1991, 25 januari 1993, 21 februari 1994, 6 maart 1995, 1 april 1996 en 27 april 1998;

Na daarover te hebben beraadslaagd in zijn vergadering van 17 december 2001, Besluit :

Artikel 1.Artikel 9nonies, § 1, § 2 en § 2bis van het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gewijzigd bij de verordeningen van 11 december 1972, 22 april 1985, 9 december 1991, 25 januari 1993, 21 februari 1994, 6 maart 1995, 1 april 1996 en 27 april 1998, wordt als volgt gewijzigd : § 1. De verzekeringstegemoetkoming voor partiële tandprothesen die zijn opgenomen in artikel 5, A, I en II van de in artikel 35 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 bedoelde nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen, vanaf de leeftijd van 50 jaar, is enkel verschuldigd op voorlegging van het getuigschrift voor verstrekte hulp waarbij het behoorlijk ingevuld formulier is gevoegd waarvan het model als bijlage 41 bij deze verordening gaat.

Om aanleiding te kunnen geven tot verzekeringstegemoetkoming moeten : - de partiële prothesen van 1 tot 11 tanden worden vervaardigd in minimum vijf fasen tijdens vier verschillende zittingen; - de partiële prothesen van 12 en 13 tanden worden vervaardigd in minimum zes fasen tijdens ten minste vijf verschillende zittingen.

De data moet worden vermeld op het formulier dat is vervat in vorenbedoelde bijlage 41. Plaatsing en controle mogen niet op dezelfde dag worden uitgevoerd. § 2. De verzekeringstegemoetkoming van volledige tandprothesen respectievelijk voorzien in artikel 5, B van vorengenoemde nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen, vanaf de leeftijd van 60 jaar is enkel verschuldigd op voorlegging van het getuigschrift voor verstrekte hulp waarbij het behoorlijk ingevuld formulier is gevoegd waarvan het model als bijlage 41 bij deze verordening gaat.

Om aanleiding te kunnen geven tot de verzekeringstegemoetkoming, moeten de volledige prothesen worden vervaardigd in minimum zes fasen tijdens ten minste vijf verschillende zittingen waarvan de data moeten worden vermeld op het formulier dat is vervat in vorenbedoelde bijlage 41. Plaatsing en controle mogen niet op dezelfde dag worden uigevoerd. § 2bis. Benevens de in de paragrafen 1 en 2 vermelde vereisten is de verzekeringstegemoetkoming afhankelijk van de voorafgaande instemming van de adviserend geneesheer voor de partiële prothesen van 1 tot 13 tanden, die vóór de leeftijd van 50 jaar worden vervaardigd en voor de volledige prothesen die vóór de leeftijd van 60 jaar worden vervaardigd in het raam van de afwijkingen die zijn vermeld in artikel 6 van vorengenoemde nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen, met het formulier dat is vervat in de bijlage 41bis bij deze verordening. In dat geval wordt de instemming van de adviserend geneesheer en de beslissing van de verzekeringsinstelling binnen dertig dagen na de ontvangst van de aanvraag meegedeeld aan de rechthebbende.

Het aanvraagformulier, waarop de instemming van de adviserend geneesheer en de beslissing van de verzekeringsinstelling zijn vermeld, wordt gevoegd bij het getuigschrift voor verstrekte hulp dat bij de plaatsing van de prothese aan de patiënt wordt uitgereikt.

Art. 2.Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2002.

Brussel, 17 december 2001.

De Leidend Ambtenaar, De Voorzitter, F. PRAET. D. SAUER. Bijlagen Voor de raadpleging van de bijlagen, zie beeld

begin


Publicatie : 2002-02-23 Numac : 2002022044

^