Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 23 februari 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 22/01/2002 pub. 23/02/2002 numac 2002000120 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot beperking met de helft van de devolutieve kracht van de lijststemmen en tot afschaffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers voor de verkiezing van de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad en de Brusselse Hoofdstedelijke Raad type wet prom. 22/01/2002 pub. 23/02/2002 numac 2002000119 bron ministerie van binnenlandse zaken Bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, tot beperking met de helft van de devolutieve kracht van de lijststemmen en tot afschaffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers voor de verkiezing van de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad en de Brusselse Hoofdstedelijke Raad type wet prom. 07/01/2002 pub. 23/02/2002 numac 2002003050 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn met het oog op een wijziging van de Franse benaming van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type wet prom. 29/11/2001 pub. 23/02/2002 numac 2002009019 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 90ter van het Wetboek van strafvordering type wet prom. 10/01/2002 pub. 23/02/2002 numac 2002009069 bron ministerie van justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 10/01/2002 pub. 23/02/2002 numac 2002009070 bron ministerie van justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 10/01/2002 pub. 23/02/2002 numac 2002009068 bron ministerie van justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 10/01/2002 pub. 23/02/2002 numac 2002009071 bron ministerie van justitie Wet die naturalisaties verleent

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/09/2001 pub. 23/02/2002 numac 2001012937 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 augustus 1998 tot vaststelling van het maximum van de leervergoeding dat van toepassing is op de leerlingen wier leerovereenkomst geregeld wordt door de wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen voor beroepen uitgeoefend door werknemers in loondienst type koninklijk besluit prom. 21/09/2001 pub. 23/02/2002 numac 2001012958 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 1993, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementfabrieken, betreffende de opleiding en tewerkstelling van personen behorende tot de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 10/11/2001 pub. 23/02/2002 numac 2001013044 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de permanente vorming in de subsector voor verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten type koninklijk besluit prom. 10/11/2001 pub. 23/02/2002 numac 2001013056 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de toepassing van nieuwe arbeidsregelingen in de subsector van de afhandeling op luchthavens type koninklijk besluit prom. 10/11/2001 pub. 23/02/2002 numac 2001013072 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 1994, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementfabrieken, betreffende de bedrijfsplannen tot herverdeling van de arbeid type koninklijk besluit prom. 21/11/2001 pub. 23/02/2002 numac 2001013094 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de risicogroepen in de subsector voor verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten type koninklijk besluit prom. 28/11/2001 pub. 23/02/2002 numac 2001013187 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2000, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie voor 2000 aan het rijdend personeel van de autocarondernemingen type koninklijk besluit prom. 28/11/2001 pub. 23/02/2002 numac 2001013189 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 februari 2000, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, tot aanvulling van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 maart 1999 betreffende de arbeidsvoorwaarden in de grind- en zandexploitaties, de witzandexploitaties uitgezonderd type koninklijk besluit prom. 15/01/2002 pub. 23/02/2002 numac 2001013265 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de geïntegreerde ijzerindustrieën, gevestigd in het bestuurlijk arrondissement Nijvel en die onder het Paritair Comité voor de ijzernijverheid ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst type koninklijk besluit prom. 15/01/2002 pub. 23/02/2002 numac 2001013267 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de kosten van medische schifting in de subsector voor verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten type koninklijk besluit prom. 05/12/2001 pub. 23/02/2002 numac 2001022966 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 302 549,25 BEF aan CECOP v.z.w. als tussenkomst in de organisatie van een Europees seminarie met als thema « Sociale Economie en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen » type koninklijk besluit prom. 07/01/2002 pub. 23/02/2002 numac 2001013250 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de vaststelling van de verblijfs- en A.R.A.B.-vergoedingen en de berekeningswijze van de A.R.A.B.-vergoeding voor het rijdend personeel in de subsectoren voor het goederenvervoer te land voor rekening van derden en voor de goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 07/01/2002 pub. 23/02/2002 numac 2001013253 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 december 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, in uitvoering van sommige artikelen van de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 1988 en 7 maart 1989 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 04/12/2001 pub. 23/02/2002 numac 2001022967 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 2 016 995 BEF aan FEBEA type koninklijk besluit prom. 10/01/2002 pub. 23/02/2002 numac 2002000077 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 27 juli 1998 tot vaststelling van de statuten van A.S.T.R.I.D. type koninklijk besluit prom. 03/02/2002 pub. 23/02/2002 numac 2002000089 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 13 december 2001 waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen gelegen op het grondgebied van de gemeenten Welkenraedt, Limbourg, Baelen, Eupen, Lontzen en Raeren van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/02/2002 numac 2002009046 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal van de Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluiten betreffende de internationale verenigingen en de instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 8 januari 2002 wordt de wijziging goedgekeurd, aangebracht aan type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/02/2002 numac 2002009090 bron ministerie van justitie Orthodoxe Eredienst Bij koninklijk besluit van 12 september 2001 wordt een orthodoxe parochie, met zetel te Brussel, erkend onder de aanroeping van de Heiligen Pantéléimon en Nicolas. De gebiedsomschrijving van die parochie strekt zich uit type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/02/2002 numac 2002009174 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 7 februari 2002 is voorlopig benoemd tot adjunct-griffier bij het hof van beroep te Bergen, Mevr. De Neve, I. Bij ministerieel besluit van 19 februari 2002 is tijdelijk opdracht gegeven om het Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...) type koninklijk besluit prom. 15/01/2002 pub. 23/02/2002 numac 2002012011 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst type koninklijk besluit prom. 17/01/2002 pub. 23/02/2002 numac 2002012030 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 februari 2000, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de syndicale premie in de subsector voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en de subsector voor goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 14/12/2001 pub. 23/02/2002 numac 2002014003 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende bijkomende bepalingen betreffende de invoering van de euro in de regelgeving die ressorteert onder het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur type koninklijk besluit prom. 23/01/2002 pub. 23/02/2002 numac 2002022124 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 17 van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/02/2002 numac 2002027192 bron diensten van de eerste minister en ministerie van het waalse gewest **** eretekens Bij koninklijk besluit van 17 september 2000 wordt : - het Burgerlijk Kruis 1 **** klasse toegekend aan de heer **** ****; - de **** Medaille 1 **** klasse toegekend aan de heren **** **** **** ****, **** ****, **** ****, **** ****, ****-**** ****, ****-**** (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/02/2002 numac 2002027194 bron diensten van de eerste minister en ministerie van het waalse gewest van uitrusting en vervoer **** eretekens Bij koninklijk besluit van 29 oktober 2001 wordt de **** Medaille 1 **** klasse toegekend aan de heren **** ****, **** ****, **** ****, ****-**** **** **** en aan ***** koninklijk besluit van 29 oktober 2001 wordt de **** Medaille 1 **** klasse ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/02/2002 numac 2002027193 bron diensten van de eerste minister en ministerie van het waalse gewest van uitrusting en vervoer Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 29 oktober 2001 wordt Mevr. Jeannine Nettelmann benoemd tot Ridder in de Orde van Leopold II. Bij koninklijk besluit van 29 oktober 2001 worden Mevr. Pascaline Hockel en Monique Laurent benoemd t Bij koninklijk besluit van 29 oktober 2001 worden de heren Jacquy Conroth, Claude Gallez en Luc(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/02/2002 numac 2002009078 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Strafinrichtingen Dienst Personeel. - Mobiliteit Bij ministerieel besluit van 28 november 2001 wordt Mevr. Vanderginste, Marcelle, klerk bij de Rijksdienst voor Pensioenen, in dezelfde hoedanigheid overgeplaatst naar het Min type ministerieel besluit prom. 09/01/2002 pub. 23/02/2002 numac 2002022000 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 maart 2001 tot vaststelling van de vergoedingen en het presentiegeld waarop de leden en deskundigen van het Wetenschappelijk Comité en de deskundigen van het Raadgevend Comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen recht hebben type ministerieel besluit prom. 30/01/2002 pub. 23/02/2002 numac 2002022112 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 maart 1998 tot vaststelling van de praktische organisatie van de medische verkiezingen zoals bedoeld in artikel 211, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/02/2002 numac 2002027195 bron ministerie van het waalse gewest Natuurbehoud Bij ministerieel besluit van 11 januari 2002 worden de 1 ha 27 a 2 ca terrein toebehorend aan het Ministerie van het Waalse Gewest en gekadastreerd als volgt erkend als domaniaal natuurreservaat "Ile de Moniat" genaamd :

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 10/01/2002 pub. 23/02/2002 numac 2002031040 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende wijziging van een aantal reglementaire bepalingen die toepasbaar zijn op ambtenaren van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie met het oog op de overgang naar de euro

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/12/2001 pub. 23/02/2002 numac 2002031064 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering aangaande de onteigening van grondinnemingen in terreinen gelegen op het grondgebied van de gemeente Brussel te Laken type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/11/2001 pub. 23/02/2002 numac 2002031070 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de taalkaders van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/02/2002 pub. 23/02/2002 numac 2002029102 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de **** **** tot aanvulling van bijlage 2 van het besluit van de Regering van 9 november 1998 houdende regeling voor de benoeming in elk van de graden en vaststelling van de diploma's die vereist zijn voor de werving in sommige graden binnen de Diensten van de Regering. - Ministerie van de **** ****

overeenkomst

type overeenkomst prom. 17/12/2001 pub. 23/02/2002 numac 2002022044 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Verordening tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type overeenkomst prom. 19/09/2001 pub. 23/02/2002 numac 2002022726 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Verordening tot wijziging, wat de invoering van de euro betreft, van de verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, 5°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

omzendbrief

type omzendbrief prom. 04/01/2002 pub. 23/02/2002 numac 2002000082 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 14 betreffende de hospitalisatieverzekering voor alle personeelsleden van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus type omzendbrief prom. 01/02/2002 pub. 23/02/2002 numac 2002000178 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief ZPZ 16bis houdende bijkomende richtlijnen inzake de bezoldiging van de politieambtenaren

lijst

type lijst prom. -- pub. 23/02/2002 numac 2002008054 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige adjunct-adviseurs - algemene kwalificatie (m/v) voor de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid Na deze selectie wordt een lijst van geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. (...) 1. Belg of burger van de Europese Unie zijn. 2. Vereiste diploma's : diploma van licentiaat, (...) type lijst prom. -- pub. 23/02/2002 numac 2002008058 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige experten attachés - architecten (rang 10) voor het Ministerie van de Franse Gemeenschap en bepaalde instellingen van openbaar nut die ervan afhangen Na deze selectie wordt een lijst van geslaagden aangelegd, die vi(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Burger van de Europese Unie zijn. 2. Vereist(e) diploma(s) op (...) type lijst prom. -- pub. 23/02/2002 numac 2002008060 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige experten attachés - burgerlijk ingenieurs (rang 10) voor het Ministerie van de Franse Gemeenschap en bepaalde instellingen van openbaar nut die ervan afhangen Na deze selectie wordt een lijst van geslaagden aangele(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Burger van de Europese Unie zijn. 2. Vereist(e) diploma(s) op (...) type lijst prom. -- pub. 23/02/2002 numac 2002008061 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige experten attachés - artsen (rang 10) voor het Ministerie van de Franse Gemeenschap en bepaalde instellingen van openbaar nut die ervan afhangen Na deze selectie wordt een lijst van geslaagden aangelegd, die vier ja(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Burger van de Europese Unie zijn. 2. Vereist(e) diploma(s) op (...) type lijst prom. -- pub. 23/02/2002 numac 2002008059 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige experten attachés - industrieel ingenieurs (rang 10) voor het Ministerie van de Franse Gemeenschap en bepaalde instellingen van openbaar nut die ervan afhangen Na deze selectie wordt een lijst van geslaagden aangel(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Burger van de Europese Unie zijn. 2. Vereist(e) diploma(s) op (...)

document

type document prom. -- pub. 23/02/2002 numac 2002008055 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van een Nederlandstalige eerste geschoolde werkman (m/v) (rang 20) voor het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee ja(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg of burger van een lidstaat van de Europese Unie zijn. 2. (...) type document prom. -- pub. 23/02/2002 numac 2002008057 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige industrieel ingenieurs (rang 10) voor het Fonds voor de Beroepsziekten Na deze selectie wordt een lijst met maximum 30 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de toekenning v(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Burger van de Europese Unie zijn. 2. Vereiste diploma's op 9 m(...) type document prom. -- pub. 23/02/2002 numac 2002008056 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés voor Internationale Samenwerking (rang 10) voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking Na deze selectie wordt een lijst aangelegd, die (...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn. 2. Vereist(e) diploma(s) op 9 maart 2002 : - dip(...) type document prom. -- pub. 23/02/2002 numac 2002008062 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van een Nederlandstalige geneesheer (rang 10) voor het Fonds voor de Beroepsziekten Na deze selectie wordt een lijst met geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de toekenning van de laatste (...) Toelaatbaarheidsvereisten: 1. Burger van de Europese Unie zijn. 2. Vereiste diploma's op 16 m(...)

samenstelling wervingsreserve

type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 23/02/2002 numac 2002009172 bron ministerie van justitie Samenstelling van een **** **** voor het vergelijkend examen van gerechtelijk technisch assistent Zittijd 2002 Rangschikking van de geslaagde kandidaten : 1. Van ****, **** ****. 2. Van den ****, **** **** 3. **** ****, **** ****. 4. **** ****, **** **** ****. type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 23/02/2002 numac 2002009173 bron ministerie van justitie Samenstelling van een **** **** voor het vergelijkend examen van gerechtelijk technisch assistent Zittijd 2002 Rangschikking van de geslaagde kandidaten : 1. ****, ****. 2. ****, ****. 3. ****'****, ****. 6. ****, ****. 7. ****, ****. 8. ****, ****. 9. ****,

erratum

type erratum prom. 19/12/2001 pub. 23/02/2002 numac 2002012280 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging, wat de aanvullende vorming van de coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid betreft, van het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/02/2002 numac 2002009176 bron ministerie van justitie Nationale Orde. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 februari 2002 is de heer Roche, J., vrederechter van het kanton Malmedy-Spa-Stavelot, benoemd tot Officier in de Kroonorde.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 23/02/2002 numac 2002009175 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - hoofdgriffier van de rechtbank van koophandel te Doornik : 1, vanaf 1 november 2002; - griffier bij de rechtbank van de eerste aanleg te Hasselt : 1, vanaf 1 juli 2002; - adjunct-griffier bij he - Maaseik : 1; - Moeskroen-Komen-Waasten : 1. De kandidaten voor een benoeming in de Rech(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 23/02/2002 numac 2002012186 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Charleroi, ter vervanging van de heer Marcel Vercaeren De betrokken organisa De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan het Ministerie van Tewerkstelling en Ar(...)
^