Etaamb.openjustice.be
Overeenkomst van 07 februari 2011
gepubliceerd op 01 maart 2011

Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2011022050
pub.
01/03/2011
prom.
07/02/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

7 FEBRUARI 2011. - Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994


Het Verzekeringscomité voor geneeskundige verzorging van de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 22, 11°;

Gelet op de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, laatstelijk gewijzigd bij de verordening van 29 november 2010;

Na erover te hebben beraadslaagd in zijn vergadering van 7 februari 2011, Besluit :

Artikel 1.In artikel 6 van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 wordt paragraaf 15 vervangen als volgt : « § 15. Op het getuigschrift voor verstrekte hulp of op het verzamelgetuigschrift voor verstrekte hulp moeten de tandheelkundigen de volgende tandcodering gebruiken :

a) pour les dents définitives

a) voor de blijvende tanden


Quart supérieur droit

Quart supérieur gauche

Rechter bovenste kwadrant

Linker bovenste kwadrant

(19), 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, (29)

(19), 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, (29)

(49), 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41

31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, (39)

(49), 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41

31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, (39)

Quart inférieur droit

Quart inférieur gauche

Rechter onderste kwadrant

Linker onderste kwadrant


b) pour les dents lactéales

b) voor de melktanden


Quart supérieur droit

Quart supérieur gauche

Rechter bovenste kwadrant

Linker bovenste kwadrant

(59), 55, 54, 53, 52, 51

61, 62, 63, 64, 65, (69)

(59), 55, 54, 53, 52, 51

61, 62, 63, 64, 65, (69)

(89), 85, 84, 83, 82, 81

71, 72, 73, 74, 75, (79)

(89), 85, 84, 83, 82, 81

71, 72, 73, 74, 75, (79)

Quart inférieur droit

Quart inférieur gauche

Rechter onderste kwadrant

Linker onderste kwadrant


De rechter- en de linkerkwadranten waarop de codering betrekking heeft, zijn die van de rechthebbende. De surnumeraire tanden worden vermeld aan de hand van de tandcodes die tussen haakjes zijn aangeduid. Voor meerdere surnumeraire tanden in hetzelfde kwadrant kan hetzelfde nummer meermaals gebruikt worden. »

Art. 2.In dezelfde verordening laatstelijk gewijzigd bij de verordening van 29 november 2010 wordt het opschrift van hoofdstuk IX vervangen als volgt : « Voorwaarden voor verzekeringstegemoetkoming voor tandprothese, orthodontische behandeling, preventieve behandeling en parodontologie ».

Art. 3.Artikel 24 van dezelfde verordening, laatstelijk gewijzigd bij de verordening van 29 november 2010, wordt aangevuld met een paragraaf 3, luidende : « § 3. De verstrekking 301372-301383 die in artikel 5 van de nomenclatuur werd opgenomen, impliceert het opmaken door de tandheelkundige van een gestandaardiseerd verslag. Hiertoe wordt het formulier voorzien in de bijlage 62bis of een model gelijkwaardig aan deze bijlage gebruikt.

Dit formulier dient in het tandheelkundig dossier van de patiënt te worden bewaard en kan door de adviserend geneesheer worden opgevraagd. »

Art. 4.In dezelfde verordening, wordt een bijlage 62bis ingevoegd die als bijlage is gevoegd bij deze verordening.

Art. 5.Deze verordening treedt in werking op 1 maart 2011.

Brussel, 7 februari 2011.

De Leidend Ambtenaar, H. DE RIDDER De Voorzitter, G. PERL

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^