Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 10 juni 2013
gepubliceerd op 09 oktober 2013

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 februari 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, tot vaststelling van het percentage van de bijdragen voor het jaar 2013 voor het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds 331 tot financiering tweede pensioenpijler" en tot bepaling van de datum van aanvraag tot vrijstelling van de bijdragen voor het jaar 2013

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2013202929
pub.
09/10/2013
prom.
10/06/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JUNI 2013. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 februari 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, tot vaststelling van het percentage van de bijdragen voor het jaar 2013 voor het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds 331 tot financiering tweede pensioenpijler" en tot bepaling van de datum van aanvraag tot vrijstelling van de bijdragen voor het jaar 2013 (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 januari 1958Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de Fondsen voor bestaanszekerheid Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 4 februari 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, tot vaststelling van het percentage van de bijdragen voor het jaar 2013 voor het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds 331 tot financiering tweede pensioenpijler" en tot bepaling van de datum van aanvraag tot vrijstelling van de bijdragen voor het jaar 2013.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 10 juni 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 7 januari 1958Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de Fondsen voor bestaanszekerheid Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 7 februari 1958. Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Collectieve arbeidsovereenkomst van 4 februari 2013 Vaststelling van het percentage van de bijdragen voor het jaar 2013 voor het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds 331 tot financiering tweede pensioenpijler" en bepaling van de datum van aanvraag tot vrijstelling van de bijdragen voor het jaar 2013 (Overeenkomst geregistreerd op 7 maart 2013 onder het nummer 113881/CO/331)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers die ressorteren onder het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector (331).

Onder "werknemers" wordt verstaan : het vrouwelijk en mannelijk werklieden- en bediendepersoneel.

Art. 2.In toepassing van artikel 7 van de collectieve arbeids overeenkomst van 7 februari 2011Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 07/02/2011 pub. 01/03/2011 numac 2011022050 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten tot wijziging van de statuten en de benaming van het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds 331 tot aanvullende financiering tweede pensioenpijler", gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector (registratienummer 103527, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit op 4 oktober 2011, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 8 december 2011), wordt het percentage van de bijdragen voor het jaar 2013 op jaarbasis bepaald als volgt : per kwartaal 0,22 pct. van het brutobedrag van de bezoldigingen, vóór inhouding van de persoonlijke sociale zekerheidsbijdragen.

De inning van deze bijdragen geschiedt voor het jaar 2013 als volgt : - geen inning in het eerste en het tweede kwartaal; - 0,44 pct. van het brutobedrag van de bezoldigingen, vóór inhouding van de persoonlijke sociale zekerheidsbijdragen, tijdens het derde en het vierde kwartaal.

Art. 3.§ 1. In toepassing van artikel 7 van de hoger vermelde collectieve arbeidsovereenkomst wordt de datum waarop het attest van de actuaris aangetekend aan het sociaal fonds moet worden overgemaakt voor het jaar 2013 vastgesteld op 15 april. § 2. De vrijstelling van de bijdragen voor het jaar 2013 wordt enkel toegekend aan de ondernemingen die een door het sociaal fonds erkende vrijstelling van de bijdragen genoten in één of meer van de kalenderjaren 2008, 2009, 2010, 2011 en/of 2012 en die, vanaf het kalenderjaar 2013 jaarlijks de aanvraag tot vrijstelling van de bijdragen indienen conform de geldende voorwaarden en procedures.

Art. 4.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van de datum van ondertekening en is gesloten voor onbepaalde tijd. Zij kan worden opgezegd door elk van de partijen, mits een opzeggingstermijn van zes maanden, gericht bij een ter post aangetekend schrijven aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 juni 2013.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

^