Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 22 juni 2018
gepubliceerd op 16 juli 2018

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de diensten voor thuisopvang van zieke kinderen

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2018201509
pub.
16/07/2018
prom.
22/06/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

22 JUNI 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de diensten voor thuisopvang van zieke kinderen (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de diensten voor thuisopvang van zieke kinderen.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 juni 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017 Loon- en arbeidsvoorwaarden voor de diensten voor thuisopvang van zieke kinderen (Overeenkomst geregistreerd op 27 oktober 2017 onder het nummer 142304/CO/331) Preambule Gelet op het koninklijk besluit van 30 augustus 2016, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 26 september 2016, wat het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector betreft, tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 maart 2003 tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid ervan.

Artikel 1.Toepassingsgebied Deze bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de diensten voor thuisopvang van zieke kinderen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector.

Algemeen van toepassing zijnde collectieve arbeidsovereenkomsten en regelgeving

Art. 2.De collectieve arbeidsovereenkomsten en regelgeving gesloten in het PC 331 - Vlaamse welzijns- en gezondheidssector - zijn van toepassing op de diensten voor thuisopvang van zieke kinderen. Ook voor organisaties zoals beschreven in artikel 1, die zijn opgericht tussen 22 augustus 2014 en 5 oktober 2016, zijn de opgesomde collectieve arbeidsovereenkomsten en regelgeving, gesloten in het PC 331, van toepassing.

Loon- en arbeidsvoorwaarden 1. De collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 1975 (koninklijk besluit van 27 april 1977 - Belgisch Staatsblad van 17 mei 1977) tot vaststelling van de berekening van de anciënniteit bij de indienstneming van bepaalde werknemers, gesloten in het paritair comité 305/330 en overgenomen door het paritair comité 331 door de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2007 (registratienummer 85879/CO/331 - koninklijk besluit van 29 juni 2008 - Belgisch Staatsblad van 3 september 2008). 2. De collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 1992 betreffende de waarborg van een minimumloon (registratienummer 30434/CO/305), afgesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten (305), aangepast door de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 november 2001 betreffende de overgang naar de euro van de barema's van het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten (305), het Paritair Subcomité voor de privéziekenhuizen (305.01) en het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten (305.02) en de technisch-rekenkundige afrondingsregels die vanaf 1 januari 2001 zullen worden toegepast (registratienummer 62138/CO/305), afgesloten in het in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten (305). 3. De collectieve arbeidsovereenkomst van 28 februari 2001 betreffende het tijdstip van uitbetaling van het loon van sommige werknemers (registratienummer 63289/CO/305), afgesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten (305.02) (koninklijk besluit van 7 september 2003 - Belgisch Staatsblad van 21 november 2003). 4. De collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2012 inzake de toekenning van een eindejaarstoelage, afgesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector (331) (registratienummer 113016/CO/331 - koninklijk besluit van 28 april 2015 - Belgisch Staatsblad van 17 juni 2015).5. De collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 2015 tot vaststelling van de bijlage in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2012 inzake de toekenning van een eindejaarstoelage, afgesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector (331) (registratienummer 131227/CO/331 - koninklijk besluit van 28 oktober 2016 - Belgisch Staatsblad van 5 december 2016). Vervoerskosten 6. De collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2009 inzake het woon-werkverkeer en de financiële bijdrage van de werkgever in de vervoerskosten van de werknemers, afgesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector (331) (registratienummer 94368/CO/331 - koninklijk besluit van 4 maart 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/03/2010 pub. 18/03/2010 numac 2010200833 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de arbeidsduur van de werknemers in de voorzieningen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector (1) type koninklijk besluit prom. 04/03/2010 pub. 17/06/2010 numac 2010012030 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende het woon-werkverkeer en de financiële bijdrage van de werkgever in de vervoerskosten van de werknemers sluiten - Belgisch Staatsblad van 17 juni 2010). Arbeidstijd 7. Het koninklijk besluit van 4 maart 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/03/2010 pub. 18/03/2010 numac 2010200833 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de arbeidsduur van de werknemers in de voorzieningen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector (1) type koninklijk besluit prom. 04/03/2010 pub. 17/06/2010 numac 2010012030 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende het woon-werkverkeer en de financiële bijdrage van de werkgever in de vervoerskosten van de werknemers sluiten (Belgisch Staatsblad van 18 maart 2010) betreffende de arbeidsduur van de werknemers in de voorzieningen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector.8. De collectieve arbeidsovereenkomst van 5 oktober 2009 betreffende de deeltijdse arbeid en de minimale duur van de arbeidsprestatie, afgesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector (331) (registratienummer 96084/CO/331 - koninklijk besluit van 13 juni 2010 - Belgisch Staatsblad van 17 augustus 2010). Diverse verlofstelsels 9. De collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 1980 betreffende gewettigde afwezigheidsdagen om dwingende familiale redenen (koninklijk besluit van 2 oktober 1980 - Belgisch Staatsblad van 4 december 1980) (registratienummer 6607).10. De collectieve arbeids overeenkomst van 5 mei 2008Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 05/05/2008 pub. 30/05/2008 numac 2008022277 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten, afgesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse Welzijns- en gezondheidssector (331) (registratienummer 88378/CO/331 - koninklijk besluit van 13 februari 2009 - Belgisch Staatsblad van 16 juli 2009) tot invoering van het recht op de aanmoedigingspremies voorzien in het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 2002 (Belgisch Staatsblad van 27 juli 2002).11. De collectieve arbeids overeenkomst van 25 maart 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/07/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002022549 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector sluiten0 in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr.103, gesloten op 27 juni 2012 in de Nationale Arbeidsraad, tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen (registratienummer 114987/CO/331 - koninklijk besluit van 3 februari 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/02/2014 pub. 05/06/2014 numac 2013207209 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 mei 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de banken, betreffende de vaststelling van de banksluitingsdagen voor de periode van 1 januari 2014 tot 31 december 2016 type koninklijk besluit prom. 03/02/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014200173 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, betreffende de vaststelling van de brugdagen voor 2014, 2015 en 2016 type koninklijk besluit prom. 03/02/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014200169 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de inrichting en financiering van de vakopleiding sluiten - Belgisch Staatsblad van 16 juli 2014). 12. De collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juni 2015 in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr.118, gesloten op 24 april 2015 in de Nationale Arbeidsraad, inzake verlaging tot 55 jaar van het recht op uitkeringen tijdskrediet (registratienummer 127820/CO/331 - koninklijk besluit van 8 januari 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/01/2016 pub. 20/02/2017 numac 2016012231 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende de financiering van FOPAS voor het jaar 2016 (1) type koninklijk besluit prom. 08/01/2016 pub. 05/02/2016 numac 2015205416 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, betreffende de aanwending en de inning van de bijdrage van 0,10 pct. voor de vorming en tewerkstelling van risicogroepen, zoals bedoeld in de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen, voor de jaren 2015-2016 type koninklijk besluit prom. 08/01/2016 pub. 08/02/2016 numac 2015205123 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, tot verlenging en wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 2009 betreffende het brugpensioen vanaf de leeftijd van 56 jaar voor de werknemers die een beroepsverleden van tenminste 33 jaar als loontrekkende waarvan 20 jaar nachtarbeid kunnen laten gelden type koninklijk besluit prom. 08/01/2016 pub. 08/02/2016 numac 2015205133 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, in toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 118 van 27 april 2015 van de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling voor 2015-2016 van het interprofessioneel kader voor de verlaging van de leeftijdsgrens naar 55 jaar, voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering sluiten - Belgisch Staatsblad van 8 februari 2016).

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag 13. De collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 2015 betreffende het conventioneel stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf de leeftijd van 60 jaar (registratienummer 127761/CO/331 - koninklijk besluit van 11 juli 2016 - Belgisch Staatsblad van 9 september 2016).14. De collectieve arbeidsovereenkomst van 23 maart 2007 betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen (58 jaar) (registratienummer 83635/CO/331 - koninklijk besluit van 10 februari 2008 - Belgisch Staatsblad van 27 februari 2008).15. De collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2007 betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf de leeftijd van 58 jaar (registratienummer 85885/CO/331 - koninklijk besluit van 24 juli 2008 - Belgisch Staatsblad van 3 september 2008).16. De collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juni 2010 betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf de leeftijd van 58 jaar (registratienummer 99974/CO/331 - koninklijk besluit van 16 december 2010 - Belgisch Staatsblad van 18 januari 2011).17. De collectieve arbeidsovereenkomst van 7 oktober 2013 betreffende het conventioneel stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf de leeftijd van 58 jaar (registratienummer 124769/CO/331 - koninklijk besluit van 2 juli 2015 - Belgisch Staatsblad van 23 juli 2015).18. De collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juni 2015 betreffende het conventioneel stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf de leeftijd van 58 jaar (registratienummer 127760/CO/331 - koninklijk besluit van 21 juli 2016 - Belgisch Staatsblad van 18 augustus 2016).19. De collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juni 2010 betreffende het halftijds conventioneel brugpensioen vanaf de leeftijd van 56 jaar (registratienummer 99973/CO/331 - koninklijk besluit van 12 januari 2011 - Belgisch Staatsblad van 11 februari 2011).20. De collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2005 betreffende het voltijds conventioneel brugpensioen vanaf 56 jaar (registratienummer 75292/CO/331 - koninklijk besluit van 24 september 2006 - Belgisch Staatsblad van 21 november 2006).21. De collectieve arbeidsovereenkomst van 12 februari 2007 betreffende het voltijds conventioneel brugpensioen vanaf 56 jaar (registratienummer 83633/CO/331 - koninklijk besluit van 2 juni 2008 - Belgisch Staatsblad van 7 augustus 2008).22. De collectieve arbeidsovereenkomst van l december 2008 betreffende het voltijds conventioneel brugpensioen vanaf 56 jaar (registratienummer 90177/CO/331 - koninklijk besluit van 17 maart 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/03/2010 pub. 17/06/2010 numac 2010012074 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : a) de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende het voltijds conventioneel brugpensioen vanaf 56 jaar, b) de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2008 betreffende het voltijds conventioneel brugpensioen vanaf 56 jaar type koninklijk besluit prom. 17/03/2010 pub. 04/05/2010 numac 2010012080 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 17/03/2010 pub. 04/05/2010 numac 2010201319 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende het brugpensioen type koninklijk besluit prom. 17/03/2010 pub. 03/06/2010 numac 2010012040 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de gistfabrieken en de distilleerderijen sluiten - Belgisch Staatsblad van 17 juni 2010).23. De collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2009 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2008 inzake het voltijds conventioneel brugpensioen vanaf 56 jaar (registratienummer 95185/CO/331 - koninklijk besluit van 17 maart 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/03/2010 pub. 17/06/2010 numac 2010012074 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : a) de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende het voltijds conventioneel brugpensioen vanaf 56 jaar, b) de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2008 betreffende het voltijds conventioneel brugpensioen vanaf 56 jaar type koninklijk besluit prom. 17/03/2010 pub. 04/05/2010 numac 2010012080 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 17/03/2010 pub. 04/05/2010 numac 2010201319 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende het brugpensioen type koninklijk besluit prom. 17/03/2010 pub. 03/06/2010 numac 2010012040 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de gistfabrieken en de distilleerderijen sluiten - Belgisch Staatsblad van 17 juni 2010).24. De collectieve arbeidsovereenkomst van 2 mei 2011 betreffende het voltijds conventioneel brugpensioen vanaf 56 jaar (registratienummer 104326/CO/331 - koninklijk besluit van 16 november 2011 - Belgisch Staatsblad van 4 januari 2012).25. De collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juni 2013 inzake de regeling van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf de leeftijd van 56 jaar in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr.106 van de Nationale Arbeidsraad (registratienummer 116597/CO/331 - koninklijk besluit van 21 februari 2014 - Belgisch Staatsblad van 6 augustus 2014).

Syndicale aangelegenheden 26. De collectieve arbeidsovereenkomst van 18 april 1951 betreffende de prestaties van algemeen belang in vredestijd (koninklijk besluit van 25 mei 1951 - Belgisch Staatsblad van 10 juni 1951).27. De collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juni 1972 (koninklijk besluit van 25 september 1972 - Belgisch Staatsblad van 20 december 1972) betreffende het statuut van de syndicale afvaardigingen, gesloten in het paritair comité 305/330 en overgenomen door het paritair comité 331 door de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2007 (registratienummer 85879/CO/331 - koninklijk besluit van 29 juni 2008 - Belgisch Staatsblad van 3 september 2008).28. De collectieve arbeidsovereenkomst van 5 oktober 2009 betreffende de oprichting en het statuut van de syndicale afvaardiging in de ondernemingen met minder dan 50 werknemers (registratienummer 96085/CO/331 - koninklijk besluit van 13 juni 2010 - Belgisch Staatsblad van 11 augustus 2010).29. De collectieve arbeids overeenkomst van 16 april 2012Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 16/04/2012 pub. 19/04/2012 numac 2012022144 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten betreffende de kredieturen voor syndicale vorming en externe syndicale activiteiten (registratienummer 110310/CO/331).30. De collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2014 inzake het ter beschikking stellen van de attesten met betrekking tot de vakbondspremie (registratienummer 122999/CO/331). Sociale fondsen 31. De collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2007 betreffende oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector" en vaststelling van zijn statuten (registratienummer 85881/CO/331 - koninklijk besluit van 2 juni 2008 - Belgisch Staatsblad van 3 september 2008).32. De collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2007 betreffende omschrijving van de risicogroepen (registratienummer 85883/CO/331 - koninklijk besluit van 12 juni 2008 - Belgisch Staatsblad van 3 september 2008), gewijzigd bij collectieve arbeidsovereenkomst van 7 oktober 2013 (registratienummer 118280/CO/331).33. De collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 2014 tot overplaatsing van de zetel van het "Sociaal Fonds voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector" (registratienummer 125649/CO/331 - koninklijk besluit van 2 juli 2015 - Belgisch Staatsblad van 22 juli 2015).34. De collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2012 betreffende de bijdrage en de wijze van inning ter bevordering van de vormings- en tewerkstellingsinitiatieven voor risicogroepen van het "Sociaal Fonds voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector" (registratienummer 112582/CO/331 - koninklijk besluit van 8 januari 2013 - Belgisch Staatsblad van 18 juli 2013).35. De collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 2014 betreffende de bijdrage en de wijze van inning ter bevordering van de vormings- en tewerkstellingsinitiatieven voor risicogroepen van het "Sociaal Fonds voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector" (registratienummer 125645/CO/331 - koninklijk besluit van 10 augustus 2015 - Belgisch Staatsblad van 22 september 2015).36. De collectieve arbeids overeenkomst van 3 oktober 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/07/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002022549 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector sluiten1 betreffende de bijdrage en de wijze van inning ter bevordering van de vormings- en tewerkstellingsinitiatieven voor risicogroepen van het "Sociaal Fonds voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector" (registratienummer 135706/CO/331 - koninklijk besluit van 30 augustus 2017 - Belgisch Staatsblad van 16 oktober 2017). Sociale maribel 37. Het koninklijk besluit van 18 juli 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/07/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002022549 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector sluiten (Belgisch Staatsblad van 22 augustus 2002) houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector.38. De collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2007 betreffende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector (registratienummer 85884/CO/331 - koninklijk besluit van 24 juli 2008 - Belgisch Staatsblad van 3 september 2008).39. De collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2007 betreffende oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sectoraal Fonds Sociale Maribel voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector" en vaststelling van zijn statuten (registratienummer 85880/CO/331 - koninklijk besluit van 12 juni 2008 - Belgisch Staatsblad van 3 september 2008), gewijzigd bij collectieve arbeids overeenkomst van 16 april 2012Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 16/04/2012 pub. 19/04/2012 numac 2012022144 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten (registratienummer 110309/CO/331).40. De collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 2014 tot overplaatsing van de zetel van het "Sectoraal Fonds Sociale Maribel voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector" (registratienummer 125650/CO/331 - koninklijk besluit van 2 juli 2015 - Belgisch Staatsblad van 22 juli 2015). Tweede pensioenpijler 41. De collectieve arbeids overeenkomst van 7 april 2008Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 07/04/2008 pub. 02/06/2008 numac 2008022266 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten betreffende de oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds 331 tot aanvullende financiering tweede pensioenpijler" en vaststelling van zijn statuten (registratienummer 87959/CO/331 - koninklijk besluit van 28 september 2008 - Belgisch Staatsblad van 9 januari 2009).42. De collectieve arbeids overeenkomst van 7 februari 2011Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 07/02/2011 pub. 01/03/2011 numac 2011022050 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten tot wijziging van de statuten en de benaming van het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds 331 tot aanvullende financiering tweede pensioenpijler" (registratienummer 103527/CO/331 - koninklijk besluit van 4 oktober 2011 - Belgisch Staatsblad van 8 december 2011).43. De collectieve arbeids overeenkomst van 7 februari 2011Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 07/02/2011 pub. 01/03/2011 numac 2011022050 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten tot invoering van een sectoraal aanvullend pensioenstelsel (registratienummer 103526/CO/331 - koninklijk besluit van 17 juni 2013 - Belgisch Staatsblad van 4 september 2013), gewijzigd bij collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 2014 (registratienummer 125644/CO/331 - koninklijk besluit van 26 oktober 2015 - Belgisch Staatsblad van 24 november 2015).44. De collectieve arbeidsovereenkomst van 10 maart 2014 tot wijziging van de statuten en de benaming van het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds 331 tot aanvullende financiering tweede pensioenpijler" (registratienummer 121138/CO/331 - koninklijk besluit van 10 april 2015 - Belgisch Staatsblad van 6 november 2015).45. De collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 2014 tot overplaatsing van de zetel van het "Sociaal Fonds 331 tot financiering tweede pensioenpijler" (registratienummer 125648/CO/331 - koninklijk besluit van 20 oktober 2015 - Belgisch Staatsblad van 6 november 2015).46. De collectieve arbeidsovereenkomst van 6 februari 2012 inzake de sectorale pensioentoezegging voor de periode 2006-2010 (registratienummer 108988/CO/331 - koninklijk besluit van 13 maart 2013 - Belgisch Staatsblad van 10 oktober 2013).47. De collectieve arbeidsovereenkomst van 1 januari 2012 inzake de sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2011 (registratienummer 111902/CO/331 - koninklijk besluit van 7 mei 2013 - Belgisch Staatsblad van 12 september 2013).48. De collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juni 2013 inzake de sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2012 (registratienummer 116598/CO/331 - koninklijk besluit van 28 maart 2014 - Belgisch Staatsblad van 17 juli 2014).49. De collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juni 2014 inzake de sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2013 (registratienummer 122609/CO/331 - koninklijk besluit van 18 maart 2015 - Belgisch Staatsblad van 26 maart 2015).50. De collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juni 2015 inzake de sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2014 (registratienummer 127821/CO/331 - koninklijk besluit van 16 augustus 2016 - Belgisch Staatsblad van 19 september 2016).51. De collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2016 inzake de sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2015 (registratienummer 134518/CO/331 - koninklijk besluit van 2 mei 2017 - Belgisch Staatsblad van 27 juni 217).52. De collectieve arbeidsovereenkomst van 3 mei 2010 tot vaststelling van het percentage van de bijdragen voor het jaar 2010 voor het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds 331 tot aanvullende financiering tweede pensioenpijler" en tot bepaling van de datum van aanvraag tot vrijstelling van de bijdragen voor het jaar 2010 (registratienummer 99855/CO/331).53. De collectieve arbeids overeenkomst van 7 februari 2011Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 07/02/2011 pub. 01/03/2011 numac 2011022050 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten tot vaststelling van het percentage van de bijdragen voor het jaar 2011 voor het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds 331 tot financiering tweede pensioenpijler" en tot bepaling van de datum van aanvraag tot vrijstelling van de bijdragen voor het jaar 2011 (registratienummer 103528/CO/331 - koninklijk besluit van 5 oktober 2001 - Belgisch Staatsblad van 8 november 2011).54. De collectieve arbeidsovereenkomst van 6 februari 2012 tot vaststelling van het percentage van de bijdragen voor het jaar 2012 voor het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds 331 tot financiering tweede pensioenpijler" en tot bepaling van de datum van aanvraag tot vrijstelling van de bijdragen voor het jaar 2012 (registratienummer 108989/CO/331 - koninklijk besluit van 12 maart 2013 - Belgisch Staatsblad van 7 augustus 2013).55. De collectieve arbeidsovereenkomst van 4 februari 2013 tot vaststelling van het percentage van de bijdragen voor het jaar 2013 voor het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds 331 tot financiering tweede pensioenpijler" en tot bepaling van de datum van aanvraag tot vrijstelling van de bijdragen voor het jaar 2013 (registratienummer 113881/CO/331 - koninklijk besluit van 10 juni 2013 - Belgisch Staatsblad van 9 oktober 2013).56. De collectieve arbeidsovereenkomst van 10 maart 2014 tot vaststelling van het percentage van de bijdragen voor het jaar 2014 voor het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds 331 tot financiering tweede pensioenpijler" en tot bepaling van de datum van aanvraag tot vrijstelling van de bijdragen voor het jaar 2014 (registratienummer 121139/CO/331 - koninklijk besluit van 9 oktober 2014 - Belgisch Staatsblad van 28 november 2014).57. De collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 2014 tot vaststelling van het percentage van de bijdragen voor het jaar 2015 voor het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds 331 tot financiering tweede pensioenpijler" en tot bepaling van de datum van aanvraag tot vrijstelling van de bijdragen voor het jaar 2015 (registratienummer 125647 /CO/331 - koninklijk besluit van 17 augustus 2015 - Belgisch Staatsblad van 22 september 2015).58. De collectieve arbeidsovereenkomst van 7 maart 2016 tot vaststelling van het percentage van de bijdragen voor het jaar 2016 voor het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds 331 tot financiering tweede pensioenpijler" en tot bepaling van de datum van aanvraag tot vrijstelling van de bijdragen voor het jaar 2016 (registratienummer 134065/CO/331 - koninklijk besluit van 2 mei 2017 - Belgisch Staatsblad van 26 mei 2017).59. De collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2016 inzake wijziging van het pensioenreglement (registratienummer 134519/CO/331 - koninklijk besluit van 30 maart 2017 - Belgisch Staatsblad van 27 april 2017). Vorming 60. De collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juni 2013 betreffende de vorming (registratienummer 116596/CO/331 - koninklijk besluit van 24 februari 2014 - Belgisch Staatsblad van 6 augustus 2014). Bijkomende vakantiedagen, conventionele verlofdagen en vrijstelling van arbeidsprestaties 61. De collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2007 en 2 maart 2009 betreffende de vrijstelling van prestaties in uitvoering van het Vlaams akkoord voor de non-profit/social profitsector (registratienummer 91590/CO/331 - koninklijk besluit van 18 november 2009 - Belgisch Staatsblad van 16 maart 2010). Diversen 62. De bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2007 (registratienummer 85879/CO/331 - koninklijk besluit van 29 juni 2008 - Belgisch Staatsblad van 3 september 2008). Slotbepalingen

Art. 3.Wanneer bij een organisator, op datum van het afsluiten van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst, reeds gunstigere regelingen bestaan, blijven deze regelingen onverminderd van toepassing.

Art. 4.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 6 oktober 2016. Zij kan worden opgezegd door elk van de partijen, mits een opzeggingstermijn van zes maanden, gericht bij een ter post aangetekend schrijven aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 22 juni 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^