Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 16 juli 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 08/07/2018 pub. 16/07/2018 numac 2018031445 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van een centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten en tot uitbreiding van de toegang tot het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest type wet prom. -- pub. 16/07/2018 numac 2018031477 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 22 juni 2018, is machtiging verleend aan juffrouw ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijdig Bij koninklijk besluit van 22 juni 2018, is machtiging verleend aan juffrouw ****, **** (...) type wet prom. -- pub. 16/07/2018 numac 2018031479 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 20 juni 2018, is machtiging verleend aan mevrouw ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** Bij koninklijk besluit van 29 juni 2018, is machtiging verleend aan de genaamde **** ****,(...) type wet prom. 11/07/2018 pub. 16/07/2018 numac 2018040260 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de eerste aanpassing van de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 type wet prom. -- pub. 16/07/2018 numac 2018040265 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 22 juni 2018, is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, en de **** **** koninklijk besluit van 22 juni 2018, is machtiging verleend aan mevrouw **** ****'****, ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/06/2018 pub. 16/07/2018 numac 2018011506 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de uurlonen type koninklijk besluit prom. 27/06/2018 pub. 16/07/2018 numac 2018031400 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, eerste lid, 20° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/07/2018 numac 2018040301 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Ambtshalve ontslag Bij koninklijk besluit van 29 juni 2018 wordt met ingang van 1 juli 2018 ambtshalve en zonder vooropzeg een einde gesteld aan de hoedanigheid van ambtenaar, in de functie van attaché-vertaler, van de heer Christop Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 22/06/2018 pub. 16/07/2018 numac 2018200854 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, tot toekenning van een aanvullende vergoeding bij het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 of 59 jaar met een loopbaan van 40 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 22/06/2018 pub. 16/07/2018 numac 2018201499 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 oktober 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk en de handschoennijverheid, betreffende de opheffing van de collectieve overeenkomst van 27 november 2014 tot vaststelling van de werkgeversbijdragen type koninklijk besluit prom. 22/06/2018 pub. 16/07/2018 numac 2018201508 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, betreffende het regelen van de arbeid op 24 en 31 december 2017 type koninklijk besluit prom. 22/06/2018 pub. 16/07/2018 numac 2018201511 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 oktober 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 58/59 jaar na 40 jaar beroepsverleden type koninklijk besluit prom. 22/06/2018 pub. 16/07/2018 numac 2018201510 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf, betreffende de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 22/06/2018 pub. 16/07/2018 numac 2018201509 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de diensten voor thuisopvang van zieke kinderen type koninklijk besluit prom. 22/06/2018 pub. 16/07/2018 numac 2018202046 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 november 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen, betreffende de vormingsinspanningen type koninklijk besluit prom. 22/06/2018 pub. 16/07/2018 numac 2018202053 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 oktober 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, betreffende het sectoraal systeem van ecocheques type koninklijk besluit prom. 22/06/2018 pub. 16/07/2018 numac 2018202056 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 22/06/2018 pub. 16/07/2018 numac 2018202074 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende het statuut van de vakbondsafvaardigingen type koninklijk besluit prom. 22/06/2018 pub. 16/07/2018 numac 2018202126 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector van het koetswerk type koninklijk besluit prom. 22/06/2018 pub. 16/07/2018 numac 2018202267 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven, betreffende de ecocheques type koninklijk besluit prom. 06/07/2018 pub. 16/07/2018 numac 2018203315 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46/3 van 19 december 2017, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46 van 23 maart 1990 betreffende de begeleidingsmaatregelen voor ploegenarbeid met nachtprestaties alsook voor andere vormen van arbeid met nachtprestaties

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/07/2018 pub. 16/07/2018 numac 2018040274 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende toekenning van de erkenning van de inrichting "Chatterie Devil Coons" gelegen te Birminghamstraat 40, te 1080 Brussel, als hobbykwekerij van katten aan de heer Pasque Christian in toepassing van de wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren type ministerieel besluit prom. 06/07/2018 pub. 16/07/2018 numac 2018040275 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende toekenning van een nieuwe erkenning van de inrichting "Chatterie du Parc Royal" gelegen te Koninklijk Parklaan 18, te 1020 Brussel als hobbykwekerij van katten aan mevrouw Brems Lucie in toepassing van de wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/07/2018 numac 2018040286 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Benoeming Bij ministeriëel besluit van 26 juni 2018, bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, Dhr. Nguyen Ngoc, Jérémie wordt in vast dienstverband benoemd met ingang van 1 juni 2018, in de betrekking van Attaché Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/07/2018 numac 2018040306 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Controledienst van de vennootschappen voor het beheer van auteursrechten en naburige rechten Reprografie. - Goedkeuring Bij ministerieel besluit van 3 juli 2018 zijn de verdelingsregels inzake de vergoeding voor reprografie verschuldigd aan a type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/07/2018 numac 2018040308 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Controledienst van de vennootschappen voor het beheer van auteursrechten en naburige rechten Vergoeding voor onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek Goedkeuring Bij ministerieel besluit van 3 juli 2018 zijn de verdelingsregels inzake de type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/07/2018 numac 2018040310 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Controledienst van de vennootschappen voor het beheer van auteursrechten en naburige rechten Vergoeding verschuldigd aan uitgevers. - Goedkeuring Bij ministerieel besluit van 3 juli 2018 zijn de verdelingsregels inzake de vergoeding verschuld type ministerieel besluit prom. 26/06/2018 pub. 16/07/2018 numac 2018203571 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling van de productdossiers die in 2018 deelnemen aan de steunregeling en van de referentiebedragen van de steun, zoals bepaald in het besluit van de Waalse Regering van 24 september 2015 tot invoering van een steunregeling waarbij de landbouwers ertoe aangezet worden deel te nemen aan de kwaliteitsregelingen die van toepassing zijn op de landbouwproducten. type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/07/2018 numac 2018203612 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Fedris. - Personeel. - Verlenging van de managementfunctie van administrateur-generaal ad interim Bij ministerieel besluit van 5 juli 2018 wordt het mandaat van de heer Pierre POTS, in de managementfunctie van administrateur-generaal ad interim Het beroep tot nietigverklaring van voormeld besluit kan voor de afdeling administratie van Raad va(...)

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 16/07/2018 numac 2018031487 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federale politie. - Raad van State. - Vernietiging Bij arrest nr. 242.035 van 2 juli 2018 heeft de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, XIVe Kamer, het ministerieel(...)

decreet

type decreet prom. 04/05/2018 pub. 16/07/2018 numac 2018012999 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de uitbouw van de graduaatsopleidingen binnen de hogescholen en de versterking van de lerarenopleidingen binnen de hogescholen en universiteiten type decreet prom. 28/06/2018 pub. 16/07/2018 numac 2018040300 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het inhalen van niet-verstrekte lessen in het leerplichtonderwijs type decreet prom. 28/06/2018 pub. 16/07/2018 numac 2018040303 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 10 april 2003 betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector en van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 juni 2006 tot bepaling van de opdrachten, de samenstelling en de belangrijkste aspecten van de werking van adviesinstanties die vallen onder het toepassingsgebied van het decreet van 10 april 2003 betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector type decreet prom. 05/07/2018 pub. 16/07/2018 numac 2018203585 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Republiek Panama, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Panama-stad op 26 maart 2009 type decreet prom. 05/07/2018 pub. 16/07/2018 numac 2018203587 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het Protocol van toetreding tot de Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van Ecuador, ondertekend te Brussel op 11 november 2016 type decreet prom. 05/07/2018 pub. 16/07/2018 numac 2018203588 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds, ondertekend te Brussel op 26 juni 2012

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 05/07/2018 pub. 16/07/2018 numac 2018040271 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de onteigeningsplannen bij hoogdringendheid om redenen van openbaar nut ten gunste van de gemeente Vorst voor de goederen gelegen Jean Preckherstraat 28-32, Jean Preckherstraat 35-37, Sint-Denijsstraat 445 te 1190 Vorst

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/06/2018 pub. 16/07/2018 numac 2018040299 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij eervol ontslag uit zijn ambt wordt verleend aan de heer Jean-Marie CADIAT, afgevaardigde van de Regering bij het "Centre hospitalier universitaire de Liège" , en zijn vervanger wordt benoemd

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 05/07/2018 pub. 16/07/2018 numac 2018203584 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Frameries

bericht

type bericht prom. -- pub. 16/07/2018 numac 2018040181 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MEPC.248 die verscheidene amendementen aanbrengt aan de bijlagen van het Protocol van 1978 bij het Internationaal Verdrag van 1973 ter voorkoming van verontreiniging door schepen In overeenstemming met (...) type bericht prom. -- pub. 16/07/2018 numac 2018040183 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MEPC.257 die verscheidene amendementen aanbrengt aan de bijlagen van het Protocol van 1978 bij het Internationaal Verdrag van 1973 ter voorkoming van verontreiniging door schepen In overeenstemming met (...) type bericht prom. -- pub. 16/07/2018 numac 2018040185 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MEPC.176 die verscheidene amendementen aanbrengt aan de bijlagen van het Protocol van 1997 tot wijziging van het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973, zoals gewijzig(...) In overeenstemming met de wet van 24 april 2014 betreffende de bekendmaking van verscheidene intern(...) type bericht prom. -- pub. 16/07/2018 numac 2018040182 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MEPC.256 die verscheidene amendementen aanbrengt aan de bijlagen van het Protocol van 1978 bij het Internationaal Verdrag van 1973 ter voorkoming van verontreiniging door schepen In overeenstemming met (...) type bericht prom. -- pub. 16/07/2018 numac 2018040184 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MEPC.132 die verscheidene amendementen aanbrengt aan de bijlagen van het Protocol van 1997 tot wijziging van het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973, zoals gewijzig(...) In overeenstemming met de wet van 24 april 2014 betreffende de bekendmaking van verscheidene intern(...) type bericht prom. -- pub. 16/07/2018 numac 2018040186 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MEPC.190 die verscheidene amendementen aanbrengt aan de bijlagen van het Protocol van 1997 tot wijziging van het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973, zoals gewijzig(...) In overeenstemming met de wet van 24 april 2014 betreffende de bekendmaking van verscheidene intern(...) type bericht prom. -- pub. 16/07/2018 numac 2018040187 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MEPC.194 die verscheidene amendementen aanbrengt aan de bijlagen van het Protocol van 1997 tot wijziging van het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973, zoals gewijzig(...) In overeenstemming met de wet van 24 april 2014 betreffende de bekendmaking van verscheidene intern(...) type bericht prom. -- pub. 16/07/2018 numac 2018040188 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MEPC.202 die verscheidene amendementen aanbrengt aan de bijlagen van het Protocol van 1997 tot wijziging van het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973, zoals gewijzig(...) In overeenstemming met de wet van 24 april 2014 betreffende de bekendmaking van verscheidene intern(...) type bericht prom. -- pub. 16/07/2018 numac 2018040189 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MEPC.203 die verscheidene amendementen aanbrengt aan de bijlagen van het Protocol van 1997 tot wijziging van het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973, zoals gewijzig(...) In overeenstemming met de wet van 24 april 2014 betreffende de bekendmaking van verscheidene intern(...) type bericht prom. -- pub. 16/07/2018 numac 2018040190 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MEPC.217 die verscheidene amendementen aanbrengt aan de bijlagen van het Protocol van 1997 tot wijziging van het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973, zoals gewijzig(...) In overeenstemming met de wet van 24 april 2014 betreffende de bekendmaking van verscheidene intern(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 16/07/2018 numac 2018040268 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning als onderneming voor alarmsystemen in toepassing van artikel 16 van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 3/04/2018, wordt de heer STEVENS JOHAN, die zijn activiteiten uitoefent Bij besluit van 3/04/2018, wordt de onderneming EASYSAFE BVBA, met als ondernemingsnummer 06898(...) type vergunning prom. -- pub. 16/07/2018 numac 2018040269 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning als onderneming voor alarmsystemen in toepassing van artikel 16 van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 3/4/2018, wordt de vergunning als onderneming voor alarm Bij besluit van 3/4/2018, wordt de vergunning als onderneming voor alarmsystemen verleend aan d(...)

document

type document prom. -- pub. 16/07/2018 numac 2018203604 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Werftoezichters Elektromechanica (niveau B), voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer : ANG18035 Deze selectie werd afgesloten op 3/07/2018. Er zijn geen laureaten(...) type document prom. -- pub. 16/07/2018 numac 2018203617 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. type document prom. -- pub. 16/07/2018 numac 2018031473 bron federale overheidsdienst justitie Reglement op de procesvoering van het Benelux-Gerechtshof INHOUD Titel I. Gemeenschappelijke bepalingen HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen HOOFDSTUK 2(...) type document prom. -- pub. 16/07/2018 numac 2018203512 bron waalse overheidsdienst "Société wallonne du Crédit social" . - Personeel Bij besluit van de directrice-generaal van 15 juni 2018 dat in werking treedt op 15 juni 2018, wordt de heer Thibaud Hecq in vast verband benoe(...) type document prom. -- pub. 16/07/2018 numac 2018203563 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen Bij besluit van de Directeur-generaal a.i. van 3 juli 2018, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch S worden benoemd tot leden van het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen : 1. als vertegenwo(...)
^