Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 1 maart 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 01/03/2011 numac 2011009133 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 15 februari 2011 is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, won(...) type wet prom. -- pub. 01/03/2011 numac 2011011080 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Schrapping van erkenning. - NV FIRST FLANDERS FINANCE Bij beslissing van 23 februari 2011 wordt de erkenning van de NV FIRST FLANDERS FINANCE, ondernemingsnummer 0449.918.365, Boomsesteenweg 510A

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/03/2011 numac 2011000032 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 10 februari 2011 wordt Mevr. Aline Beckers, griffier bij de Raad van State, op 1 december 2011 in ruste gesteld. type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/03/2011 numac 2011009105 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 21 januari 2011 dat in werking treedt op 1 maart 2011, wordt een einde gemaakt aan de functie van Mevr. Claudine Lombart, adviseur. Het is haar vergund haar pensioenaanspraak te doen g type koninklijk besluit prom. 10/02/2011 pub. 01/03/2011 numac 2011009124 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van de tabel van de zittingen van de vredegerechten gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van het aantal, de dagen en de duur van de gewone zittingen van de vredegerechten en van de politierechtbanken van het Rijk type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/03/2011 numac 2011009141 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 21 februari 2011 is het verlof wegens opdracht verleend aan de heer Fransen, D., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, verlengd voor een termijn van één jaar met ingang van 1 maart 201 Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/03/2011 numac 2011011072 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Procedure voor de toekenning van de domeinconcessie die boven de BLIGHBANK-zone ligt Ingevolge de publicatie in het Belgisch Staatsblad van 17 februari 2011 van het koninklijk besluit van 3 februari 2011, tot wijziging van het artikel 3bis type koninklijk besluit prom. 21/02/2011 pub. 01/03/2011 numac 2011011075 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van de Nationale Raad voor de Coöperatie type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/03/2011 numac 2011014049 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 14 februari 2011 wordt aan de heer Cédric Harmant ontslag verleend uit zijn ambt in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, met uitwerking op 1 type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/03/2011 numac 2011015026 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst. - Overplaatsing Bij koninklijk besluit van 9 februari 2011 wordt de heer Pierre Vaesen ontheven uit zijn functie van Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Helleense Republiek, met standplaats te Athene en wordt gea Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/03/2011 numac 2011015028 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Buitenlandse Dienst. - Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 3 februari 2011, worden de ambtenaren van de derde administratieve klasse van de carrière Buitenlandse Dienst van wie de namen volgen bevorderd tot de tweede a Bij koninklijk besluit van 3 februari 2011, worden de ambtenaren van de derde administratieve klass(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/03/2011 numac 2011015027 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst. - Aanstellingen Bij koninklijk besluit van 9 februari 2011 wordt de heer Patrick Vercauteren Drubbel geaccrediteerd als Ambassadeur en Consul-Generaal van België in het Vorstendom Monaco, met standplaats te Parijs. Bi Bij koninklijk besluit van 21 februari 2011 wordt de heer Pierre Vaesen geaccrediteerd als Amba(...) type koninklijk besluit prom. 03/02/2011 pub. 01/03/2011 numac 2011022061 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden en de nadere regels overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen forfaitaire honoraria betaalt aan de geneesheren-specialisten in de pediatrie die een aanwezigheid in het ziekenhuis verzekeren type koninklijk besluit prom. 09/02/2011 pub. 01/03/2011 numac 2011022071 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de financieringsvoorwaarden van de referentiecentra voor humane microbiologie type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/03/2011 numac 2011200922 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 14 februari 2011, wordt met ingang van 1 april 2011, aan de heer DE GEYTER Hendrik, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van atta De heer DE GEYTER Hendrik wordt ertoe gemachtigd zijn pensioenaanspraken te laten gelden in het raa(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/01/2011 pub. 01/03/2011 numac 2011009090 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de aanduiding en vervanging van een effectief lid aangeduid door de voorzitter van het Directiecomité teneinde te zetelen in de Departementale Stagecommissie ingesteld voor de Franstalige ambtenaren van de niveaus B, C en D van de Federale Overheidsdienst Justitie type ministerieel besluit prom. 02/02/2011 pub. 01/03/2011 numac 2011009106 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende vervanging van twee effectieve leden en een plaatsvervangend lid van de Departementale Stagecommissie ingesteld voor de Nederlandstalige ambtenaren van de niveaus B, C en D van de Federale Overheidsdienst Justitie type ministerieel besluit prom. 02/02/2011 pub. 01/03/2011 numac 2011009107 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende vervanging van twee effectieve leden en twee plaatsvervangende leden van de Departementale Stagecommissie ingesteld voor de Nederlandstalige ambtenaren van de niveaus B, C en D van de Federale Overheidsdienst Justitie type ministerieel besluit prom. 17/02/2011 pub. 01/03/2011 numac 2011011076 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een door een beheersvennootschap aangewezen persoon, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. -- pub. 01/03/2011 numac 2011014047 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Beroepcommissie die uitspraak moet doen over de beroepen in verband met het niet-slagen voor het praktisch examen rijbewijs. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 17 februari 2011 wordt de heer Jean-Louis Istasse, rechter op de politierechtb type ministerieel besluit prom. 14/02/2011 pub. 01/03/2011 numac 2011022081 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot goedkeuring van de wijziging van het huishoudelijk reglement van het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut van de zelfstandigen van 23 juni 1993

arrest

type arrest prom. -- pub. 01/03/2011 numac 2011200640 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 2/2011 van 13 januari 2011 Rolnummers 4887, 4891, 4899 en 4917 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 6.1.1, derde en vierde lid, 6.1.2 en 6.1.47, eerste lid, van de « Vlaamse Codex Ruimtelijke O Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en R. Henneuse, de rechters L(...) type arrest prom. -- pub. 01/03/2011 numac 2011200675 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 6/2011 van 13 januari 2011 Rolnummer 5047 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Hoei. Het Grondwettelijk Hof, sam wijst na beraad het volgende arrest : I. Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging type arrest prom. -- pub. 01/03/2011 numac 2011200725 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 3/2011 van 13 januari 2011 Rolnummer 4897 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 4 van de wet van 25 juli 2008 « tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de gecoördineerde wetten van 17 juli 1991 op Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters R. Henneuse en M. Bossuyt, de rechters L(...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/02/2011 pub. 01/03/2011 numac 2011031106 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het door een certificateur opgestelde EPB-certificaat voor de tertiaire eenheden type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/02/2011 pub. 01/03/2011 numac 2011031104 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het door een certificateur opgestelde EPB-certificaat voor wooneenheden type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/02/2011 pub. 01/03/2011 numac 2011031105 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de erkenning van de certificateurs voor het opstellen van een EPB-certificaat of een EPB-certificaat Openbaar gebouw type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 01/03/2011 numac 2011031107 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 december 2011 wordt beschermd als landschap de volledige tuin rond het huis Grégoire, gelegen Dieweg 292, te Ukkel, wegens zijn historische, wetenschappeli Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 01/03/2011 numac 2011031108 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 december 2010 wordt ingesteld de procedure tot inschrijving op de bewaarlijst als landschap van de paulownia , gelegen Ransbeekstraat(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 28/01/2011 pub. 01/03/2011 numac 2011035185 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 september 2006 tot oprichting van de Selectiecommissie in het kader van de inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur Vlaanderen, wat betreft de vervanging van een aantal leden van de Selectiecommissie type besluit van de vlaamse regering prom. 04/02/2011 pub. 01/03/2011 numac 2011035191 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 april 1973 tot bepaling, wat betreft het Ministerie van Volksgezondheid en van het Gezin, van de te volgen bijzondere regels voor de vaststelling van de toelagen per dag, toegekend voor het onderhoud en de behandeling van de gehandicapten, geplaatst ten laste van de openbare besturen, wat betreft de omkadering van leefeenheden met als doelgroep minderjarige personen met een handicap met ernstige gedrags- en emotionele stoornissen type besluit van de vlaamse regering prom. 04/02/2011 pub. 01/03/2011 numac 2011035199 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006 houdende de voorwaarden van de vaststelling, de uitbetaling en de terugvordering van de subsidies van de zorgkassen in het kader van de zorgverzekering type besluit van de vlaamse regering prom. 04/02/2011 pub. 01/03/2011 numac 2011035192 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 1994 inzake de erkenningsvoorwaarden en de subsidienormen voor de voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand

overeenkomst

type overeenkomst prom. 07/02/2011 pub. 01/03/2011 numac 2011022050 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

omzendbrief

type omzendbrief prom. -- pub. 01/03/2011 numac 2011000111 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene Directie Veiligheid en Preventie. - Directie Private Veiligheid. - Betreft : Rondzendbrief SPV05 betreffende bewaking in het uitgangsleven Aan de dames en heren provinciegouverneurs De korpschefs van de lokale politie De commissar De leden van Polnet SPV De bewakingsondernemingen, interne bewakingsdiensten en de opleidingsins(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 01/03/2011 numac 2011002016 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Bericht over de erkenning van vakorganisaties. - Uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel Bekendmaking bedoeld in artikel 7, § 2, van het koninklijk be In het bericht van 11 februari 2008 over de erkenning van vakorganisaties (Belgisch Staatsblad van(...) type bericht prom. -- pub. 01/03/2011 numac 2011018062 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1 De heer Jean-Claude Leclercq c.s. hebben de schorsing en de nietigverklaring gevorderd van de verka(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 01/03/2011 numac 2011018050 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Lijst van de geneesmiddelen voor menselijk gebruik waarvoor een vergunning voor het in de handel brengen of registratie werd verleend tussen 1 januari 2011 en 31 januari 2011 DENOMINA(...) BENAMING FORME PHARMACEUTIQUE CONDITIONNEMENT - FARMACEUTISCHE VORM VERPAKKING DETENTEUR D(...)

bijakte

type bijakte prom. 23/12/2010 pub. 01/03/2011 numac 2011200833 bron waalse overheidsdienst Aanhangsel ter amendering van de sectorovereenkomst bereikt op 28 januari 2008 tussen de Waalse papier- en kartonverwerkingsindustrie, vertegenwoordigd door "FETRA", de Waalse grafische industrie, vertegenwoordigd door "FEBELGRA Wallonie", en het Waalse Gewest, vertegenwoordigd door zijn Regering, over de vermindering van de broeikasgasemissies en de verbetering van de energie-efficiëntie type bijakte prom. 23/12/2010 pub. 01/03/2011 numac 2011200832 bron waalse overheidsdienst Aanhangsel ter amendering van de sectorovereenkomst bereikt op 7 juni 2004 tussen de "Groupe LHOIST", namens zijn dochtermaatschappijen in het Waalse Gewest, en het Waalse Gewest, vertegenwoordigd door zijn Regering, over de vermindering van de broeikasgasemissies en de verbetering van de energie-efficiëntie type bijakte prom. 23/12/2010 pub. 01/03/2011 numac 2011200830 bron waalse overheidsdienst Aanhangsel ter amendering van de sectorovereenkomst bereikt op 7 juni 2004 tussen "FEVIA Wallonie", dat de Waalse voedingssector vertegenwoordigt, en het Waalse Gewest, vertegenwoordigd door zijn Regering, over de vermindering van de broeikasgasemissies en de verbetering van de energie-efficiëntie type bijakte prom. 23/12/2010 pub. 01/03/2011 numac 2011200831 bron waalse overheidsdienst Aanhangsel ter amendering van de sectorovereenkomst bereikt op 7 juni 2004 tussen de "SA CARMEUSE", lid van de Waalse kalkovensindustrie, en het Waalse Gewest, vertegenwoordigd door zijn Regering, over de vermindering van de broeikasgasemissies en de verbetering van de energie-efficiëntie type bijakte prom. 23/12/2010 pub. 01/03/2011 numac 2011200838 bron waalse overheidsdienst Aanhangsel ter amendering van de sectorovereenkomst bereikt op 7 juni 2004 tussen "Agoria Wallonie", dat de Waalse gieterij-industrie vertegenwoordigt, en het Waalse Gewest, vertegenwoordigd door zijn Regering, over de vermindering van de broeikasgasemissies en de verbetering van de energie-efficiëntie type bijakte prom. 23/12/2010 pub. 01/03/2011 numac 2011200837 bron waalse overheidsdienst Aanhangsel ter amendering van de sectorovereenkomst bereikt op 24 november 2007 tussen "FEDUSTRIA", die de textiel-, hout- en meubelnijverheid vertegenwoordigt, en het Waalse Gewest, vertegenwoordigd door zijn Regering, over de vermindering van de broeikasgasemissies en de verbetering van de energie-efficiëntie type bijakte prom. 23/12/2010 pub. 01/03/2011 numac 2011200836 bron waalse overheidsdienst Aanhangsel ter amendering van de sectorovereenkomst bereikt op 21 juni 2004 tussen de "Groupement de la Sidérurgie", die de Waalse staalsector vertegenwoordigt, en het Waalse Gewest, vertegenwoordigd door zijn Regering, over de vermindering van de broeikasgasemissies en de verbetering van de energie-efficiëntie type bijakte prom. 23/12/2010 pub. 01/03/2011 numac 2011200835 bron waalse overheidsdienst Aanhangsel ter amendering van de sectorovereenkomst bereikt op 7 juni 2004 tussen "Agoria Wallonie", dat de Waalse industrie van de non-ferro metalen vertegenwoordigt, en het Waalse Gewest, vertegenwoordigd door zijn Regering, over de vermindering van de broeikasgasemissies en de verbetering van de energie-efficiëntie type bijakte prom. 23/12/2010 pub. 01/03/2011 numac 2011200841 bron waalse overheidsdienst Aanhangsel ter amendering van de sectorovereenkomst bereikt op 7 juni 2004 tussen "Agoria Wallonie", dat de Waalse industrie van de metalen en elektrische producten vertegenwoordigt, en het Waalse Gewest, vertegenwoordigd door zijn Regering, over de vermindering van de broeikasgasemissies en de verbetering van de energie-efficiëntie type bijakte prom. 23/12/2010 pub. 01/03/2011 numac 2011200842 bron waalse overheidsdienst Aanhangsel ter amendering van de sectorovereenkomst bereikt op 7 juni 2004 tussen "FEBELCEM", dat de Waalse cementnijverheid vertegenwoordigt, en het Waalse Gewest, vertegenwoordigd door zijn Regering, over de vermindering van de broeikasgasemissies en de verbetering van de energie-efficiëntie type bijakte prom. 23/12/2010 pub. 01/03/2011 numac 2011200839 bron waalse overheidsdienst Aanhangsel ter amendering van de sectorovereenkomst bereikt op 7 juni 2004 tussen "F.I.V.", dat de glasnijverheid in Wallonië vertegenwoordigt, en het Waalse Gewest, vertegenwoordigd door zijn Regering, over de vermindering van de broeikasgasemissies en de verbetering van de energie-efficiëntie type bijakte prom. 23/12/2010 pub. 01/03/2011 numac 2011200840 bron waalse overheidsdienst Aanhangsel ter amendering van de sectorovereenkomst bereikt op 30 juni 2006 tussen de sector van de keramieknijverheid, vertegenwoordigd door de Belgische Baksteenfederatie en de Federatie van de Keramieknijverheid, en het Waalse Gewest, vertegenwoordigd door zijn Regering, over de vermindering van de broeikasgasemissies en de verbetering van de energie-efficiëntie type bijakte prom. 23/12/2010 pub. 01/03/2011 numac 2011200843 bron waalse overheidsdienst Aanhangsel ter amendering van de sectorovereenkomst bereikt op 8 november 2006 tussen "FEDIEX", vertegenwoordiger van de bedrijven die onbrandbaar gesteente delven en verwerken, en het Waalse Gewest, vertegenwoordigd door zijn Regering, over de vermindering van de broeikasgasemissies en de verbetering van de energie-efficiëntie

document

type document prom. -- pub. 01/03/2011 numac 2011200920 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige projectcoördinators volksgezondheid De vergelijkende selectie van Nederlandstalige projectcoördinators volksgezondheid (niveau A) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen (...) Er zijn 5 geslaagden. type document prom. -- pub. 01/03/2011 numac 2011201017 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van **** **** in **** **** vergelijkende selectie van **** **** in **** (niveau ****) voor het Opleidingsinstituut van de Federale **** (****) (****1083(...) Er zijn 8 geslaagden. (...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 01/03/2011 numac 2011200936 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Personeel. - Benoeming. - Vernietiging Bij arrest nr. 211.211 van 14 februari 2011 heeft de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, het koninklijk besluit van 11 maart 2008 vernietigd waarbij de heer Olivier Alsteens met ingang van 1 maart

document

type document prom. -- pub. 01/03/2011 numac 2011009142 bron federale overheidsdienst justitie Verhuis Parket-generaal Gent Vanaf 23 februari 2011 bevindt het Parket-generaal van Gent zich in de Savaanstraat 11/101, 9000 Gent. Tel. : 09-234 40 11.
^