Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 30 juni 2021
gepubliceerd op 08 juli 2021

Ministerieel besluit houdende aanduiding, in de Programmatorische federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid, van de bevoegde hiërarchisch meerdere inzake tuchtzaken en schorsing in het belang van de dienst

bron
programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2021021234
pub.
08/07/2021
prom.
30/06/2021
ELI
eli/besluit/2021/06/30/2021021234/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

30 JUNI 2021. - Ministerieel besluit houdende aanduiding, in de Programmatorische federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid, van de bevoegde hiërarchisch meerdere inzake tuchtzaken en schorsing in het belang van de dienst


De Staatssecretaris belast met Wetenschapsbeleid, Gelet op het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel, artikel 78, § 6, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 augustus 2016;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 juni 1964 betreffende de schorsing van Rijksambtenaren in het belang van de dienst, artikel 1, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 5 september 2002;

Gelet op het ministerieel besluit van 30 maart 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/03/2009 pub. 07/04/2009 numac 2009021041 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing, in de Programmatorische federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid, van de bevoegde hiërarchisch meerderen die gemachtigd zijn om een voorlopig voorstel van tuchtstraf of een voorstel van schorsing in het belang van de dienst uit te brengen sluiten tot aanwijzing, in de Programmatorische federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid, van de bevoegde hiërarchisch meerderen die gemachtigd zijn om een voorlopig voorstel van tuchtstraf of een voorstel van schorsing in het belang van de dienst uit te brengen;

Gelet op het protocol van onderhandelingen nr. 122 van het Sectorcomité IV, gesloten op 5 mei 2021, Gelet op advies 69.422/1 van de Raad van State, gegeven op 11 juni 2021, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit :

Artikel 1.§ 1. De hiërarchische meerdere van de ambtenaar waartegen een tuchtprocedure wordt opgestart, wordt als bevoegde hiërarchische meerdere aangeduid voor zover hij minstens als ambtenaar tot het niveau A behoort of een management- of staffunctie uitoefent. § 2. Indien, om gegronde redenen, geen bevoegde hiërarchische meerdere binnen de hiërarchische lijn van de betrokken ambtenaar kan optreden, duidt de Voorzitter van de Programmatorische federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid een bevoegde hiërarchische meerdere aan die tot het niveau A behoort en minstens een gelijkwaardige klasse bekleedt als de ambtenaar waartegen een tuchtprocedure wordt opgestart of een management- of staffunctie uitoefent. § 3. Bij afwezigheid van een voorzitter van het directiecomité van de Programmatorische federale overheidsdienst Wetenschapsbeleid, wijst de minister die bevoegd is voor het Wetenschapsbeleid een titularis aan van een managementfunctie binnen een andere federale overheidsdienst of een andere programmatorische federale overheidsdienst. § 4. Indien de krachtens paragraaf 1 en 2 bevoegde hiërarchische meerdere en de ambtenaar waartegen een tuchtprocedure wordt opgestart niet van dezelfde taalrol zijn en indien de bevoegde hiërarchische meerdere het bewijs omtrent de taalkennis voorzien in artikelen 7 of 12 van het koninklijk besluit van 8 maart 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/03/2001 pub. 31/03/2001 numac 2001002020 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor het uitreiken van de bewijzen omtrent de taalkennis voorgeschreven bij artikel 53 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken samengevat op 18 juli 1966 sluiten tot vaststelling van de voorwaarden voor het uitreiken van de bewijzen omtrent de taalkennis voorgeschreven bij artikel 53 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken samengevat op 18 juli 1966, niet kan voorleggen, laat de bevoegde hiërarchische meerdere zich bijstaan door een wettelijk tweetalige ambtenaar.

Art. 2.De hiërarchische meerdere van de ambtenaar waartegen een schorsing in het belang van de dienst wordt overwogen, wordt aangeduid overeenkomstig artikel 1.

Art. 3.Het ministerieel besluit van 30 maart 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/03/2009 pub. 07/04/2009 numac 2009021041 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing, in de Programmatorische federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid, van de bevoegde hiërarchisch meerderen die gemachtigd zijn om een voorlopig voorstel van tuchtstraf of een voorstel van schorsing in het belang van de dienst uit te brengen sluiten tot aanwijzing, in de Programmatorische federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid, van de bevoegde hiërarchisch meerderen die gemachtigd zijn om een voorlopig voorstel van tuchtstraf of een voorstel van schorsing in het belang van de dienst uit te brengen, wordt opgeheven.

Brussel, 30 juni 2021.

Th. DERMINE

^