Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 8 juli 2021

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 08/07/2021 numac 2021021300 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Vacature van een ambt van Franstalig rechter bij het Grondwettelijk Hof Gelet op het bericht van het Grondwettelijk Hof in het Belgisch Staatsblad van 16 juni 2021 over de opruststelling van een rechter, heeft de Kamer van volksvertegenwoordiger Overeenkomstig artikel 32, eerste lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwetteli(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/06/2021 pub. 08/07/2021 numac 2021021160 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot ontslag van leden van de algemene raad van Sciensano en benoeming van nieuwe leden in de algemene raad van Sciensano type koninklijk besluit prom. 27/06/2021 pub. 08/07/2021 numac 2021021179 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de Franstalige vestigingscommissie bedoeld in artikel 13 van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidzorgberoepen type koninklijk besluit prom. 27/06/2021 pub. 08/07/2021 numac 2021021190 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de plaatsvervangende griffiers in de raden van beroep van de Orde der artsen type koninklijk besluit prom. 27/06/2021 pub. 08/07/2021 numac 2021021227 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot benoeming van leden van het Bestuurscomité van het Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten type koninklijk besluit prom. 27/06/2021 pub. 08/07/2021 numac 2021021252 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende de aanstelling van een regeringscommissaris bij het Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten type koninklijk besluit prom. 24/06/2021 pub. 08/07/2021 numac 2021021262 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende aanwijzing van de ambtenaren van de Algemene Directie Economische Inspectie van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie die gemachtigd zijn om de administratieve geldboeten op te leggen bedoeld in boek XV, titel 1/2, van het Wetboek van economisch recht type koninklijk besluit prom. 13/06/2021 pub. 08/07/2021 numac 2021021286 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende de toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 55.21.330034 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2021 type koninklijk besluit prom. 27/06/2021 pub. 08/07/2021 numac 2021021287 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende de toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 55.21.330034 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2021 type koninklijk besluit prom. 13/06/2021 pub. 08/07/2021 numac 2021021288 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende de toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 55.21.330034 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2021 type koninklijk besluit prom. 06/10/1994 pub. 08/07/2021 numac 2021031768 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende uitvoeringsmaatregelen inzake de dienstverlening en opleiding. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/07/2021 numac 2021042498 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van instellingen voor medische en psychologische onderzoeken in het kader van het herstel van het recht tot sturen Bij toepassing van het artikel 73 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998, gewi 1. Numéro d'agrément de l'institution organisa(...) type koninklijk besluit prom. 22/03/2021 pub. 08/07/2021 numac 2021042556 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het ****, teneinde de registratie van de informatie betreffende de verklaring met betrekking tot de transplantatie van organen en weefsels na het overlijden te schrappen. - **** vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/07/2021 numac 2021042592 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 20 juni 2021, wordt mevrouw Melissa KEKENBOSCH, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Midden Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/07/2021 numac 2021042598 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Ambtshalve ontslag Bij koninklijk besluit van 20 juni 2021 wordt mevrouw DE COSTER, Sophie, attaché bij de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen van de Federale Overheidsdienst Financiën, ambtshalve en zonder vooropzeg o type koninklijk besluit prom. 29/06/2021 pub. 08/07/2021 numac 2021202682 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen uit de subsector breigoednijverheid en die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 29/06/2021 pub. 08/07/2021 numac 2021202683 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 03/06/2021 pub. 08/07/2021 numac 2021202959 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie "mobiele urgentiegroep" moet voldoen om te worden erkend type koninklijk besluit prom. 29/06/2021 pub. 08/07/2021 numac 2021203167 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot regeling van de eigendomsoverdracht van percelen van de Staat naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en tot aanvulling van de lijst van goederen die werden overgedragen aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type koninklijk besluit prom. 22/06/2021 pub. 08/07/2021 numac 2021203252 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie aan de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling in het kader van de deelname van België in 2021 aan het werkprogramma 2021-2022 "achieving high performing health systems"

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/06/2021 pub. 08/07/2021 numac 2021021234 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende aanduiding, in de Programmatorische federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid, van de bevoegde hiërarchisch meerdere inzake tuchtzaken en schorsing in het belang van de dienst type ministerieel besluit prom. 30/06/2021 pub. 08/07/2021 numac 2021021258 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 januari 2016 tot vaststelling van de samenstelling van de interdepartementale beroepscommissie inzake evaluatie type ministerieel besluit prom. 23/06/2021 pub. 08/07/2021 numac 2021042505 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod op het op de markt brengen van het speelgoed "Block play set BLOCK DIY", met artikelnummer 10805, batchnummer 2016/028/10805 en EAN-code 5412619108056 type ministerieel besluit prom. 15/06/2021 pub. 08/07/2021 numac 2021042547 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 56 op de spoorlijn nr. 12 Antwerpen-Centraal - Belgische grens te Essen, gelegen te Essen ter hoogte van de kilometerpaal 73.662 type ministerieel besluit prom. 15/06/2021 pub. 08/07/2021 numac 2021042549 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 38 op de spoorlijn nr. 12 Antwerpen-Centraal - Belgische grens te Essen, gelegen te Kalmthout ter hoogte van de kilometerpaal 65.684 type ministerieel besluit prom. 15/06/2021 pub. 08/07/2021 numac 2021042550 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 39 op de spoorlijn nr. 12 Antwerpen-Centraal - Belgische grens te Essen, gelegen te Kalmthout ter hoogte van de kilometerpaal 66.473 type ministerieel besluit prom. 15/06/2021 pub. 08/07/2021 numac 2021042548 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 37 op de spoorlijn nr. 12 Antwerpen-Centraal - Belgische grens te Essen, gelegen te Kalmthout ter hoogte van de kilometerpaal 65.048 type ministerieel besluit prom. 15/06/2021 pub. 08/07/2021 numac 2021042551 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 46 op de spoorlijn nr. 12 Antwerpen-Centraal - Belgische grens te Essen, gelegen te Essen ter hoogte van de kilometerpaal 69.938 type ministerieel besluit prom. 07/04/2021 pub. 08/07/2021 numac 2021042571 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de bevordering tot de graad van majoor van de heer Wim DE VOS bij de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp type ministerieel besluit prom. 10/06/2021 pub. 08/07/2021 numac 2021203312 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot vaststelling van de nadere regels voor de indiening en de goedkeuring van de beheersplannen voor grijze patrijs, evenals voor de jaarverslagen voor de uitvoering van deze plannen

arrest

type arrest prom. 25/06/2021 pub. 08/07/2021 numac 2021042563 bron federale overheidsdienst financien Besluit van de Voorzitter van het directiecomité tot wijziging van het besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van 9 december 2015 tot oprichting van de P Centra binnen de Administratie Particulieren van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit en tot vaststelling van hun zetel en hun materiële en territoriale bevoegdheid zoals gewijzigd door de besluiten van de Voorzitter van het Directiecomité van 19 september 2016, 2 februari 2017, 20 september 2017, 8 februari 2018, 19 oktober 2018, 1 april 2019, 13 september 2019, 24 december 2019, 29 mei 2020 en 14 oktober 2020

decreet

type decreet prom. 02/07/2021 pub. 08/07/2021 numac 2021021275 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 type decreet prom. 17/05/2021 pub. 08/07/2021 numac 2021202828 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 19 maart 2021 tussen het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de coördinatie inzake het toezicht en de naleving van de gewestelijke wetgevingen betreffende het werk type decreet prom. 28/06/2021 pub. 08/07/2021 numac 2021203255 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet inzake open data en het hergebruik van overheidsinformatie

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 01/07/2021 pub. 08/07/2021 numac 2021021267 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de uitzonderingen op de verplichtingen inzake quarantaine en staalafname in het kader van de strijd tegen de COVID-19-pandemie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 08/07/2021 numac 2021021308 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijzigingen aan het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 31 januari 2019 tot benoeming van de leden en de Voorzitter van de Raad voor gebruikers van elektriciteit en gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 01/07/2021 pub. 08/07/2021 numac 2021021318 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende verlenging tot 30 september 2021 van de bepalingen van het besluit van de Waalse Regering van 30 juni 2020 houdende diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken in de context van de COVID-19-pandemie en de stapsgewijze heropbouw van de activiteiten type besluit van de waalse regering prom. 01/07/2021 pub. 08/07/2021 numac 2021021336 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van een tegemoetkoming in de vorm van een vrijwaringsmechanisme in het kader van de crisis in verband met het coronavirus COVID-19 type besluit van de waalse regering prom. 01/07/2021 pub. 08/07/2021 numac 2021021335 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse regering betreffende de toekenning van een specifieke vergoeding "cascade RECA" aan zelfstandigen en ondernemingen actief in BtoB in de RECA-sector type besluit van de waalse regering prom. 24/06/2021 pub. 08/07/2021 numac 2021203299 bron waalse overheidsdienst Besluit van de **** **** tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de raad van bestuur van het "**** **** **** ****'**** et **** **** ****" type besluit van de waalse regering prom. 24/06/2021 pub. 08/07/2021 numac 2021203339 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van artikel R.402 van het reglementair deel van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, om de premies voor de installatie van individuele waterzuiveringssystemen aan te passen

lijst

type lijst prom. -- pub. 08/07/2021 numac 2021203333 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van Defensie: Administratieve deskundigen (m/v/x) - BFG21062 Er is 1 laureaat. D(...) De lijst van laureaten is onbeperkt in tijd geldig. type lijst prom. -- pub. 08/07/2021 numac 2021203359 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Coördinatoren GDPR (niveau A2) voor FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. - Selectienummer: MFG21027 Deze selectie werd afgesloten op 02/07/2021(...) De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten b(...) type lijst prom. -- pub. 08/07/2021 numac 2021203360 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Coördinatoren GDPR (niveau A2) voor FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. - Selectienummer: MNG21029 Deze selectie werd afgesloten op 02/07(...) De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten b(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 08/07/2021 numac 2021031755 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 13 juni 2021 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend a type vergunning prom. -- pub. 08/07/2021 numac 2021031753 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 13 juni 2021 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend a type vergunning prom. -- pub. 08/07/2021 numac 2021041380 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Installatie voor de productie van elektriciteit. - Individuele vergunning. - EP-2020-0054-A. - Gasturbine. - Seraing Bij ministerieel besluit van 5 mei 2021, wordt een individuele vergunning verleend aan de NV Luminus voor de bouw van een gastu

bijakte

type bijakte prom. -- pub. 08/07/2021 numac 2021042477 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bijakte nr. 14 bij het samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale staat en het Brussels hoofdstedelijk gewest, met betrekking tot bepaalde initiatieven om de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel te bevorde Gelet op het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Ho(...)

document

type document prom. 20/05/2021 pub. 08/07/2021 numac 2021203049 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 22 mei 2014 betreffende de zelfstandige onthaalouders

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/07/2021 numac 2021021269 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 13 juni 2021, wordt mevrouw Maryse JAUMOTTE benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A3 bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning in een betrekking van het Franse taalkader, met inga Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/07/2021 numac 2021021291 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 juni 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juli 2021, wordt de heer Wouter T. BENOIT, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing van de Voorzi type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/07/2021 numac 2021021281 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 juni 2021, wordt mevrouw Lynn MINNOT, benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Nederlandse t Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/07/2021 numac 2021021292 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 17 juni 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juli 2021, wordt mevrouw Isabel Urpi ARESTIGUE BARREDA, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/07/2021 numac 2021021290 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 17 juni 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2022, wordt de heer Ahmed BAJOU, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing van de Voorz Bij koninklijk besluit van 17 juni 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juli 2021, wordt(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/07/2021 numac 2021021293 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 17 juni 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juli 2021, wordt de heer Kevin VAN LANGENDONCK, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/07/2021 numac 2021021294 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 17 juni 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juli 2021, wordt mevrouw Manon DOMBREE, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de Voorzitt Bij koninklijk besluit van 17 juni 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2022, wo(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/07/2021 numac 2021042400 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Bevordering. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 3 maart 2021 dat in werking treedt op 1 december 2020, wordt mevrouw Vanity VELLE, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in het Nederlandse taalkader in de klasse Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

document

type document prom. -- pub. 08/07/2021 numac 2021042485 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning van de opleiding voor Residentieel Certificateur in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bij beslissing van 2 juni 2021, van de leidende ambtenaar van Leefmilieu Brussel werd de reglementaire opleiding voor Residentieel Certificateur van De Erkenning draagt het nummer PEBFORM-0077. type document prom. -- pub. 08/07/2021 numac 2021203331 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij een akte van 10 juni 2021 wordt, voor een duur van vijf jaar ingaand op 10 juni 2021, de firma GEOLAB NV erkend om boringen en putuitrustingen te verrichten in volgend activiteitengebied(en) : - Geologische verkenning en pr(...) - Vestigen van piëzometers Deze erkenning heeft het nummer 078-21. Bij een akte van 10 ju(...)
^