Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 28 oktober 2013
gepubliceerd op 28 november 2013

Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 25 februari 2009 betreffende de controle op de bepaling van de samenstelling van melk en de betaling door de kopers van de melk aan de producenten, wat betreft de invoering van een nieuw bemonsteringssysteem

bron
vlaamse overheid
numac
2013036087
pub.
28/11/2013
prom.
28/10/2013
ELI
eli/besluit/2013/10/28/2013036087/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Landbouw en Visserij


28 OKTOBER 2013. - Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 25 februari 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/02/2009 pub. 08/04/2009 numac 2009201462 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de controle op de bepaling van de samenstelling van melk en de betaling door de kopers van de melk aan de producenten sluiten betreffende de controle op de bepaling van de samenstelling van melk en de betaling door de kopers van de melk aan de producenten, wat betreft de invoering van een nieuw bemonsteringssysteem


De Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, Gelet op de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten, artikel 3, § 1, 2°, ingevoegd bij de wet van 29 december 1990, en artikel 3, § 2, gewijzigd bij het decreet van 18 december 2009;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 07/09/2007 pub. 21/12/2007 numac 2007036620 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de organisatie van de vaststelling van en de controle op de samenstelling van rauwe koemelk sluiten houdende de organisatie van de vaststelling van en de controle op de samenstelling van rauwe koemelk, artikel 4, § 1, 4°, en § 2, en artikel 5, § 1, eerste lid en derde lid, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2012 en artikel 8;

Gelet op het ministerieel besluit van 25 februari 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/02/2009 pub. 08/04/2009 numac 2009201462 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de controle op de bepaling van de samenstelling van melk en de betaling door de kopers van de melk aan de producenten sluiten betreffende de controle op de bepaling van de samenstelling van melk en de betaling door de kopers van de melk aan de producenten;

Gelet op het advies nr. DKE/ADB/13/0354 van de Inspectie van Financiën, gegeven op 4 juni 2013;

Gelet op het overleg tussen de gewestregeringen en de federale overheid op 20 juni 2013 en 9 juli 2013;

Gelet op advies 54.059/1/V van de Raad van State, gegeven op 17 september 2013 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het ministerieel besluit van 25 februari 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/02/2009 pub. 08/04/2009 numac 2009201462 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de controle op de bepaling van de samenstelling van melk en de betaling door de kopers van de melk aan de producenten sluiten betreffende de controle op de bepaling van de samenstelling van melk en de betaling door de kopers van de melk aan de producenten, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 1 oktober 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/10/2012 pub. 19/11/2012 numac 2012206385 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 februari 2009 betreffende de controle op de bepaling van de samenstelling van melk en de betaling door de kopers van de melk aan de producenten, wat betreft de bepaling van de afhoudingen sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° punt 7° wordt vervangen door wat volgt : "7° gemiddeld vetgehalte : het gewogen gemiddelde van alle vetgehaltes, verkregen in een bepaalde maand;"; 2° punt 9° wordt vervangen door wat volgt : "9° gemiddeld eiwitgehalte : het gewogen gemiddelde van alle eiwitgehaltes, verkregen in een bepaalde maand;".

Art. 2.In artikel 3 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° punt 1° en 2° worden vervangen door wat volgt : "1° het monster moet onmiddellijk na de bemonstering voorzien worden van een unieke elektronische identificatiecode; 2° alleen goedgekeurde bemonsteringsapparaten mogen worden gebruikt;"; 2° punt 4° wordt vervangen door wat volgt : "4° de tijd tussen de bemonstering en de start van de analyse bedraagt maximaal 84 uur.".

Art. 3.In artikel 4, 3°, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 1 oktober 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/10/2012 pub. 19/11/2012 numac 2012206385 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 februari 2009 betreffende de controle op de bepaling van de samenstelling van melk en de betaling door de kopers van de melk aan de producenten, wat betreft de bepaling van de afhoudingen sluiten, worden de woorden "de interprofessionele organisatie'" vervangen door de woorden "het interprofessioneel organisme".

Art. 4.In artikel 5 van hetzelfde besluit wordt het woord "bemonsteringssyteem" telkens vervangen door het woord "bemonsteringsapparaat".

Art. 5.In artikel 6, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "interprofessionele organisatie" vervangen door de woorden "interprofessioneel organisme".

Art. 6.In artikel 13 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° punt 1° wordt vervangen door wat volgt : "1° de identificatie van de producent en het melkproductiebedrijf, zoals bekend bij het agentschap;"; 2° punt 5° wordt vervangen door wat volgt : "5° het gemiddelde vet- en eiwitgehalte, uitgedrukt in gram per liter melk, tot op een honderdste nauwkeurig;".

Art. 7.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2014.

Brussel, 28 oktober 2013.

De Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, K. PEETERS

^