Etaamb.openjustice.be
Benoemingen
gepubliceerd op 29 november 2013

PersoneeL. - Benoeming Bij het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten, wordt in vast dienstverband benoemd in de betrekking van Attaché bij ministerieel besluit van 28 oktober 2013, met ingang van 1 oktober 2013, Mevr. H Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

bron
federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
numac
2013018449
pub.
29/11/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN


PersoneeL. - Benoeming Bij het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten, wordt in vast dienstverband benoemd in de betrekking van Attaché bij ministerieel besluit van 28 oktober 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/10/2013 pub. 28/11/2013 numac 2013036087 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 25 februari 2009 betreffende de controle op de bepaling van de samenstelling van melk en de betaling door de kopers van de melk aan de producenten, wat betreft de invoering van een nieuw bemonsteringssysteem type ministerieel besluit prom. 28/10/2013 pub. 31/10/2013 numac 2013003344 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot aanwijzing, bij de Federale Overheidsdienst Financiën, van de hiërarchische meerderen die bevoegd zijn om een voorlopig voorstel van tuchtstraf te formuleren type ministerieel besluit prom. 28/10/2013 pub. 08/11/2013 numac 2013011559 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 82 houdende erkenning van een onderneming gespecialiseerd in financieringshuur sluiten, met ingang van 1 oktober 2013, Mevr. Helene VAN DE VEN op het Nederlands taalkader, bij de buitendienst.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetensschapstraat 33, te 1040 Brussel, te worden toegezonden.

^