Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 28 november 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 17/03/2013 pub. 28/11/2013 numac 2013000737 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid. - Duitse vertaling van uittreksels

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/11/2013 numac 2013003372 bron federale overheidsdienst financien Toestand van de Deposito- en Consignatiekas, vastgesteld op 31 december 2012 en bekendgemaakt ingevolge artikel 35 van het koninklijk besluit van 18 maart 1935 A. Eigen bedrijvigheid I. Deposito's in geld    31.12.2011 - 31.12.2012 type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/11/2013 numac 2013009509 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 19 november 2013 werd het koninklijk besluit van 17 april 2013 houdende bevordering van Mevr. VANNESTE Sylvie, geboren te Kortrijk op 9 januari 1978, tot de graad van attaché A2 bij het Directo type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/11/2013 numac 2013009516 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E P I Penitentiaire Inrichtingen. - Dienst P & O Bij koninklijk besluit van 19 november 2013 wordt bevorderd door verhoging naar de hogere klasse A2(...) type koninklijk besluit prom. 18/11/2013 pub. 28/11/2013 numac 2013011587 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende erkenning van VZW « Associations 21 » als koepelorganisatie voor duurzame ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 18/11/2013 pub. 28/11/2013 numac 2013011588 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende erkenning van Transitienetwerk Middenveld als netwerkorganisatie voor duurzame ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 28/11/2013 numac 2013012173 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende het geldelijk statuut van het personeel AAJ SASPE type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 28/11/2013 numac 2013012181 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Waalse Gewest, betreffende de ontslagprocedure wegens ernstige tekortkoming type koninklijk besluit prom. 02/06/2013 pub. 28/11/2013 numac 2013012182 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende de verhoging van het loonbarema voor de coördinatoren van de initiatieven voor buitenschoolse opvang/buitenschoolse kinderopvang type koninklijk besluit prom. 02/06/2013 pub. 28/11/2013 numac 2013012184 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Waalse Gewest, betreffende het tijdskrediet op het einde van de beroepsloopbaan vanaf de leeftijd van 50 jaar type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 28/11/2013 numac 2013012183 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden (1) type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 28/11/2013 numac 2013012176 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 augustus 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, betreffende de arbeidsvoorwaarden voor zeelieden die niet ingeschreven zijn op de poollijst zoals bedoeld in artikel 1bis, 1° van de besluitwet van 7 februari 1945, en die tewerkgesteld worden aan boord van koopvaardijschepen die de Belgische vlag voeren type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 28/11/2013 numac 2013012180 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 november 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik, tot wijziging van de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid "Sociaal Fonds van de kalksteengroeven en kalkovens van het Doornikse" genoemd type koninklijk besluit prom. 02/06/2013 pub. 28/11/2013 numac 2013012185 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de havens van Oostende en Nieuwpoort, betreffende de storting in 2013 en 2014 van een bijzondere bijdrage voor de scholing van laaggeschoolde en/of met langdurige volledige werkloosheid bedreigde havenarbeiders type koninklijk besluit prom. 02/06/2013 pub. 28/11/2013 numac 2013012187 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 januari 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van bepaalde oudere werknemers in geval van ontslag type koninklijk besluit prom. 02/06/2013 pub. 28/11/2013 numac 2013012192 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 december 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, tot invoering van een systeem van ecocheques type koninklijk besluit prom. 17/06/2013 pub. 28/11/2013 numac 2013012204 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, tot vaststelling van de minimum maandlonen van de bedienden type koninklijk besluit prom. 17/06/2013 pub. 28/11/2013 numac 2013012205 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementfabrieken, betreffende de sociale programmatie 2011-2012 type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/11/2013 numac 2013014679 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Aanstelling in de hoedanigheid van directeur van de ondersteuningsdienst Personeel en Organisatie bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Bij koninklijk besluit van 15 november 2013 wordt de heer Quentin DRUART, aanges Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 19/11/2013 pub. 28/11/2013 numac 2013015268 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van de gewestelijke stemopnemingbureaus type koninklijk besluit prom. 24/10/2013 pub. 28/11/2013 numac 2013022577 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 35bis van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 24/10/2013 pub. 28/11/2013 numac 2013022575 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 35 en 35bis van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 24/10/2013 pub. 28/11/2013 numac 2013022576 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 35 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 24/10/2013 pub. 28/11/2013 numac 2013022578 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 maart 2007 tot vaststelling van een persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kostprijs van sommige verstrekkingen van artikel 35bis van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 24/10/2013 pub. 28/11/2013 numac 2013022581 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 24/10/2013 pub. 28/11/2013 numac 2013022579 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 35 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 24/10/2013 pub. 28/11/2013 numac 2013022580 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 14, b) en k), 15 en 21, § 3, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 19/11/2013 pub. 28/11/2013 numac 2013024405 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Adviesraad voor Bioveiligheid type koninklijk besluit prom. 15/07/2013 pub. 28/11/2013 numac 2013203174 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het nationaal akkoord 2011-2012 type koninklijk besluit prom. 15/07/2013 pub. 28/11/2013 numac 2013203422 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de ecocheques type koninklijk besluit prom. 15/07/2013 pub. 28/11/2013 numac 2013203419 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, tot aanvulling van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2002 inzake vaststelling van de werkgeversbijdragen voor administratiekosten type koninklijk besluit prom. 15/07/2013 pub. 28/11/2013 numac 2013203428 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 april 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, inzake de toekenning van een aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid type koninklijk besluit prom. 15/07/2013 pub. 28/11/2013 numac 2013203435 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf FILLIN benaming van het paritair comité, betreffende de ecocheques in de ondernemingen waarvan de hoofdactiviteit bestaat in het inplanten en onderhouden van parken en tuinen type koninklijk besluit prom. 15/07/2013 pub. 28/11/2013 numac 2013203432 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot vaststelling van het bedrag, de toekenningsvoorwaarden en de uitkeringsmodaliteiten van aanvullende sociale voordelen ten laste van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor het tuinbouwbedrijf" type koninklijk besluit prom. 15/07/2013 pub. 28/11/2013 numac 2013203439 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de vormingsinspanningen type koninklijk besluit prom. 15/07/2013 pub. 28/11/2013 numac 2013203440 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, betreffende de toekenning van een uitzonderlijke premie aan de werknemers voor het jaar 2012 type koninklijk besluit prom. 15/07/2013 pub. 28/11/2013 numac 2013203445 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, betreffende de vorming en de bevordering van initiatieven ten behoeve van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 15/07/2013 pub. 28/11/2013 numac 2013203442 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 februari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot wijziging en vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2009 tot vaststelling van het bedrag, de toekenningsvoorwaarden en de uitkeringsmodaliteiten van aanvullende sociale voordelen ten laste van het "Sociaal Fonds voor de inplanting en het onderhoud van parken en tuinen" type koninklijk besluit prom. 15/07/2013 pub. 28/11/2013 numac 2013203553 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 februari 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, betreffende de werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 56 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 15/07/2013 pub. 28/11/2013 numac 2013203555 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 februari 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het statuut van de syndicale afvaardigingen voor arbeiders in de ondernemingen die minimaal 25 en maximaal 29 werklieden tewerkstellen type koninklijk besluit prom. 15/07/2013 pub. 28/11/2013 numac 2013203552 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormingheidstoetsing, betreffende het nationaal akkoord 2011-2012 type koninklijk besluit prom. 15/07/2013 pub. 28/11/2013 numac 2013203556 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, betreffende de toekenning van bepaalde voordelen van het bediendestatuut aan de arbeiders type koninklijk besluit prom. 15/07/2013 pub. 28/11/2013 numac 2013203697 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2012, gesloten in het Nationaal Paritair Comité voor de sport, betreffende de deeltijdse arbeidsovereenkomst voor de betaalde voetballer type koninklijk besluit prom. 15/07/2013 pub. 28/11/2013 numac 2013203699 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de risicogroepen in de subsector voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 15/07/2013 pub. 28/11/2013 numac 2013203742 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 april 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de werkgeverstegemoetkoming in de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/11/2013 numac 2013206526 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 19 november 2013 : - is Mevr. Moke, I., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement Turnhout, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout. Zij is gelijk - is Mevr. Dautrebande, S., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te (...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/11/2013 pub. 28/11/2013 numac 2013009512 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit ter vastlegging van het model van aanvraagformulier voor erkenning van een laboratorium voor DNA-analyse type ministerieel besluit prom. 18/11/2013 pub. 28/11/2013 numac 2013014677 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 2 op de spooraansluiting Lhoist « Siège Cimenterie », die de steengroeve van de NV Dumont-Wautier van Hermalle-sous-Huy verbindt met de spoorlijn nr. 125, baanvak Namen - Luik-Guillemins, gelegen te Saint-Georges-sur-Meuse type ministerieel besluit prom. 18/11/2013 pub. 28/11/2013 numac 2013014676 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 1 op de spooraansluiting Lhoist "Siège Carrières", die de steengroeve van de NV Dumont-Wautier van Hermalle-sous-Huy verbindt met de spoorlijn nr. 125, baanvak Namen - Luik-Guillemins, gelegen te Saint-Georges-sur-Meuse type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/11/2013 numac 2013018446 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Bevordering Bij ministerieel besluit van 23 september 2013 wordt de Mevr. LEYH, Dominique, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3 bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten in een Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type ministerieel besluit prom. 14/10/2013 pub. 28/11/2013 numac 2013029604 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 september 2011 tot benoeming van de leden van de Algemene Raad voor Hogescholen type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/11/2013 numac 2013029606 bron ministerie van de franse gemeenschap Beroepsbekendheid. - Erkenning. - Hogeschool Bij ministerieel besluit van 10 oktober 2013 wordt, vanaf 20 juni 2013, aan Mevr. Claudine TYCHON een beroepsbekendheid met betrekking tot het ambt meester praktische opleiding toegekend voor de volge Praktijk inzake kunst, cultuur en kunsttechnieken (oriëntatie mode). type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/11/2013 numac 2013029605 bron ministerie van de franse gemeenschap Beroepsbekendheid. - Erkenning. - Hogeschool Bij ministerieel besluit van 10 oktober 2013 wordt, vanaf 20 juni 2013, aan de heer Hughes SIRAULT een beroepsbekendheid met betrekking tot het ambt meester-assistent toegekend voor de volgende cursus Tuin- en/of landschapsbouwkunde. type ministerieel besluit prom. 14/10/2013 pub. 28/11/2013 numac 2013029614 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 september 2011 tot benoeming van de leden van de Hoge Raden van de Hogescholen type ministerieel besluit prom. 28/10/2013 pub. 28/11/2013 numac 2013036087 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 25 februari 2009 betreffende de controle op de bepaling van de samenstelling van melk en de betaling door de kopers van de melk aan de producenten, wat betreft de invoering van een nieuw bemonsteringssysteem type ministerieel besluit prom. 24/10/2013 pub. 28/11/2013 numac 2013036090 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage I en II bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2007 betreffende de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek en tot wijziging van de bijlage bij het ministerieel besluit van 20 januari 2010 tot vaststelling van de procedures voor de rassenlijsten van landbouw- en groentegewassen

arrest

type arrest prom. -- pub. 28/11/2013 numac 2013206052 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 126/2013 van 26 september 2013 Rolnummer : 5375 In zake : de prejudiciële vraag over de artikelen 59, vijfde lid, en 60, § 3, 3°, d), van de bij koninklijk besluit van 19 december 1939 samengeordende wetten betr Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en M. Bossuyt, de rechters (...)

decreet

type decreet prom. 14/10/2013 pub. 28/11/2013 numac 2013206166 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de economische en monetaire unie tussen het Koninkrijk België, de Republiek Bulgarije, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, Ierland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, Hongarije, Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, Roemenië, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden, en met de Notulen betreffende de ondertekening, gedaan te Brussel op 2 maart 2012

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/09/2013 pub. 28/11/2013 numac 2013029594 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het koninklijk besluit van 21 maart 1961 tot bepaling van de voorwaarden inzake de sociaal-medische tuberculosebestrijding, tot toekenning van subsidies ten bate van de bestrijding en tot vaststelling van de regelen waarnaar zij dienen toegekend type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 28/11/2013 numac 2013029600 bron ministerie van de franse gemeenschap Rangschikking van een roerend cultureel goed Bij ministerieel besluit van de Franse Gemeenschap van 11 oktober 2013 heeft de Minister van Cultuur, Audiovisuele Sector, Gezondheid en Gelijke Kansen, het schilderij "De Man van de straat" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 28/11/2013 numac 2013029601 bron ministerie van de franse gemeenschap Rangschikking van een roerend cultureel goed Bij ministerieel besluit van de Franse Gemeenschap van 11 oktober 2013 heeft de Minister van Cultuur, Audiovisuele Sector, Gezondheid en Gelijke Kansen, 17 schilderijen van Frans POURBUS de Oudere die

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/10/2013 pub. 28/11/2013 numac 2013031889 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 12 december 2002 tot vaststelling van de lijst met handelingen en werken van openbaar nut waarvoor de stedenbouwkundige attesten en de stedenbouwkundige vergunningen afgegeven worden door de gemachtigde ambtenaar

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 07/11/2013 pub. 28/11/2013 numac 2013206443 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 september 2004 betreffende de toepassing van de heffing in de sector melk en zuivelproducten

bericht

type bericht prom. -- pub. 28/11/2013 numac 2013018451 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Mathieu DE VESTELE en Ignace VERLINDE, die beiden woonplaa Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 30 augustus 2013. Deze zaak is inges(...) type bericht prom. -- pub. 28/11/2013 numac 2013206363 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 15 oktober 2013 in zake Carmela Venti tegen de vzw « Centre de guidance d'Etterbeek », waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 22 « Schendt artikel 39, § 1, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten de (...) type bericht prom. -- pub. 28/11/2013 numac 2013206366 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 28 oktober 2013 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 29 oktober 2013, heeft de « Nation Die zaak is ingeschreven onder nummer 5739 van de rol van het Hof. De griffier, F. Meersschau(...) type bericht prom. -- pub. 28/11/2013 numac 2013206403 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a. Bij vonnis van 8 oktober 2013 in zake Cyriel De Hondt tegen de Pensioendienst voor de Overheidssector, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen o « Was art. 4, § 7 van de wet van 5 april 1994 houdende regeling van de cumulatie van pensioene(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 28/11/2013 numac 2013206018 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Lijst van de erkende sociale secretariaten van werkgevers en hun bijkantoren op datum van 10 oktober 2013    GROUPE S - SECRETARIAT SOCIAL    GROEP S - SOCIAAL SE 100 Secrétariat social agréé d'employeurs ASBL 100 Sociaal secretariaat voor we(...) type lijst prom. -- pub. 28/11/2013 numac 2013206503 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige selectiemedewerkers managementfuncties (niveau B) voor SELOR (ANG13165) Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van g(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : één van v(...)

erratum

type erratum prom. 11/07/2013 pub. 28/11/2013 numac 2013206420 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 3 juni 2009 tot uitvoering van het decreet van 18 oktober 2007 betreffende de taxidiensten en de diensten voor de verhuur van voertuigen met chauffeur. - Erratum type erratum prom. -- pub. 28/11/2013 numac 2013206537 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalig analist programmeur Java/Sharepoint/Datawarehouse. - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 22 november 2013, onder selectienummer AFG13168. Deze selectienummer was onj

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/11/2013 numac 2013009499 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 4 november 2013 wordt Mevrouw Nathalie BERTHOLOME, met ingang van 1 oktober 2013, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Franse taalkader van de Centrale Diensten. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/11/2013 numac 2013018456 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Nationale Orden. - Bevorderingen en Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 18 november 2013 : LEOPOLDSORDE Zijn benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde : de heer BONNE Stefan, attaché, wonende te Dentergem ; Mevr. GAB(...) de heer VERVAET Wim, attaché, wonende te Gent (R : 15/11/2013); Mevr. WUYTS Wendy, attaché, wone(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 28/11/2013 numac 2013206505 bron federale overheidsdienst justitie Adviesraad van de magistratuur. - Oproep tot kandidaten voor het mandaat van lid of plaatsvervangend lid van de Adviesraad van de magistratuur Ter uitvoering van de wet van 8 maart 1999 tot instelling van een Adviesraad van de magistratuur, gew Er moeten 44 leden worden gekozen waarvan 22 Nederlandstaligen en 22 Franstaligen. Voor elk lid wor(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 28/11/2013 numac 2013206536 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** **** expert De vergelijkende selectie van **** **** expert (niveau ****) voor de **** ****, ****.****.****., Middenstand en **** (****13084) werd afgesloten op 29 oktober (...) Er zijn 3 geslaagden. (...)

document

type document prom. -- pub. 28/11/2013 numac 2013003385 bron federale overheidsdienst financien Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie Patrimoniumdiensten Verkoop door de Belgische Staat aan de gemeente Brasschaat, Bredabaan 182, te 2930 Brasschaat, van (...) type document prom. -- pub. 28/11/2013 numac 2013205927 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs Bij besluit van de directeur-generaal van 22 oktober 2013, dat in wer worden benoemd tot leden van het Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesu(...)
^