Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 10 juli 2014
gepubliceerd op 10 oktober 2014

Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 25 februari 2009 betreffende de controle op de bepaling van de samenstelling van melk en de betaling door de kopers van de melk aan de producenten

bron
vlaamse overheid
numac
2014036469
pub.
10/10/2014
prom.
10/07/2014
ELI
eli/besluit/2014/07/10/2014036469/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Landbouw en Visserij


10 JULI 2014. - Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 25 februari 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/02/2009 pub. 08/04/2009 numac 2009201462 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de controle op de bepaling van de samenstelling van melk en de betaling door de kopers van de melk aan de producenten sluiten betreffende de controle op de bepaling van de samenstelling van melk en de betaling door de kopers van de melk aan de producenten


De Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, Gelet op het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 4, 1° en 2°, artikel 29, § 1, 2° en 3°, § 3, en artikel 30;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 07/09/2007 pub. 21/12/2007 numac 2007036620 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de organisatie van de vaststelling van en de controle op de samenstelling van rauwe koemelk sluiten houdende de organisatie van de vaststelling van en de controle op de samenstelling van rauwe koemelk, artikel 4, § 2, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2012, artikel 6, § 1, eerste lid, 6°, artikel 7, en 8;

Gelet op het ministerieel besluit van 25 februari 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/02/2009 pub. 08/04/2009 numac 2009201462 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de controle op de bepaling van de samenstelling van melk en de betaling door de kopers van de melk aan de producenten sluiten betreffende de controle op de bepaling van de samenstelling van melk en de betaling door de kopers van de melk aan de producenten;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 4 februari 2014;

Gelet op het overleg tussen de gewestregeringen en de federale overheid op 20 februari 2014;

Gelet op advies 56.417/3 van de Raad van State, gegeven op 25 juni 2014, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het ministerieel besluit van 25 februari 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/02/2009 pub. 08/04/2009 numac 2009201462 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de controle op de bepaling van de samenstelling van melk en de betaling door de kopers van de melk aan de producenten sluiten betreffende de controle op de bepalingen van de samenstelling van melk en de betaling door de kopers van de melk aan de producenten, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 1 oktober 2012 en 28 oktober 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° punt 10° wordt vervangen door wat volgt: "10° standaardmelk: melk, diepgekoeld, zonder strafpunten en afhoudingen voor remstoffen, met een vetgehalte van 42,00 gram per liter en een eiwitgehalte van 34,00 gram per liter;"; 2° in punt 11° wordt tussen de zinsnede "standaardmelk af-hoeve," en de woorden "exclusief btw" de zinsnede "inclusief eventueel andere prijsbepalende melkcomponenten andere dan vet en eiwit," ingevoegd.

Art. 2.In artikel 7 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 1 oktober 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/10/2012 pub. 19/11/2012 numac 2012206385 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 februari 2009 betreffende de controle op de bepaling van de samenstelling van melk en de betaling door de kopers van de melk aan de producenten, wat betreft de bepaling van de afhoudingen sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het eerste lid wordt vervangen door wat volgt: "Ter uitvoering van artikel 6, § 1, eerste lid, 6°, van het besluit van de Vlaamse Regering wordt de wetenschappelijke begeleiding georganiseerd en uitgevoerd door het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek."; 2° in het derde lid worden tussen het woord "voorgelegd" en het woord "worden" de woorden "en goedgekeurd" ingevoegd; 3° aan het derde lid worden de volgende zinnen toegevoegd: "Het hoofd van het departement verleent de goedkeuring, en kan die beslissingsbevoegdheid subdelegeren aan personeelsleden die onder zijn hiërarchisch gezag staan, tot op het meest functionele niveau.".

Art. 3.Artikel 8 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 4.Artikel 9 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 9.Bij de betaling van de melk kan de koper premies toepassen op basis van criteria die uitsluitend gebonden zijn aan de kwaliteit van de melk, als vermeld in het koninklijk besluit.

Om de premies, vermeld in het eerste lid, te mogen toepassen moet aan de volgende drie cumulatieve voorwaarden voldaan zijn: 1° er is geen afhouding gedaan als gevolg van strafpunten of als gevolg van de aanwezigheid van remstoffen;2° de melklevering is gekoppeld aan een door de Vlaamse overheid erkende voedselkwaliteitsregeling, met toepassing van het ministerieel besluit van 26 maart 2007 houdende de erkenning van voedselkwaliteitsregelingen;3° het systeem, vermeld in punt 1° en 2° ;wordt op een niet-discriminerende wijze toegepast voor elke melklevering die voldoet aan dezelfde criteria.

Het bedrag van de premie, vermeld in eerste lid, mag niet hoger zijn dan 1,50 euro per 100 liter.

Er kunnen andere premies worden toegepast, die echter geen verband mogen houden met de kwaliteitscriteria, vermeld in het koninklijk besluit.".

Art. 5.In artikel 11 van hetzelfde besluit wordt tussen het woord "koper" en het woord "maandelijks" het woord "minimaal" ingevoegd.

Art. 6.Artikel 12 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 12.De afrekening wordt opgemaakt op basis van de geleverde hoeveelheden vet, eiwit en eventuele andere prijsbepalende melkcomponenten, uitgedrukt in kilogram, en houdt rekening met de voorwaarden, vermeld in hoofdstuk III.".

Art. 7.In artikel 13 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 28 oktober 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/10/2013 pub. 28/11/2013 numac 2013036087 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 25 februari 2009 betreffende de controle op de bepaling van de samenstelling van melk en de betaling door de kopers van de melk aan de producenten, wat betreft de invoering van een nieuw bemonsteringssysteem sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt 2° wordt het woord "basisprijs" vervangen door het woord "standaardprijs"; 2° er wordt een punt 2° /1 ingevoegd dat luidt als volgt "2° /1 bij toepassing van een gedifferentieerde prijs voor een bepaald volume of voor bepaalde volumes binnen dezelfde maand, de respectieve standaardprijs per apart volume;"; 3° er wordt een punt 4° /1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "4° /1 bij toepassing van een gedifferentieerde prijs, de aparte vermelding van de bijbehorende volumes, uitgedrukt in liter;"; 4° punt 9° wordt vervangen door wat volgt: "9° de eenheidsprijs van het melkvet en van het melkeiwit of andere prijsbepalende melkcomponenten, uitgedrukt in euro per 100 kilogram;"; 5° er wordt een punt 9° /1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "9° /1 bij toepassing van een gedifferentieerde prijs, de bijbehorende eenheidsprijzen van het melkvet en van het melkeiwit of andere prijsbepalende melkcomponenten, uitgedrukt in euro per 100 kilogram;"; 6° in punt 10° worden tussen het woord "melkeiwit" en de woorden "tot op een gram" de woorden "en eventueel andere prijsbepalende melkcomponenten" ingevoegd; 7° er wordt een punt 10° /1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "10° /1 bij toepassing van een gedifferentieerde prijs, de bijbehorende geleverde hoeveelheden melkvet en melkeiwit en eventueel andere prijsbepalende melkcomponenten tot op een gram nauwkeurig en de daarmee overeenstemmende bedragen die betaald moeten worden;".

Art. 8.In de bijlage bij hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° In punt 1.1 wordt de zinsnede "FIL 1D: 1996" vervangen door de zinsnede "IDF 1"; 2° in punt 1.2 wordt de zinsnede "FIL 20B: 1993" vervangen door de zinsnede "IDF 20-2"; 3° in punt 1.3. wordt de zinsnede "FIL 108B: 1991" vervangen door de zinsnede "IDF 108".

Art. 9.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015.

Brussel, 10 juli 2014.

De Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, K. PEETERS

^