Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 25 augustus 2014
gepubliceerd op 08 oktober 2014

Ministerieel besluit tot erkenning van het "FORENSISCH DNA - LABORATORIUM - UZA" als laboratorium voor DNA-onderzoek in strafzaken

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2014009512
pub.
08/10/2014
prom.
25/08/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 AUGUSTUS 2014. - Ministerieel besluit tot erkenning van het "FORENSISCH DNA - LABORATORIUM - UZA" als laboratorium voor DNA-onderzoek in strafzaken


De Minister van Justitie belast met Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, Gelet op de wet van 22 maart 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/03/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009419 bron ministerie van justitie Wet betreffende de identificatieprocedure via DNA-analyse in strafzaken type wet prom. 22/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999009736 bron ministerie van justitie Wet betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken sluiten betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken, de artikelen 2 en 7, gewijzigd bij de wet van 7 november 2011;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 juli 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 12/08/2013 numac 2013009383 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 7 november 2011 houdende wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken sluiten tot uitvoering van de wet van 22 maart 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/03/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009419 bron ministerie van justitie Wet betreffende de identificatieprocedure via DNA-analyse in strafzaken type wet prom. 22/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999009736 bron ministerie van justitie Wet betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken sluiten betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 7 november 2011 houdende wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/03/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009419 bron ministerie van justitie Wet betreffende de identificatieprocedure via DNA-analyse in strafzaken type wet prom. 22/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999009736 bron ministerie van justitie Wet betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken sluiten betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken, de artikelen 24 en 25;

Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/11/2013 pub. 28/11/2013 numac 2013009512 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit ter vastlegging van het model van aanvraagformulier voor erkenning van een laboratorium voor DNA-analyse sluiten ter vastlegging van het model van aanvraagformulier voor erkenning van een laboratorium voor DNA-analyse;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 december 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/12/2004 pub. 24/12/2004 numac 2004009859 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 mei 2004 tot erkenning van de laboratoria voor DNA-onderzoek in strafzaken sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 mei 2004 tot erkenning van de laboratoria voor DNA-onderzoek in strafzaken;

Overwegende dat dit laboratorium geaccrediteerd werd in overeenstemming met de criteria van de norm NBN EN ISO/IEC 17025;

Overwegende dat dit laboratorium minstens één deskundige tewerkstelt, die enerzijds in het bezit is van een diploma van doctor in de wetenschappen, doctor in de geneeskunde, doctor in de farmaceutische wetenschappen, doctor in de biotechnologie of doctor in de bio-ingenieurwetenschappen, en die anderzijds bewijst dat hij ten minste over drie jaren professionele ervaring beschikt in het domein van de criminalistiek;

Overwegende dat dit laboratorium met succes deelneemt aan erkende externe kwaliteitscontroles;

Overwegende dat in dit laboratorium permanent een dienst voor het in ontvangst nemen van de overtuigingsstukken georganiseerd is;

Overwegende dat dit laboratorium waar het onderzoek daadwerkelijk plaats heeft en de maatschappelijke zetel ervan zich in een land van de Europese Unie bevindt;

Overwegende dit laboratorium de vereiste uittreksels uit het strafregister heeft voorgelegd, Besluit :

Artikel 1.Forensisch DNA - laboratorium - Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA), VZW, Wilrijkstraat 10, B - 2650 Edegem, wordt, onder nummer 2014/DNA/B/003, erkend als laboratorium voor DNA-onderzoek in strafzaken.

Art. 2.Het koninklijk besluit van 8 december 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/12/2004 pub. 24/12/2004 numac 2004009859 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 mei 2004 tot erkenning van de laboratoria voor DNA-onderzoek in strafzaken sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 mei 2004 tot erkenning van de laboratoria voor DNA-onderzoek in strafzaken wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2014.

Gegeven te Brussel op 25 augustus 2014.

Mevr. M. DE BLOCK

^