Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 27 november 2013
gepubliceerd op 28 november 2013

Ministerieel besluit ter vastlegging van het model van aanvraagformulier voor erkenning van een laboratorium voor DNA-analyse

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2013009512
pub.
28/11/2013
prom.
27/11/2013
ELI
eli/besluit/2013/11/27/2013009512/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 NOVEMBER 2013. - Ministerieel besluit ter vastlegging van het model van aanvraagformulier voor erkenning van een laboratorium voor DNA-analyse


De Minister van Justitie, Gelet op het koninklijk besluit van 17 juli 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 12/08/2013 numac 2013009383 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 7 november 2011 houdende wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken sluiten tot uitvoering van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 7 november 2011 houdende wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken, artikelen 24 en 25, Besluit :

Artikel 1.De aanvragen voor erkenning van de laboratoria voor DNA-analyse moeten geschieden aan de hand van een formulier waarvan het model is opgenomen in de bijlage van dit besluit.

Art. 2.Het ministerieel besluit van 10 maart 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/03/2003 pub. 26/03/2003 numac 2003009205 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit ter vastlegging van het model van aanvraagformulier voor erkenning van een laboratorium voor DNA-analyse sluiten ter vastlegging van het model van aanvraagformulier voor erkenning van een laboratorium voor DNA-analyse wordt opgeheven.

Art. 3.Dit ministerieel besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 27 november 2013.

De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM

BIJLAGE

AANVRAAG TOT ERKENNING VAN EEN LABORATORIUM VOOR DNA-ANALYSES


Terug te sturen, volledig ingevuld en ondertekend aan : FOD Justitie Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie Directie Infrastructuur en Ondersteunende diensten Dienst Gerechtskosten - Secretariaat Waterloolaan 115 - 1000 BRUSSEL Tel: 02/552.25.13 Fax: 02/552.27.87

1. ACCREDITERING

A.Eerste of voorafgaande geldigheidsperiode : . . . . . tot . . . . .

B. Verlenging geldigheidsperiode : . . . . . tot . . . . .

C. Verlenging geldigheidsperiode : . . . . . tot . . . . .

D. Verlenging geldigheidsperiode : . . . . . tot . . . . .


2. IDENTITEIT VAN DE AANVRAGER


a) Identiteit van het laboratorium

Toe te kennen erkenningsnr.: . . . . .

Benaming : . . . . .

Juridische vorm : . . . . .

Adres maatschappelijke zetel : . . . . .

. . . . .

Postnummer : . . . . . Gemeente : . . . . .

Telefoonnummer 1 : ........./ . . . . .

Telefoonnummer 2 : ......../ . . . . .

GSM : ........./ . . . . .

Fax : ........./ . . . . .

Email : . . . . .

Openingsdagen en -uren : . . . . .


. . . . .

Ondernemingsnr. : . . . . .


b) Activiteitencentra (enkel in te vullen indien één der gegevens verschilt met 2.a)

Toe te kennen erkenningsnr. : . . . . .

Benaming : . . . . .

Juridische vorm : . . . . .

Adres : . . . . .

Postnummer : . . . . . Gemeente : . . . . .

Telefoonnummer 1 : ........./ . . . . .

Telefoonnummer 2 : ......../ . . . . .

GSM : ........./ . . . . .

Fax : ........./ . . . . .

Email : . . . . .

Openingsdagen en -uren : . . . . .


. . . . .

Vestigingsnr. : . . . . .

Toe te kennen erkenningsnr. : . . . . .

Benaming : . . . . .

Juridische vorm : . . . . .

Adres : . . . . .

Postnummer : . . . . . Gemeente : . . . . .

Telefoonnummer 1 : ........./ . . . . .

Telefoonnummer 2 : ......../ . . . . .

GSM : ........./ . . . . .

Fax : ........./ . . . . .

Email : . . . . .

Openingsdagen en -uren : . . . . .


. . . . .

Vestigingsnr. : . . . . .

Toe te kennen erkenningsnr. : . . . . .

Benaming : . . . . .

Vestiging : straat en nr. : . . . . .

Postnummer : . . . . . Gemeente : . . . . .

Telefoonnummer 1 : ........./ . . . . .

Telefoonnummer 2 : ......../ . . . . .

GSM : ........./ . . . . .

Fax : ........./ . . . . .

Email : . . . . .

Openingsdagen en -uren : . . . . .


. . . . .

Vestigingsnr. : . . . . .


3. ACTIVITEITENKADER

a) Lokalisatie (aankruisen wat van toepassing is)

o Laboratorium gevestigd in een ziekenhuis 

Erkenningsnr.ziekenhuis : . . . . .

Naam van het ziekenhuis :

o Laboratorium gevestigd in een polikliniek 

o Privaat laboratorium zonder laboratoriumfunctie voor een ziekenhuis 

b) Permanentie 24/24 (aankruisen wat van toepassing is)

o Aanwezigheid van een permanentiedienst 

Indien JA :

- technicus ter plaatse 

- bioloog ter plaatse 

- technicus oproepbaar 

- bioloog oproepbaar 

o Verzekerd :

- 's nachts 

- op zaterdag 

- op zon- en feestdagen 


4. a) IDENTITEIT VAN DE DIRECTEUR VAN HET LABORATORIUM

NAAM EN VOORNAAM : .. . . .

RIJKSREGISTERNUMMER : . . . . .

PRIVAAT ADRES : . . . . .

. . . . .

TELEFOONNUMMER : . . . . .

GSM : . . . . .

Email : . . . . .

Aantal jaren ervaring in de criminalistiek : . . . . .

R.I.Z.I.V.-NUMMER : ........ / ....................... / ......../ ......................

Diploma (aankruisen wat van toepassing is) :

 Master in de wetenschappen

 Master in de geneeskunde

 Master in de farmaceutische wetenschappen

 Master in de bio-technologie

 Master in de bio-ingenieurwetenschappen

b) IDENTITEIT VAN DE DESKUNDIGE (Een individuele steekkaart invullen per persoon andere dan de directeur)

NAAM EN VOORNAAM : .. . . .

RIJKSREGISTERNUMMER : . . . . .

PRIVAAT ADRES : . . . . .

TEL. : . . . . .

GSM nr. : . . . . .

E-mail adres : . . . . .

Aantal jaren ervaring in de criminalistiek : . . . . .

R.I.Z.I.V.-NUMMER : ........ / ....................... / ......../ ......................

Diploma (aankruisen wat van toepassing is) :

 Master in de wetenschappen

 Master in de geneeskunde

 Master in de farmaceutische wetenschappen

 Master in de biotechnologie

 Master in de bio-ingenieurwetenschappen


5. PERSONEEL


AANTAL

Voltijds

Deeltijds

o Uitsluitend belast met het afnemen van stalen :


Titularis van een doctoraat

.. . . .

. . . . .

Master

. . . . .

. . . . .

Bachelor

. . . . .

. . . . .

Andere

. . . . .

. . . . .

o Belast met het uitvoeren van de analysen :


Titularis van een doctoraat

. . . . .

. . . . .

Master

. . . . .

. . . . .

Bachelor

. . . . .

. . . . .

Andere

. . . . .

. . . . .

o Uitsluitend belast met het secretariaat/informatica :


Titularis van een doctoraat

. . . . .

. . . . .

Master

. . . . .

. . . . .

Bachelor

. . . . .

. . . . .

Andere

. . . . .

. . . . .

Andere (onderhoud, transport...)

. . . . .

(Uitgedrukt in equivalenten voltijds)


6. AFNAME VAN STALEN

o Centra : aantal : .. . . .

o Gelieve een nominatieve lijst bij te voegen met de adressen en de afstand tot de zetel van het laboratorium.

De ondergetekende(n) verbindt (verbinden) zich ertoe de bepalingen van het koninklijk besluit van 17 juli 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 12/08/2013 numac 2013009383 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 7 november 2011 houdende wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken sluiten strikt na te leven, namelijk : 1° zich te onderwerpen aan het toezicht van de ambtenaren door Ons aangewezen, hen toegang te verlenen tot de lokalen van het laboratorium en hen alle nuttige inlichtingen te verschaffen waaruit blijkt dat de voorwaarden van dit besluit worden nageleefd;2° aan de Minister alle inlichtingen mede te delen met betrekking tot de technische, administratieve en boekhoudkundige gegevens binnen dertig dagen nadat de door Ons aangestelde ambtenaren erom hebben verzocht;3° erover te waken dat in zijn laboratorium de DNA-analyses worden uitgeoefend volgens de regels van de medische ethiek;4° jaarlijks deel te nemen aan ten minste drie nationale of internationale erkende externe kwaliteitscontroles van een lijst opgemaakt door de DNA-evaluatiecommissie en overgemaakt aan BELAC, met inbegrip van de controle van alle genetische markers bedoeld in de bijlage bij het koninklijk besluit van 17 juli 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 12/08/2013 numac 2013009383 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 7 november 2011 houdende wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken sluiten;5° te waarborgen dat het DNA-onderzoekslaboratorium waar het onderzoek daadwerkelijk plaatsheeft en de maatschappelijke zetel ervan zich in een land van de Europese Unie bevinden;6° voor de directieleden en de deskundigen een uittreksel uit het strafregister voor te leggen of, indien het gaat om een buitenlands laboratorium, een document voor te leggen dat equivalent is aan het uittreksel uit het strafregister. Voor echt en waar verklaard,

Voor echt en waar verklaard,

Gedaan te . . . . .

Gedaan te . . . . .

Op . . . . .

Op . . . . .

De directeur van het laboratorium

De deskundige(n) van het laboratorium

(NAAM en HANDTEKENING)

(NAAM en HANDTEKENING)


Bijlagen (Aankruisen welke documenten worden bijgevoegd) : Bewijs BELAC-accreditatie of gelijkwaardig attest (*) Kopieën van de jaarrekeningen gepubliceerd door de bevoegde nationale bank (*) Gelijkwaardig RSZ-attest (*) Gelijkwaardig KBO-attest (*) Gelijkwaardig BTW-attest (*) Document gelijkwaardig aan een uittreksel uit het strafregister (*) Bewijs van medico-legale toxicologie (summier CV) Uittreksel uit het strafregister Kopie van de vennootschapsakte Kopie diploma (`s) Kopie identiteitskaart (en) Kopie van taalattest(en) Duits - Frans - Nederlands .............. (*) Deze attesten dienen enkel te worden bijgevoegd door buitenlandse laboratoria die om een erkenning verzoeken Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 27 november 2013 ter vastlegging van het model van aanvraagformulier voor erkenning van een laboratorium voor dna-analyse.

De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM

^