Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 08 december 2004
gepubliceerd op 24 december 2004

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 mei 2004 tot erkenning van de laboratoria voor DNA-onderzoek in strafzaken

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2004009859
pub.
24/12/2004
prom.
08/12/2004
ELI
eli/besluit/2004/12/08/2004009859/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 DECEMBER 2004. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 mei 2004 tot erkenning van de laboratoria voor DNA-onderzoek in strafzaken


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken, inzonderheid op artikel 7, Gelet op de artikelen 44ter en 90undecies van het Wetboek van Strafvordering, Gelet op het koninklijk besluit van 4 februari 2002 ter uitvoering van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 16 mei 2003, 29 september 2003, en 1 april 2004, inzonderheid op de artikelen 10, 11 en 12, Gelet op het koninklijk besluit van 28 mei 2004 tot erkenning van de laboratoria voor DNA-onderzoek in strafzaken, Gelet op het ministerieel besluit van 10 maart 2003 ter vastlegging van het model van aanvraagformulier voor erkenning van een laboratorium voor DNA-analyse, Overwegende dat dit laboratorium een accreditatie bekomen hebben bij toepassing van de bepalingen van het koninklijk besluit van 22 december 1992 tot oprichting van een accreditatiesysteem van beproevingslaboratoria en keuringsinstellingen en tot vaststelling van de procedures en de voorwaarden voor een accreditatie overeenkomstig de criteria van de normen van de reeks NBN-EN 45000, Overwegende dat dit laboratorium minstens één deskundige tewerkstellen, die enerzijds in het bezit is van een diploma van doctor in de geneeskunde, doctor in de farmaceutische wetenschappen, doctor in de wetenschappen, doctor in de biotechnologie, of doctor in de bio-ingenieurwetenschappen, en anderzijds bewijst dat hij ten minste drie jaren de praktijk van forensische DNA-analyse en het opstellen en vergelijken van DNA-profielen heeft uitgeoefend, Overwegende dat in dit laboratorium permanent een dienst voor het in ontvangst nemen van de sporen van celmateriaal georganiseerd is, Op de voordracht van Onze Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 1 van het koninklijk besluit van 28 mei 2004 tot erkenning van de laboratoria voor DNA-onderzoek in strafzaken, wordt aangevuld met een punt 9 : « 9. Forensisch DNA Laboratorium, Universitair Ziekenhuis Antwerpen, Universiteit Antwerpen, Wilrijkstraat 10, B-2650 Edegem, overeenkomstig het toepassingsgebied van het accreditatiecertificaat nr. 292-T. »

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2005.

Art. 3.Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 8 december 2004.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Justitie, Mevr. L. ONKELINX

^