Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 8 december 2004

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/12/2004 pub. 16/12/2004 numac 2004009798 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor het arbeidshof te Antwerpen type koninklijk besluit prom. 08/12/2004 pub. 15/12/2004 numac 2004009831 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 2 april 2003 tot vaststelling van de termijnen voor de inwerkingtreding van de bepalingen van de wet van 27 juni 1921 waarbij aan de verenigingen zonder winstgevend doel en aan de instellingen van openbaar nut rechtspersoonlijkheid wordt verleend, zoals gewijzigd bij de wet van 2 mei 2002 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen en bij de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 08/12/2004 pub. 24/12/2004 numac 2004009859 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 mei 2004 tot erkenning van de laboratoria voor DNA-onderzoek in strafzaken type koninklijk besluit prom. 08/12/2004 pub. 28/12/2004 numac 2004021168 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten van 26 september 1980 houdende uitvoering van de artikelen 1, b), en 4, 2°, van de wet van 1 september 1980 betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector, en van 30 september 1980 betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector type koninklijk besluit prom. 08/12/2004 pub. 07/01/2005 numac 2004022989 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van een plaatsvervangend lid van de raad van bestuur van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg type koninklijk besluit prom. 08/12/2004 pub. 19/01/2005 numac 2004022997 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 2001 houdende benoeming van de voorzitter, onder-voorzitter en leden van het federaal Borstvoedingscomité type koninklijk besluit prom. 08/12/2004 pub. 19/01/2005 numac 2004022996 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 2001 houdende benoeming van de voorzitter, onder-voorzitter en leden van het federaal Borstvoedingscomité type koninklijk besluit prom. 08/12/2004 pub. 25/01/2005 numac 2004023009 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 april 2003 tot regeling van de samenstelling en de werking van de Federale Commissie « Rechten van de Patiënt » ingesteld bij artikel 16 van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt type koninklijk besluit prom. 08/12/2004 pub. 02/02/2005 numac 2004023013 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2003, houdende aanduiding van ereleden en leden van de Hoge Gezondheidsraad type koninklijk besluit prom. 08/12/2004 pub. 19/01/2005 numac 2004023028 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 februari 1997 betreffende zoetstoffen die in voedingsmiddelen mogen worden gebruikt en tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 maart 1998 betreffende in voedingsmiddelen toegelaten toevoegsels met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen type koninklijk besluit prom. 08/12/2004 pub. 19/01/2005 numac 2004023045 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit bepalende het presentiegeld en de reiskosten van de leden van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wet betreffende de euthanasie type koninklijk besluit prom. 08/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004022999 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag van de toelage toegekend aan de erkende geïntegreerde diensten voor thuisverzorging overeenkomstig het koninklijk besluit van 8 juli 2002 tot vaststelling van de normen voor de bijzondere erkenning van geïntegreerde diensten voor thuisverzorging alsook de voorwaarden voor het toekennen van deze toelage

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/12/2004 pub. 24/12/2004 numac 2004011532 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 december 2001 houdende vaststelling van de maximumprijzen voor de levering van elektriciteit

arrest

type arrest prom. 08/12/2004 pub. 27/04/2005 numac 2005022285 bron rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen Besluit van de raad van beheer van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen tot vaststelling van het personeelsplan van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen type arrest prom. 08/12/2004 pub. 02/08/2005 numac 2005022580 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/12/2004 pub. 08/03/2005 numac 2005200366 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende gelijkstelling met de graad en het diploma industrieel ingenieur type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/12/2004 pub. 08/03/2005 numac 2005200419 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende gelijkstelling met de graad en het diploma industrieel ingenieur type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/12/2004 pub. 08/03/2005 numac 2005200418 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende gelijkstelling met de graad en het diploma industrieel ingenieur type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/12/2004 pub. 08/03/2005 numac 2005200420 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende gelijkstelling met de graad en het diploma industrieel ingenieur type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/12/2004 pub. 08/03/2005 numac 2005200599 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 maart 2002 houdende aanwijzing van de leden van de raad van bestuur van de « Haute Ecole de la Communauté française du Hainaut » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/12/2004 pub. 05/08/2005 numac 2005200605 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 december 2002 tot benoeming van de leden van de Hoge Raden voor Hogescholen

erratum

type erratum prom. 08/12/2004 pub. 19/09/2005 numac 2005022754 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie. Erratum
^