Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 24 december 2014
gepubliceerd op 30 december 2014

Ministerieel besluit tot vaststelling van het huishoudelijk reglement van het Opvolgingsbureau van de tarifering

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2014011636
pub.
30/12/2014
prom.
24/12/2014
ELI
eli/besluit/2014/12/24/2014011636/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

24 DECEMBER 2014. - Ministerieel besluit tot vaststelling van het huishoudelijk reglement van het Opvolgingsbureau van de tarifering


De Minister van Economie en Consumenten en De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van 4 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de verzekeringen sluiten betreffende de verzekeringen, artikel 217;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014011279 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot regeling van sommige verzekeringsovereenkomsten tot waarborg van de terugbetaling van het kapitaal van een hypothecair krediet sluiten tot regeling van sommige verzekeringsovereenkomsten tot waarborg van de terugbetaling van het kapitaal van een hypothecair krediet, artikel 12, § 2, tweede lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/04/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014011349 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van vertegenwoordigers bij het Opvolgingsbureau voor de tarifering bedoeld in artikel 217 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen type koninklijk besluit prom. 24/04/2014 pub. 15/05/2014 numac 2014012088 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 januari 2014 betreffende de ontslagcompensatievergoeding type koninklijk besluit prom. 24/04/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014011366 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende reglementering van de postdienst sluiten houdende benoeming van vertegenwoordigers bij het Opvolgingsbureau voor de tarifering bedoeld in artikel 217 van de wet van 4 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de verzekeringen sluiten betreffende de verzekeringen;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling gemotiveerd door het feit dat uit het koninklijk besluit van 10 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014011279 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot regeling van sommige verzekeringsovereenkomsten tot waarborg van de terugbetaling van het kapitaal van een hypothecair krediet sluiten dat uitvoering geeft aan de wet van 4 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de verzekeringen sluiten, voortvloeit dat de regelgeving per 1 januari 2015 in werking treedt;

Overwegende dat dit koninklijk besluit voorziet dat het Opvolgingsbureau voor de tarifering een ontwerp van huishoudelijk reglement kan opstellen en ter goedkeuring voorleggen;

Overwegende dat de vertegenwoordigers bij het Opvolgingsbureau werden benoemd bij koninklijk besluit van 24 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/04/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014011349 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van vertegenwoordigers bij het Opvolgingsbureau voor de tarifering bedoeld in artikel 217 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen type koninklijk besluit prom. 24/04/2014 pub. 15/05/2014 numac 2014012088 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 januari 2014 betreffende de ontslagcompensatievergoeding type koninklijk besluit prom. 24/04/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014011366 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende reglementering van de postdienst sluiten, dat in het Belgisch Staatsblad werd bekendgemaakt op 10 juni 2014;

Overwegende dat het koninklijk besluit van 4 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014022228 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende goedkeuring van de wijzigingen van het huishoudelijk reglement van de Technische Geneeskundige Raad sluiten benadrukt dat het van belang is dat het huishoudelijk reglement met eenparigheid wordt opgesteld;

Overwegende dat een voorstel van huishoudelijk reglement eenparig werd uitgewerkt, zij het buiten de voorziene termijn van twee maanden die staat ingeschreven in het koninklijk besluit;

Overwegende dat tijdens zijn zitting van 11 december 2014 de leden van het Opvolgingsbureau zich eenparig gunstig hebben uitgesproken over de definitieve tekst van het ontwerp;

Overwegende dat de bekrachtiging van het huishoudelijk reglement nodig is om het voor de kandidaat verzekerde mogelijk te maken zich tot het Opvolgingsbureau te richten, indien een vraag tot schuldsaldoverzekering wordt geweigerd of indien hem een bijpremie wordt gevraagd;

Gelet op advies 56.913/1 van de Raad van State, gegeven op 22 december 2014, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluiten :

Artikel 1.Het huishoudelijk reglement van het Opvolgingsbureau voor de tarifering wordt vastgesteld overeenkomstig de bijlage gevoegd bij dit besluit.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 24 december 2014.

De Minister van Economie en Consumenten, K. PEETERS De Minister van Volksgezondheid, Mevr. M. DE BLOCK

Bijlage Huishoudelijk reglement van het Opvolgingsbureau voor de tarifering HOOFDSTUK I. - Definities Artikel 1.

Definities Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder : 1° de wet : de wet van 4 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de verzekeringen sluiten betreffende de verzekeringen;2° het besluit : het koninklijk besluit van 10 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014011279 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot regeling van sommige verzekeringsovereenkomsten tot waarborg van de terugbetaling van het kapitaal van een hypothecair krediet sluiten tot regeling van sommige verzekeringsovereenkomsten tot waarborg van de terugbetaling van het kapitaal van een hypothecair krediet;3° het bureau : het Opvolgingsbureau voor de tarifering bedoeld in artikel 217 van de wet;4° de ombudsdienst : de buitengerechtelijke klachtenregeling bedoeld in artikel 302 van de wet;5° het secretariaat : de bij de ombudsdienst opgerichte cel, die instaat voor de administratie van het bureau;6° de effectieve leden : de leden, benoemd overeenkomstig artikel 217, § 2, eerste lid, van de wet;7° de plaatsvervangende leden : de leden, aangeduid overeenkomstig artikel 217, § 2, vijfde lid, van de wet;8° de leden : de effectieve en plaatsvervangende leden;9° de vertegenwoordigingen : de leden bedoeld in artikel 217, § 2, van de wet, die de verzekeringsondernemingen of de consumenten of de patiënten vertegenwoordigen;10° de voorzitter : de voorzitter benoemd overeenkomstig artikel 217, § 2, derde lid, van de wet;11° het beveiligd elektronisch platform : het platform voor de beveiligde elektronische gegevensuitwisseling, met inbegrip van een systeem van organisatie en logging van de elektronische gegevensuitwisseling en een systeem voor elektronische toegang tot de gegevens;12° de experten : de deskundigen bedoeld in artikel 217, § 2, laatste lid, van de wet. HOOFDSTUK 2. - Organisatie en ondersteuning van het bureau Art. 2.

Het secretariaat Het secretariaat zorgt voor het dagelijks beheer van het bureau. Dit houdt onder meer in, het administratief beheer van de tot het bureau gerichte aanvragen, alsook het volbrengen van elke andere taak die het bureau aan het secretariaat opdraagt in het raam van haar opdracht.

Het secretariaat van het bureau vervult zijn taken onder het gezag van de voorzitter. Het staat de voorzitter bij in alle taken die aan hem en/of aan het bureau zijn toebedeeld.

In uitvoering van het eerste lid, is het secretariaat er onder meer mee belast : 1° het beveiligd elektronisch platform te beheren;2° de verslagen van het bureau op te stellen, de briefwisseling te beheren en het archief te bewaren;3° minstens 5 werkdagen voor de vergadering de uitnodigingen te verzenden via elektronische briefwisseling met vermelding van de dagorde;4° alle documenten die nodig zijn voor de voorbereiding van de vergadering op het beveiligd elektronisch platform op te laden;5° het bijhouden van de aanwezigheden met het oog op de vergoedingen van de voorzitter en de leden van het bureau en van de experten;6° na akkoord van het bureau, de onkostenstaat van het bureau te verzenden naar de compensatiekas;7° het bureau bij te staan bij het opstellen van zijn jaarlijks verslag, bedoeld in artikel 17 van het besluit;8° het bijhouden van een lijst met experten;9° het bijhouden van vragen van de medische vragenlijsten waarvan de formulering ter goedkeuring aan het bureau werden voorgelegd overeenkomstig artikel 4, eerste lid, van het besluit. Art. 3.

Kalender en agenda van de vergaderingen § 1. De voorzitter stelt de kalender en de agenda van de vergaderingen vast, rekening houdende met de door de wet en het besluit bepaalde termijnen.

De voorzitter kan bijkomende vergaderingen bijeen roepen of, naargelang de omstandigheden, ze verplaatsen. § 2. Wanneer de voorzitter verhinderd is, worden zijn taken bedoeld in § 1 gezamenlijk uitgeoefend door het oudste effectieve lid dat de verzekeringsondernemingen vertegenwoordigt en het oudste effectieve lid dat de patiënten of de consumenten vertegenwoordigt.

Art. 4.

Vergaderplaats De vergaderingen vinden plaats op de zetel van de ombudsdienst of, indien dit onmogelijk is, op de zetel van de Consumentenombudsdienst.

De plaats wordt meegedeeld in de bijeenroeping. HOOFDSTUK 3. - Behandeling van een verzoek tot onderzoek Art. 5.

Voorbereiding van het dossier Het secretariaat bereidt het dossier voor en stuurt het voor verdere behandeling door naar het bureau. Het bureau oordeelt over de ontvankelijkheid en de volledigheid van het dossier.

Art. 6.

Ontvankelijkheid van het verzoek § 1. Het bureau oordeelt over de ontvankelijkheid van het verzoek. De beslissing wordt onmiddellijk meegedeeld aan de aanvrager. Indien wordt besloten tot onontvankelijkheid wordt de beslissing gemotiveerd.

Indien wordt beslist tot ontvankelijkheid, wordt de beslissing eveneens meegedeeld aan de betrokken verzekeringsonderneming. § 2. Om ontvankelijk te zijn, bevat het verzoek minstens de volgende gegevens : 1° het verzoek tot tussenkomst van het Opvolgingsbureau voor de tarifering;2° indien de kandidaat verzekeringsnemer en de kandidaat verzekerde niet dezelfde persoon zijn, de instemming van de kandidaat verzekerde met het verzoekschrift;3° een kopie van het bericht van de verzekeringsonderneming waaruit blijkt dat de schuldsaldoverzekering werd geweigerd of een bijpremie van meer dan 75 % werd gevraagd;4° een uitdrukkelijke verklaring dat de gevraagde schuldsaldoverzekering dient tot waarborg van een hypothecaire lening voor de aankoop of verbouwing van de eigen en enige gezinswoning van de kandidaat verzekerde;5° een uitdrukkelijke verklaring dat de kandidaat verzekeringsnemer, en desgevallend de kandidaat verzekerde, ermee instemt dat het bureau en de expert die wordt aangewezen inzage nemen van het medisch dossier;6° een uitdrukkelijke verklaring waarbij aan het bureau toestemming wordt verleend om navraag te doen naar de onroerende bezittingen van de kandidaat verzekeringsnemer en desgevallend de kandidaat verzekerde. Art. 7.

Volledigheid van het dossier § 1. Bij de mededeling van de beslissing tot ontvankelijkheid van een verzoek, vraagt het bureau de verzekeringsonderneming desgevallend het dossier binnen een termijn van twee weken te vervolledigen overeenkomstig artikel 14 van het besluit. § 2. Van zodra deze gegevens worden ontvangen is het dossier volledig en begint de termijn bedoeld in artikel 15, § 1, van het besluit te lopen. De datum waarop het bureau beschikt over het volledig dossier, wordt aan de aanvrager en desgevallend aan de verzekeringsonderneming meegedeeld.

Art. 8.

Onderzoek betreffende de gegrondheid van het verzoek Het bureau onderzoekt, overeenkomstig artikel 217, § 3, eerste lid, van de wet, of de door de verzekeraar voorgestelde bijpremie dan wel de weigering van de verzekering medisch en verzekeringstechnisch objectief en redelijk verantwoord is.

Het onderzoek gebeurt uitsluitend op grond van de stukken van het volledige dossier en, wanneer dit werd verstrekt, van het geschreven advies van de expert die dit desgevallend mondeling kan toelichten op vraag van het bureau. Elk ander contact tussen enerzijds het bureau en anderzijds de verzekeraar, de kandidaat verzekeringsnemer, de kandidaat verzekerde en de behandelende arts is verboden.

Het bureau beslist op grond van de stukken van het volledige dossier, en desgevallend van het expertenadvies.

Art. 9.

Beslotenheid van de vergaderingen De vergaderingen zijn niet openbaar.

De personen die de vergaderingen van het bureau bijwonen eerbiedigen het vertrouwelijk karakter van de debatten en van de beslissingen. Zij verspreiden geen enkel gegeven over de activiteit van het bureau.

Art. 10.

De vergadering § 1. De voorzitter opent en sluit de vergaderingen van het bureau.

Hij leidt de debatten en beschikt over alle macht die nodig is om dit te doen. § 2. Het bureau kan slechts rechtsgeldig een dossier bespreken wanneer elk effectief lid aanwezig is of vervangen door zijn plaatsvervangend lid, of wanneer, bij gebreke, een lid hiertoe werd gemachtigd overeenkomstig het derde lid.

Indien het effectieve lid niet kan aanwezig zijn op de vergadering, verwittigt het lid zo snel mogelijk het secretariaat en het plaatsvervangend lid.

Indien het effectief lid noch zijn plaatsvervangend lid kunnen aanwezig zijn, kan het effectief lid een mandaat aan een ander lid geven.

Indien het vereiste aantal aanwezige of gemandateerde leden conform het eerste lid niet bereikt is, wordt een nieuwe vergadering vastgelegd binnen een termijn van drie werkdagen. Op deze vergadering kan het bureau geldig beslissen, van zodra er minstens één vertegenwoordiger van de verzekeringsondernemingen en één vertegenwoordiger van de patiënten of de consumenten aanwezig zijn. § 3. Indien de voorzitter niet aanwezig kan zijn, worden zijn taken gezamenlijk waargenomen door het oudste effectieve lid dat de verzekeringsondernemingen vertegenwoordigt, en het oudste effectieve lid dat de patiënten of de consumenten vertegenwoordigt.

Indien geen van de effectieve leden die de verzekeringsondernemingen vertegenwoordigen, aanwezig zijn, wordt het voorzitterschap in uitvoering van het eerste lid, mede waargenomen door het oudste plaatsvervangende lid dat de verzekeringsondernemingen vertegenwoordigt.

Indien geen van de effectieve leden die de consumenten en de patiënten vertegenwoordigen, aanwezig zijn, wordt het voorzitterschap in uitvoering van het eerste lid, mede waargenomen door het oudste plaatsvervangende lid dat de consumenten of de patiënten vertegenwoordigt. § 4. Het bureau beslist bij consensus.

Bij gebreke aan consensus, legt de voorzitter het voorstel ter stemming voor.

Bij stemming gelden volgende regels : 1° Enkel de voorzitter, de effectieve leden of, bij hun afwezigheid hun plaatsvervanger en de gemandateerde leden nemen deel aan de stemming;2° De beslissing wordt genomen bij eenvoudige meerderheid.De voorzitter stemt mee. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. § 5. Het secretariaat stelt een proces-verbaal op voor elk punt op de agenda.

Dit proces-verbaal vermeldt : 1° de aanwezigen en hun hoedanigheid;2° de leden of de voorzitter die zich onthouden wegens een belangenconflict;3° het feit of er al dan niet het schriftelijk advies van een expert werd ingewonnen, en desgevallend of dit advies mondeling werd toegelicht tijdens de vergadering;4° de beslissing;er wordt aangegeven of deze beslissing bij consensus werd genomen of na stemming; 5° in voorkomende geval, de omstandige motivering overeenkomstig artikel 7 van het besluit. Het proces-verbaal wordt ter zitting goedgekeurd, gedateerd en ondertekend.

Art. 11.

Mededeling van de beslissing Zo snel mogelijk en ten laatste 3 werkdagen na de vergadering, deelt het secretariaat de beslissing en haar motivering schriftelijk mee aan de kandidaat-verzekeringnemer, aan de kandidaat-verzekerde en aan de verzekeraar. HOOFDSTUK 4. - De experten Art. 12.

Aanduiding van experten In het raam en ten behoeve van haar opdracht kan het bureau een advies vragen van een expert. De aanduiding van de expert, en de omschrijving van zijn opdracht, gebeurt bij consensus.

Art. 13.

Advies van de expert Binnen de door het bureau bepaalde termijn verstrekt de expert zijn advies of deelt hij mee dat het onmogelijk is een advies te verstrekken.

Wanneer de aangeduide expert van oordeel is dat hij niet over de nodige deskundigheid beschikt om zich uit te spreken over het dossier, brengt hij het bureau daar onverwijld van op de hoogte. Het bureau kan een andere expert aanwijzen.

De expert geeft zijn advies alleen op grond van het toegezonden dossier. Elk rechtstreeks of onrechtstreeks contact tussen enerzijds de expert en anderzijds de verzekeraar, de kandidaat-verzekeringnemer, de kandidaat-verzekerde of de behandelende geneesheer verboden. Hij heeft evenmin contact met het bureau, met uitzondering van wat is bepaald in artikel 8, tweede lid. HOOFDSTUK 5. - Archivering van de verzoeken Art. 14.

Toegang tot de documenten op het elektronisch platform De documenten en de beslissingen blijven voor de voorzitter en de leden van het bureau toegankelijk via het beveiligd elektronisch platform tot twee maanden na de beslissing van het bureau bedoeld in artikel 7.

Na het verstrijken van de in het eerste lid bedoelde termijn, zal voor de leden enkel de beslissing nog toegankelijk zijn via het beveiligd elektronisch platform.

Art. 15.

Archieven De originele documenten blijven de eigendom van de personen die ze aan het bureau hebben voorgelegd. HOOFDSTUK 6. - Diverse bepalingen Art. 16.

Vertrouwelijkheid De voorzitter en de leden van het bureau ondertekenen een verklaring van vertrouwelijkheid. Zolang deze verklaring niet is ondertekend, kunnen zij niet deelnemen aan de vergaderingen van het bureau.

Vooraleer het advies van een expert kan worden gevraagd, ondertekent hij een verklaring van vertrouwelijkheid.

Art. 17.

Onpartijdigheid § 1. De voorzitter, de leden en de experten worden gewraakt ingeval zij : 1° met toepassing van artikel 217, § 3, tweede lid van de wet, het dossier aanhangig gemaakt hebben bij het bureau;2° overeenkomstig artikel 828, 2° en 3°, van het Gerechtelijk Wetboek, de betrokken kandidaat-verzekeringnemer of kandidaat-verzekerde persoonlijk kennen of ermee verwant zijn. § 2. De experten worden eveneens gewraakt indien ze niet over de medische competenties beschikken om zich over een dossier uit te spreken. § 3. De voorzitter, ieder lid of iedere expert die weet dat er enige reden tot wraking tegen hem bestaat, is ertoe gehouden zulks onverwijld aan het bureau mee te delen en zich van de zaak te onthouden.

Indien nadien toch blijkt dat er een wrakingsgrond tegen de voorzitter, een van de leden of een expert bestond, wordt het dossier opnieuw voorgelegd aan het bureau. Het gewraakte lid mag in dat geval niet opnieuw aan de bespreking deelnemen.

Art. 18.

Vergoedingen van de voorzitter en de leden De voorzitter en de leden van het bureau ontvangen de vergoeding bedoeld in artikel 12, § 1, van het besluit, bij effectieve deelname aan een vergadering van het bureau. Een plaatsvervangend lid ontvangt enkel een vergoeding wanneer het effectief lid dat hij vervangt, niet aanwezig is op de vergadering.

Art. 19.

Wijzigingen aan het huishoudelijk reglement Elke ontwerp van wijziging van dit huishoudelijk reglement wordt, na unanieme goedkeuring door het bureau, voor goedkeuring voorgelegd aan de ministers bevoegd voor de Verzekeringen en voor Volksgezondheid.

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 24 december 2014 tot vaststelling van het huishoudelijk reglement van het Opvolgingsbureau voor de tarifering.

De Minister van Economie en Consumenten, K. PEETERS De Minister van Volksgezondheid, Mevr. M. DE BLOCK

^