Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 24 april 2014
gepubliceerd op 10 juni 2014

Koninklijk besluit houdende benoeming van vertegenwoordigers bij het Opvolgingsbureau voor de tarifering bedoeld in artikel 217 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2014011349
pub.
10/06/2014
prom.
24/04/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 APRIL 2014. - Koninklijk besluit houdende benoeming van vertegenwoordigers bij het Opvolgingsbureau voor de tarifering bedoeld in artikel 217 van de wet van 4 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de verzekeringen sluiten betreffende de verzekeringen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 4 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de verzekeringen sluiten betreffende de verzekeringen, artikel 217, § 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014011279 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot regeling van sommige verzekeringsovereenkomsten tot waarborg van de terugbetaling van het kapitaal van een hypothecair krediet sluiten tot regeling van sommige verzekeringsovereenkomsten tot waarborg van de terugbetaling van het kapitaal van een hypothecair krediet, artikel 12;

Gelet op de dubbele lijsten voorgesteld door de beroepsverenigingen van de verzekeringsondernemingen en de verenigingen die de belangen van de consumenten en de patiënten vertegenwoordigen;

Op de voordracht van de Minister van Economie en de Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Wordt benoemd als voorzitter van het Opvolgingsbureau voor de tarifering bedoeld in artikel 217 van de wet van 4 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de verzekeringen sluiten betreffende de verzekeringen : Bruno Bulthé.

Art. 2.§ 1. Worden benoemd als leden die de verzekeringsondernemingen vertegenwoordigen : 1° Martine Vanden Wijngaert;2° Jean-Claude De Pooter. § 2. Wordt benoemd als lid dat de consumenten vertegenwoordigt : Griselda Deelstra. § 3. Wordt benoemd als lid dat de patiënten vertegenwoordigt : Christine Jenetzky.

Art. 3.§ 1. Worden benoemd als plaatsvervangende leden die de verzekeringsondernemingen vertegenwoordigen : 1° Michel Pôlet;2° Bart Vandermeiren. § 2. Wordt benoemd als plaatsvervangend lid dat de consumenten vertegenwoordigt : Hubert Claassens. § 3. Wordt benoemd als plaatsvervangend lid dat de patiënten vertegenwoordigt : Bernard Longfils.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op de dag bedoeld in artikel 31, eerste lid, van het koninklijk besluit van 10 april tot regeling van sommige verzekeringsovereenkomsten tot waarborg van de terugbetaling van het kapitaal van een hypothecair krediet.

Art. 5.De minister bevoegd voor Economie en de minister bevoegd voor Volksgezondheid zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 24 april 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Economie, J. VANDE LANOTTE De Minister van Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX

^