Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 10 juni 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 10/04/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014009225 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het invoeren van een nieuwe geldelijke loopbaan voor het gerechtspersoneel en van een mandatensysteem voor de hoofdgriffiers en de hoofdsecretarissen type wet prom. 10/04/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014009233 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, de wet van 25 april 2007 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek inzonderheid met betrekking tot bepalingen inzake het gerechtspersoneel van het niveau A, de griffiers en de secretarissen en inzake de rechterlijke organisatie, tot wijziging van de wet van 10 april 2003 tot regeling van de afschaffing van de militaire rechtscolleges in vredestijd alsmede van het behoud ervan in oorlogstijd en tot wijziging van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding type wet prom. 24/04/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014011363 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de organisatie van de vertegenwoordiging van de zelfstandigen en de kmo's type wet prom. 12/05/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014203606 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot oprichting van de Dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/05/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014009203 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de evaluatie van de personeelsleden van de Rechterlijke Orde type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014009288 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2006 betreffende het statuut, de loopbaan en de bezoldigingsregeling van het gerechtspersoneel type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014011258 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 januari 2007 betreffende de etherpolitie met betrekking tot frequentiemodulatie in de band 87.5 MHz - 108 MHz type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014011279 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot regeling van sommige verzekeringsovereenkomsten tot waarborg van de terugbetaling van het kapitaal van een hypothecair krediet type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/06/2014 numac 2014011289 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Aanstelling van een titularis van een managementfunctie N-1 Bij koninklijk besluit van 10 april 2014 wordt de heer Nicolas WAEYAERT, met ingang van 15 juni 2014, aangewezen als titularis van de managementfunctie-1 &qu Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/06/2014 numac 2014011290 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Aanstelling van een titularis van een managementfunctie N-1 Bij koninklijk besluit van 10 april 2014 wordt de heer Geert DE POORTER, met ingang van 1 augustus 2014, aangewezen als titularis van de managementfunctie-1 Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen(...) type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014011292 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de herintegratievergoedingen voorzien in artikel 16 van het koninklijk besluit van 11 mei 2003 tot vaststelling van het statuut, de bezoldiging en de plichten van de voorzitter en de leden van de Raad van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie type koninklijk besluit prom. 24/04/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014011349 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van vertegenwoordigers bij het Opvolgingsbureau voor de tarifering bedoeld in artikel 217 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014011364 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de benoeming van een rechtskundige bijzitter bij de provinciale Raad van de Orde van Architecten van de provincie Namen type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014015106 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende instemming met het vierde beheerscontract tussen de Belgische Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk Belgische Technische Coöperatie type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014024163 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2014 aan het permanent secretariaat van de conventie inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/06/2014 numac 2014203610 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 25 april 2014 : - is de heer Draulans J., emeritus vrederechter van het kanton Aarschot, bevorderd tot Commandeur in de Kroonorde. - is de heer Fièvet J., ererechter in Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. - is de heer Adriaens Ph., geassocieerd notaris ter stan(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/06/2014 numac 2014203612 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 25 april 2014, dat in werking treedt op 30 juni 2014, is aan Mevr. de Smet N., ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend assessor in strafuitvoeringszaken, gespecialiseerd in sociale reïnte Het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren. Bij koninklijke besluiten v(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/06/2014 numac 2014203647 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijk besluit van 22 mei 2014 : - is ontlast uit zijn functie van effectief lid van de jury met het afnemen van de taalexamens voor de kandidaten tot het ambt van gerechtsdeurwaarder : - is aangesteld in de functie van effectief lid van de jury belast met het afnemen van de taalexame(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/06/2014 numac 2014203644 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 22 mei 2014 : - is Mevr. De Cooman, A., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen; - is Mevr. Deprey, Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...) type koninklijk besluit prom. 05/06/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014203707 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit. - Regering. - Ontslag

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/06/2014 numac 2014018191 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Pensioneringen Bij ministerieel besluit van 19 mei 2014 wordt met ingang van 1 juni 2014, eervol ontslag uit zijn functies van Adviseur verleend aan de heer Léonard BOSSCHAERT, die aanspraak heeft op een rustpensioen. Bij hetzelf Bij ministerieel besluit van 19 mei 2014 wordt met ingang van 1 juni 2014, eervol ontslag uit z(...) type ministerieel besluit prom. 03/04/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014029304 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Zoneraden voor de Psycho-medisch-sociale Centra type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/06/2014 numac 2014029305 bron ministerie van de franse gemeenschap Beroepsbekendheid. - Erkenning Bij ministerieel besluit van 25 maart 2014 wordt vanaf 20 februari 2014 een beroepsbekendheid toegekend aan Mevr. Nicole NIHANT in verband met het ambt meester-assistent voor de toe te kennen cursus « Dieetleer ». type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/06/2014 numac 2014203611 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministerieel besluit van 20 mei 2014, is het verzoek tot associatie van de heer De Baets P., notaris ter standplaats Koksijde, en van Mevr. De Kock L., kandidaat-notaris, om de associatie "DE BAETS & DE KOCK", ter st Mevr. De Kock L. is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Koksijde. Bij minist(...)

decreet

type decreet prom. 11/04/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014029344 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot aanpassing van de financiering van de instellingen voor hoger onderwijs aan de nieuwe organisatie van de studies type decreet prom. 24/04/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014203547 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie en het Waalse Gewest betreffende de oprichting van een Commissie voor Beroepsregels en Ethiek type decreet prom. 24/04/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014203548 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie en het Waalse Gewest betreffende de oprichting van een Commissie voor Beroepsregels en Ethiek voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 24/04/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014027162 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het domaniale natuurreservaat "Le Rond Tienne" te Agimont type besluit van de waalse regering prom. 24/04/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014027161 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de dienstkleding en de kentekens voor de personeelsleden van de waterwegen, de personeelsleden gebonden aan de exploitatie van de luchthavens en de personeelsleden gebonden aan het vervoer van personen bij de uitoefening van hun ambt type besluit van de waalse regering prom. 24/04/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014027163 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het domaniaal natuurreservaat "Rempache" te Schaltin type besluit van de waalse regering prom. 24/04/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014027164 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het domaniaal natuurreservaat "L'Etang de Courby" te Willerzie en Bourseigne-Neuve type besluit van de waalse regering prom. 24/04/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014027165 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het domaniale natuurreservaat "La Carrière de Restaumont" te Ecaussinnes

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/03/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014029290 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot verlening van de vergunning aan de lokale televisie Antenne Centre type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/03/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014029301 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot verlening van de vergunning aan de lokale televisie Canal C type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/03/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014029320 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 september 2008 tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en gespecialiseerd vrij gesubsidieerd voorschools en lager onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/03/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014029328 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 september 2008 tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het vrij gesubsidieerd gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, kunstsecundair onderwijs en secundair onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/03/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014029341 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Zonale reaffectatiecommissie voor de gesubsidieerde vrije psycho-medisch-sociale centra van zone 2 : Provincie Henegouwen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/03/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014029343 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Zonale reaffectatiecommissie voor de gesubsidieerde vrije psycho-medisch-sociale centra van zone 1 : Provincie Waals Brabant en Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/03/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014029345 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Zonale reaffectatiecommissie voor de gesubsidieerde vrije psycho-medisch-sociale centra van zone 3 : Provincie Luik type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/03/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014029346 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Zonale reaffectatiecommissie voor de gesubsidieerde vrije psycho-medisch-sociale centra van zone 4 : Provincies Namen en Luxemburg

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 04/04/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014035453 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen

gewestplan

type gewestplan prom. -- pub. 10/06/2014 numac 2014203595 bron waalse overheidsdienst Ruimtelijke ordening. - Gewestplan Bij besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2014 wordt beslist de gewestplannen Luik en Verviers-Eupen (bladen 42/2, 42/3, 42/4, 42/7, 42/8, 43/1 en 43/2) aan een effectenonderzoek met (...)

erratum

type erratum prom. 17/03/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014018187 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 november 2005 tot vaststelling van het formulier voor aangifte van gegevens voor de heffingen bepaald bij artikel 4 van de wet van 9 december 2004 betreffende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. - Erratum

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 13/03/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014203549 bron waalse overheidsdienst Samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie en het Waalse Gewest houdende oprichting van een Commissie voor Beroepsregels en Ethiek

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/06/2014 numac 2014203608 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 5 mei 2014 wordt Mevr. AMIRE, Yasmina, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister in een betrekking v Bij koninklijk besluit van 12 mei 2014 wordt Mevr. VAN GROOTENBRUEL, Aude, tot rijksambtenaar b(...)

document

type document prom. -- pub. 10/06/2014 numac 2014011382 bron belgisch interventie- en restitutiebureau Benoeming van een directeur-generaal Bij besluit van de raad van bestuur d.d. 9 mei 2014 wordt de heer Bernard HENNUY, adjunct-directeur-generaal, benoemd bij het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau, op 1 januari 2014, in een functie van d Het beroep tot nietigverklaring van deze beslissing kan voor de "afdeling Bestuursrechtspraak&q(...) type document prom. -- pub. 10/06/2014 numac 2014011383 bron belgisch interventie- en restitutiebureau Benoeming van een adjunct-directeur-generaal Bij besluit van de raad van bestuur d.d. 9 mei 2014 wordt de heer William DROESHOUT, adviseur, benoemd bij het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau, op 1 januari 2014, in een functie van de klass Het beroep tot nietigverklaring van deze beslissing kan voor de "afdeling Bestuursrechtspraak&(...)
^