Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 24 april 2014
gepubliceerd op 30 april 2014

Ministerieel besluit tot vaststelling van de overeenstemming van de elektronische stemsystemen met papieren bewijsstuk voorgesteld door Smartmatic International Holding BV, met de algemene erkenningsvoorwaarden

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2014000381
pub.
30/04/2014
prom.
24/04/2014
ELI
eli/besluit/2014/04/24/2014000381/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


24 APRIL 2014. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de overeenstemming van de elektronische stemsystemen met papieren bewijsstuk voorgesteld door Smartmatic International Holding BV, met de algemene erkenningsvoorwaarden


De Minister van Binnenlandse Zaken, Gelet op de wet van 7 februari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/02/2014 pub. 14/04/2014 numac 2014000274 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot organisatie van de elektronische stemming met papieren bewijsstuk. - Duitse vertaling type wet prom. 07/02/2014 pub. 14/02/2014 numac 2014000108 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot organisatie van de elektronische stemming met papieren bewijsstuk sluiten tot organisatie van de elektronische stemming met papieren bewijsstuk, inzonderheid op artikel 4, § 3;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 maart 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/03/2014 pub. 26/03/2014 numac 2014000193 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de algemene erkenningsvoorwaarden van de elektronische stemsystemen met papieren bewijsstuk type koninklijk besluit prom. 21/03/2014 pub. 27/09/2017 numac 2017020625 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de algemene erkenningsvoorwaarden van de elektronische stemsystemen met papieren bewijsstuk. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 21/03/2014 pub. 26/03/2014 numac 2014000195 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 mei 1999 tot bepaling van de wijze van verdeling onder de Gewesten en de Gemeenschappen van de quotiteit die hen ten laste valt in bepaalde verkiezingsuitgaven, in de verschillende gevallen van gelijktijdige verkiezingen, voorzien in artikel 4 van de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur en tot aanvulling van de kieswetgeving met betrekking tot de Gewesten en Gemeenschappen type koninklijk besluit prom. 21/03/2014 pub. 10/04/2014 numac 2014000273 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 mei 1999 tot bepaling van de wijze van verdeling onder de Gewesten en de Gemeenschappen van de quotiteit die hen ten laste valt in bepaalde verkiezingsuitgaven, in de verschillende gevallen van gelijktijdige verkiezingen, voorzien in artikel 4 van de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur en tot aanvulling van de kieswetgeving met betrekking tot de Gewesten en Gemeenschappen. - Duitse vertaling sluiten tot vaststelling van de algemene erkenningsvoorwaarden van de elektronische stemsystemen met papieren bewijsstuk;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 september 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/09/2006 pub. 19/09/2006 numac 2006000667 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenningsmodaliteiten van een financiële tussenkomst voor 2006 ten laste van het « Fonds ter financiering van sommige uitgaven verricht die verbonden zijn met de veiligheid voortvloeiend uit de organisatie van de europese toppen te Brussel » aan de Brusselse politiezones om de taalverwerving door hun personeel aan te moedigen type koninklijk besluit prom. 01/09/2006 pub. 19/09/2006 numac 2006000662 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenningsmodaliteiten van een financiële tussenkomst voor 2006 ten laste van het « Fonds ter financiering van sommige uitgaven verricht die verbonden zijn met de veiligheid voortvloeiend uit de organisatie van de Europese toppen te Brussel » aan de Brusselse politiezones voor de aanmoediging van de rekrutering en van de fidelisering van het aanwezige personeel type koninklijk besluit prom. 01/09/2006 pub. 19/09/2006 numac 2006000664 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenningsmodaliteiten van een financiële tussenkomst voor 2006 ten laste van het « Fonds ter financiering van sommige uitgaven verricht die verbonden zijn met de veiligheid voortvloeiend uit de organisatie van de Europese toppen te Brussel » aan de Brusselse politiezones om er de bevordering van de hulpagenten van politie naar het basiskader door aan te moedigen type koninklijk besluit prom. 01/09/2006 pub. 01/12/2006 numac 2006011383 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende goedkeuring van de ontbinding van het Belgisch Instituut voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 01/09/2006 pub. 06/09/2006 numac 2006014198 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor de erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen en het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen type koninklijk besluit prom. 01/09/2006 pub. 25/09/2006 numac 2006007256 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie van het Ministerie van Landsverdediging type koninklijk besluit prom. 01/09/2006 pub. 06/09/2006 numac 2006014186 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen sluiten houdende erkenning van de bedrijven PricewaterhouseCoopers Enterprise Advisory SCRL, Verdonck, Kloosters & Associates BV en SYSQA BV als adviesorganen zowel voor de geautomatiseerde stemsystemen en -software als voor de verkiezingssoftware voor de stemopneming en de verdeling van de zetels;

Overwegende dat het noodzakelijk is de overeenstemming te controleren van de elektronische stemsystemen met papieren bewijsstuk met de algemene erkenningsvoorwaarden, vastgesteld bij voormeld koninklijk besluit van 21 maart 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/03/2014 pub. 26/03/2014 numac 2014000193 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de algemene erkenningsvoorwaarden van de elektronische stemsystemen met papieren bewijsstuk type koninklijk besluit prom. 21/03/2014 pub. 27/09/2017 numac 2017020625 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de algemene erkenningsvoorwaarden van de elektronische stemsystemen met papieren bewijsstuk. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 21/03/2014 pub. 26/03/2014 numac 2014000195 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 mei 1999 tot bepaling van de wijze van verdeling onder de Gewesten en de Gemeenschappen van de quotiteit die hen ten laste valt in bepaalde verkiezingsuitgaven, in de verschillende gevallen van gelijktijdige verkiezingen, voorzien in artikel 4 van de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur en tot aanvulling van de kieswetgeving met betrekking tot de Gewesten en Gemeenschappen type koninklijk besluit prom. 21/03/2014 pub. 10/04/2014 numac 2014000273 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 mei 1999 tot bepaling van de wijze van verdeling onder de Gewesten en de Gemeenschappen van de quotiteit die hen ten laste valt in bepaalde verkiezingsuitgaven, in de verschillende gevallen van gelijktijdige verkiezingen, voorzien in artikel 4 van de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur en tot aanvulling van de kieswetgeving met betrekking tot de Gewesten en Gemeenschappen. - Duitse vertaling sluiten, met het oog op de verkiezingen voor het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen van 25 mei 2014;

Overwegende dat, na afloop van de testbanken, PricewaterhouseCoopers Enterprise Advisory SCRL, erkend adviesorgaan, op 4 april 2014 een gunstig advies heeft uitgebracht over de overeenstemming van de elektronische stemsystemen met papieren bewijsstuk voorgesteld door Smartmatic International Holding BV met de algemene erkenningsvoorwaarden vastgesteld bij voormeld koninklijk besluit van 21 maart 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/03/2014 pub. 26/03/2014 numac 2014000193 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de algemene erkenningsvoorwaarden van de elektronische stemsystemen met papieren bewijsstuk type koninklijk besluit prom. 21/03/2014 pub. 27/09/2017 numac 2017020625 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de algemene erkenningsvoorwaarden van de elektronische stemsystemen met papieren bewijsstuk. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 21/03/2014 pub. 26/03/2014 numac 2014000195 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 mei 1999 tot bepaling van de wijze van verdeling onder de Gewesten en de Gemeenschappen van de quotiteit die hen ten laste valt in bepaalde verkiezingsuitgaven, in de verschillende gevallen van gelijktijdige verkiezingen, voorzien in artikel 4 van de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur en tot aanvulling van de kieswetgeving met betrekking tot de Gewesten en Gemeenschappen type koninklijk besluit prom. 21/03/2014 pub. 10/04/2014 numac 2014000273 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 mei 1999 tot bepaling van de wijze van verdeling onder de Gewesten en de Gemeenschappen van de quotiteit die hen ten laste valt in bepaalde verkiezingsuitgaven, in de verschillende gevallen van gelijktijdige verkiezingen, voorzien in artikel 4 van de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur en tot aanvulling van de kieswetgeving met betrekking tot de Gewesten en Gemeenschappen. - Duitse vertaling sluiten, Besluit : Enig artikel. De elektronische stemsystemen met papieren bewijsstuk die door Smartmatic International Holding BV worden voorgesteld, worden goedgekeurd voor de verkiezingen van het Europees Parlement, van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en van de Gewest- en Gemeenschapsparlementen, die zullen plaatshebben op 25 mei 2014.

Brussel, 24 april 2014.

Mevr. J. MILQUET

^