Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 23 november 2020
gepubliceerd op 03 december 2020

Ministerieel besluit houdende aanduiding van de bevoegde hiërarchisch meerdere inzake tuchtzaken en schorsing in het belang van de dienst in de federale wetenschappelijke instellingen die onder het gezag staan van de minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort

bron
programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2020016249
pub.
03/12/2020
prom.
23/11/2020
ELI
eli/besluit/2020/11/23/2020016249/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

23 NOVEMBER 2020. - Ministerieel besluit houdende aanduiding van de bevoegde hiërarchisch meerdere inzake tuchtzaken en schorsing in het belang van de dienst in de federale wetenschappelijke instellingen die onder het gezag staan van de minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort


DE STAATSSECRETARIS BELAST MET WETENSCHAPSBELEID, Gelet op het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel, artikel 78, § 6, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 augustus 2016;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 juni 1964 betreffende de schorsing van Rijksambtenaren in het belang van de dienst, artikel 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 april 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/04/1999 pub. 11/06/1999 numac 1999002062 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het statuut van het toegevoegd vorsingspersoneel en van het beheerspersoneel van de wetenschappelijke inrichtingen van de Staat sluiten tot vaststelling van het statuut van het administratief en technisch personeel van de wetenschappelijke instellingen van de Staat, artikel 4, vervangen bij het koninklijk besluit van 8 juli 2004;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 februari 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/02/2008 pub. 07/04/2008 numac 2008021029 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen type koninklijk besluit prom. 25/02/2008 pub. 07/04/2008 numac 2008021028 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling van het geldelijke statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen sluiten tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen, artikel 52, § 1, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 13 mei 2015;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 april 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/04/2008 pub. 08/05/2008 numac 2008002060 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid en federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management-, staf- en leidinggevende functies in de federale wetenschappelijke instellingen sluiten betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management-, staf- en leidinggevende functies in de federale wetenschappelijke instellingen, op artikelen 3, § 1, 11, § 1 en 18;

Gelet op het ministerieel besluit van 4 augustus 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/08/2008 pub. 14/08/2008 numac 2008021083 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing, in de federale wetenschappelijke instellingen die onder het gezag staan van de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, van de bevoegde hiërarchisch meerderen die gemachtigd zijn om een voorlopig voorstel van tuchtstraf of een voorstel van schorsing in het belang van de dienst uit te brengen sluiten tot aanwijzing, in de federale wetenschappelijke instellingen die onder het gezag staan van de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, van de bevoegde hiërarchisch meerderen die gemachtigd zijn om een voorlopig voorstel van tuchtstraf of een voorstel van schorsing in het belang van de dienst uit te brengen;

Gelet op het protocol van onderhandelingen nr. 169/1 van het Sectorcomité I, gesloten op 29 juli 2020;

Gelet op het protocol van onderhandelingen nr. 121 van het Sectorcomité IV, gesloten op 27 augustus 2020;

Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen verlengd met 15 dagen, die op 29 juli 2020 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit :

Artikel 1.§ 1. De hiërarchische meerdere van de ambtenaar waartegen een tuchtprocedure wordt opgestart, wordt als bevoegde hiërarchische meerdere aangeduid voor zover hij minstens als ambtenaar tot het niveau A of tot een klasse SW behoort of een management-, staf- of leidinggevende functie uitoefent. § 2. Indien binnen de federale wetenschappelijke instelling geen bevoegde hiërarchische meerdere binnen de hiërarchische lijn van de betrokken ambtenaar kan optreden, duidt de Voorzitter van het directiecomité van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid (hierna "POD" genoemd) binnen dezelfde instelling een bevoegde hiërarchische meerdere aan die tot het niveau A of tot een klasse SW behoort en minstens een gelijkwaardige klasse bekleedt als de ambtenaar waartegen een tuchtprocedure wordt opgestart of een management-, staf- of leidinggevende functie uitoefent.

Indien deze aanduiding onmogelijk is, wordt de functie van bevoegde hiërarchische meerdere uitgeoefend door een ambtenaar van de POD die tot het niveau A behoort en minstens een gelijkwaardige klasse bekleedt als de ambtenaar waartegen een tuchtprocedure wordt opgestart of een management- of staffunctie uitoefent. Hij wordt door de Voorzitter van het directiecomité van de POD aangeduid. § 3. Voor de titularis van een functie van algemeen directeur van een federale wetenschappelijke instelling, wordt de Voorzitter van het directiecomité van de POD aangeduid als bevoegde hiërarchische meerdere. Bij afwezigheid van een voorzitter van het directiecomité van de POD, wijst de minister die bevoegd is voor het wetenschapsbeleid een titularis aan van een managementfunctie binnen een andere federale overheidsdienst of een andere programmatorische federale overheidsdienst. § 4. Indien de krachtens paragraaf 1 en 2 bevoegde hiërarchische meerdere en de ambtenaar waartegen een tuchtprocedure wordt opgestart niet van dezelfde taalrol zijn en indien de bevoegde hiërarchische meerdere het bewijs omtrent de taalkennis voorzien in artikelen 7 of 12 van het koninklijk besluit van 8 maart 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/03/2001 pub. 31/03/2001 numac 2001002020 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor het uitreiken van de bewijzen omtrent de taalkennis voorgeschreven bij artikel 53 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken samengevat op 18 juli 1966 sluiten tot vaststelling van de voorwaarden voor het uitreiken van de bewijzen omtrent de taalkennis voorgeschreven bij artikel 53 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken samengevat op 18 juli 1966, niet kan voorleggen, laat de bevoegde hiërarchische meerdere zich bijstaan door een wettelijk tweetalige ambtenaar.

Indien de titularis van een functie van algemeen directeur van een federale wetenschappelijke instelling en de Voorzitter van het directiecomité van de POD niet van dezelfde taalrol zijn en indien laatst vermelde niet wettelijk tweetalig is, laat de Voorzitter van het directiecomité van de POD zich bijstaan door een wettelijke tweetalige ambtenaar.

Art. 2.De hiërarchische meerdere van de ambtenaar waartegen een schorsing in het belang van de dienst wordt overwogen, wordt aangeduid overeenkomstig artikel 1.

Art. 3.Het ministerieel besluit van 4 augustus 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/08/2008 pub. 14/08/2008 numac 2008021083 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing, in de federale wetenschappelijke instellingen die onder het gezag staan van de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, van de bevoegde hiërarchisch meerderen die gemachtigd zijn om een voorlopig voorstel van tuchtstraf of een voorstel van schorsing in het belang van de dienst uit te brengen sluiten tot aanwijzing, in de federale wetenschappelijke instellingen die onder het gezag staan van de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, van de bevoegde hiërarchisch meerderen die gemachtigd zijn om een voorlopig voorstel van tuchtstraf of een voorstel van schorsing in het belang van de dienst uit te brengen, wordt opgeheven.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 23 november 2020.

Th. DERMINE

^