Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 17 september 2018
gepubliceerd op 27 september 2018

Ministerieel besluit ter uitvoering van het Koninklijk besluit van 25 december 2017 tot bepaling van de modaliteiten betreffende de bijkomende financiering van de Gemeenschapswachten van de Strategische Veiligheids- en Preventieplannen

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2018013885
pub.
27/09/2018
prom.
17/09/2018
ELI
eli/besluit/2018/09/17/2018013885/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 SEPTEMBER 2018. - Ministerieel besluit ter uitvoering van het Koninklijk besluit van 25 december 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/12/2017 pub. 18/01/2018 numac 2018030061 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de modaliteiten betreffende de bijkomende financiering van de Gemeenschapswachten van de Strategische Veiligheids- en Preventieplannen sluiten tot bepaling van de modaliteiten betreffende de bijkomende financiering van de Gemeenschapswachten van de Strategische Veiligheids- en Preventieplannen


De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, Gelet op de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, artikelen 121 tot 124;

Gelet op Koninklijk besluit van 25 december 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/12/2017 pub. 18/01/2018 numac 2018030061 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de modaliteiten betreffende de bijkomende financiering van de Gemeenschapswachten van de Strategische Veiligheids- en Preventieplannen sluiten tot bepaling van de modaliteiten betreffende de bijkomende financiering van de Gemeenschapswachten van de Strategische Veiligheids- en Preventieplannen;

Gelet op het advies van de inspecteur van financiën, gegeven op 23 juli 2018 ;

Overwegende de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007000628 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet type wet prom. 15/05/2007 pub. 13/08/2007 numac 2007000721 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet. - Duitse vertaling sluiten tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten, en tot wijziging van het artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet, gewijzigd door de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen (I), en meerbepaald Titel XII, Hoofdstuk III;

Overwegende het koninklijk besluit van 7 november 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/11/2013 pub. 29/11/2013 numac 2013000765 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de strategische veiligheids- en preventieplannen en van de dispositieven Gemeenschapswachten type koninklijk besluit prom. 07/11/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013000831 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de strategische veiligheids- en preventieplannen en van de dispositieven Gemeenschapswachten. - Addendum sluiten betreffende de strategische veiligheids- en preventieplannen en van de dispositieven gemeenschapswachten;

Overwegende het ministerieel besluit van 24 december 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013000853 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de indienings-, opvolgings- en evaluatievoorwaarden en tot bepaling van de toekennings-, aanwendings- en controlevoorwaarden van de financiële toelage van de strategische veiligheids- en preventieplannen 2014-2017 sluiten tot bepaling van de indienings-, opvolgings- en evaluatievoorwaarden en tot bepaling van de toekennings-, aanwendings- en controlevoorwaarden van de financiële toelage van de strategische veiligheids- en preventieplannen 2014-2017;

Overwegende dat in uitvoering van het koninklijk besluit van 25 december 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/12/2017 pub. 18/01/2018 numac 2018030061 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de modaliteiten betreffende de bijkomende financiering van de Gemeenschapswachten van de Strategische Veiligheids- en Preventieplannen sluiten het aantal gemeenschapswachten die de bijkomende federale financiering van de functie van Gemeenschapswacht kunnen genieten, toegekend dient te worden per gemeente, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Definities

Artikel 1.Voor de toepassing van onderhavig besluit moet worden verstaan onder: 1° gemeente: door de Minister aangewezen gemeenten/steden die beschikken over een financiering voor de gemeenschapswachten via een strategisch veiligheids- en preventieplan en/of via de dispositieven bijkomende contingenten (90 en/of 346);2° strategisch veiligheids- en preventieplan: overeenkomst afgesloten tussen de Minister van Binnenlandse Zaken en een gemeente, waarin de doelstellingen bepaald worden die de gemeente moet behalen op het einde van de geldigheidsperiode van de overeenkomst.Deze overeenkomst omvat eveneens de verschillende doelstellingen die door de dispositieven "bijkomende contingenten Activa 346 TFE" en het "dispositief 90 Activa-TFE" worden nagestreefd; 3° gemeenschapswachten: gemeentelijke ambtenaren die belast zijn met veiligheids- en preventieopdrachten, gericht op het verhogen van het veiligheidsgevoel van de burgers en het voorkomen van openbare overlast en criminaliteit door middel van een of meerdere van de activiteiten, zoals bepaald in artikel 3 van de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007000628 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet type wet prom. 15/05/2007 pub. 13/08/2007 numac 2007000721 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet. - Duitse vertaling sluiten tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet. HOOFDSTUK 2. - Modaliteiten voor de financiering Afdeling 1. - Modaliteiten voor de toekenning

Art. 2.§ 1. Binnen de perken van de beschikbare kredieten, kent de Minister van Binnenlandse Zaken een financiële toelage toe aan de gemeenten bedoeld aan art. 2 § 1 van het Koninklijk besluit van 25 december 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/12/2017 pub. 18/01/2018 numac 2018030061 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de modaliteiten betreffende de bijkomende financiering van de Gemeenschapswachten van de Strategische Veiligheids- en Preventieplannen sluiten tot bepaling van de modaliteiten betreffende de bijkomende financiering van de Gemeenschapswachten van de Strategische Veiligheids- en Preventieplannen.

De financiële toelage wordt toegekend aan de gemeenten als bijkomende tussenkomst in de loonkosten die voortvloeien uit de prestaties uitgevoerd door de gemeenschapswachten in het kader van de strategische veiligheids- en preventieplannen. § 2. Bijlage 1 bevat de lijst van de gemeenten en het aantal gemeenschapswachten per gemeente, waarvoor een financiële tussenkomst toegekend kan worden. Afdeling 2. - Financiële modaliteiten

Art. 3.§ 1. Onder voorbehoud van de beschikbare kredieten wordt de toelage jaarlijks gewaarborgd. § 2. Voor elke aanwerving van een gemeenschapswacht in het kader van het strategisch veiligheids- en preventieplan, ontvangt de gemeente een jaarlijkse maximale toelage van 17.200 € per voltijds equivalent voor de tewerkstellingskosten.

Deze toelage wordt toegekend: 1° onafhankelijk van het niveau van aanwerving van het personeelslid;2° a rato van het contractueel arbeidsstelsel;3° voor de periode tijdens welke de gemeenschapswacht een daadwerkelijke prestatie kan rechtvaardigen;4° op voorwaarde dat de prestatie uitgevoerd werd in het kader van de doelstellingen van het strategisch veiligheids- en preventieplan van de gemeente;5° en op voorwaarde dat het personeelslid voldoet aan de voorwaarden, zoals bepaald in artikel 8, 1° tot 8° van de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007000628 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet type wet prom. 15/05/2007 pub. 13/08/2007 numac 2007000721 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet. - Duitse vertaling sluiten tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet.

Art. 4.§ 1. De aanwerving van personeel geeft aanleiding tot de toekenning van een maximale forfaitaire tegemoetkoming ter dekking van de reële lasten waarmee de gemeente geconfronteerd wordt in het kader van de prestatie van het personeel. De reële lasten omvatten het geheel van de tewerkstellingskosten (salaris, werkgeversbijdragen en andere), verminderd met de bijzondere premies, bijzondere toelagen, of bijzondere vrijstellingen die verbonden zijn aan de statuten waaronder dat personeel aangeworven wordt en waarvan de gemeente heeft kunnen genieten. § 2. De tussenkomst van de Minister van Binnenlandse Zaken in de personeelskosten betreft: - Verloning; - Werkgeversbijdragen; - Vakantiegeld; - Eindejaarspremie; - Tweetaligheidspremie; - vergoeding voor onregelmatige prestaties; - Overuren; - Sociale bijdragen; - Wettelijke verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid verbonden aan de inschakeling van de aangeworven personeelsleden; - Ontslagvergoedingen indien de vooropzeg wordt gepresteerd; - Reiskosten voor het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer - trein, tram, bus, metro - en dat ten belope van het bedrag dat overeenstemt met de wettelijke tussenkomst van de werkgever;

De volgende uitgaven kunnen niet aanvaard woorden : - De ontslagvergoedingen indien de vooropzeg wordt niet gepresteerd; - De sociale secretariaatskosten; - De kledijkosten of -vergoeding, materiaalkosten of andere samenhangende kosten zoals bijzondere vergoedingen.

Art. 5.Alleen de tussen 1 januari en 31 december van het betreffende jaar vastgelegde uitgaven zullen in overweging genomen worden bij de jaarlijkse afrekeningen, op voorwaarde dat de gemeente blootgesteld werd aan deze kosten in het kader van de reële personeelsprestaties gedurende dezelfde periode.

Art. 6.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2018.

Brussel, 17 september 2018.

J. JAMBON

Bijlage 1 : Aantal gemeenschapswachten VTE toegekend in het kader van de strategisch veiligheids- en preventieplannen en bijkomend contingenten (Activa 346/Activa 90) per gemeente

Referentiekader / Cadre de référence

Commune / Gemeente

SVPP / PSSP

Bijkomend contingent 346 / Contingent complémentaire 346

Dispositief 90 / Dispositif 90

TOTAAL / TOTAL


ANDERLUES

0,00

0,00

0,00

0,00

ARLON

0,00

0,00

0,00

0,00

BOUSSU

0,00

1,00

0,00

1,00

CHARLEROI

0,00

0,00

3,00

3,00

CHÄTELET

3,00

0,00

0,00

3,00

COLFONTAINE

0,00

0,00

0,00

0,00

DINANT

0,00

0,00

0,00

0,00

DOUR

0,00

0,00

0,00

0,00

FARCIENNES

0,00

1,16

0,00

1,16

FLERON

0,00

0,00

0,00

0,00

FONTAINE L'EVEQUE

0,00

0,00

0,00

0,00

FRAMERIES

0,00

0,00

0,00

0,00

HUY

0,00

2,50

0,00

2,50

LA LOUVIERE

0,00

0,00

0,00

0,00

LIEGE

0,00

13,00

7,00

20,00

MONS

20,00

11,50

5,00

36,50

MORLANWELZ

0,00

2,00

0,00

2,00

MOUSCRON

0,00

0,00

0,00

0,00

NAMUR

0,00

5,00

3,00

8,00

NIVELLES

0,00

0,00

0,00

0,00

PERUWELZ

0,00

1,00

0,00

1,00

QUAREGNON

0,00

0,00

0,00

0,00

SAMBREVILLE

0,00

0,00

0,00

0,00

SERAING

0,00

8,00

0,80

8,80

TOURNAI

5,66

4,00

1,00

10,66

VERVIERS

4,00

2,00

0,00

6,00

TOTAAL VTE/ TOTAL ETP

30,66

52,16

18,80

103,62


ANDERLECHT

1,00

13,00

1,00

15,00

AUDERGHEM

3,50

3,50

0,00

7,00

BRUXELLES

13,00

23,00

3,00

39,00

ETTERBEEK

10,00

2,00

0,00

12,00

EVERE

0,00

1,00

0,00

1,00

FOREST

0,00

4,00

0,00

4,00

IXELLES

0,00

2,00

0,00

2,00

KOEKELBERG

0,00

1,00

0,00

1,00

MOLENBEEK- SAINT-JEAN

0,00

2,00

0,00

2,00

SAINT-GILLES

0,00

9,50

0,00

9,50

SAINT-JOSSE- TEN-NOODE

0,00

0,00

0,00

0,00

SCHAERBEEK

18,66

9,00

2,00

29,66

UCCLE

4,00

2,00

0,00

6,00

TOTAAL VTE/ TOTAL ETP

50,16

72,00

6,00

128,16


AALST

0,00

8,50

0,00

8,50

ANTWERPEN

0,00

6,50

7,16

13,66

BLANKENBERGE

0,00

2,00

0,00

2,00

BOOM

0,00

2,00

0,00

2,00

BRUGGE

5,80

8,00

3,00

16,80

DIEST

0,00

0,00

0,00

0,00

DROGENBOS

0,00

1,00

0,00

1,00

GENK

4,78

12,00

5,00

21,78

GENT

0,00

2,00

7,00

9,00

HASSELT

13,00

6,00

2,00

21,00

HERENTALS

1.32

0,00

0,00

1,32

HOUTHALEN- HELCHTEREN

1,33

0,00

0,00

1,33

KNOKKE-HEIST

0,00

0,00

0,00

0,00

KOKSIJDE

0,00

1,00

0,00

1,00

KORTRIJK

1,50

8,75

0,75

11,00

LANAKEN

0,00

0,00

0,00

0,00

LEUVEN

14,90

8,00

3,00

25,90

LIER

0,00

2,50

0,00

2,50

LOKEREN

0,00

1,75

0,00

1,75

MAASMECHELEN

0,00

0,00

1,00

1,00

MACHELEN

0,00

0,00

0,00

0,00

MECHELEN

3,00

8,00

3,00

14,00

MENEN

0,00

4,00

0,00

4,00

MIDDELKERKE

0,00

0,66

0,00

0,66

OOSTENDE

8,21

0,00

3,00

11,21

ROESELARE

0,00

0,00

2,00

2,00

RONSE

0,00

0,50

0,00

0,50

SINT-NIKLAAS

0,00

4,10

0,00

4,10

SINT-TRUIDEN

1,00

3,00

0,00

4,00

TURHNOUT

0,00

0,83

0,00

0,83

VILVOORDE

0,75

2,00

0,00

2,75

ZAVENTEM

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAAL VTE/ TOTAL ETP

55,59

93,09

36,91

185,59


ALGEMENE TOTAAL VTE/ TOTAL GENERAL ETP

417.37


Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 17 september 2018.

De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, J. JAMBON

^