Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 27 september 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 18/06/2018 pub. 27/09/2018 numac 2018013796 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet betreffende de aanpak van geweld omwille van cultuur, gewoonte, religie, traditie of de zogenaamde "eer", met inbegrip van de genitale verminking type wet prom. -- pub. 27/09/2018 numac 2018040672 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 18 september 2018, is machtiging verleend aan mevrouw ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, haar naam ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/05/2018 pub. 27/09/2018 numac 2018013084 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2018 aan de Internationale Walvisvaartcommissie type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/09/2018 numac 2018031882 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 17 augustus 2018, wordt de heer Vander Gucht Didier, bevorderd naar de hogere klasse in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Justitie in een betrekking van het Frans taalkader, met inga Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 25/06/2018 pub. 27/09/2018 numac 2018040504 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 80.000 euro aan de vzw "Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen" type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/09/2018 numac 2018040658 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Aanduiding Bij koninklijk besluit van 5 september 2018 wordt de heer VAJDA Arnaud, met ingang van 1 september 2018, aangeduid als houder van de managementfunctie -2 "Administrateur van de Patrimoniumdiensten" voor een peri Deze functie wordt bezoldigd in de salarisklasse 3. Bij koninklijk besluit van 6 september 2(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/09/2018 pub. 27/09/2018 numac 2018013885 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit ter uitvoering van het Koninklijk besluit van 25 december 2017 tot bepaling van de modaliteiten betreffende de bijkomende financiering van de Gemeenschapswachten van de Strategische Veiligheids- en Preventieplannen type ministerieel besluit prom. 21/09/2018 pub. 27/09/2018 numac 2018013989 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot toekenning van een afwijking van de spreidingsperiodes bedoeld in artikel R.203, § 4, van het Waterwetboek type ministerieel besluit prom. 26/09/2018 pub. 27/09/2018 numac 2018014056 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen betreffende de bestrijding van de Afrikaanse varkenspest type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/09/2018 numac 2018040663 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Hernieuwing van de erkenning van de vzw SGS Statutory Services Belgium als organisme belast met het afleveren van het certificaat van oorsprongsgarantie Bij ministerieel besluit van 19 september 2018 wordt de erkenning hernieuwd van de vzw SGS S

arrest

type arrest prom. -- pub. 27/09/2018 numac 2018203852 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 104/2018 van 19 juli 2018 Rolnummer 6676 In zake : het beroep tot vernietiging van het Vlaamse decreet van 14 oktober 2016 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen, ingesteld door de vzw « Vla Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, en de rechters (...) type arrest prom. -- pub. 27/09/2018 numac 2018203850 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 96/2018 van 19 juli 2018 Rolnummers 6590, 6597, 6599 en 6601 In zake : de beroepen tot vernietiging van de wet van 29 mei 2016 betreffende het verzamelen en het bewaren van de gegevens in de sector van de elektronisc Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters (...) type arrest prom. -- pub. 27/09/2018 numac 2018203856 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 114/2018 van 19 juli 2018 Rolnummer 6547 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 39, § 3, derde tot achtste lid, van het decreet van de Franse Gemeenschap van 13 juli 1998 betreffende de organisatie va Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters (...)

decreet

type decreet prom. 06/07/2018 pub. 27/09/2018 numac 2018013584 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de overname van de sectoren psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven van beschut wonen, revalidatieovereenkomsten, revalidatieziekenhuizen en multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging type decreet prom. 06/07/2018 pub. 27/09/2018 numac 2018013845 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van het Provinciedecreet van 9 december 2005

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 27/09/2018 numac 2018013916 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Toelatingen tot de stage Bij besluit van de **** **** Regering van 4 september 2018 wordt Mevr. **** **** voor zes maanden vanaf 1 augustus 2018 toegelaten tot de stage in de hoedanigheid van Adjunct. Bij besluit van Bij besluit van de **** **** Regering van 22 augustus 2018 wordt Mevr. **** ****(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 27/09/2018 numac 2018013918 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Overplaatsing Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 augustus 2018 wordt Mevr. BERMAN Valérie definitief overgeplaatst in de hoedanigheid van Assistent door middel van vrijwillige intraregionale mobiliteit op 1 september 20 Beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling a(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 27/09/2018 numac 2018013917 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Benoemingen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 augustus 2018 wordt de heer GOELFF Laurent met ingang van 1 augustus in vast verband benoemd in de hoedanigheid van Assistent. Bij besluit van de Brusselse Hoofdsted Beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/09/2018 pub. 27/09/2018 numac 2018013970 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vastlegging van een bijzondere rooilijn voor een gedeelte van de Olympische Dreef en tot bestemming als privédomein van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van het ontstane grondrestant gelegen tussen de Lenniksebaan en de spoorweg Gent-Brussel in Anderlecht

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 21/09/2018 pub. 27/09/2018 numac 2018013988 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, betreffende het duurzame beheer van stikstof in de landbouw

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 20/09/2018 pub. 27/09/2018 numac 2018014000 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2016/1308 van het college van de Franse Gemeenschapscommise tot wijziging van het besluit 2011/1183 van het college van de Franse Gemeenschapscommissie van 22 september 2011 houdende programmering van ambulante diensten "Sociale actie en gezin" en "Gezondheid" van het college van de Franse Gemeenschapscommissie

bericht

type bericht prom. -- pub. 27/09/2018 numac 2018013993 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Ludovicus BRESSELEERS die woonplaats kiest bij Mr. Reiner Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 19 juni 2018. Deze zaak is ingeschre(...)

adreswijziging

type adreswijziging prom. -- pub. 27/09/2018 numac 2018013826 bron federale overheidsdienst justitie Adreswijziging De diensten van Vredegerecht 4de kanton van Luik zijn sinds 1ste september 2018 gevestigd op het volgend adres : Vredegerecht van Luik Gerechtsgebouw Brusselsstraat 2/0005 4000 LUIK (...) type adreswijziging prom. -- pub. 27/09/2018 numac 2018013827 bron federale overheidsdienst justitie Adreswijziging De diensten van Vredegerecht van Sint-Niklaas zijn sinds 1 september 2018 gevestigd zijn op het volgend adres : Vredegerecht van Luik Gerechtsgebouw Brusselsstraat 2/0005 4000 LUIK

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 27/09/2018 numac 2018013974 bron nationale bank van belgie Mededeling van een overdracht van overeenkomsten betreffende risico's of verbintenissen gelegen in België door een verzekeringsonderneming gevestigd in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte andere dan België De Duitse prudentiële toezi Overeenkomstig artikel 17 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen maakt voorliggen(...)

document

type document prom. -- pub. 27/09/2018 numac 2018013995 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de FOD Justitie. - Facility Managers (m/v/x) - BNG18069 Er zijn 5 laureaten. Deze selectie werd afgesloten op 21/9/2018 (datum PV). De l(...) type document prom. 06/09/2018 pub. 27/09/2018 numac 2018204925 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende sluiting van de zitting 2017-2018 van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap type document prom. -- pub. 27/09/2018 numac 2018204970 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de FOD Justitie: Facility Managers (m/v/x). - Selectienummer: BFG18062 Er zijn 4 laureaten. Deze selectie werd afgesloten op 21/9/2018. De li(...) type document prom. -- pub. 27/09/2018 numac 2018204989 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige technisch deskundigen luchtvaart (niveau B) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer : ANG18139 Deze selectie werd afgesloten op 07/09/2018. Er is 1 laureaat. (...) type document prom. -- pub. 27/09/2018 numac 2018205016 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende Nederlandstalige selecties voor bevordering naar niveau B voor de FOD Mobiliteit en Vervoer - Technisch deskundigen (m/v/x) (BNG18131) - Administratief deskundigen (m/v/x) (BNG18132) De medewerkers die vo(...) Solliciteren kan tot 12/10/2018. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich ri(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/09/2018 numac 2018013790 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Benoeming. - Personeel Bij koninklijk besluit van 2 september 2018 wordt Mevrouw Simon HENRARD benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Algemene Directie Civiele Veiligheid van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Frans taalk type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/09/2018 numac 2018013931 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 17 augustus 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 september 2018, wordt de heer Gregory VANREMOORTELE, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissi type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/09/2018 numac 2018013930 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 17 augustus 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 september 2018, wordt mevrouw Eva F.A. DE CLERCK, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/09/2018 numac 2018013934 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 17 augustus 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 september 2018, wordt de heer Jeremie DEROO, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/09/2018 numac 2018040674 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 6 september 2018 werd met ingang van deze datum benoemd : LEOPOLDSORDE Officier De heer Jan VENSTERMANS, NIJLEN. Hij zal het burgerlijk ereteken dragen.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 27/09/2018 numac 2018013891 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Jurist bij de directie infrastructuur van het directoraat generaal Rechterlijke Organisatie : 1 (Nederlandstalig). Voor bovenvermelde plaatsen kan men zich kandidaat stellen wanneer men in het be(...) Voor deze betrekking wordt het maximum aantal deelnemers aan de bijkomende proef beperkt tot maximu(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 27/09/2018 numac 2018013982 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Oproep tot kandidaten voor het mandaat van Nederlandstalig lid en van eerste en tweede plaatsvervangend lid van het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingendiensten (Comité I) De Kamer van volksvertegenwoordigers dient, met toepassing van(...) Het Comité I bestaat uit drie leden : een voorzitter, een Franstalig lid en een Nederlandstalig lid(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 27/09/2018 numac 2018013884 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Uitslag van de **** vergelijkende selectie voor werving van griffiers en secretarissen voor de Rechterlijke Orde . Er zijn 229 laureaten. Rangschikking van de laureaten:(...) 1 **** **** 116 **** ****(...) type aanwerving prom. -- pub. 27/09/2018 numac 2018013983 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijke **** **** **** Ambt. - Aanwerving via **** en externe mobiliteit. - Resultaat van de selectie voor 1 betrekking van Attaché Opvolging van strategische plannen en expertise **** Ambt niveau **** in(...) De selectie, via **** en externe mobiliteit, van 1 Attaché Opvolging van strategische ****(...)

document

type document prom. -- pub. 27/09/2018 numac 2018013953 bron brussels hoofdstedelijk gewest Oproep tot mobiliteit naar de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Juridisch adviseur - Brussel Financiën en Begroting - Coördinatiecel (ref. 40003309): Er is een betrekking van eerste attaché (rang A2) behorend tot het Franstalige ta(...) De intraregionale mobiliteit geldt voor het ministerie en de in artikel 3 vermelde instellingen van(...) type document prom. -- pub. 27/09/2018 numac 2018014026 bron brussels hoofdstedelijk gewest Dienst voor Brandbestrijding en dringende medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. - Indiensthouding Bij besluit van 24 september 2018, heeft de Minister van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Tewerkstell Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)
^