Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 17 september 2018

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/09/2018 pub. 21/09/2018 numac 2018013879 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende een tijdelijk verbod op het verkeer in bossen om de verspreiding van Afrikaanse varkenspest te beperken type ministerieel besluit prom. 17/09/2018 pub. 27/09/2018 numac 2018013885 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit ter uitvoering van het Koninklijk besluit van 25 december 2017 tot bepaling van de modaliteiten betreffende de bijkomende financiering van de Gemeenschapswachten van de Strategische Veiligheids- en Preventieplannen type ministerieel besluit prom. 17/09/2018 pub. 28/09/2018 numac 2018013890 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende de benoeming van de leden van de wetenschappelijke raad van het War Heritage Institute type ministerieel besluit prom. 17/09/2018 pub. 02/10/2018 numac 2018205026 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden binnen de Federale Interneauditdienst inzake de plaatsing en de uitvoering van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten en inzake de uitvoering van de begroting type ministerieel besluit prom. 17/09/2018 pub. 02/10/2018 numac 2018205027 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden binnen de Federale Interneauditdienst type ministerieel besluit prom. 17/09/2018 pub. 23/01/2019 numac 2019200211 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 03 en 14 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018

decreet

type decreet prom. 17/09/2018 pub. 15/10/2018 numac 2018205054 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden ten behoeve van Aruba inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, ondertekend te 's-Gravenhage op 24 april 2014 type decreet prom. 17/09/2018 pub. 15/10/2018 numac 2018205053 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Protocol, gedaan te Luxemburg op 14 april 2014, tot wijziging van de Overeenkomst tussen België en Ierland tot het vermijden van dubbele belasting en van het ontgaan van belasting over belastingen naar het inkomen, ondertekend te Brussel op 24 juni 1970 type decreet prom. 17/09/2018 pub. 15/10/2018 numac 2018205069 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Protocol van toetreding tot de Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van Ecuador, gedaan te Brussel op 11 november 2016

overeenkomst

type overeenkomst prom. 17/09/2018 pub. 05/11/2018 numac 2018014626 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994
^