Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 17 maart 2020
gepubliceerd op 31 maart 2020

Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie van € 71.000 voor de werking van de Boeddhistische Unie van België

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2020040909
pub.
31/03/2020
prom.
17/03/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 MAART 2020. - Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie van € 71.000 voor de werking van de Boeddhistische Unie van België


De Minister van Justitie, Gelet op de wet van 24 juli 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202688 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten houdende diverse bepalingen, inzonderheid op artikel 139;

Gelet op de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van comptabiliteit van de federale Staat, inzonderheid op de artikelen 121 tot 124;

Gelet op de Financie wet van 20 december 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/12/2019 pub. 30/12/2019 numac 2019031116 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Financiewet voor het begrotingsjaar 2020 sluiten voor het begrotingsjaar 2020 (1), inzonderheid op de justitiebegroting programma 59/3;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 april 1968 tot inrichting en coördinatie van de controles op de toekenning en op de aanwending van de toelagen;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 november 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/11/2008 pub. 05/12/2008 numac 2008009964 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende regeling inzake de subsidiëring van de vereniging zonder winstoogmerk « Boeddhistische Unie van België » - « Union bouddhique belge » sluiten houdende regeling inzake de subsidiëring van de vereniging zonder winstoogmerk "Boeddhistische Unie van België" - "Union Bouddhique Belge", artikel 12;

Gelet op het ministerieel besluit van 20 november 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/11/2008 pub. 16/12/2008 numac 2008009965 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit houdende regeling inzake de subsidiëring van de vereniging zonder winstoogmerk « Boeddhistische Unie van België » - « Union bouddhique belge » sluiten tot uitvoering van het koninklijk besluit houdende regeling inzake de subsidiëring van de vereniging zonder winstoogmerk "Boeddhistische Unie van België" - "Union Bouddhique Belge";

Gelet op de begroting van de Boeddhistische Unie van België betreffende de subsidie voor het dienstjaar 2020;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën van 16 januari 2020;

Gelet op het akkoord van de minister van Begroting van 24 februari 2020;

Gelet op het akkoord van de Ministerraad van 6 maart 2020, Besluit :

Artikel 1.Een som van € 71.000 ingeschreven op artikel 31.33-03 van de Afdeling 59 - Eredienst en Laïciteit - van de begroting van de FOD Justitie, wordt toegekend aan de Boeddhistische Unie van België betreffende het dienstjaar 2020 : - Eerste schijf . . . . . 63.900,00 € - Tweede schijf (10 %) . . . . . 7.100,00 €

Art. 2.Deze som zal volgens de volgende modaliteiten toegewezen worden : - Werkingskosten en huren en huurlasten . . . . . 15.000,00 € - Personeel . . . . . 56.000,00 € - Bankkosten . . . . . 0,00 € - Investeringen . . . . . 0,00 €

Art. 3.De schijf van 10 % van het subsidiebedrag wordt uitbetaald nadat de bewijsstukken betreffende de uitgaven van het jaar 2020 voor 10 april 2021 aan de minister van Justitie zijn voorgelegd en na controle en goedkeuring van deze stukken door de FOD Justitie.

Alle stukken dienen te zijn ondertekend door alle daartoe statutair toegelaten personen.

Indien de sociale bijdragen en de belastingen niet zouden worden betaald, is deze subsidie onmiddellijk terugvorderbaar.

De Boeddhistische Unie van België wordt hoofdzakelijk gesubsidieerd door de FOD Justitie en is ertoe verplicht de wetgeving inzake overheidsopdrachten na te leven.

Elke niet-verantwoorde subsidie moet worden terugbetaald.

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2020.

Brussel, 17 maart 2020.

K. GEENS

^