Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 04 oktober 2018
gepubliceerd op 12 oktober 2018

Ministerieel besluit tot overdracht van de erkenning van Quality Partner NV naar haar filiaal INSCERT PARTNER NV als privecontroleorgaan belast met de controle op de naleving van de productie- en etiketteringsnormen voor biologische producten

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2018014239
pub.
12/10/2018
prom.
04/10/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 OKTOBER 2018. - Ministerieel besluit tot overdracht van de erkenning van Quality Partner NV naar haar filiaal INSCERT PARTNER NV als privecontroleorgaan belast met de controle op de naleving van de productie- en etiketteringsnormen voor biologische producten


De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor het Landbouwbeleid, Gelet op verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2092/91;

Gelet op de verordening (EG) nr. 889/2008 van de Commissie van 5 september 2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, wat de biologische productie, de etikettering en de controle betreft;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/07/2009 pub. 13/08/2009 numac 2009031430 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de bevoegdheden van de Ministers van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/07/2009 pub. 29/09/2009 numac 2009031471 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de bevoegdheden van de ministers van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering sluiten tot vaststelling van de bevoegdheden van de Ministers van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 december 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/12/2009 pub. 06/01/2010 numac 2009031628 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering inzake de biologische productiemethode en de etikettering van biologische producten sluiten inzake de biologische productiemethode en de etikettering van biologische producten, inzonderheid de artikelen 6 en 7, Overwegende het verzoek tot overdracht van erkenning van QUALITY PARTNER NV naar haar filiaal INSCERT PARTNER NV, ingediend op 6 september 2018;

Overwegende dat INSCERT PARTNER NV aan alle reglementaire voorwaarden voldoet om erkend te worden als privecontroleorgaan belast met de controle op de naleving van de productie- en etiketteringsnormen voor biologische producten, Besluit :

Artikel 1.De onderneming INSCERT PARTNER NV, gelegen rue Hayeneux 62 te 4040 Herstal, wordt erkend als controleorgaan voor de biologische productiemethode en de etikettering van biologische producten overeenkomstig artikel 6 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 december 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/12/2009 pub. 06/01/2010 numac 2009031628 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering inzake de biologische productiemethode en de etikettering van biologische producten sluiten inzake de biologische productiemethode en de etikettering van biologische producten.

Art. 2.Het overeenkomstig artikel 27 punt 10 van de verordening (EG) nr. 834/2007 aan QUALITY PARTNER NV toegekende codenummer BE-BIO-03 wordt overgedragen aan INSCERT PARTNER NV.

Art. 3.Het ministerieel besluit van 30 maart 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/03/2010 pub. 08/04/2010 numac 2010031183 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot erkenning van Quality Partner NV als privecontroleorgaan belast met de controle op de naleving van de productie- en etiketteringsnormen voor biologische producten sluiten tot erkenning van Quality Partner NV als privecontroleorgaan belast met de controle op de naleving van de productie- en etiketteringsnormen voor biologische producten wordt opgeheven.

Art. 4.Vanaf de datum van inwerkingtreding van dit besluit, wordt elke referentie aan QUALITY PARTNER NV in het kader de activiteiten gedekt door dit besluit beschouwd als een referentie naar INSCERT PARTNER NV.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op de datum van ondertekening.

Brussel, 4 oktober 2018.

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, C. FREMAULT

^