Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 4 oktober 2018

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/10/2018 pub. 09/10/2018 numac 2018014178 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 04/10/2018 pub. 12/10/2018 numac 2018014239 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot overdracht van de erkenning van Quality Partner NV naar haar filiaal INSCERT PARTNER NV als privecontroleorgaan belast met de controle op de naleving van de productie- en etiketteringsnormen voor biologische producten type ministerieel besluit prom. 04/10/2018 pub. 08/11/2018 numac 2018032141 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit ter uitvoering van artikel 37 van het decreet van 2 februari 2007 betreffende de aanstelling van de leden van de Commissie voor de evaluatie van de directeurs voor het onderwijs voor sociale promotie

arrest

type arrest prom. 04/10/2018 pub. 16/10/2018 numac 2018031970 bron brussels hoofdstedelijk gewest 4 OKTOBER 2018. - Uitvoeringsbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van artikel 7 van de gezamenlijke ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 14 december 2 DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING, Gelet op de gezamenlijke ordonnantie van 14 december 2017(...)

decreet

type decreet prom. 04/10/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015578 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het Waalse Dierenwelzijnwetboek type decreet prom. 04/10/2018 pub. 10/10/2018 numac 2018205186 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van sommige bepalingen van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn met het oog op de hervorming van het toezicht 541° type decreet prom. 04/10/2018 pub. 10/10/2018 numac 2018205187 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het Wetboek van de plaatselijke democratie en decentralisatie met het oog op de hervorming van het toezicht op de lokale overheden type decreet prom. 04/10/2018 pub. 17/12/2018 numac 2018205578 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot uitvoering van het decreet van 11 december 2017 betreffende integratie en samenleven in diversiteit type decreet prom. 04/10/2018 pub. 30/11/2018 numac 2018205835 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van de bepalingen van het Wetboek van de Plaatselijke Democratie en de Decentralisatie betreffende de subsidies voor sommige investeringen van openbaar nut type decreet prom. 04/10/2018 pub. 05/12/2018 numac 2018206025 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van verschillende teksten, wat betreft de waterlopen

beschikking

type beschikking prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot invoering van de gelijkekansentest type beschikking prom. 04/10/2018 pub. 30/11/2018 numac 2018031954 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van de gewestelijke overheidsinstanties en de gemeenten

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/10/2018 pub. 11/10/2018 numac 2018014240 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van de Voorzitter en van drie bestuurders van BRUGEL type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/10/2018 pub. 31/10/2018 numac 2018014645 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanstelling van de leden van de Gewestelijke Commissie voor de toegang tot de bestuursdocumenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 04/10/2018 pub. 23/11/2018 numac 2018014866 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Gezamenlijk uitvoeringsbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende uitvoering van artikel 5, § 1, van de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 14 december 2017 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 04/10/2018 pub. 28/12/2018 numac 2018015397 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad tot aanwijzing van de leden van de evaluatiecommissie voor de mandaathouders van de Diensten van het Verenigd College en van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 04/10/2018 pub. 16/10/2018 numac 2018031969 bron brussels hoofdstedelijk gewest gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad 4 OKTOBER 2018 - Gezamenlijk uitvoeringsbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende uitvoering van artikel 5, § 1, van de ordonnantie van het Brussels Hoofd De Brusselse Hoofdstedelijke Regering en het College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissi(...) type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 04/10/2018 pub. 16/10/2018 numac 2018031971 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad 4 OKTOBER 2018. - Uitvoeringsbesluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende uitvoering van artikel 7 van de gezamenlijke ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeensc HET VERENIGD COLLEGE VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE, Gelet op de gezamenlijke o(...) type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 04/10/2018 pub. 07/11/2018 numac 2018032063 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie voor de toekenning van de mandaatbetrekkingen van leidend ambtenaar en van adjunct-leidend-ambtenaar (A4+) van de bicommunautaire Dienst voor gezondheid, bijstand aan personen en gezinsbijslag (Iriscare)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 04/10/2018 pub. 23/10/2018 numac 2018205336 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2018 tot benoeming van de leden van het Beheerscomité van het "Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises" type besluit van de waalse regering prom. 04/10/2018 pub. 23/10/2018 numac 2018205338 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 8 oktober 2009 betreffende de overdrachten van bevoegdheden bij de Waalse Overheidsdienst

erratum

type erratum prom. 04/10/2018 pub. 05/11/2018 numac 2018205543 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie met het oog op de hervorming van het toezicht op de plaatselijke besturen. - Erratum

document

type document prom. 04/10/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018205563 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering waarbij aan de stad Eupen machtiging wordt verleend om een terrein te onteigenen ten algemenen nutte
^