Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 12 oktober 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 21/03/2018 pub. 12/10/2018 numac 2018014214 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen wat de mogelijkheden om zich te registreren als orgaandonor post mortem betreft

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/10/2018 numac 2018013280 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Mobiliteit Bij koninklijk besluit van 30 juli 2018 wordt Mevrouw Céline POULEYN, via federale mobiliteit, overgeplaatst als rijksambtenaar in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Econo Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 23/04/2017 pub. 12/10/2018 numac 2018013581 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van de bedragen bedoeld in het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 25/09/2018 pub. 12/10/2018 numac 2018013952 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 5, § 3, van de wet van 5 mei 2014 betreffende de internering type koninklijk besluit prom. 05/10/2018 pub. 12/10/2018 numac 2018013977 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen betreffende bepaalde leidende ambten bij de politiediensten type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/10/2018 numac 2018014007 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Nationale Loterij. - Loterij met biljetten, "21" genaamd Overeenkomstig artikel 9 van het koninklijk besluit van 19 juni 2011 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "21", een door de N - van de verkoop van de biljetten die behoren tot spelnummers 320 en 321 op 14 oktober 2018 valt; type koninklijk besluit prom. 12/09/2018 pub. 12/10/2018 numac 2018014020 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 2003 betreffende het statuut van de militairen van het reservekader van de Krijgsmacht type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/10/2018 numac 2018014047 bron federale overheidsdienst justitie Oproep tot kandidaatstelling met het oog op het opstellen van een lijst van niet-permanente leden vertalers, tolken en vertalers-tolken, voor de Nederlandstalige kamer van de aanvaardingscommissie bevoegd voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers Wettelijke grondslag voor de benoeming: Koninklijk besluit van 23 september 2018 tot vaststellin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/10/2018 numac 2018014048 bron federale overheidsdienst justitie Oproep tot kandidaatstelling met het oog op het opstellen van een lijst van niet-permanente leden vertalers, tolken en vertalers-tolken, voor de Franstalige kamer van de aanvaardingscommissie bevoegd voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolk Wettelijke grondslag voor de benoeming : Koninklijk besluit van 23 september 2018 tot vaststelli(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/10/2018 numac 2018014050 bron federale overheidsdienst justitie Oproep tot kandidaatstelling met het oog op het opstellen van een lijst van niet-permanente leden deskundigen voor de Franstalige kamer van de aanvaardingscommissie bevoegd voor beëdigd gerechtsdeskundigen Wettelijke grondslag voor de benoeming: Koninklijk besluit 23 september 2018 tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de aan(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/10/2018 numac 2018014049 bron federale overheidsdienst justitie Oproep tot kandidaatstelling met het oog op het opstellen van een lijst van niet-permanente leden deskundigen voor de Nederlandstalige kamer van de aanvaardingscommissie bevoegd voor beëdigd gerechtsdeskundigen Wettelijke grondslag voor de benoe Koninklijk besluit van 23 september 2018 tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de(...) type koninklijk besluit prom. 10/10/2018 pub. 12/10/2018 numac 2018014177 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot erkenning van het " Toxicologisch Centrum - UAntwerpen " als laboratorium volgens ISO - 17025 norm voor bloedanalyses in het kader van drugsopsporing in het wegverkeer type koninklijk besluit prom. 27/09/2018 pub. 12/10/2018 numac 2018014230 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 maart 2014 tot bepaling van de goederen, andere dan geld, die omwille van hun kostbaar karakter of hun bijzondere aard aan bedreiging onderhevig zijn type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/10/2018 numac 2018014250 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 16 september 2018, is mevr. Hermans M., ererechter in de politierechtbank Antwerpen, bevorderd tot Commandeur in de Kroonorde. Bij koninklijk besluit van 27 september 2018, is de Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/10/2018 numac 2018014251 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 25 september 2018, -is aan de heer Franken A., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het vierde kanton Luik. Het is hem vergund - is aan mevr. Collet J., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend rech(...) type koninklijk besluit prom. 09/09/2018 pub. 12/10/2018 numac 2018014261 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2018 aan de OSPAR Commissie, in het kader van het Verdrag inzake de bescherming van het marien milieu van de Noordoostelijke Atlantische Oceaan type koninklijk besluit prom. 09/09/2018 pub. 12/10/2018 numac 2018014262 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2018 aan het secretariaat van het Bonn Agreement, in het kader van de overeenkomst inzake samenwerking bij het bestrijden van de verontreiniging van de Noordzee door olie en andere schadelijke stoffen type koninklijk besluit prom. 03/10/2018 pub. 12/10/2018 numac 2018014303 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de bepalingen van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden met betrekking tot de samenlevingsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 13/09/2018 pub. 12/10/2018 numac 2018031811 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot bepaling van de specifieke uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "21", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 12/09/2018 pub. 12/10/2018 numac 2018031926 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van de beroepsproeven voor de bevordering tot de graad van majoor type koninklijk besluit prom. 05/09/2018 pub. 12/10/2018 numac 2018031933 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van de bepalingen betreffende het voorlopig rijbewijs type koninklijk besluit prom. 05/10/2018 pub. 12/10/2018 numac 2018031947 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het forfaitair tarief voor de prestaties bij het psychiatrisch deskundigenonderzoek in het kader van een interneringsprocedure type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/10/2018 numac 2018031972 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse carrière. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 5 oktober 2018 worden de ambtenaren van de Franse taalrol van de klasse A3 van de buitenlandse carrière van wie hierna de namen volgen, bevorderd tot de klasse A4 van de buitenlan Bij koninklijk besluit van 5 oktober 2018 worden de ambtenaren van de Nederlandse taalrol van d(...) type koninklijk besluit prom. 07/10/2018 pub. 12/10/2018 numac 2018031977 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van de managementfunctie van directeur-generaal bij het departement Pensioenbetalingen van de Federale Pensioendienst type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/10/2018 numac 2018031982 bron federale overheidsdienst justitie Personeel Aanstelling van een titularis van een managementfunctie Bij koninklijk besluit van 10 oktober 2018 wordt de heer Rudy VAN DE VOORDE aangewezen als titularis van de managementfunctie "directeur-generaal van het Directoraat-gener Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 19/09/2018 pub. 12/10/2018 numac 2018040695 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 32 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 10/02/2018 pub. 12/10/2018 numac 2018040635 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juli 2000 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake het vervoer over de weg en van het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van de overtredingen inzake het wegverkeer. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 19/09/2018 pub. 12/10/2018 numac 2018040698 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 20, § 1, e), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 19/09/2018 pub. 12/10/2018 numac 2018040696 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 24, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/10/2018 pub. 12/10/2018 numac 2018014239 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot overdracht van de erkenning van Quality Partner NV naar haar filiaal INSCERT PARTNER NV als privecontroleorgaan belast met de controle op de naleving van de productie- en etiketteringsnormen voor biologische producten type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/10/2018 numac 2018014248 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministerieel besluit van 18 september 2018, is het verzoek tot associatie van de heer Hamaide A., notaris ter standplaats Bergen , en van Mevr. Cornez E., kandidaat-notaris, om de associatie "(...) Mevr. Cornez E. is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Bergen (grondgebied van het (...) type ministerieel besluit prom. 06/09/2018 pub. 12/10/2018 numac 2018014267 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de validering van de rapporteringsgegevens en de conformiteitsverklaring van de wettelijke verplichtingen betreffende het beheer van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur type ministerieel besluit prom. 09/10/2018 pub. 12/10/2018 numac 2018014294 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit betreffende de inrichting van de stembureaus type ministerieel besluit prom. 09/10/2018 pub. 12/10/2018 numac 2018031983 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de vaststelling dat de digitale systemen en processen voor het kandidatenbeheer, voor de digitale stemming, voor het verwerken van de stemmen en voor de zetelberekening de integriteit van de gegevens en het geheim van de stemming van 14 oktober 2018 waarborgen

arrest

type arrest prom. 24/11/2016 pub. 12/10/2018 numac 2018014156 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Besluit houdende de nadere uitvoeringsregels voor de controle op radioactieve stoffen in voor menselijke consumptie bestemd water. - Duitse vertaling type arrest prom. 26/09/2018 pub. 12/10/2018 numac 2018014126 bron federale overheidsdienst financien Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité tot oprichting van de diensten van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen en tot intrekking van het besluit van de Voorzitter van het directiecomité van 16 oktober 2014 tot oprichting van de nieuwe diensten van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen en het besluit van de Voorzitter van het directiecomité van 27 januari 2015 tot vaststelling van de ambtsgebieden van de hulpkantoren van de Administratie Enig Kantoor - Geïntegreerde Verwerking van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen, en tot wijziging van het besluit van de Voorzitter van het directiecomité tot oprichting van de nieuwe diensten van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen type arrest prom. -- pub. 12/10/2018 numac 2018200399 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 8/2018 van 18 januari 2018 Rolnummer 6351 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 2 van de wet van 20 juli 2015 tot versterking van de strijd tegen het terrorisme Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en E. De Groot, en de recht(...) type arrest prom. -- pub. 12/10/2018 numac 2018202381 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 49/2018 van 26 april 2018 Rolnummer 6556 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 2, 3°, van de wet van 26 mei 2016 tot wijziging van artikel 194ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffen Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, de rechters L. (...)

decreet

type decreet prom. 06/07/2018 pub. 12/10/2018 numac 2018013973 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 12/10/2018 numac 2018014247 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht. - Hof van Cassatie Bij beschikking van 17 september 2018 van de eerste voorzitter van het Hof van Cassatie, is de aanwijzing van de heer Smetryns A., raadsheer in het Hof van Cassatie, tot sectievoorzitter in dit hof, hernieu

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 05/07/2018 pub. 12/10/2018 numac 2018014221 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende het beheer en de traceerbaarheid van grond en tot wijziging van diverse bepalingen terzake

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 29/06/2018 pub. 12/10/2018 numac 2018040666 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de oprichting van een commissie van beroep tegen de beslissing van de uitbetalingsactor over de toelagen in het kader van het gezinsbeleid of tegen het uitblijven ervan type besluit van de vlaamse regering prom. 07/09/2018 pub. 12/10/2018 numac 2018040687 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot rangschikking van onbevaarbare waterlopen op het grondgebied van de provincies Limburg en Antwerpen in een hogere of lagere categorie zoals bedoeld in artikel 4bis, § 3, van de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen type besluit van de vlaamse regering prom. 07/09/2018 pub. 12/10/2018 numac 2018040694 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot rangschikking van onbevaarbare waterlopen in eerste categorie op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 07/09/2018 pub. 12/10/2018 numac 2018040708 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot rangschikking van onbevaarbare waterlopen in eerste categorie op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 07/09/2018 pub. 12/10/2018 numac 2018040709 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot rangschikking van onbevaarbare waterlopen in eerste categorie op het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 20/09/2018 pub. 12/10/2018 numac 2018205175 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 mei 2017 tot benoeming van de leden van het Producentencollege type besluit van de waalse regering prom. 20/09/2018 pub. 12/10/2018 numac 2018205174 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 maart 2014 tot aanwijzing van de leden van de Commissie van de centra voor socioprofessionele inschakeling type besluit van de waalse regering prom. 24/07/2018 pub. 12/10/2018 numac 2018205201 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de erkenning van de dierentuinen en tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de Waalse Dierentuinencommissie type besluit van de waalse regering prom. 19/07/2018 pub. 12/10/2018 numac 2018205218 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006 betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt, het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006 betreffende de openbare dienstverplichtingen op de gasmarkt en het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 2003 betreffende de plaatselijke commissie inzake bericht van onderbreking

bericht

type bericht prom. -- pub. 12/10/2018 numac 2018014222 bron federale overheidsdienst financien Algemene Administratie van de Fiscaliteit. - Bericht tot vaststelling van de modellen van attesten uit te reiken door de verzekeraars met betrekking tot individuele levensverzekeringscontracten waarvan de premies recht kunnen geven op een gewesteli Het KB/WIB 92(1) onderwerpt de toekenning van een gewestelijk belastingvoordeel(2) en/of een federa(...) type bericht prom. -- pub. 12/10/2018 numac 2018014223 bron federale overheidsdienst financien Algemene Administratie van de Fiscaliteit. - Bericht tot vaststelling van de modellen van attesten uit te reiken door de instellingen die hypothecaire leningen toestaan waarvan de interesten en kapitaalaflossingen recht kunnen geven op een gewestel Het KB/WIB 92(1) onderwerpt de toekenning van een gewestelijk belastingvoordeel(2) en/of een federa(...) type bericht prom. -- pub. 12/10/2018 numac 2018014296 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De Belgische Staat, vertegenwoordigd door de minister van Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 12 juni 2018 Deze zaak is ingeschrev(...) type bericht prom. -- pub. 12/10/2018 numac 2018014299 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Olivier NYSSEN heeft de nietigverklaring gevorderd Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 225.965/VIII-10.916. Voor de Hoofdgriffier, type bericht prom. -- pub. 12/10/2018 numac 2018031948 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Michel DELFORGE, Diederik TUYPENS, en Erik DE RIDDER, die Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 24 juli 2018. Deze zaak is ingeschre(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 12/10/2018 numac 2018205202 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond Nr. 0436.216.027 DE SAGHER ET CIE intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf:(...)

document

type document prom. -- pub. 12/10/2018 numac 2018014206 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Experten A2 Packaging (niveau A2) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: ANG18226 Solliciteren kan tot 26/10/2018 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnem(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 12/10/2018 numac 2018014227 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Ambassades in België Overhandiging van geloofsbrieven Op 4 oktober 2018 hebben H.E. mevrouw Riitta Resch, de heer Gunnar Psslsson, de heer Tamsss Ivssn Kovsscs en de heer Cao Zhongming de eer gehad aan de Koning, in officiële aud H.E. werden in de automobielen van het Hof naar het Paleis gevoerd en, na afloop van de audiëntie, (...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 12/10/2018 numac 2018014249 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Erratum Bij de bekendmaking, in het Belgisch Staatsblad van 28 september 2018, pagina 74528, van het ministerieel besluit van 13 september 2018, waarbij het verzoek tot associatie van de heer Wathelet J., notaris ter standpl

document

type document prom. -- pub. 12/10/2018 numac 2018205220 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Verantwoordelijken Front-Office Gebouwen (niveau B), voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - Selectienummer : AFG18225 Solliciteren kan tot 26/10/2018 via www.selor.be De gedetailleerde fu(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 12/10/2018 numac 2018205228 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Financieel deskundigen (niveau B), voor de FOD Justitie. - Selectienummer : ANG18243 Solliciteren kan tot 25/10/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelne(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 12/10/2018 numac 2018205252 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige ICT Experts- NET developers (niveau B) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: ANG18221 Solliciteren kan tot 26/10/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, dee(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 12/10/2018 numac 2018205251 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige administratief deskundigen (niveau B1) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: ANG18228 Solliciteren kan tot 25/10/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, dee(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 12/10/2018 numac 2018205253 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige ICT Teamleaders A2 (niveau A2) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: ANG18220 Solliciteren kan tot 26/10/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemings(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 12/10/2018 numac 2018205277 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaten van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie : Technisch deskundigen mechanica (m/v/x). - Selectienummer : BFG18099 Er zijn geen laurea(...) Deze selectie werd afgesloten op 18.07.2018 (datum PV). type document prom. -- pub. 12/10/2018 numac 2018205274 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium : Conservators/restaurators (m/v/x). - Selectienummer : BNG18162 De medewerkers die voldoen aan de deelnemin(...) Solliciteren kan tot 26.10.2018. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich ri(...) type document prom. -- pub. 12/10/2018 numac 2018205278 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaten van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie : Technisch deskundigen mechanica (m/v/x). - Selectienummer : BNG18107 Er is 1 laurea(...) Deze selectie werd afgesloten op 18.07.2018 (datum PV).

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 12/10/2018 numac 2018031968 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Personeel. - Benoemingen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijk Regering van 13 september 2018 wordt de heer BOMBIL OSENGE Joseph met ingang van 1 januari 2015 in vast verband benoemd in de hoedanigheid van Attaché. Bij besluit van d Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijk Regering van 13 september 2018 wordt Mevr. DE BURLE(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/10/2018 numac 2018040716 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeits-verzekering. - Technische tandheelkundige raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 3 oktober 2018, dat in werking tree Bij hetzelfde besluit, worden benoemd tot leden bij voornoemde raad, als vertegenwoordigsters v(...)

document

type document prom. 31/08/2018 pub. 12/10/2018 numac 2018205055 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Nationale verklaring inzake nucleaire veiligheid, nucleaire beveiliging en stralingsbescherming
^