Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 02 oktober 2015
gepubliceerd op 20 oktober 2015

Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 houdende benoeming van de leden van de Commissie voor de letteren. - Uittreksel

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2015029496
pub.
20/10/2015
prom.
02/10/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 OKTOBER 2015. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029429 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor de letteren sluiten houdende benoeming van de leden van de Commissie voor de letteren. - Uittreksel


De Minister van Cultuur, Gelet op het decreet van 10 april 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/04/2003 pub. 09/05/2003 numac 2003029258 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector sluiten betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector, artikel 3, § 1 en § 2, vervangen bij het decreet van 20 juli 2005, artikel 3, § 4, vervangen bij het decreet van 1 februari 2008, en artikel 8 gewijzigd bij het decreet van 20 juli 2005 en aangevuld bij het decreet van 10 november 2011;

Gelet op het decreet van 11 januari 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/01/2008 pub. 14/03/2008 numac 2008029129 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende bekrachtiging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 juni 2006 tot bepaling van de opdrachten, de samenstelling en de belangrijkste aspecten van de werking van adviesinstanties die vallen onder het toepassingsgebied van het decreet van 10 april 2003 betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector sluiten houdende bekrachtiging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 juni 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/06/2006 pub. 27/09/2006 numac 2006202955 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de opdrachten, de samenstelling en de belangrijkste aspecten van de werking van adviesinstanties die vallen onder het toepassingsgebied van het decreet van 10 april 2003 betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector sluiten tot bepaling van de opdrachten, de samenstelling en de belangrijkste aspecten van de werking van adviesinstanties die vallen onder het toepassingsgebied van het decreet van 10 april 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/04/2003 pub. 09/05/2003 numac 2003029258 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector sluiten betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector;

Gelet op het decreet van 3 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/04/2014 pub. 18/06/2014 numac 2014029351 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen sluiten tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 juni 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/06/2006 pub. 27/09/2006 numac 2006202955 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de opdrachten, de samenstelling en de belangrijkste aspecten van de werking van adviesinstanties die vallen onder het toepassingsgebied van het decreet van 10 april 2003 betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector sluiten tot bepaling van de opdrachten, de samenstelling en de belangrijkste aspecten van de werking van adviesinstanties die vallen onder het toepassingsgebied van het decreet van 10 april 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/04/2003 pub. 09/05/2003 numac 2003029258 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector sluiten betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector, titel I gewijzigd bij de decreten van 10 november 2011 en 17 juli 2013, en artikel 31;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 juni 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/06/2006 pub. 27/09/2006 numac 2006202954 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 10 april 2003 betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector sluiten tot uitvoering van het decreet van 10 april 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/04/2003 pub. 09/05/2003 numac 2003029258 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector sluiten betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector, hoofdstuk II;

Gelet op het ministerieel besluit van 28 juni 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029429 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor de letteren sluiten houdende benoeming van de leden van de Commissie voor de letteren, gewijzigd bij het besluit van 24 juni 2013;

Overwegende de aanvullende oproep tot de kandidaten, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad op 14 november 2014;

Overwegende de vernieuwing van de leden die als vertegenwoordiger van ideologische en filosofische strekkingen zetelen overeenkomstig artikel 2 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 juni 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/06/2006 pub. 27/09/2006 numac 2006202955 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de opdrachten, de samenstelling en de belangrijkste aspecten van de werking van adviesinstanties die vallen onder het toepassingsgebied van het decreet van 10 april 2003 betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector sluiten tot bepaling van de opdrachten, de samenstelling en de belangrijkste aspecten van de werking van adviesinstanties die vallen onder het toepassingsgebied van het decreet van 10 april 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/04/2003 pub. 09/05/2003 numac 2003029258 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector sluiten betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector;

Overwegende dat bovendien benoemingen plaats moeten vinden voor de vacant verklaarde mandaten hierna opgenomen : als beroepsmens, benoemd onder de titularissen van het onderwijs op het gebied van de Franstalige Belgische letteren in de universiteiten van de Franse Gemeenschap : twee plaatsvervangers; als deskundige of beroepsmens op het gebied van de letteren, benoemd op grond van zijn bijdrage tot de ontwikkeling van de Franstalige Belgische letteren : één plaatsvervanger; als deskundige voortkomend uit de Académie royale de Langue et de Littérature Française : één plaatsvervanger, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het ministerieel besluit van 28 juni 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029429 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor de letteren sluiten houdende benoeming van de leden van de Commissie voor de letteren, wordt § 2 vervangen door hetgeen volgt : " § 2. Tot werkend lid van de Commissie voor de letteren worden benoemd als vertegenwoordiger van ideologische en filosofische strekkingen : - Mevr. Anne DE GAND (ECOLO) - De heer Christian ROBINET (CDH) - De heer Marc LAVALLE (PS) - Mevr. Marie-Christine PIRONNET (MR)".

Art. 2.§ 1. In artikel 2 van hetzelfde besluit, wordt § 2 vervangen door hetgeen volgt : " § 2. Tot plaatsvervangend lid van de Commissie voor de letteren worden benoemd als vertegenwoordiger van ideologische en filosofische strekkingen : - Mevr. Carine GOL-LESCOT (MR) - Mevr. Micheline LIGOT (ECOLO)".

Art. 3.Artikel 3 van hetzelfde besluit wordt vervangen door een bepaling, luidend als volgt : "

Artikel 3.De leden bedoeld bij artikel 1, § 1 en bij artikel 2, § 1, worden benoemd voor een mandaat van maximum vijf jaar.

De mandaten van de leden bedoeld bij artikel 1, § 2, en artikel 2, § 2, worden hernieuwd overeenkomstig artikel 2, derde lid, van het voormelde besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 juni 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/06/2006 pub. 27/09/2006 numac 2006202955 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de opdrachten, de samenstelling en de belangrijkste aspecten van de werking van adviesinstanties die vallen onder het toepassingsgebied van het decreet van 10 april 2003 betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector sluiten." Brussel, 2 oktober 2015.

Mevr. J. MILQUET Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State, kan een ondertekend en gedateerd verzoekschrift tegen elk van deze aanstellingen binnen de zestig dagen na deze bekendmaking worden ingediend.

Het verzoekschrift waarbij de partijen alsook de bestreden akte worden geïdentificeerd en waarbij de feiten en middelen worden uiteengezet, moet bij een ter post aangetekend schrijven aan de Raad van state, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, worden overgezonden.

Iedere persoon die het bewijs van een belang levert, kan een voor eensluidend verklaard afschrift van het aanstellingsbesluit bekomen bij het Algemeen Bestuur Cultuur - De heer Bertrand Dehont, Leopold II-laan 44, te 1080 Brussel. (Tel. : 02-413 22 49).

^