Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 01 maart 2012
gepubliceerd op 11 juni 2014

Ministerieel besluit houdende overdracht van bepaalde bevoegdheden voorzien in het Gerechtelijk Wetboek en inzake de magistratuur en personeel in hoven en rechtbanken

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2014009320
pub.
11/06/2014
prom.
01/03/2012
ELI
eli/besluit/2012/03/01/2014009320/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

1 MAART 2012. - Ministerieel besluit houdende overdracht van bepaalde bevoegdheden voorzien in het Gerechtelijk Wetboek en inzake de magistratuur en personeel in hoven en rechtbanken


De Minister van Justitie, Gelet op het Gerechtelijk Wetboek;

Gelet op de wet van 21 juli 1844Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/07/1844 pub. 18/12/2009 numac 2009000815 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene wet op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen type wet prom. 21/07/1844 pub. 21/02/2012 numac 2012200994 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene wet op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen type wet prom. 21/07/1844 pub. 04/06/2015 numac 2015000300 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene wet op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de burgerlijke en kerkelijke pensioenen in het bijzonder de artikelen 1-4;

Gelet op de wet van 14 februari 1961 voor de economische expansie, de sociale vooruitgang en financieel herstel, in het bijzonder de artikelen 113-117;

Gelet op de wet van 3 juli 1967Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector. - Duitse vertaling type wet prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector;

Gelet op de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten betreffende de arbeidsovereenkomsten;

Gelet op de wet van 15 mei 1984Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen type wet prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen;

Gelet op de wet van 10 april 1995Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector;

Gelet op de programmawet van 30 december 2001Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 bron ministerie van financien Programmawet sluiten, inzonderheid op artikel 96;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 januari 1969Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/01/1969 pub. 11/01/2002 numac 2001001040 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de schadevergoeding ten gunste van personeelsleden van de overheidssector, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk. - Duitse vertaling sluiten betreffende de schadevergoeding ten gunste van personeelsleden van de overheidssector, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 augustus 1970 betreffende de toekenning van verlof en van een vergoeding van sociale promotie aan sommige categorieën van het door de staat bezoldigd personeel;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 april 1995 ter uitvoering van de wet van 10 april 1995Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 maart 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/03/2001 pub. 03/04/2001 numac 2001009191 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit betreffende de verloven en de afwezigheden toegestaan aan sommige personeelsleden van de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan sluiten betreffende de verloven en de afwezigheden toegestaan aan sommige personeelsleden van de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 mei 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/05/2001 pub. 29/05/2001 numac 2001002046 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Justitie sluiten houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Justitie;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 oktober 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/10/2001 pub. 31/10/2001 numac 2001002158 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten sluiten betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 november 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten0 betreffende het statuut, de loopbaan en de bezoldigingsregeling van het gerechtspersoneel;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 mei 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten1 tot vaststelling van de rechten en plichten op gerechtelijke opleiding, evenals de uitvoeringsmodaliteiten van de opleidingen ten aanzien van de personen bedoeld in artikel 2, 4° tot 10°, van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding;

Gelet op het ministerieel besluit van 10 juli 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten3 houdende uitvoering van artikel 2, § 2, van het koninklijk besluit van 23 mei 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/05/2001 pub. 29/05/2001 numac 2001002046 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Justitie sluiten houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Justitie en tot bepaling, voor wat betreft deze Overheidsdienst, van de inwerkingtreding van hoofdstuk I van het koninklijk besluit van 19 juli 2001 houdende diverse bepalingen betreffende de inwerkingstelling van de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten;

Overwegende dat het voor de goede werking van de instellingen van Justitie en de goede dienstverlening noodzakelijk is bepaalde ministeriële bevoegdheden over te dragen aan ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Justitie, Besluit :

Artikel 1.Bij de Federale Overheidsdienst Justitie, wordt de voorzitter van het directiecomité gemachtigd om bepaalde beslissingen en maatregelen voorzien in het Gerechtelijk Wetboek en inzake de magistratuur en personeel in hoven en rechtbanken die zijn opgenomen in bijlage I van dit besluit, te nemen in naam van de minister.

Art. 2.Bij de Federale Overheidsdienst Justitie, wordt de Directeur-generaal bij het Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie, gemachtigd om bepaalde beslissingen en maatregelen die zijn opgenomen in bijlage II van dit besluit, te nemen in naam van de minister.

Art. 3.Bij de Federale Overheidsdienst Justitie, wordt de adviseur-generaal van de directie personeel en organisatie bij het Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie, gemachtigd om bepaalde beslissingen en maatregelen die zijn opgenomen in bijlage III van dit besluit, te nemen in naam van de minister.

Art. 4.In geval van afwezigheid of verhindering van een van de voormelde ambtenaren worden de bij dit besluit overgedragen bevoegdheden uitgeoefend door hun plaatsvervangers.

Art. 5.De in de voorgaande artikelen aangewezen ambtenaren aan wie de bevoegdheid wordt overgedragen, tekenen de stukken met de formule : « Voor de Minister », gevolgd door de vermelding van hun functie.

Art. 6.Het ministerieel besluit van 15 juli 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten2 houdende overdracht van bepaalde bevoegdheden voorzien in het Gerechtelijk Wetboek en inzake het personeel van de griffies en de parketten met inbegrip van de bijzondere graden, wordt opgeheven.

Art. 7.Dit besluit treedt in werking op 1 maart 2012.

Art. 8.De Voorzitter van het Directiecomité is belast met de uitvoering van dit besluit.

Mevr. A. TURTELBOOM

Bijlage I. - Bevoegdheden overgedragen aan de Voorzitter van de federale overheidsdienst Justitie 1° de toekenning van een opdracht aan een magistraat van een parket-generaal bij het Hof van beroep of van een auditoraat-generaal, van een parket van de procureur des Konings of van een arbeidsauditoraat om het ambt van openbaar ministerie tijdelijk waar te nemen bij een parket van een ander rechtsgebied, op gelijkluidend advies van de bevoegde procureur-generaal en wanneer de behoeften van de dienst het rechtvaardigen;2° het afsluiten, wijzigen en de beëindiging van de arbeidsovereenkomsten voor de personeelsleden van het niveau A, in uitvoering van een beslissing van de minister;3° de toekenning van burgerlijke eretekens; Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van 1 maart 2012 houdende overdracht van bepaalde bevoegdheden voorzien in het Gerechtelijk Wetboek en inzake de magistratuur en personeel in hoven en rechtbanken.

De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM

Bijlage II. - Bevoegdheden overgedragen aan de Directeur-generaal bij het Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie 1° het voorstellen van magistraten in commissies en comités, in uitvoering van artikel 294 en 295 van het gerechtelijk wetboek;2° de aanvraag van bevorderings- en wervingsselecties bij Selor, alsmede de aanduiding van de leden die deel uitmaken van de selectiejury's;3° de benoeming van de personeelsleden van de niveau's B, C en D, in uitvoering van een beslissing van de minister;4° het vrijwillig ontslag of de pensionering van personeelsleden van de niveau's B, C en D;5° het afsluiten, wijzigen en de beëindiging van arbeidsovereenkomsten voor het personeel van het niveau B, C en D, in uitvoering van een beslissing van de minister;6° de toekenning van een opdracht aan het gerechtspersoneel, in een gelijke of in een hogere functie van het niveau A, B of C, in uitvoering van een beslissing van de minister;7° het toestaan van de afwezigheid wegens medische redenen met inbegrip van het ouderschapsverlof die één maand overschrijdt en waarvan de duur één jaar maximum is voor de magistraten, de personeelsleden van het niveau A, de griffiers en de secretarissen;8° de toekenning van de verschillende verloven en afwezigheden, desgevallend na advies van de rechterlijke overheden, aangevraagd door de personeelsleden van het niveau A, griffiers en secretarissen;9° de beslissing om de personeelsleden van de niveaus A, B, C en D in non-activiteit te plaatsen;10° de gelijkstelling van een georganiseerde werkonderbreking met een periode van dienstactiviteit zonder recht op wedde;11° de beslissingen inzake de ongevallen op het werk en op de weg naar en van het werk;12° de affectatie van parketjuristen en referendarissen in het rechtsgebied. Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van 1 maart 2012 houdende overdracht van bepaalde bevoegdheden voorzien in het Gerechtelijk Wetboek en inzake de magistratuur en personeel in hoven en rechtbanken.

De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM

Bijlage III. - Bevoegdheden overgedragen aan de adviseur-generaal van de directie personeel en organisatie bij het Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie 1° het afsluiten, wijzigen en de beëindiging van arbeidsovereenkomsten van de medewerkers-schoonmaak;2° de toekenning van de verschillende verloven en afwezigheden aangevraagd door de personeelsleden van de niveaus B, C en D;3° de toekenning van disponibiliteit wegens ziekte;4° de beslissingen inzake toekenning van verhoging en herziening van de wedde, en van de verschillende vergoedingen en toelagen;5° het toekennen van een fietsvergoeding voor verplaatsingen in het kader van woon-werkverkeer of een dienstopdracht;6° de beslissingen inzake het verzoek tot afwijking van het principe van de tegemoetkoming in de vervoerskosten vanaf de hoofdverblijfplaats. Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van 1 maart 2012 houdende overdracht van bepaalde bevoegdheden voorzien in het Gerechtelijk Wetboek en inzake de magistratuur en personeel in hoven en rechtbanken.

De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM

^