Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 11 juni 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 19/08/2011 pub. 11/06/2014 numac 2011015106 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Protocol, gedaan te Berlijn op 23 juni 2009, tot wijziging van het Verdrag tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, met Protocol I en II, ondertekend te Luxemburg op 5 juni 2001, en houdende aanpassing van de Belgische belastingwetgeving aan sommige bepalingen van eerstgenoemd Protocol (2) (3)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 24/04/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014011335 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de Nationale Raad voor de Coöperatie type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014014272 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juli 2000 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake het vervoer over de weg type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014014303 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot eervol ontslag en benoeming van een lid van de raad van bestuur en tot benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur van bpost type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/06/2014 numac 2014024145 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 7 oktober 2013 wordt de heer Joannes Brusseleers, Adviseur bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, met ingang van 1 januari 2014, eervo De heer Joannes Brusseleers, is ertoe gerechtigd, met ingang van 1 januari 2014, zijn aanspraken op(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/02/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014009319 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 maart 2012 houdende overdracht van bepaalde bevoegdheden voorzien in het Gerechtelijk Wetboek en inzake de magistratuur en personeel in hoven en rechtbanken type ministerieel besluit prom. 01/03/2012 pub. 11/06/2014 numac 2014009320 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende overdracht van bepaalde bevoegdheden voorzien in het Gerechtelijk Wetboek en inzake de magistratuur en personeel in hoven en rechtbanken type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/06/2014 numac 2014018192 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Bevorderingen Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, worden bij ministeriele besluiten van 19 mei 2014, bevorderd door verhoging in klasse naar de klasse A2, met ingang van 1 januari 2014 : Bij de bui - De h. TORFS, Pascal, attaché (A1), in de betrekking van Attaché A2 PCE II - Sectorchef voor de Se(...)

decreet

type decreet prom. 28/11/2013 pub. 11/06/2014 numac 2014031419 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende instemming met het Facultatief Protocol dat betrekking heeft op het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, aangenomen in New York op 10 december 2008 type decreet prom. 25/04/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014203022 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 2 maart 2007 houdende opheffing van het decreet van 5 april 1995 tot oprichting van de Vlaamse Opera en tot regeling van de rechtsopvolging type decreet prom. 25/04/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014203012 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 185 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie type decreet prom. 25/04/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014203011 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het akkoord over het internationaal wegvervoer tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Kosovo, ondertekend in Brussel op 18 juni 2010 type decreet prom. 06/05/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014203427 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de Kaderovereenkomst inzake een partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Mongolië, anderzijds, gedaan te Ulaanbaatar op 30 april 2013 type decreet prom. 06/05/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014203428 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, ondertekend in Istanboel op 11 mei 2011

beschikking

type beschikking prom. 08/05/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014031463 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende het nemen van kapitaalsparticipaties door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in de vennootschap van privaat recht die een gewestelijk datacentrum organiseert, opgericht als zuiver publieke samenwerking type beschikking prom. 08/05/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014031465 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de organisatie van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende wegenisretributies inzake gas en elektriciteit en houdende wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type beschikking prom. 08/05/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014031466 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur type beschikking prom. 16/05/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014031468 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de implementatie van de Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende de diensten op de interne markt

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 24/04/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014027166 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 22 november 2001 tot oprichting van het domaniaal natuurreservaat "Le Pachis des Chevaux" te Ciney type besluit van de waalse regering prom. 24/04/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014027169 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het domaniale natuurreservaat "Le Pré de Falemprise" te Silenrieux type besluit van de waalse regering prom. 24/04/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014027167 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 16 mei 2007 tot oprichting van het geleide domaniaal natuurreservaat "Marie-Mouchon" te Ciney type besluit van de waalse regering prom. 24/04/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014027168 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het domaniale natuurreservaat "La Plaine d'Ychippe" te Leignon

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/03/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014029292 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot verlening van de vergunning aan de lokale televisie TV Com type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/03/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014029342 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 maart 2010 houdende aanwijzing van de leden van de raad van bestuur en van de Regeringscommissaris bij het Instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan van de Franse Gemeenschap

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 21/03/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014035495 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van het archiefbeheer

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 30/04/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014203624 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 mei 2011 tot bepaling van de beheerseenheidstypes die binnen een Natura 2000-locatie afgebakend zouden kunnen worden, alsook tot bepaling van de verbodsmaatregelen en van de bijzondere preventieve maatregelen die erop toepasselijk zijn

bericht

type bericht prom. -- pub. 11/06/2014 numac 2014000476 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Dienst Vreemdelingenzaken. - Bericht. - **** van de middelen van bestaan waarover een vreemdeling moet beschikken die in **** **** te studeren tijdens het school- of academiejaar 2014-2015 Met toepassing van artikel 2 van het **** **** : 297,47 **** **** 360,79*/175,02=613,21 **** naar boven afgerond tot op de **** : 614 ****(...) type bericht prom. -- pub. 11/06/2014 numac 2014203625 bron waalse overheidsdienst Bericht. - Landbouw Bij schrijven van 15 mei 2014 heeft de Europese Commissie, Directoraat-generaal Landbouw en Plattelandsontwikkeling, bericht dat ze de aanvraag tot registratie van de benamingen "Saucisson d'Ardenne", "Petit S De door de Commissie medegedeelde datum van ontvangst is 8 mei 2014. Overeenkomstig artikel 2, &(...)

adreswijziging

type adreswijziging prom. -- pub. 11/06/2014 numac 2014009325 bron federale overheidsdienst justitie Adreswijziging Het Vredegerecht van Gembloux verhuist naar het volgend adres : Vredegerecht van Gembloux : Chaussée de Wavre 46, 5030 Gembloux.

erratum

type erratum prom. 28/07/1981 pub. 11/06/2014 numac 2014024099 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende goedkeuring van de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten, en van de Bijlagen, opgemaakt te Washington op 3 maart 1973, alsmede van de Wijziging van de Overeenkomst, aangenomen te Bonn op 22 juni 1979. - Erratum

document

type document prom. 20/02/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014203215 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 26 januari 2012 houdende aanwijzing van de leden van de commissie die bevoegd is om de kandidaten voor een selectieambt in het gemeenschapsonderwijs te rangschikken type document prom. 08/05/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014203331 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 29 april 2010 houdende invoering van een programma ter tewerkstelling van oudere werknemers in de private profitsector type document prom. 22/05/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014203567 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering betreffende de zelfstandige onthaalouders type document prom. 10/04/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014203571 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 4 september 2012 betreffende de oprichting van een adviesraad voor gezins- en generatievraagstukken type document prom. -- pub. 11/06/2014 numac 2014203697 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige JAVA-ontwikkelaar De vergelijkende selectie van Nederlandstalige JAVA-ontwikkelaar (niveau B) voor het Fonds voor Beroepsziekten (ANG14177) werd afgesloten op 3 juni 2014. Er zijn 2 geslaagde(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 11/06/2014 numac 2014203729 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** financieel verantwoordelijken De vergelijkende selectie van **** financieel verantwoordelijken voor het Koninklijk Museum voor **** (****14165),(...) Er zijn geen geslaagden.

document

type document prom. 26/02/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014202911 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden type document prom. -- pub. 11/06/2014 numac 2014203026 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de edele metalen Bij besluit van de Directeur-generaal van 30 april 2014, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staatsb worden benoemd tot leden van het Paritair Subcomité voor de edele metalen : 1. als vertegenwoor(...)
^