Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 05 januari 2018

Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 12 november 2017, - is de aanwijzing van mevr. Roggen W., eerste substituut-procureur des Konings bij het parket te Brussel, tot het mandaat van federaal magistraat bij het federaal parket, hern - is de aanwijzing van mevr. De Turck N., raadsheer in het hof van beroep te Gent, tot de functie v(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2017207043
pub.
05/01/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 12 november 2017, - is de aanwijzing van mevr. Roggen W., eerste substituut-procureur des Konings bij het parket te Brussel, tot het mandaat van federaal magistraat bij het federaal parket, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 28 januari 2018. - is de aanwijzing van mevr. De Turck N., raadsheer in het hof van beroep te Gent, tot de functie van familie- en jeugdrechter in hoger beroep in dit hof, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 februari 2018. - is de aanwijzing van mevr. Van Wemmel M., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 februari 2018. - zijn de aanwijzingen tot de functie van rechter in de familie- en jeugdrechtbank in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, hernieuwd voor een termijn van twee jaar met ingang van 1 februari 2018 van : o de heer Van den Bossche D., afdelingsvoorzitter in deze rechtbank. o de heer Cammaert J., o de heer Hooghe D., ondervoorzitters in deze rechtbank; o mevr. Jansegers K., o mevr. Rooms D., o mevr. Schuddinck I., o mevr. Vanlouwe M., rechters in deze rechtbank. - is de aanwijzing van mevr. Van Gerwen L., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, tot de functie van rechter in de familie- en jeugdrechtbank in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 februari 2018. - is de aanwijzing van de heer Hendrix J., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, tot de functie van beslagrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van twee jaar met ingang van 1 februari 2018. - zijn de aanwijzingen tot de functie van eerste substituut-procureur des Konings bij het parket Leuven, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 13 januari 2018 van : o mevr. Callewaert S., o de heer Timmermans J., substituten-procureur des Konings bij dit parket. - is de aanwijzing van de heer Merchiers G., eerste substituut-procureur des Konings bij het parket Oost-Vlaanderen, tot de functie van afdelingsprocureur bij dit parket, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 15 januari 2018. - zijn de aanwijzingen tot de functie van afdelingsprocureur bij het parket West-Vlaanderen, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 15 januari 2018 van : o de heer Billiouw G., o de heer Verhaeghe F., eerste substituten-procureurs des Konings bij dit parket. - is de benoeming van mevr. Vandamme E., tot de functie van werkend assessor in strafuitvoeringszaken en interneringszaken gespecialiseerd in de sociale re-integratie voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent, hernieuwd voor een termijn van vier jaar met ingang van 23 januari 2018. - zijn de benoemingen tot de functie van plaatsvervangend assessor in interneringszaken gespecialiseerd in klinische psychologie voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 10 januari 2018 van de dames : o Delefortrie J., o Van Der Speeten N..

Bij koninklijk besluit van 19 november 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/11/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017040879 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de raad van bestuur van het War Heritage Institute type koninklijk besluit prom. 19/11/2017 pub. 01/12/2017 numac 2017031085 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B type koninklijk besluit prom. 19/11/2017 pub. 08/12/2017 numac 2017031174 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 oktober 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, betreffende het nieuwe reglement van het extrawettelijke rustpensioen van het type "vaste prestaties" type koninklijk besluit prom. 19/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017014219 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijzing van een subsidie van 50.000.000 EUR aan de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel voor het begrotingsjaar 2017 in toepassing van bijakte nr. 12 van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen type koninklijk besluit prom. 19/11/2017 pub. 06/12/2017 numac 2017040923 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juni 2017 tot verlenging van het mandaat van de leden van de beheerscommissies van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort opgericht als staatsdiensten met afzonderlijk beheer type koninklijk besluit prom. 19/11/2017 pub. 08/12/2017 numac 2017204634 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige oudere bedienden die worden ontslagen en die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 58 jaar of 59 jaar of ouder zijn en een beroepsverleden van tenminste 40 jaar als loontrekkende kunnen laten gelden type koninklijk besluit prom. 19/11/2017 pub. 01/12/2017 numac 2017040896 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot afzetting en benoeming van een Regeringscommissaris bij Infrabel sluiten, is de aanwijzing van mevr. Stubbe A., raadsheer in het hof van beroep te Gent, tot de functie van familie- en jeugdrechter in hoger beroep in dit hof, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 februari 2018.

Bij koninklijke besluiten van 19 november 2017 en 7 december 2017, is de aanwijzing van mevr. De Deken A., afdelingsvoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, tot de functie van rechter in de familie- en jeugdrechtbank in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van twee jaar met ingang van 1 februari 2018.

Bij koninklijke besluiten van 19 november 2017, - zijn de aanwijzingen tot de functie van rechter in de familie- en jeugdrechtbank in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, hernieuwd voor een termijn van twee jaar met ingang van 1 februari 2018 van de dames : o Delplace M., o Gevaert H., rechters in deze rechtbank. - is de aanwijzing van de heer Verhaeghe F., rechter in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, tot de functie van rechter in de familie- en jeugdrechtbank in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 februari 2018.

Bij koninklijke besluiten van 21 november 2017, - is de aanwijzing van mevr. Hameeuw V., rechter in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, tot de functie van rechter in de familie- en jeugdrechtbank in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 februari 2018. - is de aanwijzing van mevr. Michel M., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 februari 2018.

Bij koninklijk besluit van 29 november 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/11/2017 pub. 28/12/2017 numac 2017205809 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de wijziging en de coördinatie van de statuten van het "Fonds voor bestaanszekerheid van de metaalverwerkende nijverheid" type koninklijk besluit prom. 29/11/2017 pub. 02/01/2018 numac 2017013274 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2016, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende het sectoraal pensioenstelsel ingericht in de subsectoren voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en/of de goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 29/11/2017 pub. 01/12/2017 numac 2017014116 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende benoeming van leden-magistraten als ondervoorzitters en plaatsvervangend ondervoorzitter van de Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders type koninklijk besluit prom. 29/11/2017 pub. 21/12/2017 numac 2017205805 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juli 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige oudere werknemers die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 58 jaar of 59 jaar of ouder zijn, een beroepsverleden van ten minste 35 jaar als loontrekkende kunnen laten gelden en gewerkt hebben in een zwaar beroep sluiten, is de aanwijzing van de heer De Ketelaere F., substituut-arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat te Gent, tot de functie van afdelingsauditeur bij dit auditoraat, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 14 januari 2018.

Bij koninklijke besluiten van 5 december 2017, - zijn de aanwijzingen tot het mandaat van federaal magistraat bij het federaal parket, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 14 januari 2018 van de heren : o Van der Sypt E., substituut-procureur des Konings bij het parket te Brussel; o Bisschop E., substituut-procureur des konings bij het parket te Leuven. - is de heer Van Ingelgem P., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen, vast aangewezen tot advocaat-generaal bij dit hof, op datum van 8 januari 2018. - is de aanwijzing van mevr. Theysgens Ch., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Luik, tot de functie van rechter in de familie- en jeugdrechtbank in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 februari 2018. - is de aanwijzing van de heer de Maere d'Aertrycke (Jonkheer) F., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Luik, tot de functie van beslagrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 februari 2018. - zijn de aanwijzingen tot de functie van afdelingsprocureur bij het parket Antwerpen, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 21 januari 2018 van de heren : o Festraets L., o Van Brusselen M., eerste substituten-procureur des Konings bij dit parket.

Bij koninklijke besluiten van 7 december 2017, - is de aanwijzing van de heer Richard Ph., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Luik, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 februari 2018. - zijn de aanwijzingen tot de functie van rechter in de familie- en jeugdrechtbank in de rechtbank van eerste aanleg Luik, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 februari 2018 van de dames : o Dessard I., o Innaurato P., rechters in deze rechtbank.

Bij koninklijk besluit van 13 december 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/12/2017 pub. 27/12/2017 numac 2017031703 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de wijze van toekenning van de subsidies ter ondersteuning van het eindeloopbaanregime voor personeelsleden van het operationeel kader van de lokale politie voor de jaren 2018 en 2019 type koninklijk besluit prom. 13/12/2017 pub. 28/12/2017 numac 2017040988 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende oprichting van de bijzondere raadgevende commissie « Onrechtmatige bedingen » binnen de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 13/12/2017 pub. 20/12/2017 numac 2017040933 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot erkenning van elektronische platformen van deeleconomie type koninklijk besluit prom. 13/12/2017 pub. 28/12/2017 numac 2017040989 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende oprichting van de bijzondere raadgevende commissie « Verbruik » binnen de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en tot opheffing van de Commissie voor Milieu-etikettering en milieureclame type koninklijk besluit prom. 13/12/2017 pub. 20/12/2017 numac 2017040935 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot erkenning en intrekking van erkenning van elektronische platformen van deeleconomie type koninklijk besluit prom. 13/12/2017 pub. 15/01/2018 numac 2017032132 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017 en bestemd tot het dekken van niet structurele uitgaven wat betreft asiel en migratie type koninklijk besluit prom. 13/12/2017 pub. 15/01/2018 numac 2017032224 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017 bestemd tot het dekken van de uitgaven betreffende de versterking van de genomen maatregelen alsook de nieuwe initiatieven inzake de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme sluiten, is de aanwijzing van mevr. Van De Sijpe H., eerste substituut-procureur des Konings bij het parket Limburg, tot de functie van afdelingsprocureur bij dit parket, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 21 januari 2018.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/).

^