Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 19 november 2017
gepubliceerd op 01 december 2017

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2017031085
pub.
01/12/2017
prom.
19/11/2017
ELI
eli/besluit/2017/11/19/2017031085/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

19 NOVEMBER 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998014078 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs type koninklijk besluit prom. 23/03/1998 pub. 14/07/2014 numac 2014000538 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs sluiten betreffende het rijbewijs en het koninklijk besluit van 10 juli 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/07/2006 pub. 14/07/2006 numac 2006014162 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B sluiten betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, artikel 1, eerste lid, artikel 21, vervangen bij de wet van 9 juli 1976 en gewijzigd bij de wet van 18 juli 1990 en artikel 26, vervangen bij de wet van 9 juli 1976;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 maart 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998014078 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs type koninklijk besluit prom. 23/03/1998 pub. 14/07/2014 numac 2014000538 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs sluiten betreffende het rijbewijs;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 juli 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/07/2006 pub. 14/07/2006 numac 2006014162 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B sluiten betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B;

Gelet op de betrokkenheid van de gewestregeringen;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 22 juni 2016;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 23 augustus 2016;

Gelet op de geïntegreerde impactanalyse, op basis van artikel 6 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging op 28 september 2016;

Gelet op de beraadslaging binnen het Overlegcomité op 25 januari 2017 met toepassing van artikel 6, § 4, 3°, tweede lid, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen;

Gelet op de adviezen van de Raad van State 61.031, gegeven op 21 maart 2017 en 61.793, gegeven op 16 augustus 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Mobiliteit en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 2 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998014078 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs type koninklijk besluit prom. 23/03/1998 pub. 14/07/2014 numac 2014000538 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs sluiten betreffende het rijbewijs, vervangen bij het koninklijk besluit van 28 april 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten1 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 11 juni 2011 en 29 januari 2014, wordt paragraaf 1, 13°, tweede lid, tweede streepje vervangen als volgt: "- de toeristische miniatuurtreinslepen, bedoeld in artikel 2, § 2, tweede lid, van voornoemd koninklijk besluit van 15 maart 1968Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/03/1968 pub. 16/03/2005 numac 2005000019 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de motorvoertuigen en hun aanhangwagens moeten voldoen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 15/03/1968 pub. 03/06/2014 numac 2014014295 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten gebezigd als attractie, met een snelheid van ten hoogste 25 km/u, mits de exploitatie ervan, door de gemeenteoverheid als "openbare ontspanning" wordt toegelaten en zij voldoen aan de voorschriften van de gemeentelijke machtiging;".

Art. 2.In artikel 3, § 1, 1°, c) van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 23 december 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008013626 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikelen 79bis, § 2, en 79ter, § 4, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 23/12/2008 pub. 08/01/2009 numac 2008011568 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten type koninklijk besluit prom. 23/12/2008 pub. 27/01/2009 numac 2008003515 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 september 2004 tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij « Euro Millions » type koninklijk besluit prom. 23/12/2008 pub. 16/01/2009 numac 2009000024 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende het secretariaat van de Vaste Commissie van de Lokale Politie en tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 maart 2005 tot regeling van de structurele detacheringen van personeelsleden van de politiediensten en van soortgelijke toestanden en tot invoering van verschillende maatregelen sluiten, worden de woorden "de bijlage 7bis" vervangen door de woorden "de bijlage 6bis, de bijlage 7bis", en worden de woorden "of de bijlage 9bis" vervangen door de woorden ", de bijlage 9bis of de bijlage 19".

Art. 3.In artikel 7, vierde lid, van hetzelfde besluit, wordt het woord "Minister" vervangen door de woorden "Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer".

Art. 4.In artikel 17, paragraaf 1, tweede lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 28 april 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten1, wordt het woord "Minister" vervangen door de woorden "Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer".

Art. 5.Artikel 20 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 5 september 2002, 1 september 2006, 24 augustus 2007, 27 januari 2008, 28 april 2011 en 15 november 2013, wordt aangevuld met een paragraaf 7, luidende: " § 7. Het rijbewijs geldig verklaard voor de categorie B laat toe industriële voertuigen van speciale constructie, bedoeld in artikel 1, § 2, 76, van het koninklijk besluit van 15 maart 1968Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/03/1968 pub. 16/03/2005 numac 2005000019 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de motorvoertuigen en hun aanhangwagens moeten voldoen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 15/03/1968 pub. 03/06/2014 numac 2014014295 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, te besturen op voorwaarde dat, wegens zijn constructie, de snelheid van het voertuig van speciale constructie minder dan 40 km/u is en dat dit voertuig gebruikt wordt voor een reis tussen bouwplaatsen liggend op een afstand van minder dan 5 km.".

Art. 6.In artikel 20bis, § 1, tweede lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 28 april 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten1, worden de woorden "en § 5" ingevoegd tussen de woorden " § 4" en de woorden ", een administratieve geldigheidsduur".

Art. 7.In artikel 21 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 5 september 2002, 1 september 2006, 4 mei 2007, 16 mei 2009 en 28 april 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in de paragraaf 4, wordt in de Nederlandse tekst het woord "uitspaak" vervangen door het woord "uitspraak";b) een paragraaf 5 wordt toegevoegd, luidende: " § 5.Het rijbewijs afgegeven aan een persoon die houder is van een bijlage 19 bij het koninklijk besluit van 8 oktober 1981Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/10/1981 pub. 12/03/2008 numac 2008000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, overeenkomstig artikel 3, § 1, is geldig gedurende een jaar.

Het rijbewijs wordt jaarlijks hernieuwd, overeenkomstig de procedure voorgeschreven in artikel 49, zolang geen uitspraak gedaan is over de verblijfsaanvraag van de houder.".

Art. 8.In artikel 24, tweede lid, van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 28 december 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/12/2006 pub. 16/01/2007 numac 2006023323 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 december 1970 tot vaststelling van de door het Pensioenfonds van de Dienst voor de overzeese sociale zekerheid toe te passen tarieven en schalen type koninklijk besluit prom. 28/12/2006 pub. 09/03/2007 numac 2007022311 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 december 1970 tot vaststelling van de door het Pensioenfonds van de Dienst voor de overzeese sociale zekerheid toe te passen tarieven en schalen sluiten en gewijzigd door het koninklijk besluit van 26 november 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten0, worden de woorden "71, § 2" vervangen door de woorden "73/2, § 2".

Art. 9.In artikel 50, paragraaf 2, tweede lid, 1°, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 5 september 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/09/2002 pub. 25/09/2002 numac 2002014237 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit van 5 september 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer sluiten, wordt het woord "Minister" vervangen door de woorden "Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer".

Art. 10.In artikel 53, tweede lid, van hetzelfde besluit, wordt het woord "Minister" vervangen door de woorden "Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer".

Art. 11.In artikel 69, van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 8 maart 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/03/2006 pub. 16/03/2006 numac 2006014056 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs sluiten en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 10 juli 2006, 28 april 2011 en 3 april 2013, wordt het woord "Minister" telkens vervangen door de woorden "Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer".

Art. 12.In artikel 73/2, § 1, tweede lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij de koninklijk besluit van 26 november 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten0, wordt het woord "Minister" vervangen door de woorden "Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer".

Art. 13.In artikel 79, vierde lid, van hetzelfde besluit, wordt het woord "Minister" vervangen door de woorden "Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer".

Art. 14.In de bijlage 7, I., van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 14 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten2, worden in de Nederlandse tekst van punt 96 de woorden "ten hoogste 750 kg" vervangen door de woorden "meer dan 750 kg".

Art. 15.In artikel 1, 1°, van het koninklijk besluit van 10 juli 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/07/2006 pub. 14/07/2006 numac 2006014162 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B sluiten betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B, worden de woorden "artikel 2, § 1, 3° " vervangen door de woorden "artikel 2, § 1, 5° ".

Art. 16.Artikel 14 heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2017.

Artikel 15 heeft uitwerking met ingang van 1 mei 2013.

Art. 17.De minister bevoegd voor het Wegverkeer is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 november 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Mobiliteit, Fr. BELLOT

^