Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 05 februari 2016

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 2 oktober 2015, is de heer Tack M., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen, vast aangewezen tot advocaat-generaal bij dit hof, op datum van 15 februari 2016. Bij koni - afdeling Hasselt van mevr. Pinxten H., met ingang van 9 februari 2016; - afdeling Tongeren, me(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2016200614
pub.
05/02/2016
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 2 oktober 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/10/2015 pub. 21/10/2015 numac 2015014245 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit ter wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 2011 inzake gemeenschappelijke voorschriften en normen voor de met de inspectie en controle van schepen belaste organisaties en voor de desbetreffende werkzaamheden van maritieme instanties type koninklijk besluit prom. 02/10/2015 pub. 15/10/2015 numac 2015003343 bron interfederaal korps van de inspectie van financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het interfederaal korps van de Inspectie van financien type koninklijk besluit prom. 02/10/2015 pub. 28/10/2015 numac 2015024249 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid voor de surveillance van de ziekte van Creutzfeldt-Jakob, mazelen/rubella en polio type koninklijk besluit prom. 02/10/2015 pub. 15/10/2015 numac 2015011362 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een vertegenwoordiger bij het Opvolgingsbureau voor de tarifering bedoeld in artikel 217 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen type koninklijk besluit prom. 02/10/2015 pub. 08/10/2015 numac 2015003342 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 en bestemd tot het dekken van niet structurele uitgaven wat betreft de veiligheid type koninklijk besluit prom. 02/10/2015 pub. 13/10/2015 numac 2015204392 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 02/10/2015 pub. 13/10/2015 numac 2015204391 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen uit de subsector breigoednijverheid en die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) sluiten, is de heer Tack M., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen, vast aangewezen tot advocaat-generaal bij dit hof, op datum van 15 februari 2016.

Bij koninklijk besluit van 18 november 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/11/2015 pub. 07/12/2015 numac 2015000715 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten type koninklijk besluit prom. 18/11/2015 pub. 07/12/2015 numac 2015022526 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van leden van de Commissie voor het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 18/11/2015 pub. 04/12/2015 numac 2015011479 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende toekenning van een subsidie voor het jaar 2015 aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor de kosten voor het samenstellen van huurwaarborgen ten gunste van personen die ze niet kunnen betalen type koninklijk besluit prom. 18/11/2015 pub. 08/12/2015 numac 2015204798 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de ondervoorzitter van het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd sluiten, zijn vernieuwd, voor een termijn van vijf jaar, de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen voor de : - afdeling Hasselt van mevr. Pinxten H., met ingang van 9 februari 2016; - afdeling Tongeren, met ingang van 7 februari 2016 van de heren: - Coenegrachts M., - Duchateau G., - De Brône J..

Bij koninklijke besluiten van 25 november 2015, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 23 februari 2016 : - de benoeming van mevr. Baudoux L., tot de functie van werkend assessor in strafuitvoeringszaken, gespecialiseerd in penitentiaire zaken, voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik. - de benoeming van mevr. Simar C., tot de functie van plaatsvervangend assessor in strafuitvoeringszaken, gespecialiseerd in penitentiaire zaken, voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik. - de benoeming van mevr. Remacle J., tot de functie van plaatsvervangend assessor in strafuitvoeringszaken, gespecialiseerd in de sociale re-integratie, voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik.

Bij koninklijk besluit van 27 november 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/11/2015 pub. 14/12/2015 numac 2015205662 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk wat betreft de tarifering type koninklijk besluit prom. 27/11/2015 pub. 30/11/2015 numac 2015009780 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 6 van de programmawet van 27 december 2006 tot bepaling van de tarieven in strafzaken voor het deskundigenonderzoek in genetische analyse in opdracht van een gerechtelijke overheid type koninklijk besluit prom. 27/11/2015 pub. 30/11/2015 numac 2015009782 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, wat betreft de speekselanalyse en de bloedproef bij het sturen onder invloed van bepaalde psychotrope stoffen en de erkenning van de laboratoria sluiten, is de heer Rans P., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel, vast aangewezen tot advocaat-generaal bij dit hof op datum van 22 februari 2016.

Bij koninklijk besluit van 9 december 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/12/2015 pub. 21/12/2015 numac 2015205909 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van een Regeringscommissaris bij het Beheerscomité van de dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 09/12/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015015189 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende benoeming van een Plaatsvervangend Gouverneur bij de Aziatische Ontwikkelingsbank, bij de Afrikaanse Ontwikkelingsbank, bij het Afrikaans Ontwikkelingsfonds, bij de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank en bij het Multilateraal Agentschap voor Investeringsgaranties sluiten, is de benoeming van mevr.

Jacob C., tot de functie van werkend assessor in strafuitvoeringszaken, gespecialiseerd in de sociale re-integratie, voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Bergen, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 24 februari 2016.

Bij koninklijke besluiten van 16 december 2015, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 13 februari 2016 : - de benoeming van mevr. Piron G., tot de functie van werkend assessor in strafuitvoeringszaken gespecialiseerd in de sociale re-integratie voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen. - de benoeming van mevr. Pieraerts M., tot de functie van werkend assessor in strafuitvoeringszaken gespecialiseerd in penitentiaire zaken voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen.

Bij koninklijk besluit van 13 januari 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/01/2016 pub. 04/02/2016 numac 2016000056 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 mei 2009 tot bepaling van de opleidingsvoorwaarden waaraan de gemeenschapswachten moeten voldoen, evenals de modaliteiten tot aanwijzing van de opleidingsinstellingen en tot erkenning van de opleidingen type koninklijk besluit prom. 13/01/2016 pub. 14/03/2016 numac 2016000166 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 mei 2009 tot bepaling van de opleidingsvoorwaarden waaraan de gemeenschapswachten moeten voldoen, evenals de modaliteiten tot aanwijzing van de opleidingsinstellingen en tot erkenning van de opleidingen. - Duitse vertaling sluiten, is de aanwijzing van mevr.

Liesse M., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, tot de functie van rechter van de familie-en jeugdrechtbank in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 maart 2016.

Bij koninklijk besluit van 26 januari 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/01/2016 pub. 10/02/2016 numac 2016021006 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 oktober 1996 tot aanwijzing van de federale wetenschappelijke instellingen sluiten, is de aanwijzing van de heer Collinet Th., substituut-procureur des Konings bij het parket te Bergen, tot de functie van substituut-procureur des Konings, gespecialiseerd in strafuitvoeringszaken voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Bergen, hernieuwd voor een termijn van vier jaar met ingang van 1 februari 2016.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^