Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 02 oktober 2015
gepubliceerd op 21 oktober 2015

Koninklijk besluit ter wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 2011 inzake gemeenschappelijke voorschriften en normen voor de met de inspectie en controle van schepen belaste organisaties en voor de desbetreffende werkzaamheden van maritieme instanties

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2015014245
pub.
21/10/2015
prom.
02/10/2015
ELI
eli/besluit/2015/10/02/2015014245/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

2 OKTOBER 2015. - Koninklijk besluit ter wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/03/2011 pub. 23/03/2011 numac 2011014041 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit inzake gemeenschappelijke voorschriften en normen voor de met de inspectie en controle van schepen belaste organisaties en voor de desbetreffende werkzaamheden van maritieme instanties sluiten inzake gemeenschappelijke voorschriften en normen voor de met de inspectie en controle van schepen belaste organisaties en voor de desbetreffende werkzaamheden van maritieme instanties


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikel 108;

Gelet op de wet van 5 juni 1972 op de veiligheid van de vaartuigen, artikel 4, 5°, gewijzigd bij de wet van 22 januari 2007;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 maart 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/03/2011 pub. 23/03/2011 numac 2011014041 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit inzake gemeenschappelijke voorschriften en normen voor de met de inspectie en controle van schepen belaste organisaties en voor de desbetreffende werkzaamheden van maritieme instanties sluiten inzake gemeenschappelijke voorschriften en normen voor de met de inspectie en controle van schepen belaste organisaties en voor de desbetreffende werkzaamheden van maritieme instanties;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 30 april 2015;

Gelet op het advies 57.728/4 van de Raad van State gegeven op 15 juli 2015 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op de betrokkenheid van de gewestregeringen;

Op voordracht van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en de Staatssecretaris voor Noordzee, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 13 maart 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/03/2011 pub. 23/03/2011 numac 2011014041 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit inzake gemeenschappelijke voorschriften en normen voor de met de inspectie en controle van schepen belaste organisaties en voor de desbetreffende werkzaamheden van maritieme instanties sluiten inzake gemeenschappelijke voorschriften en normen voor de met de inspectie en controle van schepen belaste organisaties en voor de desbetreffende werkzaamheden van maritieme instanties, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 7 mei 2015, wordt aangevuld met de volgende bepaling, luidende : « - uitvoeringsrichtlijn 2014/111/EU van de Commissie van 17 december 2014 tot wijziging van Richtlijn 2009/15/EG, wat betreft de vaststelling door de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) van bepaalde codes en de bijbehorende wijzigingen van bepaalde verdragen en protocollen. »

Art. 2.In artikel 2 van hetzelfde besluit wordt de bepaling onder a) vervangen als volgt : « a) internationale verdragen : het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee van 1 november 1974 (SOLAS 74) met uitzondering van hoofdstuk XI-2 van de bijlage bij dat verdrag, het Internationaal Verdrag betreffende de uitwatering van schepen van 5 april 1966 en het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen van 2 november 1973 (MARPOL), samen met de protocollen en wijzigingen daarvan, en de daarmee verband houdende codes met een verbindend karakter in alle lidstaten met uitzondering van de punten 16.1, 18.1 en 19 van deel 2 van de code inzake de uitvoering van IMO-instrumenten, en van de punten 1.1, 1.3, 3.9.3.1, 3.9.3.2 en 3.9.3.3. van deel 2 van de IMO-code voor erkende organisaties, in hun bijgewerkte versie; ».

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2016.

Art. 4.De minister bevoegd voor Maritieme Mobiliteit is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 2 oktober 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Mevr. M. DE BLOCK De Staatssecretaris voor Noordzee, B. TOMMELEIN

^