Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 11 december 2014

Notariaat Bij koninklijk besluit van 26 november 2013, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Gyselinck D., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van geassocieerd notaris ter standplaats Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. Bij koninklijk besluit van 2(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2014207413
pub.
11/12/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Notariaat Bij koninklijk besluit van 26 november 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/11/2013 pub. 12/12/2013 numac 2013011622 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 april 1998 betreffende satellietgrondstations en tot opheffing van het koninklijk besluit van 7 mei 1999 betreffende het bestek van toepassing op de exploitatie van mobiele persoonlijke satellietcommunicatiediensten type koninklijk besluit prom. 26/11/2013 pub. 03/12/2013 numac 2013011583 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter, de vice-voorzitters, en de leden van de raad van bestuur van het Studiecentrum voor Kernenergie type koninklijk besluit prom. 26/11/2013 pub. 03/12/2013 numac 2013011582 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag, benoeming van de ondervoorzitters en benoeming van twee leden van de raad van bestuur van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen type koninklijk besluit prom. 26/11/2013 pub. 03/12/2013 numac 2013011584 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de voorzitter, de vice-voorzitters en de leden van de raad van bestuur van het Nationaal Instituut voor Radio-elementen en ontslag en benoeming van een regeringscommissaris bij dit instituut type koninklijk besluit prom. 26/11/2013 pub. 06/12/2013 numac 2013022594 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de aanduiding van bestuurders van de erkende gemeenschappelijke verzekeringsfondsen type koninklijk besluit prom. 26/11/2013 pub. 02/01/2014 numac 2013022604 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van de managementfunctie van adjunct-administrateur-generaal bij het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 26/11/2013 pub. 16/12/2013 numac 2013015273 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende de benoeming van adviseurs in economische diplomatie sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Gyselinck D., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van geassocieerd notaris ter standplaats Brussel (grondgebied van het tweede kanton).

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 26 januari 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 30/01/2014 numac 2014000089 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger en ten laatste op 21 december 2014, is aan de heer Lenaerts A., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van geassocieerd notaris ter standplaats Tervuren.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014000409 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014000407 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 15/05/2014 numac 2014000287 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit met betrekking tot de leden van de diensten voor beleidsondersteuning bij de federale politie type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014015105 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 21 december 2013 houdende het Consulair wetboek type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 12/12/2014 numac 2014000420 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de hulpverleningszones sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Dineur J.-L., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Couvin.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 23 november 2014, die in werking treden op de datum van de eedaflegging welke dienen te gebeuren binnen de twee maanden te rekenen vanaf heden : - is de heer Gyselinck J., licentiaat in de rechten, geassocieerd notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Brussel.

De standplaats is gevestigd te Brussel (grondgebied van het tweede kanton). - is Mevr. Jadoul A., licentiaat in de rechten, geassocieerd notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Leuven.

De standplaats is gevestigd te Tervuren. - is de heer Bloemen Y., licentiaat in de rechten, kandidaat-notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

De standplaats is gevestigd te Sint-Katelijne-Waver. - is Mevr. Chabot M., licentiaat in de rechten, kandidaat-notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Namen.

De standplaats is gevestigd te Couvin.

Bij koninklijk besluit van 23 november 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/11/2014 pub. 10/12/2014 numac 2014000808 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het vreemdelingenregister en het koninklijk besluit van 8 januari 2006 tot bepaling van de informatietypes, verbonden met de informatiegegevens bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, met het oog op de opname van de informatiegegevens betreffende de afstamming type koninklijk besluit prom. 23/11/2014 pub. 17/12/2014 numac 2014206790 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, ter vastlegging, voor 2014, van de modaliteiten van toekenning van de korting op de syndicale bijdrage en van de syndicale vorming type koninklijk besluit prom. 23/11/2014 pub. 19/12/2014 numac 2014207656 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot toekenning van een forfaitaire vergoeding wegens verblijfkosten aan sommige personeelsleden van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen sluiten, dat uitwerking heeft met ingang van 1 oktober 2014, oefent, Mevr. Guyot A., notaris ter standplaats Limbourg, eveneens haar ambt uit in het gerechtelijk arrondissement Luik.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^