Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 26 januari 2014
gepubliceerd op 30 januari 2014

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor ****

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2014000089
pub.
30/01/2014
prom.
26/01/2014
ELI
eli/besluit/2014/01/26/2014000089/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

26 JANUARI 2014. - **** besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de **** voor ****


VERSLAG AAN DE KONING ****, **** wet van 8 mei 2013 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen **** introduceert de elektronische behandeling van beroepen voor de **** voor ****.

Hierdoor zijn in het kader van de gewijzigde artikelen 39/69, 39/72 en 39/81 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna : de ****), de **** in bepaalde gevallen gehouden om, een elektronische versie van het verzoekschrift (artikel 39/69, § 1, derde lid, 7° van de ****), de nota met opmerkingen en de **** (artikel 39/72, § 1, tweede lid, en artikel 39/81 tweede en achtste lid, van de ****) over te maken aan de **** voor **** (hierna : de ****). **** maatregel moet een versnelde redactie van de arresten bij de **** mogelijk maken.

Het ontwerpbesluit dat **** ter ondertekening wordt voorgelegd, beoogt het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de **** voor **** (hierna : **** ****V) aan te passen aan voornoemde wetswijziging.

Het is van belang om duidelijke regels en afspraken dienaangaande vast te leggen.

Zo kan een verzoekschrift, (ingediend door een partij bijgestaan door een advocaat) slechts op de rol worden ingeschreven indien een afschrift per elektronische post aan de **** werd overgezonden (artikel 39/69, § 1, derde lid, 7° van de ****). Hieruit volgt dat de elektronische versie moet zijn **** naar het **** van de **** op het ogenblik dat de ondertekende originele versie van het verzoekschrift op de rol wordt geplaatst. **** dit niet het geval is, wordt de **** toegepast (artikel 39/69, § 1, vierde en vijfde lid van de ****).

**** moet het afschrift van de nota met opmerkingen en van de ****, op straffe van **** van de nota met opmerkingen of van de ****, binnen dezelfde termijn worden overgemaakt per elektronische post (artikelen 39/72, § 1, tweede lid, en 39/81 tweede en achtste lid, van de ****).

Het ontwerpbesluit bepaalt de verdere modaliteiten met betrekking tot het overmaken van voornoemde **** aan de ****.

**** bespreking Artikel 1 **** artikel vervangt artikel 3, § 3 van het **** ****V. **** eerste alinea van § 3 geeft het elektronisch adres aan waarnaar de partijen hun elektronisch afschrift moeten verzenden en bepaalt dat het afschrift als een bestand in bijlage aan de ****-mail moet worden gevoegd.

**** de procedure vlot te laten verlopen, bepaalt het tweede lid van § 3 de **** waaraan de elektronisch ingediende **** dienen te voldoen.

Om verwarring tussen dossiers te vermijden, wordt tevens bepaald dat een mail slechts betrekking mag hebben op één beroep en op één ****. **** dient elk elektronisch afschrift zoals bedoeld in het eerste lid van § 3 van dit artikel in een afzonderlijke mail naar de **** te worden gestuurd.

**** moet, om het betreffende dossier snel te kunnen identificeren, het onderwerp van de ****-mail en de naam van het bestand in bijlage worden verduidelijkt aan de hand van afkortingen en specifieke informatie. Bij wijze van voorbeeld : voor het overmaken van het afschrift van het verzoekschrift van ****. **** (dossier ****/**** ****) en ****. **** (dossier **** ****), zal het onderwerp van de mail en de naam van het bijgevoegde bestand luiden als volgt : «*****»; voor het afschrift van het verzoekschrift van ****. **** (dossier ****/**** ****) na een brief met vraag tot regularisatie (**** **** ****), zal het onderwerp van de mail en de naam van het bijgevoegde bestand luiden als volgt : «*****»; voor het overmaken van de nota met opmerkingen door de **** generaal voor de vluchtelingen en de **** in de zaak met ****. **** op naam van ****. ****, zal het onderwerp van de mail en de naam van het bijgevoegde bestand luiden als volgt : «*****»; voor het overmaken van de nota met opmerkingen door de minister of zijn gemachtigde in de zaak met ****. **** op naam van ****. ****, zal het onderwerp van de mail en de naam van het bijgevoegde bestand luiden als volgt : «*****»; voor het overmaken van de nota met opmerkingen door de stad **** in de zaak met ****. **** op naam van ****. ****, zal het onderwerp van de mail en de naam van het bijgevoegde bestand luiden als volgt : «*****»; voor het overmaken van de **** in de zaak met ****. **** op naam van ****. ****, zal het onderwerp van de mail en de naam van het bijgevoegde bestand luiden als volgt : «*****».

**** **** wordt, aangezien het de bedoeling is dat de elektronisch doorgestuurde **** kunnen worden gebruikt bij de opmaak van arresten, bepaald dat de elektronische afschriften moeten worden doorgestuurd in een **** dat toelaat om de inhoud te kopiëren.

Hierbij wordt de keuze gelaten om de documenten door te sturen in het formaat «*****» of het formaat «*****».

Artikel 2.

**** datum van inwerkingtreding van het voorliggend ontwerpbesluit, stemt overeen met de datum van inwerkingtreding zoals voorzien door de wet van 8 mei 2013, die de elektronische overdracht van **** regelt.

Artikel 3.

**** artikel behoeft geen verdere commentaar.

We hebben de eer te zijn, ****, van Uwe ****, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaars, De **** van Justitie, ****. ****. **** **** **** voor **** en Migratie, ****. ****. DE ****

Raad van **** afdeling **** advies 54.907/4 van 20 januari 2014 over een ontwerp van koninklijk besluit `tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de **** voor ****' Op 23 december 2013 is de **** van ****, afdeling ****, door de **** voor **** en Migratie, toegevoegd aan de **** van Justitie verzocht binnen een termijn van dertig dagen een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit `tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de **** voor ****'.

Het ontwerp is door de vierde kamer onderzocht op 20 januari 2014. De kamer was samengesteld uit **** ****, ****, **** **** en **** ****, staatsraden, en **** ****, griffier.

Het verslag is uitgebracht door **** ****, eerste auditeur.

**** overeenstemming tussen de **** en de **** tekst van het advies is nagezien onder toezicht van **** ****.

**** advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 20 januari 2014.

**** de adviesaanvraag is ingediend op basis van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de **** van State, zoals het is vervangen bij de wet van 2 april 2003, beperkt de afdeling **** overeenkomstig artikel 84, § 3, van de voornoemde gecoördineerde wetten haar onderzoek tot de rechtsgrond van het ontwerp, de bevoegdheid van de steller van de handeling en de te vervullen voorafgaande ****.

**** deze drie punten betreft, geeft het ontwerp aanleiding tot de volgende opmerkingen. 1. **** eerste lid van de aanhef dient te worden gesteld als volgt : "Gelet op de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, de artikelen 39/68, eerste lid, 39/69, § 1, derde lid, 7°, 39/72, § 1, tweede lid, en 39/81, tweede en achtste lid".2. In het ontworpen artikel 3, § 3, tweede lid, 2°, ****), wordt gesteld dat voor de afschriften zoals bedoeld in artikel 39/69, § 1, vierde lid, van de wet van 15 december 1980, de afkorting "****" wordt gevolgd door het **** zoals bedoeld in artikel 9/2 van het koninklijk besluit van 21 december 2006. Die laatste bepaling betreft evenwel enkel de betaling van het **** en het **** opgegeven in de beschikking die door de **** of de rechter is gewezen krachtens artikel 39/68-1, § 3, eerste lid, van de wet van 15 december 1980.

De gemachtigde van de **** is het ermee eens dat de woorden "gevolgd door het **** zoals bedoeld in artikel 9/2" dienen te worden vervangen door de woorden "gevolgd door het **** zoals vermeld in de door de griffie verstuurde ****".

De griffier De voorzitter **** **** **** ****

26 JANUARI 2014. - **** besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de **** voor **** ****, **** der ****, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze ****.

Gelet op de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, de artikelen 39/68, eerste lid, 39/69, § 1, derde lid, 7°, 39/72, § 1, tweede lid en 39/81, tweede en achtste lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de **** voor ****, gewijzigd bij de koninklijk besluiten van 24 januari 2011 en 16 maart 2011;

Gelet op het advies van de **** van Financiën, gegeven op 16 december 2013;

Gelet op de akkoordbevinding van de **** van Begroting van 17 december 2013;

Gelet op het advies 54.907/4 van de **** van State, gegeven op 20 januari 2014, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de **** van State;

**** de voordracht van de **** van **** en de **** voor **** en ****, en op advies van de in Raad vergaderde ****, Hebben **** besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.**** artikel 3 van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de **** voor ****, zoals gewijzigd bij koninklijk besluit van 24 januari 2011 wordt paragraaf 3 vervangen als volgt : « § 3. **** afschriften per elektronische post zoals bedoeld in artikel 39/69, § 1, derde lid, 7°, artikel 39/72, § 1, lid 2 en artikel 39/81, lid 2 en 8 van de wet van 15 december 1980 worden, in de vorm van een bestand als bijlage bij een ****-mail aan de **** gestuurd op het volgende adres : procedure.****-****@****.****.**** **** elektronische afschriften, zoals bedoeld in het vorige lid, dienen te beantwoorden aan de volgende voorwaarden : **** mail heeft slechts betrekking op één beroep en op één ****.2° De hieronder aangegeven afkortingen en referenties, worden gescheiden door een liggend streepje «*****», worden zowel gebruikt voor het veld «*****» van de mail als voor de naam het bijgevoegde bestand.****) voor de afschriften zoals bedoeld in artikel 39/69, § 1, derde lid, 7°, van de wet van 15 december 1980 : de afkorting «*****», gevolgd door het dossiernummer bij de **** Vreemdelingenzaken, gevolgd door de naam van de verzoeker;****) voor de afschriften zoals bedoeld in artikel 39/69, § 1, vierde lid, van de wet van 15 december 1980 : de afkorting «*****», gevolgd door het **** zoals vermeld in de **** die door de griffie werd verzonden, gevolgd door de naam van de verzoeker;****) voor de afschriften zoals bedoeld in artikel 39/72, § 1, tweede lid, en artikel 39/81, tweede lid, van de wet van 15 december 1980 : het **** gevolgd door de afkorting «*****», gevolgd door de naam van de verzoeker, gevolgd door de afkorting «*****» of «*****» indien de ****-generaal voor de vluchtelingen en de **** respectievelijk de minister of zijn gemachtigde de **** partij is of gevolgd door de naam van de stad/gemeente die werd aangeduid als **** partij;****) voor de afschriften zoals bedoeld in artikel 39/81, achtste lid, van de wet van 15 december 1980 : het **** gevolgd door de afkorting «*****», gevolgd door de naam van de verzoeker; In het geval er meerdere verzoekers zijn, zal enkel naar de persoon die als eerste wordt vermeld in het verzoekschrift, worden verwezen. 3° **** elektronische afschrift van het **** wordt doorgestuurd in het formaat «*****» of in het formaat «*****».

Art. 2.**** besluit treedt in werking op 1 februari 2014.

Art. 3.**** minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te ****, 26 januari 2014.

**** **** **** : De **** van Justitie, ****. ****. **** **** **** voor **** en Migratie, ****. ****. DE ****

^